Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Ὑπάρχει ἕνας ἑλληνικὸς μῦθος ποὺ ἀναφέρεται στὸν Φοίνικα καὶ τὴν ἀναγέννησίν του μέσα ἀπὸ τὶς στάκτες του.
Ὁ μῦθος λέει πὼς αὐτὸ τὸ πουλί, ὅταν γερνᾷ, κάθε …χίλια χρόνια, ἀναζητᾶ ἕνα σημεῖον ὅπου θὰ καῆ καὶ συγκεντρώνει τὴν ἀπαιτουμένη καύσιμον ὕλη, πρὸ κειμένου νὰ αὐτοπυρποληθῇ.
Αὐτὴ ἡ αὐτοπυρπόλυσις ἐπιφέρει καὶ τὴν ἀναγέννησίν του.
Κάθε του κύτταρο, μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν καταστροφή, ἀναγεννᾶται.

Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ παρομοιάζουν τὸν Φοίνικα μὲ τὸν Ἕλληνα.
Ἀφορμή, κατὰ κάποιους ἐρευνητές, γιὰ αὐτὴν τὴν παρομοίωσιν-συσχέτησιν-συνδυασμὸν στέκεται, κατὰ μίαν ὀπτική, ἡ ἱστορία τῆς Ἀτλαντῖδος, ποὺ μᾶς μεταφέρει ὁ Πλάτων. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιγραφὴ μαθαίνουμε πὼς ὅταν ὁ Σόλων ἐπεσκέφθη τὸ ἱερὸν τῆς Σάιδος, στὴν Αἴγυπτο, οἱ ἱερεῖς τὸν ἐπληροφόρησαν πὼς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες «ἀεῖ παῖδες ἐσμέν», (πάντα παιδιὰ παραμένουμε), διότι δὲν ἔχουμε …μνήμη, ἐφ΄ ὅσον, βάσει τῶν στοιχείων ποὺ τοῦ ἐπέδειξαν, ἡ ἱστορία μας ἦταν τοὐλάχιστον χιλίων ἐτῶν παλαιοτέρα αὐτῆς τῶν Αἰγυπτίων…
Ὅμως ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες, τὴν …ξεχνούσαμε, λόγῳ τῶν καταστροφῶν ποὺ ὑπέστημεν κατ’ ἐπανάληψιν.
Αὐτὴ ἡ χιλιετία γιὰ ἀρκετοὺς εἶναι μία …ἐπιβεβαίωσις τοῦ μύθου τοῦ Φοίνικος.

Τὰ παραπάνω ὅμως, λίγο ἔως πολὺ εἶναι γνωστά, σὲ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα.
Αὐτὸ ποὺ δὲν μᾶς εἶναι ἰδιαιτέρως γνωστὸ εἶναι ἡ καπήλευσις τῶν συμβόλων, τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ μυθολογίας, ἀπὸ κέντρα τέτοια ποὺ μόνον ἑλληνικὸ τρόπο σκέψεως ΔΕΝ ἐπιδεικνύουν. Παράδειγμα τέτοιο εἶναι διάφορες μασονικὲς στοές, σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, ποὺ φέρουν τὸ σύμβολον τοῦ Φοίνικος, ἄν καὶ στὴν πραγματικότητα, γιὰ κάποιον ἔντιμο ἐρευνητή, αὐτὸ τὸ σύμβολον οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ μυστικιστικὰ κέντρα καὶ κυρίως μὲ κέντρα ἐλέγχου.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;4

Ὅπως βλέπετε ἔως καὶ ταινία ἔχουν δημιουργήσει, ποὺ ὅμως, κατὰ πῶς διάβασα, ΔΕΝ ἔχει σχέσιν μὲ τὸν Φοίνικα… (Ποὺ ΔΕΝ ἔχω δεῖ φυσικά…!!!)
Τὰ σύμβολα …γελοιοποιοῦν!!!
(ἀλλὰ ΜΟΝΟΝ στὰ δικά μας μάτια!!!)

Ὅμως…
Καὶ μόνον ὁ «Φοῖνιξ» τοῦ Καποδίστρια, ποὺ ἄν καὶ κατὰ πῶς μᾶς λέν, προέρχεται ἀπὸ μασονικὲς στοὲς ὁ ἴδιος, οὐδεὶς ἀρνεῖται πὼς ἦταν ὁ πρῶτος ἴσως πραγματικὸς κυβερνήτης τῶν Ἑλλήνων. Ἡ δολοφονία του καὶ ἡ κατάργησις τοῦ «Φοίνικος» ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;13

 

Τὸ γιατὶ ὅμως γίνεται τόσο μεγάλη  χρῆσις τῆς λέξεως «Φοῖνιξ», τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ συζητοῦν στὴν πραγματικότητα γιὰ τὸν Φοίνικα, αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ διερευνήσουμε.Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

 

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Δῆλα δή;
Τί κάνουν; Λέν «Φοῖνιξ» κι ἐννοοῦν ἀετός; Διότι ὁ Φοῖνιξ, κατ’ ἀρχάς, ΔΕΝ ἦτο δικέφαλος.
Ὁ ἀετὸς τοῦ Διὸς ἦτο δικέφαλος…

Κάτι σάν κι αὐτόν ἴσως;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;3

Ἴσως ναί, ἴσως κι ὄχι.
Πολὺ πιθανὸν πράγματι νὰ ἤθελαν νὰ ἀλλοιώσουν ἕνα σύμβολον, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν ἤθελαν καὶ νὰ τὸ ἔπραξαν ἀπὸ καθαρὴ ἄγνοια…
Ἴσως νὰ ἔπαιξε ῥόλο ἡ βαθυτάτη ἄγνοια ἱστορίας καὶ συμβόλων ἀπὸ ὅλους κι ἀπὸ ὅλα.
Ἴσως νὰ χρησιμοποιήσαν ΚΑΙ τὸν Φοίνικα, σὰν ὄνομα κυρίως, γιὰ νὰ ἐπιτύχουν, κατ’ αὐτούς, τὴν σύνδεσιν μὲ …«ἀνώτερες δυνάμεις»!!!
Ἴσως ὅμως κι ὄχι.
Ἴσως ἁπλῶς νὰ βρωμίζουν, ὅπως βρωμίζουν τὰ πάντα, παντοῦ ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα… Ἴσως νὰ συμβαίνουν πράγματα ποὺ οὐδόλως ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἐννοοῦμε καὶ ποὺ κάποιοι προσπαθοῦν νὰ τὰ κατανοήσουν εἰς βάρος μας…
Πόσο μακρυά ἄλλως τέ εἶναι ἡ ἐποχή ἐκείνη πού κάποιοι ἔπιασαν τήν τετραγάμμα καί τήν βρώμισαν τόσο, πού σήμερα ὅπου κι ἐάν τήν δοῦμε  …ἀνατριχιάζουμε;
(«Παίζει» πάντα καὶ ἡ περίπτωσις νὰ θεωροῦν πὼς ὁ Φοῖνιξ τοὺς συμβολίζει, γιὰ λόγους ποὺ αὐτοὶ γνωρίζουν καὶ δὲν θὰ ἤθελαν νὰ μάθουμε…!!!)

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;11

Αὐτοὶ ὅμως καὶ τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ ἰσχυρίζονται πὼς γνωρίζουν τὸ τὶ  σημαίνει…
Μήπως κι ἐδῶ μᾶς …ἐπεξεργάζονται, ὅπως συνηθίζουν;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;6

Ἡ πρώτη πρώτη ὑποψία-σκέψις ποὺ ἔρχεται, νὰ παραμερίσῃ ὅλες τὶς ἄλλες, (μὲ τὶς ὁποῖες …καθησυχάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας!!!) εἶναι ἡ συνειδητοποίησις τῆς …συνειδητῆς τους προσπαθείας καπηλεύσεως καὶ ἀλλοιώσεως κάθε συμβόλου…
Ἐμεῖς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ νὰ γνωρίζουμε καὶ νὰ κατανοοῦμε αὐτὰ τὰ σύμβολα.
Αὐτοὶ ὅμως τὰ κρατοῦν γιὰ τὴν …πάρτη τους!!!Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;8

 

Ἀρχαῖοι κίονες, τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ (G=God) ποὺ «ἀεὶ γεωμετρεῖ» (Γ), μαζὺ μὲ τὸν «πανεπόπτη ὀφθαλμό» του,  ὁ Ἥλιος, ἡ Σελήνη, ἡ τετραγάμμα, οἱ μαίανδροι, ὁ σταυρὸς (τῶν τεσσάρων στοιχείων τῆς φύσεως), τὰ γεωμετρικὰ σύμβολα τῶν Πυθαγορείων (διαβήτης καὶ γνώμων), ῥόδακες, ἑλληνικὰ γράμματα…
Ξέρετε τί μοῦ θυμίζει ὅλο αὐτό;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;9

Βλέπετε κάτι περίεργο στήν εἰκόνα;
Κίονες, ἑλληνικοὶ ἀμφορεῖς, ἑλληνικὲς εἰκόνες, μαίανδροι, ἑλληνικὰ σύμβολα, ἡ Ἀθηνᾶ δίπλα στὸν πολὺ …κακὸ Ἰούλιο Καίσαρα!!!
Καὶ μάλιστα γιὰ νὰ δείξῃ ὁ σκηνοθέτης τὸ πόσο κακὸς εἶναι ὁ Ἰούλιος, ἀναφορικῶς πάντα μὲ τοὺς καλοὺς Γαλᾶτες, ἔχει λάβει ὁ Καίσαρ καὶ τὴν ἀντίστοιχο ἔκφρασιν.

Ἐὰν ὅμως παρατηρήσουμε προσεκτικὰ στὶς ταινίες τοῦ (προπαγανδιστικοῦ) Χόλυγουντ τὰ σύμβολα, θὰ διαπιστώσουμε πὼς δίπλα σὲ κάθε κακὸ ὑπάρχει καὶ ἕνα …ἑλληνικότατον σύμβολον!!! Κι ἔτσι, αὐτομάτως, δίχως νὰ γίνεται ἄμεσος ἀναφορὰ σὲ αὐτά, στὴν συνείδησίν μας καταγράφεται ὡς κάτι ἀρνητικὸ ἡ ἑλληνικὴ εἰκόνα.
Τυχαῖον;
Ἴσως… Μά πόσο τυχαῖον εἶναι κάτι τέτοιο, ὅταν οἱ ἴδιοι χρησιμοποιοῦν, ἐκμεταλλεύονται κι ἀλλοιώνουν αὐτά τά σύμβολα πρός ἰδίαν χρήσιν;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;10

eton college

Στὰ καλλίτερα κι ἀκριβότερά τους σχολεῖα διδάσκουν τὰ ἑλληνικὰ (ἀρχαῖα Ἑλληνικά) ἀλλὰ σὲ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους,  ἐντὸς κι ἐκτὸς Ἑλλάδος, μᾶς ἀποτρέπουν, μὲ τὸ ἀ-παιδευτικό τους σύστημα, ἀπὸ τὸ νὰ μάθουμε ἀκόμη καὶ στοιχειώδη ἑλληνικά!!!
Γιατί ἑλληνικά; Εἶναι τόσο σημαντικά καί τόσο χρήσιμα;
Ναί, γιὰ αὐτοὺς εἶναι!!!
Καί γιατί σέ ἐμᾶς τά διδάσκουν σάν …«νεκρή γλῶσσα» ἀλλά τά «δικά τους παιδιά» τά μαθαίνουν ὡς …μητρική τους, μέ ἀποτέλεσμα νά τά χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καί στίς τελετές τους;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;14

Ἡ ἀποτροπὴ μεγάλων τμημάτων τῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὴν σωστὴ ἐκπαίδευσιν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὑπερακαταναλωτικότητα καὶ τὴν παραπληροφόρησιν, μετατρέπουν αὐτοὺς τοὺς λαοὺς πιὸ εὔκολα σὲ μᾶζες. Καὶ τὸ γνωρίζουν.
Κι ἐμεῖς μαθαίνουμε, ἐξ αἰτίας τῆς προπαγάνδας τους, νὰ μισοῦμε αὐτὰ ποὺ ἐκεῖνοι καπηλεύονται καὶ χρησιμοποιοῦν καὶ ἐκμεταλλεύονται.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀρνούμεθα τὸ νὰ ἐκτιμήσουμε, νὰ ἐξερευνήσουμε καὶ νὰ κατανοήσουμε τὶς ἔννοιες, τὶς λέξεις, τὰ σύμβολα.
Κι αὐτό …τυχαῖον;

Κι ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν… Καὶ συμβαίνουν γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ διατηρήσουν ἐνεργὲς τὶς στοές τους, τὶς λέσχες τους καὶ τὶς παρέες τους, πρὸ κειμένου νὰ διατηροῦν τοὺς χαχόλους λαοὺς δουλοποιημένους. Καὶ φυσικὰ δὲν ἔχουν ἀφήσει τρύπα, ὑπόγειο καὶ σπηλιὰ ποὺ νὰ μὴν χωθοῦν μέσα γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὶς τελετές τους, ὡς ἐλάχιστον δεῖγμα ὑποταγῆς στοὺς ἀρχηγούς τους, στὶς κεφαλές τους καὶ στοὺς ἐντολεῖς τους.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;12

Ἀπὸ μόνα τους ὅλα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς πονηρεύουν καὶ νὰ μᾶς προβληματίζουν.
Κι ἄν τὶ αὐτοῦ ἐμεῖς λειτουργοῦμε σπασμωδικά, υἱοθετώντας αὐτὸ ποὺ  μᾶς ὑπαγορεύουν: τὸ νὰ μισήσουμε τὰ σύμβολα καὶ φυσικὰ νὰ τὰ συνδέσουμε, ὅλα, μὲ αὐτούς.
Δῆλα δὴ θέλουν νὰ μᾶς κρατοῦν ἀπομεμακρυσμένους ἀπὸ κάποιες πληροφορίες καὶ ἐμεῖς, ὡς ὄντα μὲ …ἐλευθέραν βούλησιν, τοὺς Ὑπ-…ἀκοῦμε!!!

Φιλονόη

Σὲ ἐπομένη συνέχεια θὰ παρουσιάσω κι ὅλες τὶς πηγὲς τῶν φωτογραφιῶν.

συνεχίζεται ἐδῶ.

(ὁ παραπάνω σύνδεσμος θὰ λειτουργῆ ἀπὸ αὔριο)

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

10 thoughts on “Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

  1. Ὑπάρχει καί ἡ περίπτωσις νά ἐπιθυμοῦν ( καί προφανῶς θά τό ἐπιτύχουν) νά οἰκειοποιηθοῦν τά πάντα πού ἀφοροῦν τόν Ἕλληνα ( ἀπό Προϊστορία, Ἱστορία, Πολιτισμό, Ἥρωες,Θεούς καί ἡμιθέους) Ἄλλως τε τόν ἀφανισμό μας δέν ἐπιδιώκουν μέ κάθε μέσον; Τό ὅτι ἔχουν γεμίσει τόν κόσμο τους μέ κτήρια ἀρχαιοελληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ὁμοιώματα ναῶν ( Παρθενών :http://www.nashville.gov/Parthenon/) εἶναι τυχαῖο; Ἔ, μᾶλλον ΟΧΙ !
    Τώρα κάτι τά πολύ σωστά πού ἐπισημαίνεις, κάτι οἱ λαθροέποικοι, κάτι τό σχέδιο Coudenhove – Kalergi, κάτι τά κάθε εἴδους βραβεῖα πού δίνουν στούς ἑαυτούς τους ὥστε ἡ “ἀξία” τους νά εἶναι διαχρονική καί ἀναμφισβἠτητη( ἀπό ποιόν ἄλλως τε θά μποροῦσε νά ἀμφισβητηθεῖ), βλέπω στό ἀπώτερο μέλλον τούς περιούσιους νά καμαρώνουν γιά τό …βάθος καί τό πλάτος τῆς ἱστορικῆς τους ὑπάρξεως ! ! !

Leave a Reply