Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;

Ὁ κάθε ἄνθρωπος, σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου, ἔχει, ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, δύο πρόσωπα. Τὸ πρόσωπο τῆς εἰρήνης καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ πολέμου.
Τὸ πρόσωπο τῆς εἰρήνης ἐκφράζεται ὑπὸ ὁμαλὲς συνθῆκες, δίχως βία, ἐπιτρέποντας στὶς κοινωνίες νὰ διαβιοῦν μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπέλεξαν, ἐνασχολούμενες μὲ ἔργα εἰρήνης. Τρόπους ποὺ οὐτε μποροῦμε, οὔτε καὶ πρέπει νὰ κρίνουμε, ἐὰν δὲν συμφωνοῦμε μαζύ τους, ἐφ΄ ὅσον δὲν τοὺς κατανοοῦμε.

Ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς εἰρήνης ὑπάρχει καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ πολέμου.
Σὲ συνθῆκες βίας, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἐντός τους διαβιοῦν σήμερα οἱ Σύριοι, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ἐκφρασθῇ κάποιος …κόσμια. Παρασύρεται ἀπὸ τὸ γενικότερον περιβάλλον καὶ συχνὰ προβαίνει σὰ ἀκραῖες συμπεριφορές. Συμπεριφορὲς ποὺ πολλὲς φορὲς ἡ ὑπόλοιπη ἀνθρωπότης ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσῃ.

Καί τί εἶναι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι;
Πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά τούς κατανοήσουμε καί νά συμβιώσουμε μαζύ τους;
Πῶς εἶναι δυνατόν ἕνας ἱερός πόλεμος (τζιχάντ) νά ἀφορᾶ στήν δική μας ζωή;

Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;2

Εἶναι καὶ δὲν εἶναι δυνατόν.
Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμός, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν φτώχεια, τὴν ἀνέχεια, τὴν διαρκὴ θρησκευτικὴ καὶ κοινωνικὴ προπαγάνδα, τὸν διαφορετικὸ τρόπο διαβιώσεως ἀλλὰ καὶ τὴν παραπληροφόρησιν, ποὺ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τράπεζες, «ἐπενδυτές» καὶ ἱερατεῖα (προπαγάνδα, τζαμιά, ἄβατον «θρησκευτικῶν χώρων») μπορεῖ πράγματι νὰ δημιουργήσῃ πολλαπλὲς ἐκρήξεις μέσα στὶς κοινωνίες τῶν μαλθακῶν Εὐρωπαίων. Κι αὐτὲς οἱ ἐκρήξεις, ἐὰν ξεκινήσουν, δὲν θὰ ἐλέγχονται καὶ οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πῶς θὰ καταλήξουν.
Ἄλλως τὲ πάντα ὑπάρχουν πολλοὶ …«πρόθυμοι» γιὰ νὰ καθοδηγήσουν τὶς καταστάσεις στὰ …ἄκρα!!!

Τήν μουσουλμανική ἔνωσιν Ἑλλάδος ποιός τήν ἐλέγχει;

Πόσο εὔκολα μπορεῖ νά γίνῃ ἡ Ἀθήνα …Ῥουάντα;

Ἐπὶ τέλους!!! Ἡ ISIS (τῶν μισθοφόρων ΧΑΣΑΠΗΔΩΝ) ΕΠΙΣΗΜΩΣ καὶ στὴν Ἀθήνα!!!

Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;3 Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;1 Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;6 Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;5 Ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές εἶναι καί τζιχαντιστές;4

Ἐὰν μὲ κάποιον τρόπο (Μάιος 2009-δῆθεν …«σκισμένο κοράνι») πυροδοτηθοῦν οἱ κατάλληλοι μηχανισμοί, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ ἐμφανισθοῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ ἐκρήξεις. Μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν θὰ εἶναι πείραμα ἐπιδείξεως ἰσχύος ἀλλὰ πραγματικὴ τζιχάντ. Ὄχι διότι θὰ ὑπάρχουν ἀληθεῖς λόγοι πίσω ἀπὸ τὰ γεγονότα, ἀλλὰ διότι ἔτσι θὰ ἔχουν φροντίσει τὰ προπαγανδιστικὰ κέντρα νὰ παρουσιάσουν πὼς εἶναι τὰ γεγονότα. (Σεπτέμβριος 2012-ταινία γιὰ τὸν Μωάμεθ).

Ἄρα;
Τί κάνουμε; Ἐκτρέφουμε φίδια στόν κόρφο μας;
Καὶ ναὶ καὶ ὄχι.
Μέσα στὶς στρατιὲς αὐτῶν ποὺ ἔρχονται σαφῶς καὶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι φιλήσυχοι ποὺ ἐπιθυμοῦν μόνον ἕναν τόπο νὰ σταθοῦν καὶ νὰ ἐπιβιώσουν. Ὅμως ὐπάρχουν καὶ πολλοί, πάρα πολλοί, ἴσως περισσότεροι, ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι καὶ σαφῶς στρατευμένοι κάπου. Κι αὐτὸ τὸ «κάπου» δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι μία …στρατιά. Ἀρκεῖ ἕνας θρησκευτικὸς φανατισμὸς ἤ ἕνας ἐπιθετικὸς …ἰμάμης.

Οἱ ἡμέρες εἶναι δύσκολες καὶ προβλέπεται νὰ δυσκολέψουν ἀκόμη περισσότερο.
Ἡ βλακεία, ἡ ἀνοησία καὶ ὁ φανατισμὸς πολὺ εὔκολα μποροῦν νὰ διαβιοῦν κάθε ὀρθάνοικτη πόρτα. Ἄς εἶναι ἡ δική μας κλειστή. Κι ἄς φροντίσουμε νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἀπαιτοῦνται, πρὸ κειμένου νὰ προστατεύσουμε τὶς οἰκογένειές μας καὶ τοὺς ἀνθρώπους μας ποὺ ἀδυνατοῦν νὰ προστατεύσουν τοὺς ἑαυτούς τους.

Φιλονόη

 

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply