Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης

Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης 2   Στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας διασώζονται μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀρχεῖα τῶν Κρητῶν συμβολαιογράφων Μανώλη Μπρεσιάνου καὶ Ἀντώνη Μπρεσιάνου γιὰ τὰ ἔτη 1381-1388, στὰ ὁποῖα περιέχονται πολλὰ συμβόλαια ἀγοραπωλησίας αἰχμαλώτων Κιρκασίων, Ταρτάρων, Τούρκων, Ἀλβανῶν, Βουλγάρων καὶ Ἑλλήνων. 

   Τὸ ἀρχεῖο τοῦ Μανώλη Μπρεσιάνου, μελέτησε περίπου τὸ 1933 καὶ ὁ Βούλγαρος καθηγητὴς Ἰβὰν Σακαζώφ, ἀπεσταλμένος γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνησίν του, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὰ πορίσματα τῶν ἐρευνῶν του σὲ βιβλίο γραμμένο στὰ βουλγαρικὰ μὲ γαλλικὴ περίληψη στὸ τέλος. Ὁ Σακαζὼφ περιωρίσθη στὴν ἐξέτασιν τῶν συμβολαιογραφικῶν πράξεων στὶς ὁποῖες ἀναφέρονταν κυρίως αἰχμάλωτοι ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ ἡ ἔρευνά του εἶναι σὲ μερικὰ σημεῖα ἀνακριβὴς καὶ ἀτελής. Δὲν εἶναι ἀντικειμενικὸς καὶ ἐνῷ παραθέτει ὅλα τὰ συμβόλαια, γίνεται μνεία περὶ αἰχμαλώτων βουλγαρικῆς ἐθνικότητος καὶ ἐπαναλαμβάνει ἐνίοτε τὸ ὄνομα αὐτὸ γιὰ νὰ φαίνεται αὐξημένος ὁ ἀριθμὸς τῶν Βουλγάρων· σὲ ἀρκετοὺς ὅμως Ἓλληνες αἰχμαλώτους, παραλείπει ἐσκεμμένως τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικότητα, ὥστε νὰ ἐξαγάγονται αὐθαίρετα συμπεράσματα, ὡς πρὸς τὸν ἐθνολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μακεδονίας κατὰ τὰ τέλη τοῦ ΙΔ’ αἰῶνος…

   Ἡ προσπάθεια ἀλλοιώσεως στοιχείων δὲν ἔχει ὅρια· μαζὺ μὲ τὴν προπαγάνδα ἦταν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Βουλγαρίας, προβάλλοντας ἔτσι ἀξιώσεις γιὰ τὴν Μακεδονία· ἀξιώσεις ποὺ εἶχαν τὴν προτροπὴ καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Ρωσσίας…

Μακεδόνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῆς Κρήτης

Χλόη
ἀνιχνευτὲς

Βιβλιογραφία

«ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Β’ Ἒκδοσις, Θεσσαλονίκη 2007
Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ: cultureportal.uop.gr

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply