Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.

Ἀναθηματικοὶ Οἰκίσκοι

Πήλινος ἀναθηματικὸς οἰκίσκος, ἀπὸ τὸ Ἡραῖον τοῦ Ἄργους. Ἀναθηματικοὶ οἰκίσκοι.4

Ἔργο Ἀργείου τεχνίτου.
Ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο ξεχωριστὰ τμήματα: τὸν οἰκίσκο μὲ τὴν πλάκα τοῦ δαπέδου καὶ τὴν στέγη μὲ τὴν ὀροφή. Συνέχεια

Μινωϊκὴ Κυδωνία.

Μιὰ πόλις μέσα στὴν σύγχρονο πόλι.

Ἡ σύγχρονος πόλις τῶν Χανίων εἶναι ἱδρυμένη πάνω στὴν μινωϊκὴ πόλι πού, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 1400 π.Χ., θεωρεῖται ὅτι ὀνομάζετο Κυδωνία ἤ ku–do–ni–ja σὲ κνωσσιακὲς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β´ γραφῆς.

Κατὰ τὴν παράδοσι ἦταν μιὰ ἀπὸ τίς τρεῖς πόλεις ποὺ ἵδρυσε ὁ Μίνως στὴν Κρήτη: Κνωσσός, Φαιστός, Κυδωνία (Διόδωρος Σικελιώτης V, 78.2).

Οἱ ἀνασκαφὲς τῶν τελευταίων σαράντα χρόνων ἔχουν φέρει στὸ φῶς σημαντικὰ λείψανα τοῦ μινωϊκοῦ οἰκισμοῦ στὸν λόφο Καστέλλι καὶ στὴ γειτονικὴ συνοικία Σπλάντζια, στὴν Παλιὰ Πόλι.

Συνέχεια

Τὰ μυστήρια τῆς ἀρχαίας Κρήτης

Πέντε και περισσότερο χιλιάδες χρόνια, λοιπόν, πριν την σημερινή εποχή υπήρχε στην Κρήτη μια μορφή θρησκείας, μια λατρεία θεοτήτων της Φύσεως, πνευματικού επιπέδου ανώτερη φυσιολατρία.

Οι κάτοικοι της Κρήτης ήταν από τους πρώτους που απέδωσαν στο θείο, σεβασμό και στα Μυστήρια. Μυστήρια, στα οποία γινόταν χρήση σημείων και συμβόλων και σε αυτά γίνονταν δεκτοί άνδρες και γυναίκες, που τελούσαν, στους μικρούς τότε σε μέγεθος ναούς τους, τις ιερουργίες και τις μυήσεις τους. Συνέχεια

Τί συνέβη στήν Μινωϊκή Κρήτη;


Ὅλοι λίγο πολὺ ἔχουμε διαβάσει τὴν ἱστορία γιὰ τὸν Μινωικὸ Πολιτισμό.
Ἔδω θὰ γράψω πράγματά που δὲν τὰ ἀναφέρει ἡ ἐπίσημη ἱστορία, ἀλλὰ εἶναι πολὺ γνωστὰ σὲ αὐτούς ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα. 

Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες ἔγινε μιὰ ἀνακάλυψις στὸ ἀνάκτορο τῆς Κνωσοῦ, ποὺ οἱ ἀρχαιολόγοι ἔπεσαν κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ σύννεφα.
Ἡ ἀνακάλυψις αὐτὴ ἔγινε στοὺς ἀποθηκευτικοὺς χώρους τοῦ ἀνακτόρου, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πίσω ἀπὸ τὴν αἴθουσα τοῦ θρόνου, στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ ἀνακτόρου. Συνέχεια

Ἡ Αἴγυπτος τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς βεβαιώνει, πὼς οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου τὸν ᾡδήγησαν στὰ ἄδυτα τῶν Πυραμίδων καὶ κατεμέτρησαν ἐμπρός του μεγάλη σειρὰ σκαλιστῶν ἀγαλμάτων, 341 γενεῶν, ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς ποὺ ἐκυβέρνησαν τὴν χώρα.
Μᾶς βεβαιώνει ἐπίσης, πὼς οἱ Αἰγύπτιοι βασιλεῖς ἦσαν ὅλοι Ἕλληνες ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Τὴν πρώτη μεγάλη πόλι που ἔκτισαν στὴν Αἴγυπτο οἱ Ἕλληνες τὴν ἔκτισε ὁ Ἀκτὶς ὁ Ῥόδιος ποὺ τὴν ᾡνόμασε Ἡλιούπολι, ἐπειδὴ οἱ Ῥόδιοι ἐλάτρευαν τὸν Ἀπόλλωνα – Ἥλιο, ὡς πρωταρχικὸ θεό.
Ἠκολούθησαν οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὴν πόλι Σάιδα, πρὸς τιμὴ τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ Μέμφις τοῦ Μίνωος, ἡ Πανόπολις πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ Πανός, καὶ ἄλλες 120 πόλεις, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἄβαρις. Συνέχεια

Οἱ Ἑλληνικὲς Πυραμίδες καὶ οἱ Ἕλληνες Φαραῶ.

Ὁ Ἡρόδοτος μᾶς βεβαιώνει  πὼς οἱ ἱερεῖς τῆς Αἰγύπτου τὸν ὁδήγησαν στὰ ἄδυτα τῶν Πυραμίδων καὶ καταμέτρησαν μπροστά του μεγάλη σειρὰ σκαλιστῶν ἀγαλμάτων, 341 γενεῶν, ἀπὸ τοὺς βασιλεῖς ποὺ κυβέρνησαν τὴν χώρα.

Μᾶς βεβαιώνει ἐπίσης πὼς οἱ Αἰγύπτιοι βασιλεῖς ἦταν ΟΛΟΙ Ἕλληνες, ἐκτὸς ἐλαχίστων.

Τὴν πρώτη μεγάλη πόλη ποὺ ἔκτισαν στὴν Αἴγυπτο οἱ Έλληνες τὴν ἔκτισε ὁ Ἀκτὶς ὁ Ῥόδιος καὶ τὴν ὀνόμασε Ἡλιούπολη, ἐπειδὴ οἱ Ῥόδιοι λάτρευαν τὸν Ἀπόλλωνα – Ἥλιο, ὡς πρωταρχικὸ θεό.

Ἀκολούθησαν οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὴν πόλη Σάιδα, πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, ἡ Μέμφις τοῦ Μίνωος, ἡ Πανόπολις πρὸς τιμὴν τοῦ θεοῦ Πανὸς καὶ ἀκόμη 120 πόλεις, μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ Ἄβαρις. Συνέχεια