Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV

Σὰν σήμερα, 18 Νοεμβρίου τοῦ 1876, ἡ ἐφημερὶς «Ἀλήθεια» ἀναφέρεται στὸν λακκοειδὴ Τάφο IV (τοῦ Ταφικοῦ Κύκλου Α) καὶ στὸ περιεχόμενό του, ποὺ ἦλθε στὸ φῶς τὸν Νοέμβριο τοῦ 1876.

Ὁ λακκοειδὴς Τάφος IV1 Συνέχεια

Μινωϊκὴ Κυδωνία.

Μιὰ πόλις μέσα στὴν σύγχρονο πόλι.

Ἡ σύγχρονος πόλις τῶν Χανίων εἶναι ἱδρυμένη πάνω στὴν μινωϊκὴ πόλι πού, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 1400 π.Χ., θεωρεῖται ὅτι ὀνομάζετο Κυδωνία ἤ ku–do–ni–ja σὲ κνωσσιακὲς πινακίδες τῆς Γραμμικῆς Β´ γραφῆς.

Κατὰ τὴν παράδοσι ἦταν μιὰ ἀπὸ τίς τρεῖς πόλεις ποὺ ἵδρυσε ὁ Μίνως στὴν Κρήτη: Κνωσσός, Φαιστός, Κυδωνία (Διόδωρος Σικελιώτης V, 78.2).

Οἱ ἀνασκαφὲς τῶν τελευταίων σαράντα χρόνων ἔχουν φέρει στὸ φῶς σημαντικὰ λείψανα τοῦ μινωϊκοῦ οἰκισμοῦ στὸν λόφο Καστέλλι καὶ στὴ γειτονικὴ συνοικία Σπλάντζια, στὴν Παλιὰ Πόλι.

Συνέχεια

Μυκηναϊκὸς τάφος στὴν …Ἰσπανία!!!

Δεν είναι μυκηναϊκός τάφος κάπου στην Ελλάδα. Αλλά στην… Ισπανία!..

Τύμβοι και αρχαία αστεροσκοπεία στην Ισπανία της 3ης χιλιετίας π.Χ. – Αντίστοιχα αλλά αναξιοποίητα σε Θράκη και Σαμοθράκη, Ιθάκη, Κρήτη… Συνέχεια

Ἀπό τήν Κρήτη διεδόθῃ ὁ πολιτισμός σέ ὅλον τόν κόσμο;

Ἀπὸ τὴν Κρήτη διεδόθη ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ὁ Ἰνδὸς ἀρχαιολόγος Chatterji δέχεται ὅτι τὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα τοῦ Μοχέντζο Ντάρο καὶ Χαράππα (3η π.Χ χιλιετία) στην κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ, προήλθαν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο (jagadish 1930). Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ 1923 σχεδόν, τότε πoὺ ἡ ἀρχαιoλoγικὴ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς τὶς χιλιάδες εἰδώλια θεoτήτων καὶ σφραγῖδες, ἀπό τις πανάρχαιες πόλεις

Συνέχεια

Ἡ μικροτεχνολογία στὴν Μυκηναϊκὴ περίοδο.

Οἱ ἀρχαιολόγοι, οἱ χρυσοχόοι καθῶς καὶ ὅλοι οἱ ἀντιλαμβάνοντες τέχνες, ἀναγνωρίζουν στὰ εὑρήματα τῆς μυκηναϊκῆς περιόδου μίαν ἀπερίγραπτο σὲ μέγεθος καὶ σὲ σύλληψι τεχνική. Ἀπὸ τὸ πλέον μικρὸ κόσμημα, ἔως τὰ ἀνακτορα, ἤ καὶ τὶς ἁπλὲς κατοικίες, διαπιστώνουμε λεπτομέρειες ποὺ μόνον εἰδικὰ μηχανήματα, γιὰ τὰ δικά μας δεδομένα, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποδώσουν.
Τί συνέβῃ; Τά διέθεταν; Καί ποῦ εἶναι σήμερα; Γιατί δέν βλέπουμε τά ἴχνη τους; Δέν ὑπάρχουν ἤ ἀδυνατοῦμε νά τά ἀναγνωρίσουμε, λόγῳ τῆς διαφορετικῆς μας ὀπτικῆς;

Συνέχεια

Ἡ ἀποστράγγισις τῆς Κοπαΐδος καὶ τὸ μυκηναϊκὸν ὀχυρὸν τοῦ Γλᾶ.

Μία παράμετρος τς στορίας πογνοομε εναι ατ τν Μινύων. 
Παπποδες μας κι ατοί, λλ τί παπποδες μας; 
Παπποδες Πανεπιστήμονες.  Σοφοί. Πολυπράγμονες!
ποστραγγιστικργα, κυκλώπειες κατασκευές, κπληκτικτεχνολογικπιτεύγματα πού, ἀκόμη καὶ σήμερα, θεωρῶνται …ἀδιανόητα!!!
Κι μως….
Δν γνωρίζουμε κάτι γι ατούς, διότι, κατὰ πῶς φαίνεται, δὲν …πρέπει νὰ γνωρίζουμε!
Οτε κν κομε γι ατούς… Συνέχεια