Ξεράσματος …«τέχνη» ἤ ἐσχάτη πρόκλησις τῆς Ἑλληνικότητος!

Τέχνη ξεράσματος

Κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα περνοῦσα ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπορώντας, βλέποντας τὸ γεωτρύπανο νὰ τρυπᾷ, τὴν μπετονιέρα νὰ τσιμεντάρῃ ἀλλά κι ἐπειδὴ κάθε ἡμέρα θὰ  βλέπω τὸ «καλλιτεχνικό» αὐτὸ ἔκτρωμα…
…ζητῶ καὶ τὴν συμβουλή σας γιὰ τὴν ἀντίδρασή μου…!!!

Συνέχεια

Γιὰ μίαν σημαία… (β)

Ποιά τελικῶς λοιπόν εἶναι ἡ σημαία μας; Ποιό εἶναι ἐκεῖνον τό σύμβολον πού θά μποροῦσε νά μᾶς ἑνώσῃ; Γιατί κάποιοι τήν καταδιώκουν;
Γιατί, ἂν καὶ τὸ μόρφωμα τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου, ἐξ ἀρχῆς ἦταν παραμάγαζον τῶν γνωστῶν τοκογλύφων, σήμερα ἔρχονται αὐτοί οἱ τοκολύφοι νά τό ἀποδομήσουν, μαζύ μέ ὅλους τούς κοινωνικο-ἠθικούς του θεσμούς, ἀλλά καί κάθε ἐπιπέδου σύμβολον; Τί ἄλλαξε στά συμφέροντά τους γιά νά ἀνατρέψουν τόσο ἀπαξιωτικά τούς σχεδιασμούς τους; Δέν χρειάζονται πλέον τό κρατίδιόν μας; Κι ἐάν ναί, γιατί;

Τὴν εἰκόνα μοῦ ἔστειλε φίλη, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες, ποὺ δείχνουν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν …«ἀναρχικῶν» πρακτόρων καὶ ὑπαλλήλων τοῦ πSoros.
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ μία ἄποψις.

Συνέχεια

Γιὰ μίαν σημαία… (α)

…θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε πανέτοιμοι νὰ θυσιασθοῦμε, ἂνευ δευτέρας σκέψεως.
Καί, πράγματι, ἔτσι εἶναι γιὰ πολλούς, ἀλλὰ πλέον ὑπὸ πολλοὺς …ὅρους!!!
Διότι ἡ σημαία πρέπει νὰ ἑνώνῃ κι ὄχι νὰ διασπᾷ.
Ἡ σημαία πρέπει νὰ εἶναι κοινὸ τῶν ἀγώνων σύμβολον κι ὄχι στόχος.

Τὴν εἰκόνα μοῦ ἔστειλε φίλη, μαζὺ μὲ πολλὲς ἄλλες, ποὺ δείχνουν τὰ ἐπιτεύγματα τῶν …«ἀναρχικῶν» πρακτόρων καὶ ὑπαλλήλων τοῦ πSoros.
Αὐτὴ ὅμως εἶναι ἡ μία ἄποψις.

Εἶναι βέβαια ὀξύμωρον τὸ νὰ εὐαγγελίζονται ἐπαναστατικὲς προθέσεις ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔμμισθοι «ἐμπαναστάτες» τῆς τσέπης τους, μαζὺ μὲ τοὺς ἀνεγκεφάλους ὁπαδούς τους, ὅταν δὲν ἀναγνωρίζουν, δὲν τιμοῦν, δὲν ὑψώνουν τὸ ἴδιο αὐτὸ ἐπαναστατικότατον σύμβολον μίας ἀγωνιώδους προσπαθείας ἀπελευθερώσεως, ἑνὸς λαοῦ, ποὺ γιὰ αἰῶνες τελοῦσε ὑπὸ τὸν ὀθωμανικὸ ζυγό. Εἶναι, ἐπισήμως, παρανοϊκὸ τὸ νὰ ἀκυρώνουν, νὰ καταργοῦν, νὰ προσβάλουν, νὰ καταδιώκουν, νὰ στιγματίζουν καὶ νὰ καταστρέφουν τὸ βασικότερον καὶ σημαντικότερον σύμβολον μίας ἐπαναστατικοτάτης πράξεως, ὅπως εἶναι ἡ σημαία μας. Μεγαλυτέρα γελοιότης καὶ ἀπόδειξις ἀπὸ αὐτήν, δηλωτικὸ τῆς ψευδολογίας, τοῦ ὑπανθρωπισμοῦ καὶ τῆς παπαρολογίας ποὺ τοὺς διακρίνει, δὲν ὑπάρχει. Συνέχεια

Διαχρονικὰ σύμβολα

Πανέμορφο καὶ ἐντυπωσιακὸ τετράδραχμο τοῦ 4ου αἰῶνος π.χ τῆς Ἐφέσου.

Συνέχεια

Βασιλικοὶ κι αὐτοκρατορικοὶ δεσμοὶ αἵματος

Ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Ῥωσσίας Μαρία, μητέρα τοῦ τελευταίου Τσάρου Νικολάου, ἡ αὐτοκράτειρα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας Ἀλεξάνδρα, ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων Γεώργιος ὁ Α’ καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Δανίας Φρειδερίκος ἦσαν ἀδέλφια.
Δικαίως ὁ πατέρας τους, βασιλεὺς τῆς Δανίας, Χριστιανὸς ἀπεκαλεῖτο καὶ πενθερὸς τῆς Εὐρώπης.

Συνέχεια

Γιατί νά τό κρύψουν ἄλλως τέ;

Κάτι συμπτώσεις…

Συνέχεια