Ξέσπασμα!!!

Κατὰ Δημητρᾶκο ξεσπῶ σημαίνει ἐκσπῶ.
Δῆλα δὴ σημαίνει ἐκχύνομαι διαῤῥηγνύων δοχεῖον ἤ φρᾶγμα καὶ μεταφορικῶς ἐκδηλοῦμαι βιαίως, ἀποτόμως.
Τὸ δὲ ξέσπασμα δηλώνει τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ξεσπῶ.

Ξεσπῶ λοιπόν, γιὰ νὰ μιλᾶμε καὶ σωστὰ τὰ ἑλληνικά μας, σημαίνει οὐσιαστικῶς ἐκτόνωσις μὲ πρόκλησιν ζημίας στὸν χῶρο περιορισμοῦ. Εἶτε αὐτὸς ὁ χῶρος εἶναι δοχεῖον (γιὰ ὑγρά) εἶτε πρόκειται γιὰ τεχνητὲς (ἀκόμη καὶ νοητές) συνθῆκες δημιουργίας περιορισμοῦ καὶ πιέσεως.

Ἐκ-σπῶ λοιπόν.
Μεγάλη ὑπόθεσις ἡ ἔκ-σπασις. Κι ἀκόμη μεγαλύτερη ἡ ὁδὸς διαφυγῆς ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν ἔκσπασιν.
Καὶ τελικῶς γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε, ἐὰν θέλουμε πράγματι νὰ ἀλλάξουμε τὰ δεδομένα τῆς ζωῆς μας, εἶναι τὸ ἐὰν ἐντὸς τοῦ ὑπὸ πίεσιν «δοχείου» ποὺ διαβιοῦμε, ἔχουν ἐμφιλοχωρήσει πολλοὶ καὶ διάφοροι, ποὺ δημιουργοῦν συνθῆκες μικρῶν ἐκτονώσεων (ἐκσπασμάτων) πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ ἐκσποῦμε συνολικῶς καὶ πρὸς τὴν αὐτὴν κατεύθυνσιν ΟΛΟΙ μας.
Κι ἀκριβῶς ἐκεῖ εἶναι μία σοβαρὴ παράμετρος ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας, ἀλλὰ καὶ μία σπουδαία δράσις ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἀναλάβουμε…
Στόχος μας κι Ἀνάγκη μας πλέον εἶναι τὸ νὰ καταστρέψουμε μία πρὸς μία ΟΛΕΣ αὐτὲς τὶς μικρὲς ἤ μεγάλες «βαλβίδες» ἐκτονώσεως, πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ λειτουργοῦν πρὸς ὄφελος τοῦ κατακτητοῦ.
Τὸ πῶς θὰ συμπεριφερθῆ φυσικὰ ἡ κοινωνία μας, ἐὰν καταστραφοῦν αὐτὲς οἱ βαλβίδες ἐκτονώσεως, εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις. Πάντως νὰ εἴμαστε βέβαιοι πὼς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ἐκ-σπάσματος ΔΕΝ θὰ ἀρέση ΔΙΟΛΟΥ στοὺς …«κρατοῦντες»…
…Διότι τὰ μὴ ἐλεγχόμενα γενικῶς τοὺς …ἀποσυντονίζουν!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξέσπασμα!!!

Leave a Reply