Ὁ «τρελλὸς» τῆς Ἐλευσίνος.

Γιὰ τὸν «τρελλὸ τῆς Ἐλευσίνος» δὲν ἔχω γράψῃ ἄλλην φορά, ἀλλὰ γνωρίζω μερικὰ σπουδαῖα πράγματα γιὰ αὐτόν.
Γνωρίζω, γιὰ παράδειγμα, πὼς ὅταν ὅλοι πάσχιζαν νὰ κτίσουν τὰ σπίτια τους, καὶ νὰ κουκουλώσουν ἀρχαῖα εὑρήματα, αὐτὸς καταπιανόταν μὲ τὰ εὑρήματα κι ὄχι μὲ τοὺς ἀνθρώπους.
Συνέχεια

Τί μυστικό κρύβει τό Μαντεῖο τῆς Δωδώνης;

 

Είναι αλήθεια ότι το ιερό μαντείο της Δωδώνης κρύβει πολλά μυστικά. Άλλα εξ αυτών έχουν αποκαλυφθεί και άλλα όχι.

Γιατί, όμως, οι θνητοί που πήγαιναν να ζητήσουν χρησμό έπρεπε να είχαν νηστέψει τρεις μέρες, να είχαν καθαριστεί στην πηγή της Δωδώνης και να είχαν χαράξει την παράκλησή τους σε μια πλάκα από μόλυβδο;… 

Συνέχεια

Ἑλληνικὰ θρακικὰ ἀριστουργήματα.

Γιὰ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ δημιουργῇ μὲ χρυσό, κι ὄχι μόνον, τέτοια κομψοτεχνήματα, διαθέτει πίσω του ἱστορία πάρα πολλῶν ἐτῶν (γιὰ νὰ μὴ πῶ αἰώνων), γνώσεις καὶ ἐμπειρία. Δὲν ἐξύπνησε ἕνα πρωΐ καὶ ἀπεφάσισε νὰ καταπιασθῇ μὲ τὸν χρυσό, διότι ὁ χρυσὸς δὲν εἶναι κάτι ποὺ τὸ συναντᾶς μέσα σὰ σακκούλια στὸν δρόμο.
Δὲν θὰ καταπιασθῶ λοιπὸν σήμερα μὲ τὸ πότε ξεκίνησε ὁ Ἕλλην νὰ ἀναζητᾷ, νὰ ἀνακαλύπτῃ καὶ νὰ ἐπεξεργάζεται τὸν χρυσό. Αὐτὸ εἶναι δουλειὰ τῶν εἰδικῶν καὶ τῶν «εἰδικῶν».
Θὰ ἀρκεσθῶ στὸ νὰ σᾶς παρουσιάσω μόνον τὴν εἰκόνα αὐτῶν τῶν δημιουργημάτων. Δῆλα δὴ τὸ ἀποτέλεσμα Συνέχεια

Εὑρέθη ὁ τάφος τοῦ Φιλίππου καὶ τῆς Ἀριδαίας στὶς Αἰγές!

Μά γιατί ὅλα νά συμβαίνουν στό τμῆμα τῆς Μακεδονίας πού εἶναι Μακεδονία ἀκόμη;
Γιατί αὐτοί οἱ τάφοι νά φιλοξενοῦν  Ἑλληνικά εὑρήματα;
Γιατί αὐτή ἡ ῥημάδα ἡ γλῶσσα νά εἶναι κάτι πού ἐκθέτει διαρκῶς ὅλους αὐτούς πού πασχίζουν νά ἀλλοιώσουν ἱστορία, συνειδήσεις καί ἀποδείξεις;
Γιατί νά χρηματοδοτοῦνται οἱ παραποιητές τῆς ἱστορίας καί νά διώκονται οἱ τιμητές της;
Γιατί σέ αὐτόν τόν πλανήτη, καί ἰδίως στά χώματα τῆς Μακεδονίας, νά ἔχουν μαζευτῇ τόσοι πολλοί βάρβαροι;
Γιατί κατ’ οὐσίαν ἐνθαρρύνονται ὅλοι αὐτοί πού ἐπιζητοῦν τόν ἀφανισμό τοῦ Ἕλληνος;
Γιατί τόσους αἰῶνες ὁ Ἕλλην διώκεται;

Συνέχεια

Ξεκινοῦν ἔρευνες γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ἱπποδρόμου τῶν Δελφῶν.

Ὁ ἱππόδρομος τῶν Δελφῶν πρὸ τῶν πυλῶν. 
Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μνημεῖα τοῦ εἴδους, λόγῳ παλαιότητος καὶ χώρου, μπαίνει στὴν διαδικασία τῆς ἀναζητήσεως καὶ τῆς ἐμφανίσεῶς του. 
Ὑπάρχουν σαφεῖς ἐνδείξεις γιὰ τὴν τοποθεσία του ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ σαφεῖς ἐπεμβάσεις ἀπὸ γειτονικὸ λατομεῖο ποὺ σίγουρα ἔχει ἀλλοιώσῃ τὰ ὅποια εὑρήματα. 

Συνέχεια

Ἑλληνικὴ χύτρα ταχύτητος …2.700 ἐτῶν!

Ὀταν είδα αυτό το άρθρο στο διαδίκτυο, το ακολουθούσαν σχόλια του τύπου:« όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες, οι άλλοι ήταν ακόμα στα δέντρα κι έτρωγαν μπανάνες»…και πολλά άλλα παρόμοια γραφικά..

‘Οχι μάγκες μου..

Συνέχεια