Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.

Ἀναθηματικοὶ Οἰκίσκοι

Πήλινος ἀναθηματικὸς οἰκίσκος, ἀπὸ τὸ Ἡραῖον τοῦ Ἄργους. Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.4

Ἔργο Ἀργείου τεχνίτου.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ξεχωριστὰ τμήματα: τὸν οἰκίσκο μὲ τὴν πλάκα τοῦ δαπέδου καὶ τὴν στέγη μὲ τὴν ὀροφή.
Ὀρθογώνιος οἶκος μὲ παραστᾶδες καὶ στεγασμένο προστῶο μὲ δύο κίονες.
Ἡ ὀξυκόρυφη στέγη, μὲ ὀρθογώνιο ἄνοιγμα στὸ ἀέτωμα, πρέπει νὰ ἀποδίδῃ στέγη ἀπὸ καλάμια καὶ χόρτα.

Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖον Ἀθηνῶν. 

 Πήλινος ἀναθηματικὸς οἰκίσκος ἀπὸ τὸ Ἱερὸ τῆς Ἥρας Ἀκραίας, Περαχώρας. Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.2 Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.1
Ἀψιδωτὸ κτίριο μὲ παραστάδες καὶ πρώϊμη μορφὴ στεγασμένου προστῴου μὲ διπλοὺς κίονες.
Ἡ δίρριχτη στέγη καὶ τὸ ἐπίπεδο στέγαστρο τοῦ προστῴου συμπληρώθηκαν στὴν ἀναπαράσταση μὲ τὴν βοήθεια τῶν θραυσμάτων ἀπὸ ἑπτὰ ἄλλους ἀναλόγους οἰκίσκους, ποὺ βρέθηκαν στὸ ἴδιο Ἱερό.
Τρία ὀρθογώνια ἀνοίγματα ἐπάνω ἀπὸ τὴν θύρα εἰσόδου καὶ εἰκοσιπέντε τριγωνικὰ στοὺς καμπύλους τοίχους, χρησίμευαν γιὰ ἐξαερισμὸ καὶ φωτισμὸ τοῦ χώρου.
Πρότυπο γιὰ τὸν οἰκίσμο ὑπῆρξε, ἴσως, ὁ ἀψιδωτὸς Ναὸς τῆς Ἥρας Ἀκραίας, ἄν καὶ αὐτὸς δὲν εἶχε τὸ χαρακτηριστικὸ προστῶο τῶν πηλίνων ὁμοιωμάτων.

Μέσα τοῦ 8ου αἰῶνος π.χ.
Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

 Ὁμοίωμα οἰκίαςἈναθηματικοὶ οἰκίσκοι.3Πήλινο ὁμοίωμα οἰκίας, ποὺ βρέθηκε σὲ τάφο, στην περιοχὴ Κνωσού. Παρέχει μία εἰκόνα μονόχωρης κατοικίας τῶν γεωμετρικῶν χρόνων, μὲ θύρα που ἔχει φεγγίτη καὶ θυρόφυλλο καὶ μικρὰ παράθυρα στους πλευρικοὺς τοίχους.
Τὴν ἐπίπεδη στέγῃ περιτρέχει χαμηλὸ στηθαῖο για τῇ συλλογῇ καὶ παροχέτευση τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ἐνῶ ἡ καμινάδα για τὴν ἔξοδο τοῦ καπνοῦ παραπέμπει στην ὑπάρξῃ ἑστιᾷς για θέρμανση καὶ φωτισμό.
Κνωσός, Γεωμετρικὴ περίοδος, 9ος. αἱ π.

Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖον Ἡρακλείου Κρήτης

Νεφέλη Ὠκεανίς

One thought on “Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.

Leave a Reply