Φαήλου νέες ἐλπίδες…

Δὲν θέλω νὰ γράψω ἢ νὰ πῶ πολλά.
Θυμᾶμαι μόνον πὼς ὁ, κατὰ πολλοὺς συμπαθής, Φαῆλος, διετέλεσε (καὶ διατελεῖ) στενὸς φίλος, μὰ κυρίως σύμβουλος σαμαρᾶ.
Σύμβουλος σαμαρᾶ κατὰ τὴν περίοδο διακυβερνήσεως τοῦ ἀντωνακίου, ὅταν σύσσωμη ἡ Ἑλλὰς φασκέλωνε μὲ χέρια καὶ μὲ πόδια τὰ ψηφίσματά τους.
Ναί, τὰ ψηφίσματα τοῦ ἀντωνακίου, ποὺ ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἐμπεριεῖχαν καὶ κάτι μνημονιακὲς ὑπογραφές.

Φαήλου νέες ἐλπίδες...6

Ὄχι, ὁ Φαῆλος δὲν ἦταν βουλευτὴς τῆς ΝουΔουλάρας τότε.
Ἦταν στὸ στενὸ περιβάλλον τοῦ ἀντωνακίου ὅμως, ἔγραφε, ἔκρινε, κατέκρινε καὶ γενικῶς ἦταν, κατὰ τὰ φαινόμενα, σύμφωνος μὲ τὶς τακτικὲς τῶν τότε κυβερνήσεων, ἐφ’ ὅσον οὔτε διεχώρισε τὶς θέσεις του ἀπὸ τὴν ΝουΔουλάρα, μὰ οὔτε καὶ ἔλαβε θέσεις κατὰ τῶν μνημονίων. Ἡ διαγραφή του ἐπῆλθε ἀπὸ τὸν κούλη γιὰ ἀσχέτους λόγους. (Δὲν θέλω νὰ διανοηθῶ πὼς ἦταν ὁλίγον …προγραμματισμένη!!!)

Γιὰ κάποιους λοιπὸν τὴν σήμερον ὁ Φαῆλος σέρνει μαζύ του νέες ἐλπίδες γιὰ σωτηρία.
Καλῶς κάνει.
Ἔφτιαξε καὶ κόμμα, μὲ αὐτὰ τὰ σύμβολα:

Φαήλου νέες ἐλπίδες...1 Φαήλου νέες ἐλπίδες...2

Φαήλου νέες ἐλπίδες...5εἰκόνες

…ποὺ ὅμως ἐμέναν μὲ παραπέμπουν σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ σύμβολα:
Φαήλου νέες ἐλπίδες...

Φαήλου νέες ἐλπίδες...4

εἰκόνες

…τὰ ὁποία, ὅλως …συμπτωματικῶς, τὰ χρησιμοποιοῦν καὶ τὰ καπηλεύονται ὅλες οἱ μασσονικὲς στοὲς τοῦ πλανήτου, οἱ λέσχες καὶ οἱ κάθε εἴδους κι ἐπιπέδου σιωνιστές.

Φαήλου νέες ἐλπίδες...10
Ἴσως νὰ εἶναι τυχαῖον…

…ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν εἶναι.
(Λεπτομέρειες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε ἐδῶ.)

Γιὰ τὴν Πατρίδα μας ὅμως δὲν γίνεται νὰ ὑπάρχῃ ὁποιοσδήποτε Φαῆλος, ὁπουδήποτε, ποὺ νὰ μπορῇ νὰ μᾶς …σώσῃ, ἰδίως ἐὰν μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο ἔχει συνεργήσει, ἐμπράκτως, ὑποστηρικτικῶς ἢ μἐ τἠν …σιωπή του, σὲ ἐγκλήματα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Σκεφθεῖτε καὶ ξανασκεφθεῖτε.
Ἡ λύσις θὰ ἔλθη ἀπὸ ἐμᾶς.
Ὄχι μὲ τὶς …«ἐπαναστάσεις» τῶν πληρωμένων ἐγκαθέτων, ἀλλὰ μὲ τὶς πραγματικὲς ἐπαναστάσεις, ποὺ ἐξ Ἀνάγκης θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ ξανασταθοῦμε στὰ πόδια μας, ὡς ἄτομα κι ὡς κοινωνίες.
Ἔως τότε ἂς παραμείνουμε μακρυὰ ἀπὸ τὰ κόμματά τους καὶ τὶς γραμμές τους.
Ἐλευθεία σημαίνει συνοχή, ἕνωσις, συνεργασία, σύμπραξις, ἐπικοινωνία, πολιτεία καὶ οὐδέποτε κομμάτιασμα-κόμμα.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ὁ Φαῆλος, γιὰ τὸν ἀετό, ἰσχυρίσθηκε πὼς εἶναι ἑλληνικὸ σύμβολον.
Ἔτσι μᾶς ἔμαθαν κι ἔτσι πιστεύουμε.
Τὸ ἐὰν εἶναι, ἤ ὄχι, ἑλληνικὸν σύμβολον ὅμως δὲν θὰ τὸ ἐξετάσω σήμερα.
Θὰ παραμείνω μόνον σὲ κάποιες …«συμπτώσεις», χρήσεως τοῦ ἀετοῦ, ἀπὸ πολύ-ἀγαπημένους μας…
«Συμμάχους» τοὺς λέμε, ἀλλὰ ξέρουμε πολὺ καλά, ἀπὸ τὴν ἱστορία, τὸ πόσο συχνὰ συμμαχοῦν ὅλοι αὐτοὶ μεταξύ τους, ἀλλὰ πάντα …εἰς βάρος μας.Φαήλου νέες ἐλπίδες...7

Τί συμβαίνει μέ τά σύμβολα; (α)

Φαήλου νέες ἐλπίδες...12

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Φαήλου νέες ἐλπίδες...8  Φαήλου νέες ἐλπίδες...9

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Τό καλλίτερον;

Φαήλου νέες ἐλπίδες...11

Πῶς θά λέγεται τό νέο παγκόσμιον νόμισμα;
Σύμπτωσις;

Κι αὐτό; Λέτε;

εἰκόνα

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply