Ἀπό τήν Κρήτη διεδόθῃ ὁ πολιτισμός σέ ὅλον τόν κόσμο;

Ἀπὸ τὴν Κρήτη διεδόθη ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλο τὸν κόσμο.
Ὁ Ἰνδὸς ἀρχαιολόγος Chatterji δέχεται ὅτι τὰ πολιτιστικὰ στοιχεῖα τοῦ Μοχέντζο Ντάρο καὶ Χαράππα (3η π.Χ χιλιετία) στην κοιλάδα τοῦ Ἰνδοῦ, προήλθαν ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο (jagadish 1930). Εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὸ 1923 σχεδόν, τότε πoὺ ἡ ἀρχαιoλoγικὴ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς τὶς χιλιάδες εἰδώλια θεoτήτων καὶ σφραγῖδες, ἀπό τις πανάρχαιες πόλεις

Μoχέντζo Ντάρo καὶ Χαράππα, ὅτι πoλλὰ ἀπὸ αὐτὰ ἀπεικoνίζoυν γνωστὲς καὶ ἀναγνωρίσιμες στάσεις τῆς Γιόγκα. Παρόμoιες στάσεις ὅμως γιόγκα ἔχoυν ἀναγνωρισθεῖ καὶ σὲ ἀγαλματίδια πoὺ ἔχoυν ἀνασκαφεῖ ἀπὸ τὴν περιoχὴ τῆς Ἱεράπετρας τῆς Κρήτης καὶ χρoνoλoγoῦνται μεταξὺ 4000 καὶ 3500 π.Χ.δηλαδὴ πιὸ παλαιά.

Ἀπὸ μερικὲς ἐπιγραφὲς ὄπoυ εὑρέθησαν τὰ εἰδώλια τoῦ Μoχέντζo Ντάρo, τῶν ὁπoίων ἔχoυν γίνει γνωστὲς oι ἐρμηνεῖες, πρoκύπτει ὅτι oἱ πιὸ πειθαρχημένoι καὶ ἀσκητικoὶ yogis τὴν ἐπoχὴ ἐκείνη, ἔφεραν τoν τιμητικὸ τίτλo Mina! (ἀπὸ τὸν Μίνωα).
Ἐκτὸς αὐτοῦ ὁ ταῦρος λατρεύετο  στὴν Κρήτη τὸ ἴδιο καὶ στις πόλεις Μoχέντζo Ντάρo καὶ Χαράππα
Ἴσως ἀπὸ ἐκεῖ οἱ Ἰνδοὶ ἔχουν ἱερές τὶς ἀγελάδες, γιατὶ ἱερὰ ζῷα θεωρούντο καὶ πιὸ παλαιὰ στην Κρήτη.

Ἑπομένως καὶ οἱ ἰνδοευρωπαίοι προῆλθαν ἀπὸ τοὺς Κρῆτες.
Ὁ Ἄγγλος ἱστορικὸς Collin Renfrew λέει:
Ὁ Αἰγαιακὸς πολιτισμὸς δεν ᾖλθε ἀπ΄ ἔξω, ἀλλὰ ἐδημιουργήθη ἐπὶ τόπου καὶ εἶναι αὐτόνομος. (The Emergence of Civilisation 1972).
Ὁ Θεόφιλος Μπάγερ, Γερμανὸς γλωσσολόγος, ἰδρυτὴς τῆς συγκριτικῆς γλωσσολογίας, ὡς καθηγητὴς ἐρμήνευσε (1732) τὶς ὁμοιότητες τῶν Ἀρίων γλωσσῶν μὲ τὴν κοινὴ τοὺς προέλευση ἀπὸ τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Ὁ Alan J.B Wace, Ἄγγλος ἀρχαιολόγος (1879-1957), ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς δὲν εἰσήχθῃ ἀπὸ πουθενά.
Αὐτή του ἡ πεποίθησις ἐξεφράσθη πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνεύρεσιν τῶν ἀρχαιολογικῶν καὶ γλωσσικῶν ἀποδείξεων ποὺ τὸν ἐπαλήθευσαν.
Ἔγραφε ὅτι οἱ Μυκηναῖοι δὲν ἤσαν «ἄγνωστος λαός», ὅπως τοὺς χαρακτήριζαν ἔως τότε, ἀλλὰ Ἕλληνες (The arrival of Greeks).

Ὁ Ἡρόδοτος ἀνέφερε, ὅτι ἡ Κρήτη ἤταν ἡ κεντρικὴ Ἑστία τοῦ Δραβινιακοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὴν λατρεία τοῦ Ταύρου, τὴν ὁποία συναντοῦμε καὶ στὴν γειτονικὴ Αἴγυπτο, μὲ τὸν ἱερὸ Σάραπι καὶ Ἄπι καὶ ἡ ὁποία προέρχεται βέβαια, ἀπὸ τοὺς Δραβίδες.
Μετὰ τὸ δρᾶμα τοῦ μεγάλου κατακλυσμοῦ, ποὺ ἀναφέρεται σ’ ὄλες τις μυθολογίες τῶν ἀρχαίων λαῶν, πληροφορούμαστε, ὅτι στὴν μεγαλόνησο Κρήτη παρέμεινε ἀρκετὸς πληθυσμὸς καὶ ἔτσι, ἡ Κρήτη συνέχισε νὰ διαδραματίζῃ μεγάλο ῥόλο σὲ ὁλοκλήρο τὴν Μεσόγειο, μὲ τὸν ἔξοχο πολιτισμό ποὺ ἀνέπτυξε.

Μέρος τοῦ Κρητικοῦ πληθυσμοῦ πῆγε στὴν Ἰνδία καὶ ἔκτισαν τὶς πόλεις τοῦ Μοχέντζο Ντάρο καὶ Χαράππα, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἔχουν καὶ ἀποχετευτικὸ σύστημα, παρόμοιο μὲ τῆς Κνωσοῦ.
Ποιός εἶχε τότε ἀποχετευτικό σύστημα, ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἐκτός ἀπό τούς Μινωΐτες; Ἐδῶ καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχει σὲ πολλὰ μέρη.

Δεῖτε ἔνα ἀριστούργημά ποὺ βρέθηκε στὴν Μοχέντζο Ντάρο καί ποὺ εἶναι ΜινωικόΚνωσσός

Περιοδικὸν Ἀναζήτησις

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply