Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;

Πῶ πῶ πῶ…. Τί πάθαμε πατριῶτες;
Ὁ χῶρος τοῦ Βοτανικοῦ, ποὺ θὰ ἀνεγείρετο τὸ τέμενος, τελεῖ ὑπὸ κατάληψιν καὶ …ἀνησυχεῖ τὸ σῦμπαν!!!
Πρῶτα ἀπὸ ὅλους …ἀνησυχεῖ ὁ γενικὸς γραμματεὺς διαφανείας (ποίος ἦλθε;;;) καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων (ἀπό ποῦ;;;) κ. Κωστῆς Παπαϊωάννου… Ἀνησυχεῖ πολὺ λέει, πρὸ χθές, 1η Νοεμβρίου 2016!!!

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;1

βῆμα

Ὁ γενικὸς γραμματεύς, λέει, τοῦ ὑπουργείου, μίας ἄλλης χώρας κι ὄχι αὐτῆς ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦν ἠλίθιοι.
Διότι στὴν δική μας χώρα, τῶν ἠλιθίων, ἡ κυβέρνησις ἀγνοεῖ τὴν κατάληψιν τοῦ Βοτανικοῦ τὴν 1η Νοεμβρίου τοῦ 2016!!!
 Σέ ποιόν νά τό πῶ καί ποιός νά μέ πιστέψῃ;

Ἐπίσης ὁ γενικὸς γραμματεύς, ὅλως …«τυχαίως» ἀγνοεῖ μερικὲς σημαντικὲς λεπτομέρειες, ποὺ ἀφοροῦν στὴν νομικὴ πλευρὰ τῆς ὑποθέσεως. Ἰσχυρίζεται, γιὰ παράδειγμα, πὼς ἔχει κριθεῖ νόμιμος ἠ ἀνέγερσις τοῦ τεμένους στὸν Βοτανικό, ἀλλὰ καὶ πὼς εἶναι διεθνής μας ὑποχρέωσις ἡ ἀνέγερσις τεμένους (κι ὄχι τζαμιοῦ!!!)
Προφανῶς λοιπὸν ἀγνοεῖ, ἢ θέλει νὰ ἀγνοῇ, τὸ ἐὰν πράγματι ἔχουν τελεσιδικήσει, ἢ  ὄχι, τὰ σχετικὰ ἐγχειρήματα κατοίκων καὶ λοιπῶν πολιτῶν, ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὴν ἀνέγερσιν.

Τέλος ἀπορίας ἄξιον εἶναι ἡ ἄγνοια τοῦ γενικοῦ γραμματέως γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα καὶ εἰδικῶς σὲ ἕνα τόσο νευραλγικὸν σημεῖον, ὅπως αὐτὸ ποὺ προορίζεται γιὰ τέμενος.
Ἡ κατάληψις συνέβη πρὸ μηνῶν (ἀρχὲς Ἰουλίου) καὶ ἤδη ἔχουν δηλώσει παρουσία, συμμετοχή, ὑποστήριξιν, συμφωνίες, ἀντιῤῥήσεις, διαφωνίες,  δράσεις, ἀντιδράσεις, ἢ ἀκόμη καὶ πολεμικὲς ἐξαγγελίες ὅλοι οἱ πολιτικοκομματικοὶ παράγοντες τῆς χώρας, ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν προέρχονται. Ἄλλοι στηρίζοντας κι ἄλλοι ἀπειλώντας, ἄλλοι σχολιάζοντας θετικὰ κι ἄλλοι ὀργισμένα, ἄλλοι μὲ ὑποστηρικτικὲς δράσεις κι ἄλλοι μὲ ἀπειλητικὲς προθέσεις. Ὅλοι τους, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, ἔχουν τοποθετηθεῖ ἤδη καὶ ἔχουν, λίγο ἔως πολύ, δηλώσει πὼς ἔλαβαν ἐνημερώσεις.

Ἔως καὶ στὸ συμβούλιον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κινητοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐλεγχθῇ τὸ ἐν λόγῳ ἐγχείρημα ἀπὸ εἰσαγγελικὲς ἀρχές, γιὰ τυχοῦσες οἰκονομικὲς παρατυπίες.Ὅμως ὁ γενικὸς γραμματεὺς ἀγνοοῦσε ὅλο τὸ παρασκήνιον καὶ μετὰ τὶς ἀνακοινώσεις γιὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν στὴν περιοχή, ἔκπληκτος, μᾶς ἐδήλωσε πὼς ἀνησυχεῖ… Πολὺ ἀνησυχεῖ…
Κι αὐτὸς καὶ τὸ ὑπουργεῖον… Ὤ λὰ λά…
Κι ἔσπευσαν φυσικὰ ἅπαντες νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὶς δηλώσεις του, ἄλλοι γιὰ νὰ συνδράμουν στὶς …ἀνησυχίες του κι ἄλλοι γιὰ νὰ τὸν καταγγείλουν.

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;2

Λοιπόν.
Γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα.
Ἡ μουσουλμανικὴ κοινότης Ἑλλάδος (ναί, αὐτή) μέσῳ τοῦ ἐκπροσώπου της δηλώνει πὼς δὲν ἀρέσκεται πλέον στὸν Βοτανικὸ καὶ ἀπαιτεῖ (ναί, ἀπαιτεῖ!!!) τέμενος (κι ὄχι τζαμί) στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;3

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» (Βοτανικός)

Ἡ ἀπόφασις γιὰ ἔναρξιν ἐργασιῶν ἐλήφθη μέσα στὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ Ὀκτωβρίου.
Στὸ μεσοδιάστημα αὐτὸ οὐδὲ μία ἐργασία ἔλαβε χῶρα, λόγῳ, ἐπισήμως, τῆς καταλήψεως.
Πόσες προσπάθειες ἔκανε τό ὑπουργεῖον στό ἐνδιάμεσο χρονικό διάστημα γιά νά βγάλῃ τούς καταληψίες ἀπό τόν Βοτανικό; Γνωρίζει ὁ γενικός γραμματεύς; Ἤ ὄχι;

Θὰ σᾶς πῶ ἐγώ. Οὐδὲ μία.
Καί γιατί βγῆκε τώρα κι ὄχι στίς 15 ἤ στίς 20 ἤ στίς 25 Ὀκτωβρίου νά παραπονεθῇ γιά τούς …«φασίστες» τοῦ Βοτανικοῦ;
Χμμ… μὰ διότι ἔτσι ἔπρεπε πρὸ κειμένου νὰ κερδηθοῦν οἱ …«χρονικὲς ἐντυπώσεις» τῆς προπαγάνδας καὶ νὰ ἐπανέλθῃ, λίγο ἀργότερα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς πῇ πὼς «δὲν μποροῦμε νὰ βγάλουμε τοὺς …φασίστες ἀπὸ τὸν Βοτανικὸ καὶ πρὸς τοῦτον μεταφέρουμε σὲ ἄλλην περιοχὴ τὸ τέμενος»!!!

Ὑπερβάλλω;
Ἴσως ναί… Ἴσως ὅμως κι ὄχι…

Ἔγραφα στὶς 8 Σεπτεμβρίου 2016:

«…Ἂς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ ἐὰν θὰ γίνη, ἤ ὄχι, τὸ τέμενος στὸν Βοτανικὸ (ἢ κάπου ἀλλοῦ).
Δημόσιον ἔργο (ἢ ἔργο, τοῦ ὁποίου ὁ προϋπολογισμὸς θὰ διαχειρισθῆ ἀπὸ τὸ ἀδηφάγον δημόσιον, μὲ τοὺς γνωστούς του ἐργολάβους) μὲ κόστος …μόλις ἕνα ἐκατομμύριο εὐρῶ, δὲν ὑφίσταται. Γιὰ νὰ φᾷν ὄλοι καὶ γιὰ νὰ φᾷν καλά, θὰ πρέπη νὰ ξεπερνᾷ, τοὐλάχιστον, τὰ ἑκατὸ ἑκατομμύρια καὶ …βλέπουμε. Καὶ πράγματι ὑπάρχει καὶ μία τέτοια μελέτη, γιὰ νὰ ἀποδείξη τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
(Μελέτη τοῦ 2013 ἀνεβάζει τὸ κόστος στὰ …106 ἐκατομμύρια, γιὰ …ἀρχή!!! Ἂπὸ τότε …ἐξελιχθήκαμε, διότι λεφτὰ ὑπάρχουν γιὰ …τεμένη!!!)

Συνεπῶς; Θά γίνη τό τέμενος στόν Βοτανικό; Ἤ ὄχι;
Θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυρισθῶ πὼς ὄχι, δὲν θὰ γίνη. Καὶ δὲν θὰ γίνη, διότι ὄχι  μόνον δὲν τὸ θέλουν περιφερειακά, ἀλλὰ τθέλουν ἐντὸς τοῦ ἱστορικοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ ἐπιδείξουν καὶ νὰ ἀποδείξουν τὴν ἰσχὺ τῶν κυκλωμάτων ποὺ τοὺς στηρίζουν.
Πολὺ κέντρο. Πάρα πολὺ κέντρο. Μὲ ἔναν μιναρὲ πού, ἐὰν γίνεται, θὰ ξεπερνᾶ ἀκόμη καὶ τὸν …Παρθενώνα!…

Σᾶς φαίνεται περίεργον;
Κι ὄμως δὲν εἶναι. Θὰ τολμήσω νὰ ἰσχυρισθῶ, ἂν καὶ κάπως ὑπὲρ τοῦ δέοντος …τολμηρά, πὼς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος ἦταν τὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν (ἐὰν ὄχι ἀκόμη κι ὁ Παρθενών!!!) κι ἂς μᾶς παραπλανοῦσαν μὲ τὰ μύρια ὅσα γιὰ τὸν Βοτανικό. Καὶ ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὁ στόχος τους αὐτός, ὄχι διότι θὰ ὑπερισχύση τὸ ἰσλάμ, ἀλλὰ διότι μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία, πρὶν νὰ περάσῃ στὴν πανθρησκεία της, ἐξισώνει τὶς ἐπικρατοῦσες θρησκεῖες….

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;4

…Ἄρα; Ποῦ πραγματικά θά στήσουν τό τέμενός τους; (Ἤ μήπως ἤδη τό …ἔστησαν καί δέν μᾶς τό ὁμολογοῦν;;;)
Διότι ὁ Βοτανικὸς βγαίνει  ἀπὸ τοὺς …στόχους καὶ προωθοῦν ἄλλες, πιὸ …«συμβατές», μὲ τὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως, λύσεις.

Ἐάν ὅμως ἔχω δίκαιον, ποιός ὁ λόγος τῆς (νομίμου, κατὰ τοὺς ἰσχυρισμούς τους) καταλήψεως τοῦ Βοτανικοῦ;…»

Ὑποθέσεις κι ἐρωτήματα περὶ «τεμένους» (Βοτανικός)

Δῆλα δή;
Τί συνέβη; Ξεκίνησε ἡ προπαγάνδα τῆς …«ἀνάγκης μεταφορᾶς τοῦ τεμένους λόγῳ καταλήψεως» ἤ ἦταν ἔνα τυχαῖον γεγονός;
Ἂς μᾶς ἀπαντήσῃ ὁ γενικὸς γραμματεύς… Εἶμαι βεβαία πὼς γνωρίζει καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.
Καὶ εἶμαι περισσότερο βεβαία πὼς κάποιοι, ἐντὸς τῆς καταλήψεως, ποὺ τὸ παίζουν ἐπὶ πλέον καὶ πρωτεργάτες (γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ …πατριῶτες!!!), γνώριζαν ἐξ ἀρχῆς τὸ γεγονός. 
Κι ἐπίσης, εἶμαι βεβαία, πὼς κάποιοι πραγματικοὶ πατριῶτες, ἀπολύτως ξεκάθαροι καὶ πραγματικὰ πρωτεργάτες τοῦ ἐν λόγῳ ἐγχειρήματος, ἔχουν πέσει θύματα τῆς ἀλητείας τῶν καθαρμάτων.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τό ὅ,τι κάποιοι ἔσπευσαν νά ἐκδιώξουν τόν ντάλιο ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, ἁρπάζοντάς του τὸ κόμμα (καὶ ὁπωσδήποτε τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ κόμματος!!!) ἐνᾦ ὁ ντάλιος ἔσπευσε ἀπὸ τὴν ἄλλην νὰ τοὺς καταγγείλῃ, δηλώνει ἁπλῶς πὼς πίσω ἀπὸ τὰ ὅσα ἐμεῖς βλέπουμε συμβαίνουν ἄλλα, τελείως διαφορετικά. Κι αὐτὰ τὰ ἄλλα δὲν ἀποδεικνύουν καθαρὲς προθέσεις ἀλλὰ κάτι τελείως διαφορετικό, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ …συμφέροντα!

Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;5 Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;6

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά …Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ;

Ὄλοι οἱ γνωστοὶ δημοσιοκάφροι ἀναμεταδίδουν τὴν εἴδησιν…
Νὰ δεῖτε ποὺ θὰ ἔχουμε ἱστορίες…. Ὄχι λόγῳ τῆς ἀποφασιστικότητος τῶν συμμετεχόντων, ἀλλὰ διότι ἄλλα ἀπεργάζονται πίσω μας.
Ἀκοῦστε καὶ τὸν ἰωαννίδη, ποὺ τώρα τὸν θυμήθηκαν…
…καὶ ποὺ δηλώνει πὼς εἶναι μόνον γιὰ Ἕλληνες ἀστέγους ὁ χῶρος, μὴ ἀναφερόμενος στὸν Μάικ, ποὺ ἐφιλοξενεῖτο ἐκεῖ.

Γνωρίζω πὼς κάτι περίμεναν  νὰ κερδίσουν, κερδίζοντας χρόνο. Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις δὲν ἰσχύουν, ἀλλὰ σαφῶς κάτι ἄλλο, σοβαρότερον, «παίζει», ποὺ δὲν τὸ γνωρίζουμε ἀκόμη.
Πάντως, ἐν τελῶς πληροφοριακά, ἀκοῦστε καὶ τὸν Κακλαμάνη, ποὺ ἀναφέρεται στὸ θέμα:

 

πηγὴ κανάλι δήμου Ἀθηναίων, συνεδρίασις 29 Αὐγούστου 2016

Ἴσως κάποιος νὰ δύναται νὰ ἀντιληφθῇ περισσότερα καὶ νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ σωστότερα.
Γιὰ τὴν ὥρα πάντα, βάσει τῶν στοιχείων ποὺ βλέπουν τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος, προχωρᾶ ὁ γενικὸς γραμματεὺς ὄπως ἐγὼ προσωπικῶς περίμενα καὶ μὲ ἐπιβεβαιώνει, γιὰ τὴν ὥρα, ἡ μὴ προσπάθεια τῆς πολιτείας, ἀλλὰ καὶ τοῦ «ἀντιεξουσιαστικοῦ χώρου» τῶν πρακτόρων τοῦ Soros, νὰ ἐπιτεθοῦν στοὺς καταληψίες.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑπό κατάληψιν ὁ Βοτανικός;

  1. Οι τελευταίες πληροφορίες πάντως λένε, ότι η προγραμματισμένη συζήτηση στο ΣτΕ επί της προσφυγής των κατοίκων για τις αρχές Νοεμβρίου για τον τελευταίο νόμο της βουλής για το τεμενος, αναβλήθηκε και πάλι γιατί όπως φαίνεται πλέον καθαρά οι δικαστές δεν μπορούν να βρουν τρόπο να καλύψουν τις πολεοδομικές παρανομίες υπηρεσιών που κάνουν συνέχεια σπασμωδικές κινήσεις με κακές πολεοδομικές τροποποιήσεις σε ακατάλληλο χώρο. Μην ξεχνάμε ότι τρεις φορές έχουν ψηφίσει στην βουλή όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές παρατάξεις πολεοδομικές τροποποιήσεις για το τέμενος!!!. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην τελευταία απόφαση που παρουσιάστηκε του ΣτΕ από τα ΜΜΕ σαν απορριπτική, ουσιαστικά οι δικαστές απέφυγαν να πάρουν θέση (γιατί άραγε;) παραπέμποντας σε μελοντικά ουσιαστικά προσφυγή επι της οικοδομικής αδείας που προσπάθησε να ματαιως όπως αποδεδείχθηκε να καλύψει ο τελευταίος νόμος της βουλής μετα την απόφαση.
    Τώρα όμως ήρθε η ώρα να πάρουν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν για αυτά που απέφυγαν να βρουν λύση εδώ και πέντε χρόνια. Και αφού καίγεται η γούνα τους γιατί αναβάλλουν;
    Όμως τώρα το κλίμα είναι πολύ βαρύ για το ΣτΕ με την ευλύγιστη μέση, που πρώτη προτεραιότητα βάζει πρώτα τις απολαβές των μελών του σφυρίζοντας αδιάφορα στα μνημόνια και το ξεπούλημα της Ελληνικής γης, το να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.

Leave a Reply