Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (β)

Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐρεύνης:

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Ἔγραφα λοιπὸν ἐχθὲς γιὰ τὴν καπήλευσιν τῶν συμβόλων ποὺ μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει ὅλους στὸ νὰ μισοῦμε τὰ σύμβολα καὶ τὰ ὅσα στὴν πραγματικότητα θὰ μπορούσαμε νὰ πληροφορηθοῦμε ἀπὸ αὐτά.
Ἄς ξαναδοῦμε ὅμως λίγο τὸν Φοίνικα, ποὺ οὐσιαστικῶς ἦταν ἡ ἀφορμὴ γιὰ αὐτὴν τὴν ἔρευνα.

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;1

Φοῖνιξ. Δῆλα δὴ κόκκινος…
Μὰ σὰν λέξις τόσο κοντὰ στὰ «φαιός» καὶ «φωτεινός»…
Τί σημαίνει ὅμως αὐτό τό «Φοῖνιξ»;
Διαβάζουμε στὸ λεξικὸν τοῦ Δημητράκου:

φοι-: πορφυροῦν χρῶμα ἐκ κογχυλίων
Φοῖνιξ: ἐρυθρότης
Φοινικιά: ἡ χουρμαδιά
φοῖνιξ: φυρόχρους, πυῤῥός.
Φοῖνιξ, Φοίνισσα: ὁ/ἡ κάτοικος τῆς Φοινίκης
Φοινίσσω: κοκκινίζω

Συνεδέθησαν λοιπόν οἱ Φοίνικες μέ τόν Φοίνικα;
Χρησιμοποίησαν τά σύμβολά του;
Τά διατηροῦν ἀκόμη καί σήμερα;
Ναί… Ὅλα αὐτὰ συνέβησαν. Οἱ φερόμενοι ὡς Φοίνικες πράγματι αὐτὸ ἔπραξαν.

Μά ποιοί ἦσαν οἱ Φοίνικες στήν πραγματικότητα;

Οἱ Φοίνικες ἐμφανίζονται κάποιαν στιγμὴ (γενικῶς) περὶ τὴν 3η χιλιετία (ἐπίσημες παραδοχές) ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μιμοῦνται τοὺς …Ἕλληνες. Ὅλες οἱ πόλεις τους ἔχουν ἑλληνικὰ ὀνόματα καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὰ ὁποία καταπιάνονται, ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν θάλασσαν.
Ἐμεῖς ὅμως γνωρίζουμε πὼς ἀρκετὰ πρίν, (ἀλήθεια, πόσο πρίν;) οἱ Πελασγοὶ (πρῶτοι, «ἐπισήμως» Ἕλληνες), οἱ Ἀχαιοί, καὶ ἰδιαίτερα οἱ Κρῆτες, ἐποίκησαν τὶς περιοχὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Μάλιστα θωροῦνται οἱ πρῶτοι (καί μήπως πραγματικοί;) Φοίνικες, ὡς ὀνομασία.
Οἱ Κρῆτες δῆλα δή, ποὺ ἔφθασαν ἔως τὴν σημερινὴ Παλαιστίνη καὶ τὴν Συρία, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἐκμεταλλεύονται τὶς πορφῦρες, ποὺ τοὺς ἔδιδαν τὸ φοινικοῦν χρῶμα, προήρχοντο, βάσει νεωτέρων ἐρευνῶν, ἀπὸ τὴν Ἱεράπετρα τῆς Κρήτης καὶ τὸ …κατεῖχαν τὸ «ἄθλημα» ἄριστα!!!
Προϊὸν μὲ ἰδιαιτέρα ἐμπορικὴ ἀπείχησιν ἡ πορφύρα.Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;21Οἱ χάρτες  εἶναι τοῦ καθηγητοῦ Ἀνθρωπολογίας Ἰωάννη Κούμαρη (1879-1970. Πληροφορίες ἐνδιαφέρουσες σχετικὰ μὲ τὸν καθηγητὴ ἐδῶ) καὶ τοὺς ἔλαβα ἀπὸ τὸ Ἐγκυκλοπαιδικὸν λεξικὸν τοῦ Ἡλίου (Ἰωάννου Πασσᾶ), τόμος Ἐθνολογία-Ἱστορία-Οἱ λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς.

Οἱ Φοίνικες λοιπόν, οἱ θαλασσοκράτορες, ποὺ ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει γιὰ αὐτοὺς πὼς ἦσαν καὶ ὁλίγον (ἔως πολύ!!!) ἄτιμοι!!!

Ποιοί φέρονται ὡς ἀπόγονοι τῶν Φοινίκων;
Μὰ οἱ πολυαγαπημένοι μας ἑβραῖοι φυσικά.
Καί τί διατηροῦν ἐπίσης ὡς σύμβολόν τους αὐτοί; Μὰ τὸν Φοίνικα φυσικά…

 

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;1Λέτε τελικῶς νά ἀναφέρεται σέ αὐτούς ὁ μῦθος τοῦ Φοίνικος;
Δῆλα δή κάθε χίλια χρόνια, μέσα ἀπὸ τὶς στάκτες τους, ἀναγεννῶνται;
Καί πότε ἐκάησαν ἀκριβῶς γιά νά ἀναγεννηθοῦν;
Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Μήπως κάποιος ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ἱστορικούς, πού μᾶς μιλοῦν γιά τούς …σημῖτες Φοίνικες, θά μποροῦσαν νά μᾶς ποῦν τό τί ἀκριβῶς σημαίνει στήν ΔΙΚΗ τους γλῶσσα ἡ λέξις «Φοῖνιξ»; Ἤ μήπως ΔΕΝ ὑπάρχει κἄν στήν δική τους γλῶσσα σάν ἔννοια καί τήν …«τσιμποῦν», ὡς συνήθως, ἀπό τήν ἑλληνική;
Μήπως ΔΕΝ ἔχουν δική τους γλῶσσα καί βολεύονται μέ τήν δική μας, τήν Ἑλληνική;
Γιά αὐτόν τόν λόγο διδάσκουν στά παιδιά τους ΚΑΙ ἑλληνικά;
Ἤ μήπως γιά αὐτόν τόν λόγο ὅλα τά σχολεῖα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως διδάσκουν ΚΑΙ ἑλληνικά, καί μάλιστα ἀρχαῖα ἑλληνικά;

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;10

Τί ἔχουν δημιουργήσει ὅμως οἱ Φοίνικες;
Κάποιον πολιτισμό; Κάποιαν παρακαταθήκη ἄφησαν; Καποια κληρονομιά λόγου καί πνεύματος; Ἤ ὄχι; Γιατί ἡ γλῶσσα τους ΔΕΝ ὑπάρχει σήμερα; Τήν περιόρισαν σέ αὐτά τά στενά ὅρια τοῦ …Ἡροδότου, πού κατά τήν δική του … ἐκτίμησιν, μᾶς ἔδωσαν τό ἀλφάβητον;
Καί ὁ Ὅμηρες σέ ποιάν γλῶσσα ἔγραψε; Στήν …κινεζική;

«…πόρεν δ’ ὃ γὲ σήματα λυγρά, γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφόρα πολλά…»
Ὁμήρου Ἰλιάς, Ζ,  168-169
Κι ὁ Παλαμήδης; Κι αὐτός πρόγονός τους ἦταν;
Διότι, κατὰ τὸν Ὅμηρο, αὐτὸς ἔφτιαξε ΕΚΕΙΝΑ τὰ γράμματα.
Ὅμως ἄς περάσουμε στὸ θέμα μας.
Τὸ θέμα μας παραμένουν τὰ σύμβολα, μὲ τὰ ὁποῖα οὐδέποτε καταπιάνεται ὁ μέσος ἄνθρωπος. (Ἤ καταπιάνεται γιὰ νὰ τὰ …ἀντιπαθήσῃ!!!)
Κι αὐτὰ τὰ σύμβολα ἀπὸ μόνα τους ἴσως νὰ μὴν ἔχουν …«μαγικὲς ἰδιότητες», ἀλλὰ σίγουρα κάπου χρησιμοποιοῦνται ὡς ἀναγνωριστικὰ ἤ ὡς σημεῖα σταθμοί. Ἰδίως φυσικὰ γιὰ τὶς μασονικὲς στοὲς εἶναι ὀφθαλμοφανὲς πὼς δίχως τους δὲν ὑπάρχουν.

Ἐὰν ἐμεῖς βλέπουμε ὡς κάτι ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ μία συγκεκριμένη ὁμάδα ἀτόμων, τότε καὶ τὰ σύμβολά τους θὰ τὰ μισοῦμε.
Μισώντας τὰ σύμβολά τους ὅμως οὐδέποτε θὰ καταπιασθοῦμε μὲ αὐτά, γιὰ νὰ τὰ μελετήσουμε καὶ νὰ τὰ κατανοήσουμε.
Διότι ἄλλο τὸ νὰ μὴν κατανοοῦμε καὶ νὰ προσπερνοῦμε ἔτσι, τὰ πάντα κι ἄλλο νὰ μισοῦμε. Εἴπαμε… Ἤδη ἡ τετραγάμμα προκαλεῖ ἀπέχθεια.
Μά ἡ Ἀθηνᾶ; Ὁ Φοίνιξ; Ἡ ἑλληνική γλῶσσα γιατί; Τά πυθαγορικά σύμβολα; Οἱ κίονες; Ἡ ἔννοια τοῦ θείου;

Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν μέσα στὰ ἱερατεῖα, κατὰ πῶς διαβάζουμε, ὑπῆρχαν μυστικά.
Τὰ δὲ μυστήρια, γιὰ τὰ ὁποῖα ἔχουμε διαβάσει ἀμέτρητες ἐκδοχές, ἦσαν γιὰ τοὺς ὁλίγους.
Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, «παρατραβώντας» το κάπως, ὅτι ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, οἱ ἀντίστοιχες …«μασονικὲς στοές», τῆς ἀρχαιότητος, ἦσαν τὰ …ἱερατεῖα καὶ τὰ μυστήρια ποὺ ἐπῴπτευαν.
Μὰ δὲν τὸ λέμε, διότι μόνον κατ’ ἐκτίμησιν μποροῦμε νὰ καταλήξουμε σὲ ἕνα τέτοιο συμπέρασμα, ἐφ΄ ὅσον τὸ ΠΟΙΟΙ καὶ μὲ ΠΟΙΑ κριτήρια καὶ μὲ ΠΟΙΟΝ σκοπὸ εἰσήρχοντο σὲ αὐτὰ εἶναι κάτι ποὺ ἀγνοοῦμε. Θὰ μποροῦσαν πράγματι κάποιοι (ποιοί ἄρα γέ;) νὰ κατέχουν πληροφορίες γιὰ τὸ τὶ συνέβαινε στὶς τελετὲς τῶν μυστηρίων. Μά ποιός ἀπεφάσιζε γιά τούς μετέχοντες στά μυστήρια;
Ποιός ἔδιδε τό «πράσινο φῶς» γιά νά μποῦν κάποιοι, ἤ γιὰ νὰ μὴν μποῦν κάποιοι ἄλλοι, σέ αὐτές τίς διαδικασίες; Ποιός ὅριζε τό ποιοί θά συμμετάσχουν; Καί πῶς διεσφαλίζετο ἡ σιωπή τους; Καί μέ ποιά κριτήρια ἐπελέγοντο οἱ μετέχοντες;

Ἐρωτήματα ποὺ δὲν γίνεται νὰ ἀπαντηθοῦν, γιὰ τὴν ὥρα, καταντοῦν φιλολογικὲς ἀμπελοφιλοσοφίες.
Τὸ ἐὰν πράγματι κάποιοι κατέχουν μυστικά, πληροφορίες καὶ γνώσεις δὲν τὸ γνωρίζουμε.
Αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε εἶναι πὼς κάποιοι πάσῃ θυσίᾳ προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν στὰ χέρια τους τὴν ἐξουσία, καταστρατηγώντας οἱανδήποτε ἔννοια δικαίου, ἀλλοιώνοντας ἀλήθειες καὶ καταστρέφοντας πηγές, πρὸ κειμένου ΕΜΕΙΣ, οἱ πολλοί, νὰ ἀδυνατοῦμε ἤ νὰ δυσκολεύομεθα, στὸ νὰ προσεγγίζουμε τὶς ἀλήθειες καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὰ προφανῆ. Σὰν τμῆμα αὐτῶν τῶν δολιοφθορῶν τους θεωρῶ καὶ τὴν οἰκειοποίησιν τῶν συμβόλων, καθὼς καὶ τὴν δημιουργία ἀπεχθείας, στοὺς πληθυσμούς, πρὸ κειμένου αὐτοὶ νὰ μὴν τὰ προσεγγίζουν, παρὰ μόνον γιὰ νὰ τὰ μισήσουν.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτό.
Εἶχα καταπιασθῆ πρὸ καιροῦ μὲ ἕνα ἄλλο σπουδαῖο θέμα: τὸν ἀετό.

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;5

Ἐὰν παρατηρήσουμε προσεκτικὰ γύρω μας, ὅλες τὶς χῶρες, συνορεύουσες καὶ μή, σιγὰ σιγὰ υἱοθετοῦν στὶς σημαῖες τους ἤ στὰ κοινοβούλιά τους ἤ στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες τους τὸν ἀετό. Ὁ ἀετὸς ὅμως ἦταν ΚΑΙ σύμβολον Διός, ἀλλὰ ΚΑΙ σύμβολον κάθε μυστικιστικοῦ τάγματος στὸν πλανήτη, ποὺ …ἐσέβετο τὸν ἑαυτόν του. Τὰ τελευταῖα χρόνια δὲ ἐξαπλώνεται ὁπουδήποτε καὶ μὲ τὶς πιὸ ἀστεῖες …ἀφορμές.
Σπόροι, παρακολουθήσεις, δορυφορικὰ προγράμματα, «ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα», διατροφικὰ προγράμματα, προγράμματα ἐλέγχου κλίματος καὶ νεροῦ λέγονται ἤ «Δίας» ἤ ἐμπεριέχουν τὸ ὄνομα Δίας.
Καὶ ἀπὸ πίσω, αὐτοὶ ποὺ κινοῦν τὰ νήματα, ἔχουν σὰν σύμβολον τὸν ἀετό, τὸν δικέφαλο, ποὺ ὅμως εἶναι σύμβολον τοῦ …Διός!!!
Σύμπτωσις κι αὐτό;
Μά πόσες ….συμπτώσεις πιά;

Ἕνα πρῶτο μου συμπέρασμα εἶναι πὼς κατὰ μίαν ὀπτική, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σήμερα ἐμπλέκονται σὲ αὐτὲς τὶς συμβολιστικὲς ἐξάρσεις, ταὐτοχρόνως ἀγωνίζονται νὰ «ἀποκρυπτογραφήσουν» αὐτὰ ποὺ εἶναι διάχυτα στὴν Φύσιν, ὡς πληροφορίες, πρὸ κειμένου νὰ τὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ μᾶς ἀποτρέψουν ἀπὸ τὸ νὰ τὰ προσεγγίσουμε.
Κοντινό μας παράδειγμα ἡ τετραγάμμα, ποὺ τὴν «χάρισαν» στὸν Χίτλερ, ἄν καὶ πανάρχαιον σύμβολον, πρὸ κειμένου σήμερα ἐμεῖς, μόλις τὴν ἀντικρύζουμε νὰ …ἀνατριχιάζουμε ἀπὸ φρίκη, διότι συνδέεται μὲ ἕνα παρανοϊκὸ καθεστὼς τῆς Γερμανίας.
Τὸ ὅ,τι οἰκειοποιήθησαν αὐτὰ τὰ σύμβολα,  ἀλλὰ καὶ τὶς γνώσεις (ἐπιστήμη, ἐφ΄ ὅσον τὴν ἐλέγχουν) καὶ τὴν διατροφὴ (ΜΟΝΣΑΝΤΟ) καὶ τὰ ὕδατα («τὸ νερὸ ΔΕΝ εἶναι δημόσιον ἀγαθόν»), μὰ καὶ ὅλες τὶς κινήσεις μας, τὶς ἐπικοινωνίες μας ἤ ἀκόμη καὶ τὶς …σκέψεις  μας,  πρὸς ἴδιον ὄφελος καὶ εἰς βάρος τῶν λαῶν, εἶναι κοινὸς τόπος συμπερασμάτων γιὰ ὅλο καὶ μεγαλύτερα τμήματα τῶν πληθυσμῶν παγκοσμίως…
Ἐπιβάλλοντάς μας ταὐτοχρόνως,  διὰ τῆς …«ἀρνητικῆς προπαγάνδας» τὸ νὰ μισήσουμε ἐμεῖς τὰ ὅποια σύμβολα, ποὺ πρέπει νὰ ἐξερευνήσουμε, γιὰ νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀπομυθοποιήσουμε, ἐὰν ἀπαιτεῖται, εἶναι ἐπίσης πασιφανές.
Ἄν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ σύμβολα ποὺ χρησιμοποιοῦν ὅμως μποροῦμε εὔκολα, βῆμα τὸ βῆμα, νὰ καταλήξουμε στὸ ποιοὶ εἶναι, τὶ ὑπηρετοῦν καὶ τὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν
Καὶ φυσικά…
Ἡ καπήλευσις στοχεύει σαφὼς στὸ νὰ μισήσουμε ἐμεῖς τὰ σύμβολα ποὺ μᾶς δηλώνουν κάτι, ἐὰν θὰ μποροῦσαν νὰ μᾶς δηλώσουν, καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε ἀναλόγως…
Κι αὐτό, τὸ τελευταῖο, τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ …ἀπεύχονται!!!
(δὲς πρῶτο μέρος μὲ τὰ σύμβολα ποὺ μᾶς …ἀπωθοῦν!!!)

Τέλος, καλὸ θὰ εἶναι νὰ γνωρίζουμε μία σημαντικὴ παράμετρο, ἀπὸ τὴν ἱστορία-μυθολογία μας.
Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες εἴμαστε παιδιὰ Δευκαλίωνος, ἐγγόνια Προμηθέως καὶ δισέγγοντα Ἰαπετοῦ.
Ὁ Δίας ἦτο πρῶτος ἐξάδελφος τοῦ Προμηθέως κι ὄχι παιδί του…

Ὁ Προμηθεὺς ἐδέθη στὸν Καύκασο κι ἀκόμη, βάσει τοῦ μύθου, ὁ ἀετὸς τοῦ Διὸς τοῦ κατατρώγει, καθημερινῶς τὸ συκώτι.
Ξέρετε γιατί, κατὰ Ἡσίοδον, ὁ ὁ Δίας θύμωσε μαζύ του καί ἔστρεψε τήν ὀργή του κατά τῶν …ἀνθρώπων;
Γιατὶ ὁ Προμηθεὺς τὸν …δούλεψε …κομματάκι!!!
Ἀλλὰ τὸ …δούλεμα τὸ πλήρωσαν οἱ ἄνθρωποι κι ὄχι ὁ Προμηθεύς.Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες. Προμηθεὺς κι Ἄτλας μὲ ἀετόν

Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ αὐτὸν τὸν μῦθο-ἱστορία, μποροῦμε ἐπίσης νὰ κατανοήσουμε, σήμερα, τὸ γιατὶ παραμένουμε εὐκολόπιστοι καὶ χειραγωγήσιμοι ὡς λαός. Τὰ παιδιὰ τοῦ Προμηθέως, οἱ Ἕλληνες, διώχθησαν ἀπὸ τὸν Δία κι ἐτιμωρήθησαν, βάσει τοῦ μύθου.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως τὴν ἱστορία τὴν γράφουν οἱ νικητές…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ Δίας ἦτο καὶ …νικητὴς τῶν Τιτάνων-Προμηθέως…
…ἔ, εἶπε νὰ μᾶς δουλέψῃ κι αὐτὸς μὲ τὴν σειρά του!!!

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα;2
Γιὰ χιλιάδες χρόνια οἱ παπποῦδες μας τὸν τιμοῦσαν σὰν …«πατέρα θεῶν κι ἀνθρώπων»!!!
Τόσο καλά…

Φιλονόη

Σὲ ἐπομένη συνέχεια θὰ παρουσιάσω κι ὅλες τὶς πηγὲς τῶν φωτογραφιῶν.

συνεχίζεται ἐδῶ.

(ὁ παραπάνω σύνδεσμος θὰ λειτουργῆ ἀπὸ αὔριο)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply