Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά …Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ;

Τὴν πληροφορία ἔλαβα ἀπὸ τὰ ἀττικὰ νέα καὶ τὴν ἀνάρτησίν της μὲ τίτλο ἀπὸ ἐδῶ,
…ὅπου λίγο-πολὺ μαθαίνουμε πὼς στὸ «μαγαζάκι» τοῦ ντάλιου κτυποῦν νταούλια καὶ ζουρνᾶδες…
Τὸ γιατὶ κτυποῦν, ἐπισήμως, μᾶς τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ ντάλιος:

Κοινῶς…
Βάσει τῶν καταγγελιῶν του πάντα, μέλη τοῦ κόμματός του τὸν παρέκαμψαν, τοῦ πῆραν τὰ κλειδιὰ (ἢ κατεῖχαν παρανόμως κλειδιά) ἀπὸ τὰ γραφεία τοῦ κόμματός του, συνεκάλεσαν συνέλευσιν, ἐν ἀγνοίᾳ του καὶ προσεπάθησαν νὰ τὸν …πετάξουν ἔξω ἀπὸ τὸ …μαγαζάκι – κόμμα του…. Προφανῶς δὲν εἶχαν μελετήση τὸ καταστατικὸ καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀντιληφθοῦν πὼς οἱ δημοκρατικὲς διαδικασίες δὲν χωροῦν σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ μαγαζάκια.
Τὸ καταστατικὸ τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος εἶναι σαφέστατον: ντάλιος κερνᾶ καὶ ντάλιος πίνει!
Διορίζει σκέτο, ξεδιορίζει σκέτο μὲ …«δημοκρατικότατες» διαδικασίες!!!
Τόσο ἁπλᾶ…
Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ λέει ὁ ντάλιος. Τὸ τὶ ἀκριβῶς συνέβη δὲν τὸ γνωρίζουμε, ἐφ΄ ὅσον δὲν ἤμασταν παρόντες κι ἐφ΄ ὅσον μόνον τὴν δική του καταγγελία διαθέτουμε (πρὸς ὥρας!).

Κι ἐδῶ ἀκριβῶς ὀφείλουμε νὰ σταθοῦμε μίαν τόση δὰ στιγμούλα, γιὰ  νὰ θυμηθοῦμε κάτι πολὺ ἐνδιαφέρον.
Ὁ ντάλιος, ἰσχυριζόμενος, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, πὼς εἶναι «ἀθῴα περιστερὰ κι ἄσπιλος παρθένα», ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δημόσιες καταγγελίες του κατὰ τῆς Καλλιόπης…

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά;;;8

Ἐπὶ πλέον τὴν ἐμήνυσε… Ἡ μήνυσις (ἀγνώστου λοιποῦ περιεχομένου, πλὴν αὐτῶν ποὺ βλέπετε!!!) κατὰ τῆς Καλλιόπης Σουφλῆ, ἐδημοσιεύθη στὴν σελίδα τοῦ κόμματος ντάλιου, ἀλλὰ …ἐξηφανίσθη στὸ μεταξύ…!!!

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά;;;5

(Ἴσως κάποιο …τεχνικὸ πρόβλημα…. Ἴσως κι ὄχι…!!!)

Ὁ ντάλιος κατηγορεῖ (βάσει τῶν ὄσων διαβάζουμε) τὴν Καλλιόπη γιὰ διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων.
Μάλιστα, ὅλως …παραδόξως, ἡ συνήθως …ἀσθμαίνουσα ἑλληνικὴ δικαιοσύνη, ἐβιάσθη νὰ καλέσῃ τὴν κυρία Σουφλῆ γιὰ νὰ καταθέση ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, κάτι ποὺ δὲν τὸ συνηθίζει γιὰ ἐγκλήματα κι ἐγκλήματα.
Ἀλλὰ μᾶλλον κάτι τέτοιο θὰ εἶναι …σύμπτωσις!!!

Ἡ Καλλιόπη (κι ὄχι μόνον) ἰσχυρίζετο πὼς μέσα στὸν Βοτανικὸ μέλη τοῦ κόμματος ντάλιου ἔστηναν «περίεργα» σκηνικά, ἐκμεταλλευόμενοι τὶς προσφορὲς τοῦ κόσμου, ὑπὸ τὴν κομματικὴ ὀμπρέλα τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο..
Ὁ ντάλιος ἔσπευσε νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τῆς Καλλιόπης, μηνύοντάς την, μὴ θέλοντας (;;;) νὰ ἐρευνήσῃ τὴν ἀλήθεια τῶν καταγγελιῶν της (κι ὄχι μόνον καταγγελιῶν τῆς Καλλιόπης!!!) καὶ ἐμμέσως συκοφαντώντας την ἀνεπανόρθωτα, μὲ τὶς διαστάσεις ποὺ ἔδωσε στὸ θέμα.
Μὲ αὐτὴν τὴν μήνυσιν, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι σπιλώνει τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψίν της, ἐπιπροσθέτως, πάντα ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχυρίζεται πὼς ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔφθασαν στὸ σημεῖον νὰ ἀποκαλύπτουν τὰ τόσα ἀπανωτὰ ψεύδη εἶναι ἅπαντες …κακοὶ κι ὁ μόνος ἀγαθός, καθαρός, τίμιος εἶναι αὐτὸς καὶ τὰ μέλη τοῦ κόμματός του.
Κάτι ποὺ μόνος του καταῤῥίπτει μὲ τὴν δημόσια διαπόμπευσιν τῶν συνεργατῶν του.
Κοινῶς; Ὄχι μόνον ἀκυρώνει τὰ αἴτια τῆς μηνύσεως, ἐφ΄ ὅσον μόνος του διαπιστώνει πὼς …«κάτι συμβαίνει», ἀλλὰ καὶ ἐπισήμως κατηγορεῖ τοὺς (φερομένους ὡς) πρωτεργάτες γιὰ …περίεργες δράσεις τους καὶ γιά, ὑπὸ διερεύνησιν, παράνομες πράξεις!!!

Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά;;;9

Ποῦ ἀλλοῦ τόση …«ἄγνοια»;
Ἀλήθεια, τώρα πού μόνος του καταγγέλλει ἀνάλογα μέ αὐτά που ἡ Καλλιόπη κατήγγειλε, μήπως ἀκυρώνει καί τίς μηνύσεις του μόνος του;
(Νὰ δῶ τὸν ντάλιο νὰ ἀποσύρῃ τὴν μήνυσιν καὶ νὰ …σκάσω στὰ γέλια!!! Πολὺ θὰ τὸ ἤθελα, ἀλλὰ πλέον δὲν ἀρκεῖ!!!)

Σαφῶς καὶ ἡ συνέχεια θὰ ἔχη μεγάλο ἐνδιαφέρον.
Πολὺ μεγάλο…
Ἀναμένουμε, μὲ ἀγωνία, τὰ …ἐπακόλουθα!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μέσα στοὺς μάρτυρες ντάλιου (κατὰ Σουφλῆ) εἶναι κι ἕνα πρώην μέλος τοῦ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο..
Νὰ τὸν δῶ μάρτυρα στὸ δικαστήριο καὶ τὶ στὸν κόσμο…!!!

Στὴν πραγματικότητα ἡ Καλλιόπη ἁπλῶς ἐπανέλαβε αὐτὰ ποὺ …ψιθύριζαν πολλοί, μετέχοντες ἢ μή, ποὺ δὲν ἄντεχαν τὰ ψεύδη.
Παρομοίως κι ἐγώ. Συμφωνῶ μὲ τὴν πράξιν τῆς καταλήψεως, τῆς στεγάσεως ἀστέγων, ἀλλὰ ἀρνοῦμαι νὰ συμμετάσχω στὸ νὰ …«χαρτζηλικώνονται» μερικοὶ μερικοί.
Ὄχι μόνον λόγῳ …κρίσεως, ἀλλὰ γενικῶς. Δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ ἁρπακτὲς μὲ πρόσχημα τὸ …«κοινωνικὸν ἔργον»!!.

Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἔγραφα:

«…Ἐκτὸς ἐάν:

 1. δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ τὶς κομματικές τους ἀσφάλειες-ταὐτότητες…
 2. δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ τὶς προεδρικές τους θέσεις στὶς Μ.Κ.Ο. ντάλιου…
 3. δημοσίως κι ἐγγράφως παραιτηθοῦν ἀπὸ κάθε χρηματικὴ ἀπολαβή, τωρινὴ ἢ μελλοντική, (παραμένοντας ἴσως ἔως συνδιαχειριστές-ἐλεγκτὲς ὄποιων ποσῶν θὰ φθάνουν στὸν χῶρο καὶ πάντα πρὸς ὄφελος τῶν ἀστέγων κι ὄχι τῶν πονηρῶν…)
 4. πετάξουν ἀπὸ ἐκεῖ μέσα τὰ πρακτοράκια καὶ τὰ λαμόγια, ποὺ ἔχουν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καταλάβει τὶς «κατάλληλες θέσεις»…
 5. παύσουν νὰ «παίζουν» διπλὰ παιχνίδια καί,
 6. βεβαιώσουν –  δεσμευθοῦν ἐγγράφως πὼς ὅλα τὰ παραπάνω θὰ συνοδεύονται ἀπὸ συνδιαχείρισιν τοῦ χώρου μὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν κουβαλοῦν τόσα βαρίδια καὶ τόσες σκιὲς καὶ παραμένουν, τοὐλάχιστον ὡς πρὸς τὸ παρελθόν τους, καθαροί, δίχως βαρίδια, …πορτοκαλὶ περιβολὲς καὶ …στριγγάκια!!!…»

Ἐμπράγματες διαπραγματεύσεις καί Βοτανικός;

Ζητούσα ἄμεσα (κι ὄχι μόνον ἐγώ) νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ τοπίον μέσα στὸν Βοτανικό, νὰ ἀπομακρύνουν τὰ «κακὰ δαιμόνια», νὰ ἀποποιηθοῦν τῶν κομματικῶν ταὐτοτήτων τους μερικοὶ μερικοί, (ἢ νὰ ἐκδιώξουν τοὺς κομματικοὺς παράγοντες ὁποιουδήποτε κόμματος) καὶ νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τοῦ ἐγχειρήματος πρόσωπα ποὺ πράγματι ἐπρωτοστάτησαν στὴν προσπάθεια καὶ ποὺ δὲν ἔχουν …βαρίδια.
Δὲν συνέβη…
Καὶ τώρα μᾶς προέκυψε …μαινόμενος ντάλιος.
Μήπως κάτι ἄλλο συνέβη;
Μήπως σχετίζεται μέ αὐτό:

Δὲν ξέρω…
Ἐρωτῶ…
(Ἂν καὶ νομίζω πὼς κάτι ἄλλο συμβαίνει, γιὰ τὴν ὥρα, ποὺ ἐμεῖς τὸ ἀγνοοῦμε…!!!)

Τὸ μεγάλο πρόβλημα παραμένει στὸ ὅτι οἱ πραγματικοὶ πρωτεργάτες (ὄχι αὐτοὶ ποὺ μᾶς …ἐστολίσθησαν ὡς πρωτεργάτες) ὄχι μόνον δὲν ἀνήκουν σὲ κόμματα καὶ σὲ Μ.Κ.Ο., ἀλλὰ τελικῶς διασύρονται ἀπὸ τὸ παιχνίδι μερικῶν μερικῶν, ἀπογοητεύονται καί, σὲ ἕναν βαθμό, στιγματίζονται.
Μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά δράσουν οὐσιαστικά, ἀπομακρύνοντας κάθε ἕναν ἀπό αὐτούς πού ἐνδιαφέρεται μόνον γιά τήν πάρτη του;;;
Μήπως τά ἡμίμετρα καί ἡ ὑπομονή δίδουν χῶρο καί τόπο σέ ὄχι καί τόσο …καθαρούς;
Μήπως οἱ δικές τους ἀνοχές ἐπιτρέπουν νά ὑπάρχουν …«ντάλιοι» πέριξ τους;

Καταγγελία ντάλιου ἐδῶ.

Πηγὴ τοῦ παραπάνω ἀποσπάσματος συμβούλιον Δήμου Ἀθηναίων ἀπὸ ἐδῶ.
Μὲ τὸν Νῖκο Σοφιανό, τὰ αἴτιά ποὺ προβάλλει, καθὼς καὶ τὶς ἰδέες του, διαφωνῶ.
Ἀναδημοσιεύω ὅμως τὸ ἀπόσπασμα, διότι πλέον ἡ ὑπόθεσις διερευνᾶται σοβαρά. Ὄχι διότι δὲν μποροῦσαν νὰ κρατήσουν τὸν Βοτανικό, μετατρέποντάς τον σὲ χῶρο στεγασμένων ἀστέγων, ἀλλὰ διότι ἐπετράπη σὲ κάτι …τρωκτικὰ νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ βρωμίσουν, στὸν ὅποιον βαθμό, τὴν εἰλικρινῶς ἀγαθὴ προσπάθεια, τῶν πραγματικῶν πρωτεργατῶν.
(Κι ὄχι αὐτῶν ποὺ τὸ παίζουν πρωτεργάτες, διαθέτοντας ἐπὶ πλέον καὶ κομματικὲς ταὐτότητες-χαρακτῆρα.)

Καταγγελία ντάλιου κατὰ Καλλιόπης ἐδῶ καὶ μήνυσις ντάλιου κατὰ Καλλιόπης ἐδῶ.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κατά …Λ.Ε.Υ.Κ.Ο.ῦ;

 1. Μηπως θα ηταν πιο δόκιμο αντι να ασχολούμαστε με την μαύρη Ντάλια τον Ντάλιο και τα παρατρεχαμενα να εξετασουμε τις ννες εξελίξεις με το Τέμενος στο Βοτανικό και γιατί τους επιασε πρεμούρα και υπέγραψαν σκανδαλωδώς σύμβαση κατασκευης ενω εκρεμμεί ακόμη η συζήτηση στο ΣΤΕ επι της προσφυγης των κατοίκων;
  Αν ευδοκιμήσει η προσφυγη των κατοίκων μήπως φαναταζομαι εγω ο αφελής ο εργολαβος εχει να λαβαίνει …….χωρις να χτίσει ουτε πέτρα;
  Απο το τίποτα καλό ειναι αυτό.
  Βλάβες του αναδόχου απο διάλυση της σύμβασης και “σταλία” μηχανημάτων και συνεργείων ονομάζεται στην εργολαβική πιάτσα.
  Επαγγελματίες λέμε.

  • Ἐνδιαφέρουσα ὀπτική. Σαφῶς ἔχει πιθανότητες νὰ «παίζῃ» κι αὐτό.
   Καλὸ εἶναι νὰ τὸ συνυπολογίσουμε.
   Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἔχει ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιμετωπίζεται τὸ θέμα ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Ἄπαντες, πλὴν Σοφιανοῦ, μουγκοί!!!
   (ἀκόμη καὶ ὁ λαλίστατος, γιὰ τέτοια ζητήματα, κωνσταντίνου!!!)

Leave a Reply