Τῷ κρατίστῳ;

Στὰ παλαιὰ τὰ χρόνια, (τρέχα καὶ …γύρευε πόσο …παλαιά!!!) οἱ πόλεις λειτουργοῦσαν ὡς κράτη.
Κάθε πόλις διέθετε τὸν δικό της ἥρωα, ἤ τοὺς δικούς της ἥρωες, τὴν ἱστορία της, τὸ πολίτευμά της…
Τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τοὐλάχιστον γιὰ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἦσαν σὲ μεγάλον βαθμὸ κοντινὰ καὶ παρεμφερῆ μεταξύ τους, ὅπως ἦταν καὶ ἡ γλῶσσα, οἱ θεοὶ ἀλλὰ καὶ οἱ ῥίζες.
Αὐτὸ ὅμως δὲν ἄλλαζε τὶς θέσεις τῶν πόλεων. Ἡ κάθε πόλις εἶχε τὸ δικό  της πολιτικὸ σύστημα διοικήσεως, ποὺ πολλὲς φορὲς ἦταν ἀκριβῶς ἐνάντιον αὐτοῦ τοῦ πολιτεύματος ποὺ εἶχε μία κοντινὴ πόλις, δίχως ὅμως κάτι τέτοιο νὰ ἐνοχλῇ ἤ νὰ ἐπηρεάζῃ ἄμεσα.
Κι ἔτσι βλέπουμε ἐδῶ τυραννία, ἐκεῖ δημοκρατία, παρὰ κάτω βασιλεία… Μὰ πάντα αὐτονομίες….
Συχνὰ πυκνὰ λοιπὸν βλέπαμε ἐπίσης νὰ συμβαίνουν διάφοροι πόλεμοι, (ἐμφυλίους τοὺς ἀποκαλοῦμε σήμερα!!!) πρὸ κειμένου νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ μία ἤ ἡ ἄλλη πόλις, στρατιωτικῶς, ἀλλὰ καὶ οἱ ὅποιες θέσεις της.
Μὰ κι αὐτὸ περιστασιακὸ ἦταν καὶ συνήθως, ἐκτὸς ἄλλων παραγόντων, ἠ κάθε πόλις ἐξηκολούθησε νὰ πορεύεται βάσει τῶν ἐπιλογῶν της, καλῶν ἤ κακῶν.

Κάποτε λοιπόν, πάλι στὰ παλαιὰ χρόνια (ὄχι ὅμως τόσο …παλαιὰ πλέον, ὅπως τὰ …προηγούμενα!!) κατέφθασε ὁ Φίλιππος, μαζὺ μὲ τὸν υἱό του, τὸν Ἀλέξανδρο, καὶ ἄλλαξαν ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ τὸν τρόπο διοικήσεως τῶν πόλεων στὴν γνωστή μας Ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.
Μάλιστα, κατὰ παράβασιν τῶν ἔως τότε ἠθῶν καὶ ἐθίμων, κατηργήθη ἠ αὐτονομία καὶ ἠκολούθησε μία αὐτοκρατορία, ποὺ ὅμοιά της δὲν ἔχουμε διαπιστωμένη, στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὶς ἱστορικὲς καταγραφές.

Κι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀλλάζει διὰ παντὸς ἠ νοοτροπία τῶν λαῶν, ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀντιμετώπισις τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς ἐκάστοτε κρατοῦντες.

Ὁ  Φίλιππος, μὰ κυρίως ὀ Ἀλέξανδρος, ἦσαν στρατιωτικὲς ἰδιοφυΐες.
Ἡ κοσμοκρατορία, τῆς ὀποίας τὶς βάσεις ἔθεσε ὀ Φίλιππος καὶ τὴν πραγματοποίησίν της ἀνέλαβε ὀ Ἀλέξανδρος, κατέλυσε τὴν Περσικὴ αὐτοκρατορία, ἀναλαμβάνοντας τὴν σκυτάλη ἀπὸ αὐτήν, καὶ στοχεύοντας σὲ ἐξάπλωσίν της έως τὰ πέρατα, τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου. Ὅμως, ἀπὸ τὴν μία μεριὰ οἱ δυσανασχετοῦντες στρατιῶτες τοῦ Ἀλεξάνδρου κι ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ πρόωρός του  θάνατος (δολοφονία;;;) ἀνέκοψαν αὐτὴν τὴν φρενήρη πορεία,  δίχως ὅμως νὰ μειώσουν τὶς ὀρέξεις γιὰ ἐξουσία τῶν ἐπιγόνων του.
Κι ἐκεῖ ξεκίνησαν νέες σφαγές, ἀγωνίες, δολοπλοκίες, πρὸ κειμένου νὰ ἐπικρατήσῃ ὁ …κράτιστος. Δῆλα δή, γιὰ νὰ τὰ λέμε καὶ σὲ σωστά ἑλληνικά, ΟΧΙ ὁ καλλίτερος, ἀλλὰ ὁ ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΣ, ὁ Ἰσχυρότερος!!!
Δυνατότερος ὅμως ΔΕΝ ὑπῆρξε, οἰ ἐπίγονοι κατάφεραν νὰ κατασπαράξουν τὴν αὐτοκρατορία καὶ κατόπιν τὶς …σάρκες τους καὶ ἐδῶ θὰ μποροῦσε νὰ μπῇ διὰ παντὸς μία τελεία.
Ἀν τὶ τελείας ὅμως μπῆκε …ἄνω τελεία, διότι λίγα χρόνια ἀργότερα κατέφθασε ὁ …ἀντικαταστάτης!!!

«Κληρονόμος» πραγματικὸς τῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ διεδέχθη τὴν περσικὴ αὐτοκρατορία,  αὐτο-ἐχρίσθη ἡ ῤωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, δίχως ὅμως νὰ ἔχῃ νὰ ἐπιδείξῃ ἀνάλογον πορεία.
Χρειάστηκαν χρόνια πολλὰ γιὰ νὰ καταφέρῃ νὰ μιμηθῇ τὰ βήματα τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ΠΟΛΛΑ πρόσωπα, ποὺ πολέμησαν, πολλὲς φορὲς καὶ γιὰ ΟΛΗΝ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαπλώσουν, ἤ ἀπλῶς νὰ διατηρήσουν, τὰ κεκτημένα τῶν προκατόχων τους.

Παρὰ τοὺς ἐξοντωτικούς, ἔως σημείου ἀφανισμοῦ, πολέμους τῶν ἐπιγόνων τοῦ Ἀλεξάνδρου λοιπὸν, τὸ μόνον ποὺ ἐπετεύχθη τελικῶς ἦταν νὰ …αὐτοκαταστραφοῦν σιγὰ σιγά, καὶ τελικῶς νὰ …«παραδόσουν» τὴν …σκυτάλη τῆς ἐξουσίας στοὺς Ῥωμαίους.
Οἱ Ῥωμαῖοι λοιπὸν ποὺ ἀνέλαβαν τὴν σκυτάλη, βρέθηκαν μὲ μίαν αὐτοκρατορία, ὄχι διότι ἐνίκησαν, καὶ τελικῶς κατέκτησαν μίαν αὐτοκρατορία, ἀλλὰ διότι ἐπανεκόλλησαν τὰ κομμάτια μίας διαλυμένης αὐτοκρατορίας!!!
Δῆλα δὴ ΔΕΝ κέρδισαν κάτι, στὸ πεδίον τῶν μαχῶν.
ΕΚΛΕΨΑΝ κάτι ποὺ ἡ ἀφροσύνη ἄφησε πίσω της κομματιασμένο!!!

Καὶ φυσικὰ οἱ Ῥωμαῖοι, θεωρώντας ἑαυτοὺς φυσικοὺς …δικαιούχους τῆς ἀλεξανδρινῆς αὐτοκρατορίας, ἔσπευσαν νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσουν σὲ κάθε τους δραστηριότητα. Κατήσχεσαν τὰ πάντα, κατέστρεψαν ὅσα ἀδυνατοῦσαν νὰ κατανοήσουν, ἤ νὰ μεταφέρουν στὴν ἕδρα τους καὶ διοίκησαν μὲ τὸ γνωστό τους σύστημα, μίαν αὐτοκρατορία, ποὺ οὐσιαστικῶς ἐπεβίωσε ἔως τὴν  ….ἀντικατάστασίν της ἀπὸ τὴν Ὀθωμανική, ἀλλάζοντας ὀνόματα, ὄταν χρειάστηκε καὶ τελικῶς ἀκολουθῶντας τὸν αὐτὸν δρόμο τῆς …αὐτο- καταστροφῆς, ποὺ χάραξαν οἱ ἐπίγονοι τοῦ …προκατόχου τους!!!

Φυσικά, ἄν κι ἀγνοοῦμε λεπτομέρειες ἐπὶ τοῦ θέματος, ὑποψιάζομαι πὼς σίγουρα θὰ ἔπραξαν τὰ …δέοντα, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν κι ἐπισήμως τὴν …κληρονομιά!!! (Ἀναζήτησις τοῦ χώρου ἐνταφιασμοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου, ἀνάδειξις αὐτοῦ, μεταφορὰ τῆς σωροῦ στὴν Ῥώμη…)
Ὅμως ὀ Ἀλέξανδρος ΔΕΝ ἀνευρέθη καὶ ἡ …μεταβίβασις τοῦ τίτλου τοῦ κοσμοκράτορος παρέμεινε στὰ …λόγια καὶ στὰ …ὄνειρα!!!

Ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ποὺ ἠκολούθησε,  γιὰ ὅσους ΔΕΝ τὸ γνωρίζουν, ἔως καὶ τὰ χρόνια τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἐθεωρεῖτο ἐπίσης ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἤ ἄλλως, τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
Μάλιστα πολλοὶ εἶναι οἱ ἰστορικοὶ ποὺ καταγράφουν πὼς ὁ ὀθωμανικὸς στόλος ἐκλαμβάνετο, ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστές, ὠς ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΛΟΣ, διότι ἔτσι …ἐλέγετο!!!
Καὶ φυσικὰ ὁ Μωάμεθ, ἀλλὰ καὶ ὄσοι τὸν διεδέχθησαν, ἐθεώρουν πὼς ἦσαν συνεχιστὲς τῆς παραδόσεως ποὺ ξεκίνησε ὁ Ἀλέξανδρος (τοῦ ἰδίου Ἀλεξάνδρου ποὺ τελικῶς …ἐξηκολούθησε τὸ ἔργο τῶν Περσῶν!).

Μετὰ τὸ (μερικό) κομμάτιασμα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ἐθεωρεῖτο συνέχεια τῆς Βυζαντινῆς, δῆλα δὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, δῆλα δὴ τῆς Ῥωμαικῆς Αὐτοκρατορίας, δῆλα δὴ τῆς διαδόχου αὐτοκρατορίας τοῦ Ἀλεξάνδρου, δῆλα δὴ τῆς Περσικῆς αὐτοκρατορίας, ἡ θέσις τοῦ …κοσμοκράτορος-αὐτοκράτορος …ἐχήρεψε!!!!
Πάλι θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς εὔκολο ἦταν νὰ βάλουμε …τελεῖες, μὰ μόνον ἄνω τελεῖες ἐτέθησαν, ἄν καὶ κατὰ καιροὺς πολλοὶ ἦσαν ἐκεῖνοι ποὺ θέλησαν νὰ παραλάβουν στὸ …ἀκέραιον  τὴν κληρονομιὰ τοῦ στρατηλάτου!!! (Ἄγγλοι, Γάλλοι, Ἰσπανοί, Γερμανοί, Πορτογάλοι, Ὁλλανδοί…)
Εἴπαμε…
Ἦταν ὁ πρῶτος (κι ὁ τελευταῖος) ποὺ κατέλυσε μίαν αὐτοκρατορία καὶ τὴν ἀντικατέστησε μὲ μίαν νέα!!!

Ἀγῶνα μεγάλο ἔκαναν τὶς τελευταῖες δεκαετίες (καὶ κάνουν ἀκόμη) τὰ ἀμερικανά, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν τὸ σχετικὸν χρίσμα τοῦ διαδόχου, ἀλλὰ λόγῳ …πανσπερμίας ἀπὸ τὴν μία, λόγῳ ῥωσσικοῦ, καὶ κάποιες φορὲς γερμανικοῦ,…ἀνταγωνισμοῦ ἀπὸ τὴν ἄλλην, δὲν …πείθουν.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὁ Ποῦτιν καὶ ἡ ‘Ρωσσία ἐπίσης τὸν αὐτὸν ἀγῶνα διενεργοῦν, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν τὴν διαδοχὴ ἐπισήμως…
Τὶ ἐξακολούθησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τὶ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ποὺ βγάζει μὲ τὰ …χεράκια του, τὶ νὰ κοσμῇ ἡ Ἀθηνᾶ κάθε γωνιὰ τῆς Ῥωσσίας… Τὸν ἔχουν πάρει πολὺ σοβαρὰ τὸν  ῥόλο τους λέμε….
Καὶ τὸ μόνον ποὺ ἀναμένεται, πλέον, εἶναι ἡ …ἀνακήρυξις τοῦ νέου αὐτοκράτορος, ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ φέρνη σὲ κάτι πιὸ …παγκόσμιον!!!
Διότι αὐτὸς ποὺ θὰ κατέχη τὸ …διαπιστευτήριον, θὰ μπορῆ νὰ θεωρῇ ἐαυτὸν πλέον …ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ …κληρονομικῶς!!!

Ἐὰν λοιπὸν ὁ τάφος τῆς Ἀμφιπόλεως ἐμπεριέχῃ τὴν σωρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, τότε ὀ κατέχων αὐτὴν τὴν περιοχή, ἤ ἔςτὧ τὰ ὅσα θὰ φέρη ὀ διάσημος νεκρὸς ἐπάνω του, θὰ θεωρεῖται καὶ …κληρονόμος του.
Κι ἐπεὶ δὴ σήμερα ΗΔΗ τὴν χώρα κατέχουν οἱ νεοταξῖτες, ὅλοι οἱ ἄλλοι, ὡς κοινοὶ καραγκιόζηδες, ἀπλῶς πασχίζουν νὰ …προλάβουν!!!
Διότι ἡ κατοχὴ τοῦ τάφου τῆς Ἀμφιπόλεως δίδει ἄλλον …ἀέρα στοὺς κρατοῦντες. Ἄλλο εἶναι νὰ λὲς πὼς εἶσαι καταπατητὴς κι ἄλλο νὰ κρατᾷς καὶ τὰ σχετικὰ …διαπιστευτήρια.
Ἄλλο νὰ λὲς πὼς κατέλυσες μίαν αὐτοκρατορία, σὰν τοῦ Ἀλεξάνδρου, κι ἄλλο νὰ τὸ …ἀποδεικνύῃς αὐτὸ μὲ τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα.

Σήμερα λοιπόν, ποὺ ὁ κόσμος μας ἀναποδογυρίζει, τὸ ἐὰν  κατέχῃ κάποιος ἕνα τόσο σημαντικὸ ἀρχαιολογικὸ εὕρημα τὸν καθιστᾶ αὐτομάτως καὶ …διαχειριστὴ παγκοσμίων ἐξουσιῶν.
Πρὸς τοῦτο καὶ …κόπτονται οἱ Σκοπιανοί!! Ὅπως καὶ τὰ ἀμερικανά… Ὅπως καὶ οἰ ‘Ρῶσσοι… Ὅπως καὶ οἰ Τοῦρκοι… Ὅπως καὶ οἱ Βούλγαροι… Ἀκόμη καὶ οἰ …Κινέζοι!!!
Πρὸς τοῦτο ἀντηχεῖ σὲ πανεπιστημιακὲς αἴθουσες, σὲ αἴθουσες συνεδριάσεων, σὲ γραφεῖα ὅλων τῶν μεγεθῶν, σὲ ὑπόγεια, σὲ τρῶγλες, σὲ σπηλιές, σὲ κουφάλες δένδρων, σὲ ἄσχετα καὶ σχετικὰ σημεῖα ὀ ψίθυρος τῆς ἀμφιβολίας. Καὶ δυναμώνει… Καὶ πολλαπλασιάζεται…
Εἶναι ἤ δέν εἶναι;;
Κι ἐάν εἶναι, τότε ΠΟΙΟΣ δικαιοῦται νά τόν κατέχῃ;
Κι ἐάν κατέχῃ τόν τάφο κάποιος, τότε ΠΟΙΟΣ δικαιοῦται τήν κληρονομία του βασιλέως;
Τοῦ πραγματικοῦ βασιλέως-αὐτοκράτορος-παντοκράτορος*… Ὄχι τῶν γιαλαντζί…

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἄς προσέξουμε ὅμως ἐδῶ  μία σοβαρὴ λεπτομέρεια.
Ὁ Ἀλέξανδρος ΠΟΛΕΜΗΣΕ καὶ νίκησε τὸν Δαρεῖο. Πῆρε μέσα ἀπὸ τὰ …χέρια του τὸ χρίσμα.
Ὁ ἴδιος ΟΥΔΕΠΟΤΕ κληροδότησε κάπου ἀλλοῦ αὐτὸ τὸ χρίσμα. Ὅσοι ἠκολούθησαν, ἐὰν τὸ δοῦμε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν …κρατούντων, παρέμειναν ἀπλοῖ, γελοῖοι καὶ ὑπάνθρωποι …σφετεριστές. Διότι γιὰ νὰ γίνῃς Ἀλέξανδρος (ἤ Καρλομάγνος ἤ Ναπολέων) πρέπει νὰ τὸ ΚΕΡΔΙΣῌΣ κάτι τέτοιο στὰ πεδία τῶν μαχῶν, κι ὄχι νὰ τὸ σφετεριστῇς, ἤ νὰ τὸ κληρονομήσῃς. Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι …λεπτομέρεια ποὺ δὲν …ὑπολογίζεται.
Ἡ οὐσία πλέον εἶναι στὸ ποιὸς θὰ γίνη ὁ πιὸ  …ἄξιος καὶ ἰκανὸς …σφετεριστής.
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ …«δακτυλίδι» τοῦ Ἀλεξάνδρου, ποὺ μαρτυρᾶ διαδοχή, πάει …πακέτο μὲ τὴν σωρό του, ἀλλὰ καὶ  μὲ τὰ ὅποια …κληροδοτήματά του, ὁ κατέχων αὐτά, πολὺ …φυσικά, θὰ θεωρεῖται …φυσικὸς δικαιοῦχος τῆς κοσμοκρατορίας του.
Μὰ κληρονομήσαντες πολλοί…
Πραγματικοὶ ὅμως ΟΥΔΕΠΟΤΕ!!!
Γιὰ τὴν ὥρα ἀναμένουμε ἐξελίξεις, ποὺ σαφῶς μᾶς ἀποσποῦν τὸ βλέμμα καὶ τὶς σκέψεις, ἀπὸ τὰ ἄλλα, τὰ σοβαρά.
Ἄς ἀπολαύσουμε τὸν …κατήφορό μας!!! Τοὐλάχιστον!!!

Υ.Γ. Πάλι κύκλους κάνει ἡ Ἀνθρωπότης… Καὶ πάλι στὴν αὐτὴν σκλαβιὰ περιέρχεται.. Καὶ πάλι τὸν Προμηθέα ἀναμένουμε νὰ ἀπελευθερωθῇ, γιὰ νὰ μᾶς ἀπελευθερώσῃ…

* Χωρᾶ μεγάλην συζήτησιν τὸ θέμα, ἀλλὰ σὲ ἄλλην σημείωσιν. Τὸ παρατραβήξαμε σήμερα…!!!

φωτογραφία

 

Leave a Reply