Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;8Δέν ἀρέσει στό …σύστημα ὁ Τρᾶμπ;
Προτιμοῦσαν τήν κίλλαρυ;
Δυσαρεστῶνται οἱ κρατοῦντες καί κτυποῦν μέ κτυπήματα …κάτω ἀπό τήν μέση τούς καλούς τῆς ὑποθέσεως; (Ἀφ΄ ἐνὸς πάντα. Ὑπάρχει καὶ τὸ ἀφ΄ ἑτέρου…!!!)
Διαδηλώσεις κατά τοῦ νέου «πλανητάρχου»;
Καίγονται κάποιες πολιτεῖες ἀπό τίς …Ἠνωμένες Πολιτεῖες;
Φυσικά… Κι ἔτσι ἔπρεπε νὰ γίνῃ γιὰ νὰ φανῇ ὡς πιὸ …ἀληθοφανὴς ἡ προπαγάνδα.
Ἐάν δέν …«πέσουν κορμιά στόν βωμό τῆς …«ἰδέας» πῶς θά φανῆ ὡς …τυχαία ἡ νίκη» τοῦ κακοῦ τῆς ὑποθέσεως, ἀλλά καί οἱ ἀποφάσεις πού θά κληθῇ νά λάβῃ; Ἤ μήπως αὐτές οἱ ἀποφάσεις ἔχουν ἤδη ληφθεῖ;;

Καλὸ ὅμως αὐτὸ ποὺ βλέπουμε, ὡς πρώτη εἰκόνα τῶν ἐν ἐξελίξει καταστάσεων…
Ἂς δοῦμε ἀναλυτικότερα ὅμως τὸ τὶ συμβαίνει ἐμπρὸς καί, σὲ ἕναν βαθμό, πίσω ἀπὸ τὶς κουρτίνες.

Γράφει ὁ φίλος Νῖκος:

Στὸ Λὸς Ἄντζελες λέει κάνουν διαδήλωση ἐναντίον τοῦ Τρᾶμπ.
Μιλᾶμε τώρα γιὰ μίαν πόλη ὄπου πρὶν λίγα χρόνια κυκλοφόρησα στοὺς δρόμους της μὲ λεωφορεῖο, ἐπὶ μία καὶ μισὴ ὤρα, ἀλλὰ δὲν ἄκουσα μίαν λέξη στὰ ἀγγλικά.

Νῖκος Τζιόπας

Γράφει καὶ ἡ φίλη Βάσια:

Οὔτε κίχ…

«Ἒσθ’ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ.»
Αἰσχύλος, Εὐμενίδες

ἀπόδοσις
ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ὁ φόβος εἶναι καλὸ πρᾶγμα

Ἡ πλειονότης  τῶν ἐνοικιαστῶν τοῦ συγκροτήματος, ὅπου κατοικοῦμε στὴν Νέα Ὑόρκη, εἶναι μουσουλμᾶνοι καὶ ἰσπανόφωνοι μετανάστες. Ἔχω ἀγανακτήσει ἐπειδή, θεωρώντας τὸ κτίριο τσιφλίκι τους καὶ τὴν ἐσωτερικὴ αὐλὴ μαχαλά τους, οὐρλιάζουν, βρίζουν, κτυποῦν μὲ ἀναίδεια τὶς πόρτες καὶ πετοῦν τὰ σκουπίδια τους ὅπου τοὺς εἶναι βολικό.
Κανένας σεβασμὸς πρὸς τοὺς συγκατοίκους τούς καὶ τὸ περιβάλλον.

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ Τρᾶμπ ὑπῆρξε μία αἰφνιδία καὶ ἀνακουφιστικὴ ἀλλαγή.

Δὲν ἀκούγεται …κίχ!!!

Βάσια Ζαριφοπούλου

Δῆλα δή…
Στὸ Λὸς Ἄντζελες, ἀλλὰ κι ἀλλοῦ (ἀκόμη καὶ στὴν Νέα Ὑόρκη, σὲ κάποιες περιοχές) ποὺ οἱ Ἀμερικανοὶ (ποιός ἦλθε;) εἶναι μειοψηφία, χαλᾶ ὁ κόσμος.
Σικάγο
γιὰ παράδειγμα:

Βοστώνη:

https://twitter.com/steveannear/status/796522267115212800

Ἀλλὰ κι ὁπουδήποτε:

(Tὸ ὅ,τι κρατοῦν ἀνᾲ χείρας τὰ κινητά τους, εἶναι μία ἔνδειξις γιὰ τὸ πῶς λαμβάνουν, ζωντανά, τὰ συνθήματά τους. Μηνύματα, μέσῳ τῆς τεχνολογίας, γιὰ …ἐπαναστατικὰ συνθήματα. Προφανῶς πίσω ἀπὸ αὐτὰ κρύβεται κάποιος ἐπαγγελματίας. Πρόκειται γιὰ νέο …ἐπάγγελμα!!! Τὸ ἐπάγγελμα τοῦ …συνθηματολόγου!!!)

Στὶς Η.Π.Α. λοιπὸν γίνεται τῆς …ἐπαναστάσεως!!!
Στὴν Νέα Ὑόρκη, ποὺ ἴσως ἡ ἀστυνόμευσις γιὰ τοὺς Ἀμερικανοὺς (ποιός ἦλθε;) εἶναι, ἂς ποῦμε, σοβαρή, δὲν ἀκούγοντται πολλὰ …κίχ, παρὰ μόνον σὲ κάποιες κεντρικὲς ὁδούς!!!

Γενικῶς τὰ δίκτυα τοῦ Soros πράγματι σηκώθηκαν στὸ πόδι κι ἀπειλοῦν τὴν ἡρεμία τῶν ἡνωμένων πολιτειῶν τῆς «μαμᾶς Ἀμέρικα…!!!»
Ἔτσι τοὐλάχιστον μᾶς δείχνουν…
Κι αὐτὸ ποὺ μᾶς δείχνουν, ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι φαίνεται ὀργανωμένον…
Ἐκτὸς τοῦ ὅ,τι εἶναι ὀργανωμένον…
Ἐκτὸς τοῦ ὄ,τι προπαγανδίζεται ἄριστα, γιὰ νὰ διακινηθῇ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, ἡ πληροφορία τῶν πολὺ ὀργανωμένων (καὶ ἀπολύτως ἐλεγχομένων) ἀντιδράσεων…
…καταδεικνύει καὶ κάτι ἀκόμη  (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν προθύμων ἠλιθίων ποὺ σπεύδουν νὰ στηρίξουν τὶς παπαρολογίες): τόση ὀργάνωσις οὐδεπόποτε, ἄνευ σοβαρῆς αἰτίας.

Ἡ ἀπάντησις, κατὰ τὰ μέχρι τώρα ἀποκαλυφθέντα, κρύβεται στὶς θέσεις τοῦ τρᾶμπα, ποὺ σαφῶς καὶ δὲν εἶναι ῥατσιστικές, ἀλλὰ εἶναι σίγουρα πολὺ καλὰ στοχευμένες:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;19

Rumsfeld: Trump ‘Absolutely Right’ About Risks Of Terror Infiltration

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπίσημος θέσις, ἐπαναλαμβάνω.
Αὐτὴ ἡ θέσις εἶναι πού, ἐπισήμως, ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεσιν μὲ τὶς γραμμὲς τῶν ἱδρυμάτων καὶ τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ Soros!

Ὁ Τρᾶμπ θέλει νὰ προστατεύσῃ ὁμοφυλοφίλους, χριστιανοὺς κι ἐβραίους (προσέξτε τὴν σειρὰ προστασίας!!!) ἀπὸ τοὺς ἐπικινδύνους μουσουλμάνους, ποὺ σαφῶς δὲν ἀπειλοῦν τὶς Η.Π.Α. στὸ ἐσωτερικό της, ἀλλὰ ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ οἱ Η.Π.Α. ἔχουν στήσει δίκτυα καταστροφῆς τῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν, ὑπὲρ τοῦ Ἰσραῆλ.

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;21

εἰκόνα

Κι αἰτία σαφῶς  δὲν εἶναι τὸ ὅ,τι ὁ Soros χάνει ἐξ αἰτίας ἑνὸς πιστοῦ συνεργάτου τῶν Rotschild, τῆς  CIA καὶ τῆς Mossad τμῆμα ἀπὸ τὸν βαθμὸ ἐλέγχου του μέσα στὶς Η.Π.Α.. Ποιός ἄλλως τέ θά τολμοῦσε νά τά βάλῃ μέ τά …ἀφεντικά;!!!
Οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ χάσῃ ὁ ὑπάλληλος ἀπὸ τὰ ἀφεντικὰ κι ἐντολοδότες του κάτι, ἐὰν αὐτοὶ ἔχουν προγραμματίσει κάτι ἄλλο.
Οὔτε φυσικὰ μόνος του, ἄνευ συμφωνιῶν, ἔβγαλε στοὺς δρόμους τὰ κοπρόσκυλά του…
…ἴδίως ὅταν κάποιοι ψίθυροι ἀναφέρονται σὲ κάτι ἑκατομμύρια ποὺ προσεφέρθησαν στὸν τρᾶμπα, ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς …«ἐπικυριάρχους», γιὰ νὰ ἐπιταχυνθοῦν καὶ νὰ διασφαλισθοῦν οἱ διαδικασίες ἐκλογῆς τοῦ τράμπα.

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;28

πηγὴ

Μασονάκι εἶναι… Πῶς θά μποροῦσε νά μήν εἶναι ἄλλως τέ;

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;30

εἰκόνα

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;33

εἰκόνα

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;31

είκόνα

Καὶ ἀγαπᾶ πολὺ τὸ Ἰσραήλ:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;29

εἰκόνα

Καὶ δὲν ξέρει πόσοι Παλαιστίνιοι ὑπάρχουν ἐκεῖ…
(Κοινῶς; Εἶναι …ἀνύπαρκτοι!!!)

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;32

 πηγὴ

Κάτι ἄλλο κρύβουν…
Καὶ τὸ κρύβουν περίτεχνα…
Καὶ κερδίζουν τὶς ἐντυπώσεις…
Κι ὄλοι βλέπουν τὸν Soros καὶ τὶς δυνατότητές του, ἀλλὰ ὄχι αὐτὸ ποὺ ἔφερε (καί) τὸν τρᾶμπα στὴν ἐξουσία καὶ ποὺ οὐδόλως στὴν …τύχη ἄφησε τὰ γεγονότα:

 

Δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις στὴν πολιτικὴ καὶ στὶς «μπίζνες»!

Κι ἐπεὶ δὴ πράγματι δὲν ὑπάρχουν συμπτώσεις…
Κι ἐπεὶ δὴ μάθαμε ἀπὸ τὸ δικό μας τὸ ἀλεΚσέι πὼς μπορεῖ θαυμάσια κάποιος νὰ ἔχῃ μπαμπὰ συνεργαζόμενον μὲ τὴν δικτατορία καὶ καλὰ σχετιζόμενον μαζύ της, ἀλλὰ αὐτὸς νὰ εἶναι καὶ ἀριστερὸς καὶ ἐπαναστάτης καὶ …δίχως περιουσιακὰ στοιχεῖα, ἰδίως ἐὰν τὸν προορίζουν γιὰ πρωθυπουργὸ σὲ χαχόλους…
…ἀπεφάσισα λίγο νὰ …σκαλίσω τὰ ὄσα φαίνονται γιὰ νὰ κατανοήσω αὐτὰ ποὺ δὲν φαίνονται.

 

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;19reddit

Κι ὅλα αὐτὰ διότι ὁ Soros, ποὺ ἤθελε τὴν κίλλαρυ, ἔχοντας δυνάμεις ὑπολογίσιμες σὲ κάποιες πολιτεῖες, πληρώνει καὶ κατεβάζει στοὺς δρόμους τοὺς ἀνεγκεφάλους ὀπαδούς του…
…τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀδικημένος τρᾶμπας ἐκφράζει τὴν …καταδιωκομένη πλευρὰ τῆς Ἀμερικῆς!!!

Βλέπουμε δῆλα δὴ νὰ συμβαίνουν αὐτά:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;25 Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;26 Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;27

εἰκόνα, εἰκόνα καὶ εἰκόνα

Κι ὅλοι μας πιστεύουμε (διότι κάτι τέτοιο ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν γεγονότων) πὼς ὁ Soros ἔβαλε τὰ δίκτυά του νὰ …κλαῖν κατὰ τῆς ἐκλογῆς τρᾶμπα, ἐκπροσωπώντας τὰ συμφέροντα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, εἰς βάρος τῆς …νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, ποὺ ξέρει νὰ σχεδιάζῃ, ἔως τὴν τελευταία λεπτομέρεια, κάθε της κίνησιν καὶ πράξιν.
Ναί, καλά…

Ἡ ἀλήθεια κρύβεται σὲ αὐτὲς τὶς εἰκόνες:

This slideshow requires JavaScript.

Σὲ αὐτὸ τὸ ταινιάκι;:

Ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σχόλιον:

donald trump

ὁ Δούρειος Ἵππος τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως…

τὸ ἄχυρο ποὺ τὸ ἔκαναν πλανητάρχη…

εἶναι τόσο ἐξώφθαλμα στημένο τὸ παιχνίδι ποὺ ἔκαψαν τὴν καμμένη χίλλαρυ, ποὺ δὲν εἶναι οὔτε γιὰ κλωτσιές, γιὰ νὰ στήσουν ὄμορφα τὸ σκηνικὸ τῆς παγκοσμίου αἰχμαλωσίας…

ἀλλοῦ μὲ μ.μ.ε. ἀλλοῦ μὲ τὸ ξεπέταγμα τῆς «νέας τάξεως», ἀλλοῦ μὲ τὸν φόβο τῶν ἰουδαίων κι ἀλλοῦ μὲ τὸ ὅραμα τοῦ 4th reich…

ὅποιος πιστεύει πὼς ὁ… ντόναλτ ντᾶκ τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς «κέρδισε τὸ παιχνίδι» εἶναι για κλάματα…

ναί… ἔρχονται πολὺ περίεργες ἡμέρες…

κι ἕνας «trump» εἶναι ὅ,τι πρέπει γιὰ τὴν θέση ποὺ τὸν θέλουν…
ἀρκεῖ νὰ τὸν «ταΐζουν» μὲ αἰδοῖα, χρῆμα καὶ αἷμα… εὔκολο.

Χάρης Καφετζόπουλος

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα…
Στὰ ἴδια …πάρτυ μὲ οὖζα συμμετεῖχαν καὶ ὁ πρώην «πλανητάρχης» ἀλλὰ καὶ ὁ μελλοντικός.
Τὰ ἴδια κέντρα τοὺς προμηθεύουν κοριτσάκια γιὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ζωή τους καὶ τὸ χρῆμα ποὺ ῥέει, πρὸ κειμένου νὰ τὸ παίζουν βιτρίνες.
Κι ἐάν, ἐπισήμως, χάλασε ἡ …«σούπα τοῦ Soros», ἡ σούπα τῶν Rothschild μία χαρὰ μαγειρεύεται.
Καὶ τὸ κουμάντο τὸ κάνουν αὐτοί. Ὁ Soros ἐπίσης βιτρίνα τους εἶναι κι ἔλαβε ἐντολὲς νὰ κάνῃ τὴν Ἀμερικὴ ἄνω κάτω, μὲ στόχο νὰ μεγαλώσῃ τὰ χάσματα, νὰ ἐπανεκκινήσῃ τὶς δράσεις τῆς (κάθε) Κοῦ Κλοῦξ Κλᾶν καί, κυρίως, νὰ διαιρέσῃ τοὺς ψηφοφόρους σὲ καλοὺς καὶ κακούς, ἐπαναλαμβάνοντας στὴν πραγματικότητα αὐτὰ ποὺ σὲ κάθε χώρα, ποὺ πάτησε τὸ πόδι του, πράττει.
Τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε» εἶναι σπουδαία τεχνική… Πολὺ σπουδαία. Τεχνικὴ ποὺ ἐπιτρέπει στὰ σαπρόφυτα νὰ ἀλλάζουν μάσκες καὶ νὰ «πείθουν» τοὺς ὑπηκόους στὸ νὰ ἐπιλέγουν μόνοι τους τὸν χειρότερό τους δήμιο.
Κι ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου ὁ νέος δήμιος ἔφθασε γιὰ νὰ ἐπιταχύνῃ διαδικασίες κι ὄχι γιὰ νὰ ἐξομαλύνῃ καταστάσεις.

Ἀφῆστε ποὺ ἀκόμη μερικὲς «συμπτώσεις» ἔρχονται νὰ καταδείξουν πὼς ἡ ἔως τώρα ἐγκληματίας κίλλαρυ δὲν ἦταν καὶ τόσο …ἐγκληματίας.
Ἐνᾦ δῆλα δὴ δέκα ἡμέρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν τὸ FBI ξέθαψε τὸν βαρύ της φάκελλο, λίγες ὧρες πρὸ τῶν ἐκλογῶν, μὲ βεβαιωμένη ἀντιστροφὴ τῆς ὁποίας προθέσεως τῶν ψηφοφόρων, τὴν βρῆκε …πεντακάθαρη!!!

Ἡ κίλλαρυ λοιπόν, ὁ μεγάλος …«ἐχθρός»,  ἐπίσης ἐξυπηρετεῖται, ἐξυπηρέτησε κι θὰ ἐξυπηρετεῖται…
Διότι ὁ ῥόλος της ἦταν ἀπολύτως συγκεκριμένος.

Κι ἀποδείξεις αὐτῶν τῶν ἰσχυρισμῶν κρύβονται στά:

πρῶτον:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;22

πηγὴ

δεύτερον:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;23

πηγὴ

τρῖτον:

Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;24

πηγὴ

Συνεπῶς;
Ὅλα ἦσαν μία παράστασις; Ἀπό τήν ἀρχή ἦταν πρό-ἀποφασισμένο νά ἐκλεγῇ ὁ Τρᾶμπ καί οἱ Κλίντον νά ἀποσυρθοῦν;
Μήπως γιά αὐτό καί τήν κράτησαν …«ζωντανή» ἔως τίς ἐκλογές;  (Διότι κι αὐτὰ ἀκούσαμε… Μέ βαρύτατα πάσχουσα προχωροῦσαν; Γιά ποιόν λόγο;)

Μήπως γιά αὐτό τόση προπαγάνδα στήν …ἀντιπροπαγάνδα;
Μήπως γιά αὐτό θυμήθηκαν κάθε ἀληθές καί ψευδές ἔγκλημα πού συνδέεται μέ τό ὄνομά της;
Μήπως γιά αὐτό καί τό …ἀντιπραξικόπημα στό …πραξικόπημα;
Μήπως πέσαμε θύματα αὐτῆς τῆς …ἀντιπροπαγάνδας, πρό κειμένου ὅλος ὁ πλανήτης νά χαίρεται πού ἡ …σκύλα πῆγε σπίτι της;  (Ἀλλὰ ὄχι στὴν φυλακή!!!)
Μήπως ὅμως στήν πραγματικότητα ὁ Τρᾶμπ εἶναι ἡ ἄλλη ὄψις τῆς Κλίντον καί ἦταν ἐξ ἀρχῆς προορισμένος γιά νικητής;;
Κι ἐάν ναί, πρός τί τόση φασαρία;

Κατ΄ ἀρχάς, ἁπλᾶ, ἁπλούστατα, οὐδέποτε καὶ ὁ πιὸ χαζὸς ψηφοφόρος θὰ ἐπέλεγε ἔναν τρᾶμπα γιὰ ἡγέτη του. Ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ἀπέναντί του τὸ πολὺ …χειρότερον γιὰ νὰ τὸν ἐπιλέξῃ, ὡς …λύσιν ἀνάγκης.
Ἡ ἄλλη πολὺ σοβαρὴ λεπτομέρεια ἀφορᾶ στὸ ὅτι πρέπει νὰ πιστεύουμε πὼς μόνοι μας μποροῦμε νὰ ἐπιλέγουμε τοὺς δημίους μας καὶ μάλιστα μὲ μεγάλην …χαρὰ καὶ φανατισμό. (Ποιός ξεχνᾶ τίς ἐδῶ ἐκλογές μέ τόν ἀλεΚσέι;)
Φυσικὰ πάντα, μὰ πάντα, πρέπει νὰ πιστεύουμε πὼς μόνοι μας ἀποφασίσαμε καὶ δὲν μᾶς …φυτεύουν τὶς ἀποφάσεις στὸ κεφάλι, πείθοντάς μας, μὲ τὶς σχετικὲς …«ἀποδείξεις», πὼς ἔχουμε ὅλο τὸ ἀναγκαῖον ὑλικὸ γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε μόνοι μας.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ σύσσωμος ὁ πλανήτης ἀντιδρᾶ, πολὺ συνειδητὰ (ἢ ἀσυνείδητα), σὲ κάθε μορφῆς προπαγάνδα τῶν συστημικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως κι Ἀποχαυνώσεως, μὲ ἀποτέλεσμα ὅ,τι ἀκοῦμε, διαβάζουμε, βλέπουμε νὰ τὸ ἀμφισβητοῦμε ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους του. (Κι αὐτὸ ποὺ σᾶς γράφω τὸ διαπιστώνω καθημερινῶς ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, σὲ ὅλα τὰ τὰ ἐπίπεδα, ἐντὸς κι ἐκτὸς συνόρων!!!)
Τὰ μόνα ποὺ δὲν ἀμφισβητοῦμε εἶναι τὰ …ἀμφισβητούμενα!!! (Τί ἀπέγινε ἐκεῖνο τό ἐνδιαφέρον δημοψήφισμα εἴπαμε;)
Κι ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον ἂς συνειδητοποιήσουμε ἐπὶ τέλους πὼς οὐδέποτε σταθήκαμε νὰ ἀμφισβητήσουμε τὴν ἀντιπροπαγάνδα, ποὺ πολὺ ὄμορφα μᾶς σερβίρουν κάθε εἴδους ἐπαγγελματίες διαπλεκόμενοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πολλὰ νὰ χάσουν ἐὰν δὲν δράσουν ὅπως τοὺς ἔχουν ὑποδείξει. Εἶναι δυνατόν νά χάσουν τήν κουτάλα ἐπεί δή ὑπάρχουμε κι ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι; Τσουβάλια χρήματος ἀπολαμβάνουν γιὰ νὰ μᾶς ὑποδεικνύουν τὸ τὶ πρέπει νὰ σκεπτόμεθα. Κι ἐὰν δὲν παίρνουμε μὲ τὸ καλὸ ἔχουν καὶ τὸ …κακό!!!
Εἷναι λοιπόν δυνατόν νά βλέπῃ κάποιος ἕναν Ἀμερικανό μουσιοῦ ντέ πρετεντέρ καί νά ἀποδέχεται ἀνεπιφύλακτα ὄσα τοῦ σερβίρονται, δίχως νά κρατᾷ ἐπιφυλάξεις; ;
Εἴπαμε νὰ εἴμαστε ζῶα, ἀλλὰ τόσο πολὺ δὲν γίνεται. Ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς μαζὺ μὲ τὴν ὑπὲρ Κλίντον προπαγάνδα, παραλλήλως ὁ Ἄσσαντ ἔβγαζε καὶ τὴν κατὰ Κλίντον προπαγάνδα στὸ σφυρί.

Τέλος, ἐπεὶ δὴ γίναμε πολλοί, πάρα πολλοί, ἀλλὰ κι ἐπεὶ δὴ ξυπνᾶμε ἀπότομα ἀπὸ αἰωνίους ληθάργους, ἕνα εἶναι βέβαιον… Θὰ μεταχειρισθοῦν κάθε τρόπο γιὰ νὰ μὴν σηκώσουμε κεφάλι.
Ὅλα τὰ μέσα στὶς ὑπηρεσίες τους. Ὅποια μέθοδος μᾶς εἶναι γνωστή, μά, κυρίως ἄγνωστες μεθόδους, ποὺ κυριολεκτικῶς μέσῳ τῆς ἀντιπροπαγάνδας θὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ δροῦμε καὶ νὰ ἀντιδροῦμε βάσει τῶν σχεδιασμῶν τους, τὴν ἔχουν μελετήσει ἤδη καὶ ἐφαρμόσει ἐπάνω μας.

Νομίζω ἐπίσης πὼς μέρος τῆς ἀπαντήσεως ποὺ ἀναζητοῦμε, κρύβεται στὴν γενικοτέρα προπαγάνδα γιὰ τὸ κακὸ ἰσλάμ, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι τόσο κακό, ὅσο κάθε ἄλλη θρησκεία, τῆς ὁποίας οἱ ἱερεῖς κατευθύνουν, συνειδητῶς, τὸ «ποίμνιόν» τους νὰ μισήσουν κάτι ἢ κάποιον ἢ κάποιους.
Διότι γνωρίζουμε πόσο ἐλεγχόμενοι εἶναι αὐτοὶ οἱ ἱεράρχες καὶ πόσο εὔκολα στρέφουν τὰ φανατισμένα πλήθη κατὰ οἱουδήποτε.
Κι ὄσο πιὸ (οὐσιαστικά) ἀμόρφωτο εἶναι ἕνα πλῆθος, τόσο πιὸ εὔκολα φανατίζεται ἢ ἐλέγχεται ἢ ὁδηγεῖται στὸ νὰ ψηφίσῃ τὸ …«λιγότερο κακό»,  ἐφ΄ ὅσον εἶναι ἀπολύτως ἐλεγχόμενον καὶ ἀδυνατεῖ νὰ κρίνῃ μὲ διαύγεια.
Ἡ ὅποια διαύγεια προέρχεται καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἀρίστη (σὲ ποιότητα) ἐκπαίδευσιν, κάτι ποὺ κρατοῦν μόνον γιὰ τοὺς …«ἐκλεκτούς» τους, ἐνᾦ γιὰ τὰ πλήθη διορίζουν φίληδες καὶ λιάκους, πρὸ κειμένου νὰ ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ παραμείνουν πλήθη.

Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ἂς συνειδητοποιήσουμε ὅμως καὶ μίαν μεγάλη ἀλήθεια.
Τὰ δίκτυα τῶν Soros-Rothschild προωθοῦν τὰ ἀνοικτὰ σύνορα γιὰ ὅλο τὸ ἰσλάμ, πρὸ κειμένου νὰ ἀποχωρήσουν ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολὴ ὅλοι οἱ ἰσλαμιστές, (μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό) ἀφήνοντας ἐλεύθερο τὸ Ἰσραὴλ νὰ λυμαίνεται τὴν περιοχὴ καὶ νὰ μὴν κινδυνεύῃ ἀπὸ ἐχθρότητες. (Βλέπε Κουρδιστᾶν!)
Πρὸς τοῦτον καὶ ὅλος ὁ πλανήτης πλέον παπαγαλίζει κάθε εἴδους ὑστερία γιὰ τὸ κακὸ ἰσλάμ, ποὺ εἶναι τόσο κακό, ὅσο καὶ οἱ δημιουργοί του σιωνιστές:

Τώρα τό Ἰσλάμ εἶναι κακό;

Νέα προπαγάνδα κατὰ τοῦ ἰσλὰμ ἀπὸ …«ἐκλεκτούς» προπαγανδιστές!!!

(Γιατί ἄρα γέ οὐδέ ἕνας Σύριος, ἐκ τῶν πραγματικῶν προσφύγων, ἔφθασε στό Ἰσραήλ;)

Ἀφῆστε δὲ ποὺ τόσο ἔντονες καταστάσεις, ἀκραῖα γεγονότα καὶ σύσσωμες ἀντιδράσεις πολιτῶν χρήζουν ἀντιμετωπίσως.
Καὶ κάπου ἐδῶ δὲν θὰ ἦταν καὶ τόσο παράξενο ἐὰν ξαφνικὰ παρουσιάζετο μία ἄμεσος ἀνάγκη ἀνάγκη ἐφαρμογῆς ἀντιτρομοκρατικῶν νόμων, ἄμεσα, πολὺ ἄμεσα στὶς Η.Π.Α. μὲ πρόσχημα τὴν ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν.

Πῶς θά μᾶς φαινόταν ἐάν ἐξακολουθοῦσαν τά ἐπεισόδια καί ὑποχρεωνόταν ὁ Ὀμπάμα, γιὰ τὴν ὤρα, νά κατεβάσῃ στρατό στόν δρόμο γιά νά προστατεύσῃ τήν …εἰρήνη;
Λέω τώρα… Ἴσως ὅμως νὰ μὴν λέω μόνον ἐγώ…

Τὸ Ἰσλὰμ θὰ καταστρέψη τὸ …Ἰσλάμ, γιὰ χάριν τοῦ Ἰσραῆλ!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τό καλλίτερο πού μᾶς ἐπιφυλλάσσουν; Εἴπαμε… Ἰσλὰμ κατὰ ἰσλάμ, γιὰ νὰ μείνῃ μόνο του τὸ Ἰσραὴλ καὶ νὰ ἀπολαμβάνῃ τὰ ἀποκτήματά του.

εἰκόνες μὲ τὰ ζεύγη τράμπα καὶ κλίντον ἀπὸ ἐδῶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Χαλᾶ ὁ κόσμος στίς Η.Π.Α. λόγῳ ἐκλογῆς Τρᾶμπ;

 1. Ε όχι ρε Φιλονόη…Κι εσύ τόσα συμφέροντα είχες από τους προηγούμενους; Ακόμη δεν ξημέρωσε και δέχεται επίθεση και από σένα; Μαζί με τα ΜΜΕ κι εσύ; Τουλάχιστον αυτός είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι δημόσιος κρατικοφάγος.

  • Λοιπόν. Μία καὶ μοναδικὴ φορὰ θὰ σοῦ τὸ πῶ, ἐφ΄ ὅσον ἔως τώρα δὲν τὸ ἔχουμε ξεκαθαρίσει. Τὰ συμφέροντα ἀλλοῦ, ὄχι ἐδῶ μέσα.
   Κι ἐὰν δὲν ἐξυπηρετοῦν αὐτὰ ποὺ ἐμφανίζονται στὸ δημοσίευμα, δὲν εἶναι δικό μου θέμα, ἀλλὰ τῶν μὴ ἐξυπηρετουμένων.
   Αὐτὰ καὶ τέλος. Ἐὰν ἔχῃς ἀντεπιχειρήματα, εὐπρόσδεκτα. Κρίσεις γιὰ τὶς κρίσεις περιττεύουν.
   Ὄπως διαπιστώνεις ἔχω μέσα ὅλα αὐτὰ ποὺ θεωρῶ ἀποδεικτικὸ ὑλικό. Ἐὰν δὲν ἰσχύουν φέρε ἀποδείξεις.
   Διαφορετικὰ τέλος.

  • Ὅταν θὰ τὴν «φᾶμε», διότι θὰ τὴν «φᾶμε» χειρότερα ἀπὸ τὸ ἀλεκσέι, νὰ μὴν κλαῖς. Νὰ ζητήσῃς τὰ ῤέστα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀρέσκονται νὰ βαυκαλίζονται μὲ παραμυθολογίες.

Leave a Reply