Ὥρα τῶν Κούρδων;

Μεγάλη ἀνησυχία κατατρώγει ἅπαντες ὅσους ἔχουν μικρὲς ἢ μεγάλες ἐξαρτήσεις ἀπὸ τὶς τουρκοκουρδικὲς συγκρούσεις. Ὅσα ἁπλῶς οἱ Κοῦρδοι ἦσαν «γενναῖοι πολεμιστὲς» ποὺ ἀπασχολοῦσαν τοὺς Τούρκους, τόσο ὅμως ὅσο νὰ μποροῦν οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐξοπλίζονται καὶ νὰ προετοιμάζονται γιὰ ἄλλες ἐπιχειρήσεις τους, ὅλα ἦσαν καλά. Τώρα ποὺ «ξυπνᾶ τὸ θηρίον» τῆς νεο-ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἅπαντες αἰσθάνονται πὼς δὲν καλοκάθονται καλὰ στὶς καρέκλες τους. Καὶ πολὺ καλὰ κάνουν ποὺ δὲν καλοκάθονται, ἀλλὰ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἀπὸ αὐτοὺς πού, ἐκ πρώτης ὄψεως, φαίνονται.Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν

Οἱ Κοῦρδοι, ὡς γνωστόν, ἦσαν καὶ παραμένουν τὸ «ἀγαπημένο μακρὺ δάκτυλο» (καὶ χέρι, βεβαίως βεβαίως) τοῦ Ἰσραήλ.

«…Ο Bernard Levy κάνει αυτοψία στα εδάφη που θα αποτελέσουν το νέο κράτος, το οποίο θα γεννηθεί με τεράστια χρέη, όπως ακριβώς γεννήθηκε η Ελλάδα το 1821….»

Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία …«περιουσίων»!

Ὅταν τὸ σιωνιστικὸ αὐτὸ ἐργαλεῖο (ὁ Bernard-Henri Lévy) ἐπισκέπτεται μίαν περιοχὴ τοῦ πλανήτου, λίγο μετὰ κάτι …«ξεπηδᾶ» ὡς «κοινωνικὸ φαινόμενον» ποὺ ὅμως, ὅλως «συμπτωματικῶς», ἐξυπηρετεῖ κατὰ πρῶτον τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων καὶ κατὰ δεύτερον τὰ συμφέροντα τοῦ (ἐπισήμως «χαϊδεμένου παιδιοῦ»-βιτρίνας τῶν τοκογλύφων) Ἰσραήλ.

Οἱ Κοῦρδοι, ὡς γνωστόν, ἔχουν ἀποδειχθῆ θαυμάσιοι προστάτες στὰ πετρέλαια τῆς περιοχῆς, ἐνᾦ παραλλήλως ἐξυπηρετοῦν τέλεια τὰ συμφέροντα τοῦἸσραὴλ καὶ τὸν ῥόλο του (ποὺ τοῦ ἔχει ἀνατεθῆ) στὴν περιοχή. Δὲν ὑπάρχει λοιπόν, εἰδικῶς τώρα, λόγος ἐξαφανίσεώς τους. Ἂλλος λόγος ὑπάρχει γιὰ νὰ ἀφήσουν ἀσύδωτο τὸν Ἐρντογὰν οἱ «μπάτσοι» τοῦ πλανήτου.

«…Ὅπου «Μεγάλος Ἀσθενής» φυσικὰ ἡ Τουρκία, ποὺ ἀπὸ Μεγάλης Αἰκατερίνης ἀκόμη, σχεδιάζετο ἡ διάλυσις, ἢ καὶ ἐξαφάνισις, τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας…»

Φίλοι Κοῦρδοι κι ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Λοιπὸν λοιπόν… Κάποιοι ἰσχυρίζονται πὼς ἐὰν θέλῃς νὰ ἐξαφανίσῃς ἕναν ἐχθρό, τότε δῶσε του ἐξουσία. (Ὅπου «ἐξουσιαστὴς» μπορεῖτε νὰ βάλετε ὅ,τι καὶ ὅποιον θέλετε…!!!)
Κατ’ ἐμὲ αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε ὁ Ἐρντογὰν (ποὺ δὲν ἔχει σημασία ἐὰν τὸ κάνῃ εἰς γνῶσιν του ἢ ἐν ἀγνοίᾳ του πλέον) εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους. Κυριολεκτικῶς εἶναι ἡ ταφόπλακα γιὰ τὴν πάλαι ποτὲ κρατούσα Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία.

This slideshow requires JavaScript.

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Τὸ «the economist» καὶ ἡ «Liberation» τῶν Rothschild μᾶς τὸ …σιγο-ψιθυρίζουν αὐτὸ τὸ μέλλον…εἰκόνα

Ξεκίνησε, ὄπως βλέπετε κι ἐσεῖς, ἡ παγκόσμιος προπαγάνδα ποὺ θὰ μᾶς ὐποχρεώνῃ νὰ …κλαῖμε καὶ νὰ σκούζουμε καὶ νὰ τσιρίζουμε πρὸ κειμένου νὰ …ὑποχρεωθοῦν οἱ …«δυνατοὶ τοῦ πλανήτου», λόγῳ …«πιέσεων καὶ διεθνοῦς κατακραυγῆς καὶ ἀνάγκης ἀποκαταστήσεως τοῦ δικαίου», νὰ παρέμβουν. Θὰ εἶναι ἐκεῖ ὅσοι χρειάζονται, τὴν στιγμὴ ποὺ χρειάζεται, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ πλήρης ἐξαφάνισις τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

Τὸ τελειωτικὸ αὐτὸ κτύπημα ὅμως, ποὺ θὰ τὸ δοῦμε στὴν συνέχεια, ἐφ΄ ὅσον, γιὰ τὴν ὥρα, ξεκαθαρίζουν οἱ «ἐχθροὶ» ἀπὸ τοὺς «συμμάχους», θὰ ἔλθη μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἡ Τουρκία (μὰ πρῶτα-πρῶτα ὁ Ἐρντογὰν) θὰ …ἀποσυρθῆ ἀπὸ τοὺς χάρτες, γιὰ λόγους «ἱστορικῆς δικαιοσύνης» (μὴ χαιρετήσω…!!! Τώρα θὰ θυμηθοῦν καὶ τὴν …«ἱστορικὴ δικαιοσύνη»!!!).
Ἡ δὲ Γερμανία, πού, δυστυχῶς γιὰ τοὺς Γερμανούς, ἔχει συνδέση πλήρως τὴν τύχη της μὲ τὴν Τουρκία, πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ δεχθῆ τόσο ἰσχυρὸ πλῆγμα, ποὺ θὰ καταλήξη ἀκριβῶς ὅπως στὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου, γιὰ νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ ξεκινήσῃ τὶς διεργασίες ἑνὸς Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι μεταγενέστερα…
(Προσωπικῶς δὲν μὲ …χαλᾶ καὶ τόσο ἡ ἀποκατάστασις τοῦ δικαίου, ἀλλὰ σαφῶς μὲ χαλᾶ ἡ ἐπιβολὴ τοῦ κατ’ ἐπίφασιν «δικαίου» τῶν τοκογλύφων, ὡς μονοδρόμου.)

Πρὶν σᾶς ἀφήσω θὰ ἢθελα νὰ ἐπισημάνω μίαν σημαντικὴ λεπτομέρεια, ἀναφορικῶς μὲ τὰ σύμβολα ποὺ χρησιμοποίησε ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονος ἐκδοχή της.
Ὡς γνωστὸν ἡ ἡμισέληνος ἦταν πανάρχαιον σύμβολον τῆς Ἀρτέμιδος – Ἐκάτης.

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...47 Ἀλσατία

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (η)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...125 Σελτζοῦκοι

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...114 Νότιος Ἀφρικὴ

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...102 Ἰορδανία (2)Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...103 Κουρδιστάν

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ζ)

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα...110 ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία

Σύμβολα καὶ οἰκόσημα… (ε)

Τὰ τελευταία χρόνια μάλιστα διακρίνουμε σαφῶς πὼς ὁ ἀετός, σὰν σύμβολον, ὑπεισέρχεται σὲ πολλὲς τουρκικὲς δομές. Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;2Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;1

Πόσο «τυχαῖα» εἶναι ἡ «εἰσβολή» τοῦ ἀετοῦ στά σύμβολα τῆς Τουρκίας;

Ἐξευμενισμός; Σύμπλευσις; Δημοσία ὁμολογία πώς τά ἔως σήμερα σύμβολα τῶν ὀθωμανῶν ἦσαν κάτι ἄλλο; Συνδυασμός αὐτῶν τῶν τριῶν ὑποθέσεων; Κάτι ἀκόμη πεισσότερο; Καί τί;

Πατῆστε ἄφοβα στὴν εἰκόνα... Μεγαλώνει γιὰ ...μελέτη!!!

Ὁ ἀετὸς καὶ οἱ Ἕλληνες.

Πάντως ἡ Ἑκάτη (μὲ σύμβολο τὸν σκύλο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμισέληνο) ἦταν αὐτή, πού, βάσει τῆς μυθολογίας-ἱστορίας μας, βοηθῶντας τὸν Δία (μὲ σύμβολο τὸν ἀετό), κατεδίκασε τοὺς (Τιτανογενεῖς) ἀπογόνους τοῦ Προμηθέως (βλέπε καὶ Ἕλληνες) σὲ συνθῆκες ἰσοβίων δεσμῶν.
Καί, ἐφ’ ὄσον συζητᾶμε γιὰ τοὺς Τούρκους, οὐδόλως, κατ’ ἐμέ, ἄσχετος εἶναι αὐτὴ ἡ λεπτομέρεια.

Τί ἀκολουθεῖ;
Συντόμως θὰ τὸ διαπιστώσουμε. Πάντως τὸ νὰ βλέπω πὼς ὅλων τῶν εἰδῶν καὶ ἐπιπέδων σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ἐργάζονται πυρετωδῶς …ὑπέρ μας (ὑπὲρ τῆς Ἀνθρωπότητος δῆλα δή), ἐλπίζοντες πὼς θὰ ἐπικρατήσουν, εἶναι, γιὰ ἐμέναν, ἡ μεγίστη ἀποζημίωσις ποὺ μποροῦμε, πρὸς στιγμήν, νὰ λάβουμε. Πρὸς στιγμὴν ὅμως διότι ἔπεται ἐνδιαφέρουσα συνέχεια. Ὄχι γιὰ αὐτοὺς βέβαια, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία.

Ὥρα τῶν Κούρδων λοιπόν;
Ναί, ὥρα τους… Εἶναι φανερό… Μὴν ἀκοῦτε λοιπὸν τὸ τί λέγεται… Αὐτὸ ποὺ θὰ συμβῆ εἶναι προδιαγεγραμμένο καὶ λέγεται Κουρδιστάν.
Ἁπλῶς θὰ …ματώσουν ὀλίγον ἔως νὰ γίνῃ κι ἐπίσημος ἡ νέα αὐτὴ κατάστασις.

Φιλονόη

Υ.Γ. Νά …προφητεύσω πώς σέ λίγο ἅπαντες θά σκούζουμε πώς γίναμε «je suis kourd» ἤ εἶναι νωρίς;

Leave a Reply