Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (2)

Συνέχεια ἀπὸ τό:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ; (1)

Τὸ πρῶτο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Ἐλευθέρα Ὥρα» ἠκολούθησε τὸ ὁδοιπορικὸ τῆς Καλλιόπης στὸν Βοτανικὸ καὶ μία ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις, στὴν ὁποίαν ἐμφανίζονται μερικὰ …κενά, γιὰ τὰ ὁποία δὲν θὰ λάβουμε ἐπισήμως ἀπαντήσεις, ἀλλά, ἐμμέσως, μᾶς ἔχουν ἤδη δοθεῖ….

Ἐὰν κρίνουμε κι ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν ἄλλων ἑνώσεων τοῦ ντάλιου, ὅπως αὐτῆς τῶν ῥομᾶ…

…μᾶλλον δὲν εἶναι καὶ τόσο …καθαρὰ τὰ πράγματα.
Θὰ ἔλεγα πὼς εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικά!!!
Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ πιστεύουμε, ὡς σελίς, μὰ κι ὡς ἄτομα, πὼς ὁ ντάλιος, γιὰ τὴν ὥρα, δὲν μᾶς ἀφορᾶ (ἐφ’ ὅσον κι αὐτός, κατὰ πῶς θὰ ἀποδειχθῆ συντόμως, βιτρίνα εἶναι…!!!).
Μᾶς ἀφοροῦν ὅμως οἱ ἐνέργειες καὶ οἱ πράξεις αὐτῶν ποὺ κάτω ἀπὸ τὶς κομματικὲς ὀμπρέλες τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., ἀλλὰ καὶ τῶν …ὅσων ΜΚΟ (ὡς λαϊκὰ κινήματα κι ἑνώσεις ἀναγράφονται) συμμετέχουν στὴν κίνησιν τῆς «στέγης ἀστέγων» τοῦ Βοτανικοῦ καὶ γιὰ τὰ ὁποία οὐδὲ μία πληροφορία ἀνέφεραν ἐξ  ἀρχῆς, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουμε κι ἐμεῖς, οἱ ἀπ΄ ἔξω, τὸ τί, ποιοὺς καὶ μὲ ποιὲς ἐντολὲς ἐξυπηρετοῦν, σὲ ποιὰ συμφέροντα καὶ ἀποφάσεις ὑπακούουν καὶ τοὺς πραγματικοὺς λόγους, γιὰ τοὺς ὁποίους ἀνέλαβαν αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα.
(Μήπως τούς …γυάλισε τό οἰκοπεδάκι τοῦ Βοτανικοῦ; Ἤ μήπως κάποιο ἄλλο, πιὸ …«γλυκό» κι ἀποδοτικό, γιά νά ἱκανοποιηθοῦν καί οἱ …«ἐμπράγματες δραστηριότητεςς» τους;)
Πάντως ἐμπρός μου ὁ Χριστοδούλου ἰσχυρίσθη, ὅταν ἀκόμη ἐψηφίζετο ὁ νέος «νόμος» γιὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους, πὼς ὁ νόμος περιελάμβανε, πιθανόν, ἀντιπρότασιν γιὰ μεταφορὰ τῶν καταληψιῶν σὲ ἄλλον χῶρο, μὲ τὴν ἀνάλογον ὑποστήριξιν καὶ χρηματοδότησιν.
Αὐτὸ τὸ σημεῖον εἰδικῶς, πιστεύω σήμερα πὼς θὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τὸ γνωρίζῃ ἐκείνην τὴν στιγμή, ἐφ΄ ὅσον ἀκόμη δὲν ξέραμε κάτι γιὰ τὴν ἐν λόγῳ «παρένθεσιν» τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου. Ὑποθέσεις κάναμε ἀλλὰ τώρα πιὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς δὲν ἦσαν σκέτες ὑποθέσεις.

Ἐπανερχόμενοι λοιπὸν στὰ οὐσιώδη ἐρωτηματικά, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ἐὰν κρύβεται κάτι (καὶ τί) πίσω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ κίνησιν, συγκεντρώνουμε στοιχεῖα καὶ προβληματιζόμεθα. Ὄχι διότι διαφωνοῦμε μὲ τὰ ἐπίσημα, κατὰ τοὺς (φερομένους ὡς) πρωτεργάτες, κίνητρα, ἀλλὰ διότι ἀναρωτώμεθα γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ τὰ κίνητρα δὲν ἦσαν προσχήματα, πρὸ κειμένου  νὰ συγκαλυφθῇ κάτι ἄλλο, τελείως διαφορετικὸ καὶ ἀπολύτως ἄσχετον.

Τὰ  δημοσιεύματα, ποὺ ἀπεκάλυπταν τὶς ὅποιες «ἀόρατες κλωστές» ἦσαν ἀρκετὰ καὶ διαρκῶς αὐξάνονται.
Οἱ ἀποκαλύψεις διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλην καὶ ἀν τὶ ἀπαντήσεων ξεκίνησαν οἱ ἀπειλές.

Ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες καὶ γνωστὲς δημοσιεύσεις, νέα καταγγελία ἀπὸ ὁμάδα ἀνθρώπων ποὺ μπῆκαν καὶ βγῆκαν ἀλλὰ ποὺ διεπίστωσαν πὼς μᾶλλον δὲν ἦσαν ἀκριβῶς  ἔτσι, ὅπως μᾶς τὰ ἔλεγαν, τὰ δεδομένα, ἔρχεται νὰ καταδείξῃ δόλο καὶ τὴν ὔπαρξιν …σκιῶν:

Φτιάχνουν «στέγη ἀστέγων» ἤ «ἄλλος γιά τήν βάρκα μου»;

Καὶ φυσικὰ μεταξὺ αὐτῶν διαβάσαμε πολλὰ σχόλια, ἀκούσαμε σκέψεις, μάθαμε περισσότερες πληροφορίες καὶ ἐπανήλθαμε.

Τί συμβαίνει στήν «στέγη ἀστέγων Βοτανικοῦ»;

Βέβαια…
Μέσα σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἔρευνα ἀκούσαμε καὶ διάφορες κραυγὲς περὶ τοῦ πόσο …διασπαστικὲς εἶναι οἱ ἔρευνές μας, τοῦ πόσο ἀνθέλληνες εἶναι ὅσοι ἐρευνοῦν καὶ ἀποκαλύπτουν καὶ τοῦ πόσο …«ζηλεύουν» οἱ ἀπ’ ἕξω τὸ …«ἔργο» τῶν μέσα, ποὺ θέλουν νὰ τὸ ἀποδομήσουν, γιατὶ …ἀπεύχονται τὴν ἕνωσιν τῶν Ἑλλήνων καὶ διότι εἶναι ἀνθέλληνες…
Κραυγὲς ποὺ σὲ κάνουν νὰ γελᾷς, ἰδίως ὅταν σβήνουν δικές τους δημοσιεύσεις, ποὺ ἁπλῶς τοὺς ξεγυμνώνουν, γιὰ νὰ ἀποδείξουν, ἐμπράκτως πὼς ἄλλος κουβαλᾶ στὴν πλάτη του σκιὲς καὶ βαρίδια, κρύβοντας καὶ κουκουλώνοντας.

Ἀλλὰ δὲν γίνεται  νὰ ἀποδεικνύουμε καθημερινῶς πὼς …δὲν εἴμαστε «ἐλέφαντες» καὶ πὼς ἐπὶ τέλους, ἐὰν θέλουμε νὰ φτιάξουμε Ἑλλάδα πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς οἱ ἀπάτες μᾶς τελείωσαν καὶ ἀπαιτεῖται νὰ παραμείνουν ἔξω ἀπὸ τὶς κινήσεις μας, τὶς δράσεις μας καὶ τὶς ἀποφάσεις μας. Δὲν γίνεται νὰ πιστεύουμε πὼς μποροῦμε νὰ οἰκοδομήσουμε κάτι σωστὸ ἐπάνω σὲ λάθος θεμέλια. Δὲν γίνεται, κατ’ ἐπέκτασιν, νὰ στηρίζουμε κάτι ποὺ ἐξ  ἀρχῆς ἐμπεριεῖχε δόλο καὶ ψέμματα καὶ κομματικὲς γραμμὲς καὶ ΜΚΟ καὶ παραπληροφορήσεις καὶ πατριδοκαπηλεία.
Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ λοιπὸν ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε, ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ νέα τσογλάνια πατριδοκαπήλους ποὺ μᾶς προέκυψαν.
Κάθε εἴδους ἀπάτη, μικρὴ ἢ μεγάλη, βρώμικη ἢ …«ἄδολη» εἶναι περιττή. Ἀπολύτως περιττή.
Ἀκόμη κι ἐὰν προσχηματικὰ χρησιμοποιεῖται τὸ γνωστόν: «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα».!

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν λοιπὸν ἡ ἐφημερὶς «Ἐλεύθερη Ὥρα», δημοσίευσε μίαν πολὺ σημαντικὴ σειρὰ πληροφοριῶν, ἀναφορικῶς μὲ τὶς «κομματικὲς ὀμπρέλες» Ντάλιου  καὶ τοῦ κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., ποὺ δὲν μᾶς εἶχαν ὁμολογήση οἱ (φερόμενοι ὡς) πρωτεργάτες καὶ ποὺ μάθαμε ξαφνικά, ἔντρομοι, γιὰ τὸ πόσο ἔξω εἴχαμε πέση, ἀναφορικῶς μὲ τὰ πραγματικὰ γεγονότα, τὸ εἶδος τῶν πρωτεργατῶν καὶ τὰ ὄποια μυστικά τους.
Εἴδησις ποὺ μᾶς ἐνόχλησε, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς οἱ πρωτεργάτες ἰσχυρίζοντο τὸ «χωρὶς κόμματα καὶ χωρὶς Μ.Κ.Ο….», ἀλλὰ ποὺ τελικῶς ἀπεδείχθη πὼς καὶ κόμματα ὑπάρχουν καὶ κομματικοὶ μηχανισμοὶ καὶ κομματικὲς ταὐτότητες, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀρκετὸ παρασκήνιον ποὺ θολώνει τὸ …τοπίον καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐξακολουθήσουμε νὰ ὑποστηρίζουμε ἔτσι, καλῇ τῇ θελήσει, τὴν ἐν λόγῳ κίνησιν…

Φυσικὰ τὸ κόμμα τοῦ ντάλιου δὲν εἶναι ἕνα ὁποιοδήποτε κόμμα, ἀλλὰ ἕνα κόμμα …οὐρά.
Ἑνὸς κόμματος τοῦ ὁποίου ὁ δημιουργὸς ἀρέσκεται στὸ νὰ συνεργάζεται μὲ κάθε κόμμα ποὺ χρειάζεται τὴν …πρωθυπουργία καὶ μετὰ μὲ τὸ ἐπόμενον καὶ μὲ τὸ ἐπόμενον, ὡς …χρήσιμος τοῦ συστήματος ἀκόλουθος κι ἀρωγός…

…ἢ νὰ θαυμάζῃ κάθε τὶ ποὺ λειτούργησε ἀπολύτως ἀνθελληνικὰ γιὰ ἐμᾶς, ὄπως ὁ ἀλαβάνος.
Βέβαια… Δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς πολιτευτοῦ νὰ θαυμάζῃ καὶ νὰ λατρεύῃ τὰ πρότυπά του, ἀλλὰ ἔχουμε ἀντίληψιν διαφορετικὴ γιὰ τὸ ποιοὺς ὀφείλουμε, ὡς ἄτομα καὶ κοινωνίες, νὰ θαυμάζουμε καὶ νὰ ὑμνοῦμε καί, ὁπωσδήποτε, εἰδικῶς γιὰ τὸν ἀλαβᾶνο, πολλὰ …«ῥάμματα» ἐκκρεμοῦν καὶ πολλὲς σκιές, γιὰ νὰ περάσῃ …ἀπαρατήρητος ἕνας τέτοιος θαυμασμός.
Ἐπαναλαμβάνω ὄμως πὼς ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ προσωπικὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἑνὸς ὁ (αὐτοῦ τοῦ εἴδους) θαυμασμός, διότι οἱ προσλαμβάνουσές μας εἶναι πάντα διαφορετικές..

Μεταξὺ λοιπὸν αὐτῶν τῶν κινημάτων καὶ τῶν ἑνώσεων, ὅπως ἤδη ἀναφέραμε, καὶ πάντα ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ντάλιου, ὑπάρχει καὶ μία ἕνωσις ἀνέργων, ποὺ βλέπουμε στὴν βικιπαιδεία ἀλλὰ δὲν βλέπουμε στὴν σελίδα τοῦ ντάλιου.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»; Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3
Ποῦ πῆγε λοιπόν;  Γιατί τήν …χάσαμε;
Γιατί τήν ἀφήρεσαν; Ποιός εἶναι ὁ …πρόεδράς της;
Εὔκολο… ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος ὁ ντάλιος στὸ ἐρώτημα:

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς λοιπὸν ἐπὶ κέφαλῆς, Ἰωαννίδη καὶ Χριστοδούλου, ἐπὶ πλέον δροῦν ἐντὸς τοῦ Βοτανικοῦ δύο ἀκόμη πρόεδροι. Αὐτὸς τῆς Ἐνώσεως πτωχῶν (Πουλῆς-ἐπισήμως) καὶ αὐτὸς τῆς Ἐνώσεως Ἀνέργων.
Ἡ Ἕνωσις Ἀνέργων ὅμως, ὅπως προαναφέραμε, ἐξηφανίσθη ἀπὸ τὶς σελίδες ντάλιου, ἂν καὶ παραμένει ἀκόμη στὴν βικιπαιδεία.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;3

Μία ἕνωσις ποὺ διατηροῦσε καὶ στὸ φατσοβιβλίο σελίδα ἀλλὰ τὴν …ἔχασε!!!

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;6Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;6
φατσοβιβλίον

Ὅπως φυσικὰ καὶ στὴν google, ποὺ …κρύφτηκε!!!Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;10

Καὶ τῆς ὁποίας ὁ πρόεδρΑς παραμένει  …ἄγνωστος, κατὰ τὰ …ἐπίσημα καὶ παραδεκτά!!!
…ἀλλὰ τὰ «ἴχνη» ἀκόμη, παρὰ τὶς διαγραφές, ἐνυπάρχουν στὸ διαδίκτυο:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων» Βοτανικοῦ;25

Συνεπῶς συζητᾶμε, βάσει καὶ τῶν παραδοχῶν ντάλιου, γιὰ τὸν Χρῆστο Ἀθανασίου, ποὺ …συμπτωματικῶς διαχειρίζεται καὶ τὴν σελίδα τῆς «στέγης ἀστέγων» στὸ φατσοβιβλίον.

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;26Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;26

πηγή: μηνύματα μὲ τὴν (φερομένη ὡς) «στέγη ἀστέγων»

Καὶ  ὁ ὁποίος, κατόπιν δικῶν μου ἐπιμόνων ἐρωτήσεων, παρεδέχθη  μὲν πὼς εἶναι πρόεδρος τῆς ἐν λόγῳ ἑνώσεως, ἰσχυριζόμενος δὲ πὼς αὐτὸ εἶναι …ἄσχετον μὲ τὸ ὅλον ἐγχείρημα.
Λέτε νά εἶναι ἄσχετον; Καί ἡ τόση χαρά τοῦ ντάλιου πῶς δικαιολογεῖται;

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ψέμματα τοῦ Χρήστου Ἀθανασίου, ἀπὸ ἀνταλλαγὴ μηνυμάτων:

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;32

Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;31

 

(Πατῆσε ἐπάνω στὶς εἰκόνες γιὰ νὰ διαβάσετε τὴν ἀλληλογραφία μου μαζύ  του.)

Βέβαια, ὅπως διαβάσατε, ὁ Χρῆστος ἀρνεῖται πὼς μᾶς εἶπε ψέμματα.
Ἡ ἕνωσις τῶν Ἑλλήνων ἀνέργων, ἡ ὁποία ἔπαψε νὰ ἐμφανίζεται στὰ κινήματα τῆς σελίδος ντάλιου, ἀλλὰ παρέμεινε στὰ τῆς βικιπαιδείας, μαζὺ μὲ τὴν παραδοχὴ ντάλιου πὼς ὁ ἀθανασίου εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς προέδρους, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνοι τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειρήματος, δὲν εἶναι ἄσχετη τοῦ ἐγχειρήματος ἀλλὰ ἀπολύτως σχετική.
(Κι ἐάν, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται ὁ ἀθανασίου, ὁ ντάλιος μαλ@κίζεται, εἶναι θέμα ποὺ μόνοι τους πρέπει νὰ ἐπιλύσουν. Ἐμεῖς παραμένουμε ἐκτὸς τῶν «λαϊκῶν του κινημάτων»!!! Εὐτυχῶς!!!)

Ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ἐγὼ πάλι πιστεύω πὼς καθαρὸς οὐρανὸς δὲν φοβᾶται τὶς ἀστραπὲς καὶ κατ’ ἐπέκτασιν δὲν ἔχει λόγους νὰ κρύβῃ τὰ κομματικά του βαρίδια, ἀλλὰ καὶ τὶς προεδρικές του θέσεις. Ἰδίως ἐὰν τὶς διαφημίζῃ οὔτως ἢ ἄλλως ὁ ντάλιος,  ποὺ παραμένει, ἐπισήμως, ὁ κεντρικὸς ἐγκέφαλος.
(Εἴπαμε, βιτρινούλα εἶναι, ἀλλὰ ἀκόμη ἀπαιτοῦνται μερικὲς πληροφορίες, ἐπίσημες, γιὰ νὰ τὸ κοινοποιήσουμε!).

Οὔτε πήγαμε φυσικὰ ἐκεῖ γιὰ νὰ ζητήσουμε τὰ βιογραφικὰ τῶν (φερομένων ὡς) πρωτεργατῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ μᾶς ἀρέσει νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, ἰδίως τώρα ποὺ διαπιστώνουμε πὼς αὐτὲς οἱ ἑνώσεις καὶ τὰ κινήματα τοῦ ντάλιου ὅλο καὶ κάπου …χώνουν τὴν μύτη τους καί, ὁπωσδήποτε, βάσει τῶν ἤδη γραπτῶν ἀνακοινώσεών τους, ἔχουν ἐπὶ πλέον κι …«ἐμπράγματες δραστηριότητες» νὰ διευθετήσουν. Δῆλα δὴ στοχεύουν σὲ ἐδαφικὲς καὶ κτιριακὲς καὶ οἰκοπεδικὲς ἀπαιτήσεις ξεκάθαρα.Ποιός κρύβεται πίσω ἀπό τήν «Στέγη Ἀστέγων»;8

 

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Τέλος… Πράγματι κάποιοι ἐκ τῶν παρισταμένων ἔχουν κομματικὸ παρελθόν… Ὅμως τελικῶς μόνον αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν κομματικὸ παρελθὸν ἔχουν κάποιες, περισσότερες, πιθανότητες νὰ εἶναι καθαροί.

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐσεῖς ἀποφασίζετε γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Χρῆστος (καθὼς καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐκεῖ μέσα) ψεύδονται ἢ ὄχι καὶ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ μποροῦσε ἐπάνω σὲ ψέμματα νὰ στηθῇ καὶ νὰ ἰσχυροποιηθῇ μία ἀλήθεια.

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Γιὰ τὴν ὥρα διαπιστώνουμε ὅλοι μας πὼς κάτι δὲν πάει καλὰ μὲ τὴν ἐν λόγῳ κίνησιν καὶ αὐτὸ τὸ κάτι, ὅσο κι ἐὰν «δένῃ» μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ντάλιου, ἕνα μόνον στοιχεῖον μᾶς ἀποκαλύπτει: οὐδέποτε θέλησαν νὰ σταματήσουν τὶς ἀποφάσεις τῶν (φερομένων ὡς) κυβερνώντων, ποὺ ἀφοροῦν στὸ τέμενος καὶ οὐδέποτε θέλησαν νὰ δόσουν στέγη σὲ Ἕλληνες ἀστέγους, ἐφ΄ ὅσον ὁ μόνος ἄστεγος ποὺ θὰ μιλοῦσε στὴν Καλλιόπη ἦταν …ἀλλοδαπός!!!
Χ
ρησιμοποιοῦν ψευδῆ προσχήματα γιὰ νὰ ἐξαπατήσουν, γιὰ ἀκόμην μίαν φορά, ἐμᾶς τοὺς χαχόλους κι αὐτὸ ἐπὶ τέλους πρέπει νὰ σταματήσῃ ἐδῶ!

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply