10η πρὸς 11η Ἰουνίου 323 παχ. Τὸ τέλος.

Οἱ πολλὲς διοικητικὲς φροντίδες, οἱ κόποι, οἱ τραυματισμοὶ καὶ τελευταία ὁ θάνατος τοῦ πιὸ στενοῦ του φίλου, Ἠφαιστίωνος, τοῦ ἔφθειραν τὴν ὑγεία. Ὁ Ἀλέξανδρος ἀῤῥώστησε βαρειὰ καὶ στὶς 10 πρὸς 11 Ἰουνίου τοῦ 323 π.Χ. ἄφησε τὴν τελευταία του πνοὴ στὴν Βαβυλῶνα, στὸ παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσορος Β’, σὲ ἡλικία μόλις 32 ἐτῶν καὶ 11 μηνῶν.

Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλεξάνδρου τὸ ἀπέραντο κράτος του διεμοιράσθη μεταξὺ τῶν στρατηγῶν του, ποὺ ἐπὶ πολλὰ χρόνια διαφωνοῦσαν γιὰ τὴν διανομή.
Δὲν χάθηκε, ὅμως, τὸ ἐκπολιτιστικὸ ἔργο του.

Οἱ κατακτήσεις του ἄνοιξαν τὰ σύνορα μεταξὺ τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου καὶ τῆς Ἀνατολῆς.
Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς «βαρβάρους» συνέβαλε στὴν διάδοση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὶς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Αἰγύπτου. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἔγινε διεθνής.
Τὰ Ἑλληνικὰ ἤθη πέρασαν σ’ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο.
Ἀνέτειλε ὁ πολιτισμὸς τῆς λεγομένης «Ἑλληνιστικῆς Ἐποχῆς», ποὺ ἀποτελεῖ μία νέα λάμψη τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος.

Δικαιολογημένα, ἡ ἱστορία ἀνεκήρυξε τὸν Ἀλέξανδρο «Μέγα» για τὸ γιγάντιο ἔργο του.
Εἶναι ὁ μεγαλύτερος Ἕλλην Μακεδὼν στρατηλάτης καὶ γιὰ πολλοὺς ἡ σημαντικότερη μορφὴ τῆς παγκοσμίου ἱστορίας.

Φρυκτωρίες

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply