Φίλοι Κοῦρδοι κι ἄλλες …παραμυθολογίες!!!

Πρὶν σᾶς καταθέσω τὶς σκέψεις μου νὰ ξεκαθαρίσω πὼς σέβομαι κάθε λαό, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δικαίωμά του στὴν ἐλευθερία καὶ ἀγανακτῶ μὲ κάθε σαπρόφυτο τοῦ πλανήτου, ποὺ ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῶν λαῶν.
Σέβομαι κάθε ἀγώνα τοῦ κάθε λαοῦ, γνωστὸν ἢ ἄγνωστον, καθαρὸ ἢ προδομένο.
Σέβομαι καὶ τοὺς Κούρδους γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀγῶνες τους, ἀλλὰ παραλλήλως προβληματίζομαι σοβαρά, ἐφ΄ ὅσον ὁ ῥόλος τῶν ἡγετῶν τους (ἐπισήμως) παραμένει διαρκῶς σύμφωνος μὲ τὰ σχέδια τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, κρατώντας τοὺς Κούρδους στὶς οὐρὲς τῶν ἑκάστοτε ἀποκεφαλιστῶν καὶ ὑπανθρώπων..

Τέλος θέλω νὰ σημειώσω πὼς κάθε λαὸς ποὺ ἀναζητᾶ σωτῆρες, καταλήγει μὲ νέα ἀφεντικὰ καὶ πὼς δὲν ὑπάρχει στὸν πλανήτη μας ἐλεύθερος λαός, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ πληρώσει τὴν ἐλευθερία του μὲ αἶμα. Οὔτε νοεῖται ἐλεύθερος λαός, δίχως ἱκανότητα αὐτοδυναμίας κι ἀντιμετωπίσεως τῶν ἐχθρῶν του. Οὔτε νοεῖται ἐλευθερία ἐὰν στὴν χαρίσουν.
Οὔτε ἔχει δικαίωμα λόγου ὁ σκλάβος, ἐὰν δὲν ἐπιτύχῃ ἀπολύτως μόνος του τὴν ἀπελευθέρωσίν του.
(Κι αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν τὸ λέω ἐγώ, ἀλλὰ οἱ παπποῦδες μας…!!!)

Ἱστορία, σὰν Ἕλληνες, δὲν μάθαμε. Δὲν ἔπρεπε νὰ γνωρίζουμε, διότι ὁ γνώστης τῆς ἱστορίας ἀντιλαμβάνεται τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ παραδοσιακοί του ἐχθροί, δίχως νὰ ἐπαναλαμβάνῃ τὰ ἴδια λάθη.
Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, μάθαμε τοὺς Ἀλγερινοὺς ὡς πειρατές, σφαγεῖς, μισθοφόρους, ἀποκεφαλιστὲς στὴν ὑπηρεσία τοῦ κάθε σουλτάνου, ἀλλὰ σήμερα τοὺς ὑποδεχόμεθα, μὲ …«στοργὴ  καὶ προδέρμ»,  ὡς …«πρόσφυγες»!!!

«…Οἱ Ἕλληνες εἶχαν «ἀνάποδο» τὸν καιρό, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς Ἀλγερινούς καὶ τοὺς Τούρκους.
Αὐτὸ ἐστάθη καθοριστικὸν γιὰ τὴν μετέπειτα ἐξέλιξιν τῆς ναυμαχίας….»

Ἡ διάλυσις τοῦ στόλου τοῦ Κατσώνη.

πρῶτο θέμα

Μάθαμε, ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια, νὰ θεωροῦμε τοὺς Κούρδους φίλους μας. Φίλους καρδιακούς. Φίλους πολύ.
Φίλους καί, κατὰ μίαν ἐννοίαν, σχεδὸν …συγγενεῖς. Ἀδελφούς, λέει.
Μά εἶναι ἔτσι ἤ καί πάλι ἀλλοῦ βαροῦν κι ἀλλοῦ …χορεύουμε;

Τὸ σχετικὸ προπαγανδιστικὸ γιὰ τοὺς καλοὺς κι ἀδελφοὺς Κούρδους, σὰν παιδί, θυμᾶμαι πὼς διεκινῆτο ἀπὸ κάθε εἴδους μέσον μαζικῆς ἐξαπατήσεως, μὲ πρῶτον καὶ κύριον τὸν ἀρχι-μΠατΣόΚο τῆς γειτονιᾶς μου. Ὅπου εὑρισκόμουν, ὅπου στεκόμουν, ὅπου ἄκουγα συζητήσεις ἐνηλίκων, νὰ κι ἕνα κουρδικό, ἕνας Κοῦρδος ἢ ἕνα Κουρδιστάν.
Τότε ἦταν ποὺ ξεκίνησαν νὰ διακινῶνται καὶ κάποιες περίεργες φῆμες γιὰ τὴν λειτουργία στρατοπέδων ἐκπαιδεύσεως Κούρδων ἐντὸς ἑλληνικῶν ἐδαφῶν καὶ κυρίως στὸ Λαύριο καὶ στὴν Εὔβοια…

τὰ νέα

Φῆμες ποὺ οὐδέποτε εὑρέθη κάποιος γιὰ νὰ τὶς ἐπιβεβαιώσῃ, μὰ ποὺ ἡ καλὰ πληροφορημένη ΜΙΤ, δὲν θεωροῦσε φῆμες, μὰ γεγονότα.
Ὅπως κι ἐὰν ἔχη, τὸ ἐὰν ὑπῆρχαν ἢ ὄχι, στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως Κούρδων, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς ἑλληνικῶν ἐδαφῶν, ἀπὸ Ἕλληνες στρατιωτικούς, εἶναι ἕνα θέμα ποὺ δὲν θὰ τὸ μάθουμε, ὑπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες. Αὐτὸ ὅμως ποὺ σαφῶς μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε σήμερα, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, εἶναι πὼς καλλιεργήθη, πολὺ συνειδητῶς, ἀπὸ κάθε πλευρά, ἕνα φιλικότατον πνεῦμα ὑπὲρ τῶν Κούρδων, κάτι ποὺ δὲν θὰ ἦταν ἀπὸ μόνον του κακό, ἐὰν ἐπίσης, ἄλλες φῆμες, δὲν ἀνέφεραν πὼς ὁ Ἀνδρέας, ὁ «σωτήρ» μας ἀπὸ τὴν μιζέρια, ἦταν ταὐτοχρόνως καὶ πρακτοράκι τῶν …Ῥοκφέλερ!!!

Μιά φορά κι ἕναν καιρὸ …ἦταν ἕνα κόμμα ποὺ τὸ ἔλεγαν ΠΑΣΟΚ…

Νά εἶναι ἄρα γέ ἀληθές ἤ κι αὐτό φήμη;
(Διατηρῶ κάποιες ἀμφιβολίες, ἐφ΄ ὅσον ἡ ὑπογραφὴ εἶναι στὰ ἑλληνικά. Ὁ ἀνδρίκος ἦταν ἀγγλομαθὴς καὶ μποροῦσε θαυμάσια νὰ ὑπογράφῃ καὶ στὴν ἀγγλική.)

Θυμᾶμαι ἐπίσης τὸ ὅτι ἀργότερα διάβαζα δηλώσεις τοῦ Ἀνδρέα γιὰ τὸ κουρδικό, γιὰ τοὺς «ἀδελφούς» μας Κούρδους καὶ γιὰ τὸν ἀγῶνα τους κατὰ τῆς τουρκικῆς καταπιέσεως. Θυμᾶμαι καὶ τὸν ἐθνοπατριωτισμὸ ποὺ μᾶς παρουσίαζε τότε τὸ μΠατΣοΚ τοῦ Ἀνδρέα.
Θυμᾶμαι κι ἐμᾶς, παιδιὰ ἀκόμη, νὰ χαιρόμαστε μὲ ὅλα αὐτὰ τά, στὰ μάτια μας, ἠθικὰ καὶ δίκαια.

Κι ἐπέτυχε τελικὰ ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνημέρωσις, ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ φιλικὴ διάθεσις νὰ μοῦ δημιουργήσῃ νέου εἴδους πεποιθήσεις, ποὺ σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν δὲν θὰ ὑπῆρχαν, διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, γιὰ ἕνα νέο παιδὶ οἱ Κοῦρδοι εἶναι πολὺ μακρυά.
Ὅλα αὐτά, μέσα μου, γιὰ χρόνια ἦσαν πολὺ καλὰ «δεμένα» μεταξύ τους. Μία σειρὰ συνειρμῶν τοῦ τύπου: «Κοῦρδοι σκλαβωμένοι – ἀδελφοί μας – Τοῦρκοι δυνάστες τους – ἀντιστεκόμενος λαὸς – τουρκοκρατία διαρκὴς – ἀποτίναξις τουρκικοῦ ζυγοῦ – ἀπελευθέρωσις Κούρδων – Ἕλληνες καὶ Κοῦρδοι σύμμαχοι», καθὼς καὶ ἀναλόγου χρώματος, ὕφους καὶ «λογικῆς»  μικροκραυγοῦλες, ἦσαν καλὰ «κλειδωμένα» κι «ἀποθηκευμένα» στὸ θυμικό μου. Μοῦ πῆρε πολὺ χρόνο γιὰ νὰ ἀρχίσω νὰ βάζω τὰ δεδομένα στὶς πραγματικές τους θέσεις, βλέποντάς τα ὑπὸ ἄλλα πρίσματα καὶ συνειδητοποιώντας τὴν ἀπόλυτο προπαγάνδα ποὺ εἶχα ὑποστῆ.

Στὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνην καὶ μετά, ποὺ ἐπεκράτησε τὸ «ἐπαναστατικό» μΠατΣοΚ τοῦ Ἀνδρέα, ἀγαπήσαμε πολὺ κάθε βασανισμένον, τοὐλάχιστον ἐπισήμως, σὰν κράτος. Τί κι ἐάν ὁ σημιτοπροσκυνημένος, μαζὺ μὲ τὸν παγκαλοπροσκυνημένο, προσέφεραν ἕναν (ἱερὸ γιὰ τοὺς Ἕλληνες!!!) ἰκέτη, στά χέρια τῶν δημίων του;
Ἐμεῖς ἀγαπούσαμε, ἀγαπᾶμε καὶ θὰ ἀγαπᾶμε τοὺς Κούρδους καὶ οἱ σημιτοπάγκαλοι εἶναι ὑπάνθρωποι καὶ προδότες.
(Τὰ ἴδια ἀκριβῶς συνέβαιναν καὶ γιὰ τὴν Παλαιστίνη, ἀλλὰ ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς …θλίψεως γιὰ τὴν σκλαβιά τους κι ὄχι τῆς ἀπελευθερώσεώς τους. Ποιός νά ἀντιταχθῇ, ἀπὸ τότε ἀκόμη, στίς βλέψεις τοῦ Ἰσραῆλ; Κι ἀκόμη χειρότερα, ποιός δέν θά ἦταν πρόθυμος νά συνεργασθῇ καί νά προβάλῃ τό Παλαιστινιακό, πρό κειμένου νά βοηθήσῃ τίς στοές, τίς πρεσβεῖες καί τούς πράκτορες νά …ἐλέγξουν καί νά καπελώσουν τό …Παλαιστινιακό;; Γνωστές, τώρα πιά, τακτικές…!!!)

Θυμᾶμαι ὅμως καὶ κάτι ἄλλο, πολὺ σημαντικό, ἰδίως γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ποντίους. Θυμᾶμαι τὴν γιαγιὰ Πολυξένη, ὅταν ἀνεφέρετο στὶς σφαγὲς τῶν συμπατριωτῶν μας καὶ τῶν συγγενῶν μας, νὰ ἀναφωνῇ κλαίγοντας, πρὶν κλείσῃ μὲ λυγμοὺς κάθε της περιγραφή: «καὶ ἦλθαν οἱ Τσέτες…!!!».
Γιὰ χρόνια πολλὰ μέσα στὸ κεφάλι μου οἱ Τσέτες μᾶς ἔσφαζαν στὸν Πόντο καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ συνδεθοῦν μὲ κάτι ἄλλο.
Τὸ τὶ ἦσαν πράγματι οἱ Τσέτες τὸ ἀνεκάλυψα ἀρκετὰ μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τῆς γιαγιᾶς Πολυξένης, ὅταν ἤδη μέσα μου οἱ Κοῦρδοι ἦσαν «ἀδικημένοι» καὶ εἶχαν ἀνάγκη δικαίας λύσεως τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων τους καὶ κυρίως Πατρίδος.

Ἐθελοντὲς λέμε………!!!!!!!!!!!!!!!

Καλὸς ὁ πατριωτισμὸς τοῦ Ἐρντογᾶν γιὰ τοὺς Τούρκους, ἀλλά…

Δῆλα δή…
Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε συμπονετικοί, ποὺ συμπαραστεκόμεθα καὶ συμπονοῦμε τὸν ἱερὸ ἀγῶνα τῶν Κούρδων γιὰ ἐλευθερία, λησμονήσαμε πὼς ὡς Τσέτες, αὐτοὶ οἱ ἴδιοι Κοῦρδοι, πρὸ ἑνὸς σχεδὸν αἰῶνες, κομμάτιαζαν τοὺς παπποῦδες μας.
Τόσο καλά…
…δυστυχῶς μας!!!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, θέλοντας πάντα νὰ παραμένω παρατηρητὴς τῶν γεγονότων, δίχως νὰ μεροληπτῶ εἰς βάρος κάποιων, ποὺ πλέον ἔχουν πεθάνει καὶ δὲν γίνεται νὰ ἀπολογηθοῦν καὶ νὰ …«αἰτιολογήσουν» τὴν πολλὴ ἐνεργητική τους συμμετοχὴ στὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Περσῶν καὶ πολλῶν ἄλλων λαῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ὀφείλω νὰ ἐρευνήσω περισσότερο τὸ τὶ συμβαίνει πίσω ἀπὸ αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶπαν γιὰ τοὺς Κούρδους καὶ τὸ Κουρδιστάν.
Δίχως νὰ ἀγνοῶ καὶ νὰ ὑποτιμῶ τὴν ἀνάγκη κάθε λαοῦ στὴν ἐλευθερία, ἐν τούτοις ἀντιλαμβάνομαι πὼς αὐτὸ ποὺ ἔρχεται γιὰ τοὺς Κούρδους, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζουν ἅπαντες οἱ «Δυτικοὶ ἡγέτες», συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν «δικῶν μας» κουδουνισμένων, εἶναι ἕνα ἀπολύτως ἐλεγχόμενον καὶ σιωνιστοκρατούμενον Κουρδιστάν, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὸν …«Μεγάλο Ἀσθενή».

 

«…Ο Bernard Levy κάνει αυτοψία στα εδάφη που θα αποτελέσουν το νέο κράτος, το οποίο θα γεννηθεί με τεράστια χρέη, όπως ακριβώς γεννήθηκε η Ελλάδα το 1821….»

Ναὶ στὸ Κουρδιστὰν ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἡγεσία …«περιουσίων»!

Ὅπου «Μεγάλος Ἀσθενής» φυσικὰ ἡ Τουρκία, ποὺ ἀπὸ Μεγάλης Αἰκατερίνης ἀκόμη, σχεδιάζετο ἡ διάλυσις, ἢ καὶ ἐξαφάνισις, τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας:

«…Ὁ αἰφνιδιασμὸς τῆς κατοχῆς τῆς Σμύρνης εἶχε δημιουργήση σύγχυσιν, ταραχὴν καὶ ἀπόγνωσιν εἰς ὅλον τὸν διανοούμενον κόσμον τῆς Τουρκίας. Ἡ πρωτεύουσα τῶν Σουλτάνων εὑρίσκετο ὑπὸ τὴν κατοχὴν τῶν ξένων πολεμικῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων καὶ τῶν στρατῶν των. Ὁ στρατὸς τῆς Αὐτοκρατορίας εἶχε ὑποστῆ τὴν μεγαλειτέραν φθορὰν εἰς ἀξιωματικούς, στρατιώτας καὶ ὑλικόν.

Ἑκατοντάδες ἀξιωματικῶν ἀνωτέρων εὑρίσκοντο ἔγκλειστοι εἰς τὴν Μάλταν. Ἡ Γερμανία, ἡ ὁποία ἠδύνατο νὰ τοὺς ὁπλίσῃ καὶ ἡ Αὐστρία εἶχον πλέον αἰχμαλωτισθῆ ὑπὸ τῶν συμμαχικῶν στρατῶν καὶ τὰ ἐργοστάσιά των ἔπαυσαν νὰ παράγουν τηλεβόλα καὶ ὅπλα. Τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ζοφερὸν διεγράφετο τὸ μέλλον τῆς Τουρκίας. Ἦρκεο νὰ ἐφηρμόζετο τὸ σχέδιον τοῦ διαμελισμοῦ, διὰ νὰ δημιουργήσῃ μίαν νέαν κατάστασιν εἰς τὴν Ἀνατολήν. Οἱ Ἀρμένιοι ἀπέκτων τὴν ἀνεξαρτησίαν των. Οἱ Κοῦρδοι ἀπεσπῶντο τῆς Τουρκίας. Οἱ Κιρκάσιοι ὠνειρεύοντο τὴν ἵδρυσιν ἀνεξαρτήτου Κράτους καὶ εἰς τὸ Ἰκόνιον αἱ τάσεις τῆς αὐτονομίας ἤγγιζον τὴνπραγματικότητα. Τὰ λείψανα τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ διελύοντο, ἐφ΄ ὅσον ἐπροχώρουν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν πέραν τοῦ Ἀιδινίου, καὶ ἐντὸς ὁλίγου ἡ Μαγνησία καὶ αἱ Κυδωνίαι ἀπηλευθεροῦντο ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ….»

«Ἡ Ἑλλὰς εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίασ»
Ἀπομνημονεύματα Μιχαὴλ Ῥοδᾶ,
Ἀθῆναι 1950,
σελὶς 90

Μία διάλυσις ποὺ ξεκίνησε μὲ τοὺς ῥωσσοτουρκικοὺς πολέμους, ποὺ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ τοὺς «συμμάχους» μας στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ ποὺ θὰ εἶχε ὁλοκληρωθῆ, ἐὰν δὲν ἐλάμβανε, γιὰ ἀσχέτους λόγους, ἐντολὲς ὁ ἐβραιοκεμὰλ νὰ ἐπανασυστήσῃ τὸ σουλτανᾶτο, γιὰ μερικὲς ἀκόμη δεκαετίες.
Ὁ Κεμὰλ ἐγκατέλειψε τὸν μάταιον ἐτοῦτον κόσμο, πρὶν νὰ προλάβῃ νὰ βραβευθῇ μὲ «Νόμπελ Εἰρήνης», μετὰ ἀπὸ τὴν πρότασιν τοῦ «δικοῦ μας» βενιζέλου, κληροδότησε δέ, στοὺς κατ’ ἐπίφασιν Τούρκους μίαν δημοκρατία κι ἀπὸ τότε, ὅπως κάθε ἄλλο κράτος στὸν πλανήτη, πνέει καὶ ἡ Τουρκία τὰ λοίσθια.

Ἔφθασε λοιπὸν ἡ ὥρα τῆς δημιουργίας τοῦ Κουρδιστάν, ποὺ ὅμως προπαγανδίζετο ἐδῶ καὶ δεκαετίας, ὄχι διότι οἱ τοκογλῦφοι ἔνοιωσαν συμπόνοια γιὰ τὰ δεινὰ τῶν Κούρδων, ἀλλὰ γιατὶ ἀπὸ ἐκεῖ περνοῦν κάτι πετρελαϊκοὶ ἀγωγοί, ποὺ θὰ ἐλέγχονται καλλίτερα κι ἀποτελεσματικότερα, ἀπὸ ἕνα ὑπόδουλο (στὰ χρέη) Κουρδιστάν. Σὲ ἕναν αἰῶνα θὰ τὸ …ἐπανεξετάσουν τὸ θέμα, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον οἱ Κοῦρδοι θὰ παραμένουν ὑπάκουοι καὶ συνεργάσιμοι. Διαφορετικὰ θὰ πάθουν ὅσα ἔπαθαν καὶ παθαίνουν ἀκόμη οἱ Σύριοι, οἱ Σέρβοι, οἱ Λίβυοι μὰ καὶ τόσοι ἄλλοι, ποὺ …διαφωνοῦν στὴν διαιώνισιν τῆς σκλαβιᾶς τους.

Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ κάποιες σημαντικὲς λεπτομέρειες, ποὺ ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς, τοὺς Ἕλληνες.
Πρώτα πρώτα, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες, μὲ τὶς πολλὲς μνῆμες γενοκτονιῶν καὶ ἀδικοχυμένου αἵματος, λόγῳ τῶν Τούρκων καὶ τῶν Κούρδων (ποὺ παραμένουν στὴν ἱστορία μας ὡς σφαγεῖς μας, γιὰ νὰ μὴν βλέπουμε τὴν μακρυὰ χείρα τῶν σιωνιστῶν καὶ τῶν τραπεζιτῶν ποὺ τοὺς καθοδηγοῦσαν), εἶναι τὸ νὰ κλείσουμε τὰ μάτια καὶ νὰ μὴν ἀφήσουμε τὴν λογική μας, τὶς ἀποδείξεις καὶ τὶς ἀπομυθοποιήσεις νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ συμπονέσουμε τοὺς ἀπογόνους τῶν σφαγέων μας.
Εἶναι «θεία δίκη» αὐτὸ ποὺ ἔρχεται, γιὰ κάποιους…
Σωστά. Ἔχουμε γραμμάτια αἵματος ἀπλήρωτα…Πολλά…

 

Φιλονόη

Σημειώσεις

Μά εἶναι ὅμως ἔτσι τελικά; Πρέπει νά εἴμαστε φίλοι τῶν Κούρδων;
Ἐάν ναί, γιατί;
Ἐάν ὄχι, γιατί;

Ἀναζητεῖστε τὸ τὶ σημαίνει Κοῦρδος (Καρδοῦχος) στὴν ἱστορία.
Ἐρευνῆστε τὸ τὶ ἀκριβῶς σήμερα σημαίνει τὸ Κουρδιστάν. (Ὄχι τὸ πραγματικό, ἀλλὰ τὸ …εἰκονικό, ποὺ δημιουργοῦν!!!)
Ὑπάρχει πλήρης κατάλογος πράξεων, συμφωνιῶν καὶ …ὑποδουλώσεώς τους, πρὸ τῆς ἐπισήμου ἡμερομηνίας ἐνάρξεως τοῦ ἐν λόγῳ κράτους.

Τὸ Ἰσραὴλ θέλει Κουρδιστὰν καὶ ὅλοι …σπεύδουν!!!

Καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπαιτεῖ …ἀνεξάρτητο Κουρδιστὰν γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ ὁ …Soros!!!

Γιὰ νὰ γίνῃ τὸ («κομμουνιστικό») Κουρδιστὰν πρέπει νὰ …«φαγωθῇ» ὁ Ἐρντογάν!!!

Κουρδιστὰν στὴν ὑπηρεσία τοῦ …Ἰσραήλ!!!

Τρεῖς ἀμερικανικὲς βάσεις στὸ Κουρδιστάν!

Ἑλλάς, Ῥωσσία καὶ στὸ βάθος Κουρδιστάν.

Κουρδιστὰν μὲ τὴν πολεμικὴ μηχανὴ τῶν Η.Π.Α.

 

(Visited 554 times, 1 visits today)
Leave a Reply