Θρησκευτικοί πόλεμοι ἐν τῇ γενέσει τους;

Τὴν ὥρα ποὺ μία νέα θρησκεία δομεῖται σὲ ἐπίπεδον καθαρὰ πεποιθησιακό, μὰ ἀκόμη (συνειδητῶς) ἐν ἀγνοίᾳ μας, ἡ Εὐρώπη βάλλεται ἀνοικτὰ ἀπὸ τὸν ἰσλαμισμό, ποὺ τὸν ἐπιβάλλουν οἱ (φερόμενοι ὡς) ἡγέτες της. Καὶ βάλλεται ὄχι τόσο γιὰ νὰ προσβληθῇ τὸ θρησκευτικό μας αἴσθημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀλλοιωθῇ πλήρως τὸ γηγενὲς στοιχεῖο.
Ὅλα αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ μὴ μᾶς ἐγγίξουν, ἐμᾶς, τοὺς ἀδόξους ἀπογόνους ἐνδόξων προγόνων, ἐφ΄ ὅσον στὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέως ἐξακολουθοῦμε νὰ συμπεριφερόμεθα ὡς ἀπόγονοι τῆς Ψωρο-Κώσταινας, ἀναπολῶντας περασμένα μεγαλεία καὶ ἐλπίζοντες σὲ ἐξόδους ἐκ τῆς «κρίσεως», μὲ κάθε λογῆς «ἐθνοσωτῆρες».

Ἐν τούτοις εἶναι κοινῶς ὁμολογούμενον πὼς «κάτι τρέχει». Τὸ σὲ ποιὰ ἐπίπεδα, πῶς, γιατί, μὲ ποῖον σκοπό, σὲ ποῖον βαθμὸ καὶ γιατὶ τόσο λυσσωδῶς, εἶναι στὶς λεπτομέρειες ἀνεξερεύνητον. Ὑποψιαζόμεθα, ἐκτιμοῦμε, «προφητεύουμε», μὰ ὅλην τὴν ἀλήθεια, ὡς ἀκριβῶς ἔχει, ἀδυνατοῦμε εἴτε νὰ τὴν δοῦμε κατάματα εἴτε ἀκόμη καὶ νὰ ἀνθέξουμε μέρος της. Ἀφῆστε ποὺ μᾶς καθησυχάζει πλήρως ἡ λέξις «συνωμοσιολογία», ποὺ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν κάθε μορφῆς (θετικὴ κι ἀρνητικὴ) προπαγάνδα, μᾶς παραπλανᾶ, μᾶς ἀποκοιμίζει καὶ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ …βράζουμε τόσο ὅσο νὰ ἀντέχουμε.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς συμβαίνουν πολλὰ καὶ σὲ μεγάλον βαθμό, ἀκόμη, δὲν ἐρμηνεύονται.
Ἡ ἀλήθεια ἐπίσης εἶναι πὼς ὑπάρχουν πολλὰ στοιχεία, ποὺ μᾶς παραπέμπουν στὸ ὅτι κάποιοι, κάποτε, κάτι εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος ἐσχεδίασαν. Μὰ κι ἐπίσης ἀλήθεια εἶναι πὼς ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, παραμένουμε στὴν κοσμάρα μας, τόσο πολύ, ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τί ἀκριβῶς ἔπεται, ἐνᾦ, ἀκόμη καὶ τώρα, μὲ δυσκολία μποροῦμε νὰ διακρίνουμε τὰ ὅσα ἤδη ἔχουν συμβῆ ἐν τῷ συνόλῳ τους.

Ποῦ εὑρισκόμεθα ὅμως σήμερα; Καί γιατί πιστεύω πλέον πώς ξεκινοῦν ὁσονούπω οἱ βιτρίνα-«θρησκευτικοί πόλεμοι», πού θά μᾶς ἀπασχολήσουν γιά καιρό; Γιατί ἀντιλαμβάνομαι πώς θά χρησιμοποιηθοῦν, ἰδίως στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, προσχηματικῶς γιά νά αὐξηθοῦν σέ ὑπερβολικό βαθμό τά μέτρα καταστολῆς καί ἀστυνομεύσεώς μας, μά κυρίως θά …«δικαιολογηθοῦν» ἀπερίγραπτες βιαιότητες καί μεγάλης ἐκτάσεως γενοκτονίες;;

Κατ’ ἀρχὰς οἱ θρησκευτικοὶ πόλεμοι οὐδέποτε ἔπαυσαν, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς τους. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ἀποκαλῶνται ὡς θρησκευτικοὶ πόλεμοι οἱ κανονικοὶ πόλεμοι, ποὺ ὅμως τὸ …ἐπίχρισμά των, γιὰ λόγους προπαγάνδας, πρέπει, ἀναλόγως τῆς περιόδου καὶ τῆς ἐποχῆς, νὰ εἶναι πάντα διαφορετικό, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν ἀσύνδετες μεταξύ τους, πανομοιότυπες τακτικὲς ἐλέγχου τῶν μαζῶν.

Τὰ τελευταία ὅμως χρόνια, παρὰ τοῦ ὅ,τι γενικῶς οἱ θρησκεῖες, ἰδίως σὲ χῶρες τῆς Δύσεως, δὲν μποροῦν πλέον νὰ παίξουν αἰτία φανατισμοῦ, γιὰ τὸ μεταλύτερο τμῆμα τῶν πληθυσμῶν, ἐν τούτοις, γιὰ μὴ ὁμολογουμένους δημοσίως λόγους, προωθεῖται συστηματικῶς καὶ ἐπισταμένως μία παραπληροφόρησις σχετικῶς μὲ τὸ πόσο πολὺ πολλοὶ φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς ἀπειλοῦν τοὺς Εὐρωπαίους. Καί, ὡς ἔναν βαθμό, σαφῶς καὶ οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν φιλήσυχο Νιρβάνα τῶν Δυτικῶν αὐξάνονται…
…Ὅμως πῶς γίνεται νά ξεκινήσῃ ἔνας (ἀκόμη) «θρησκευτικός πόλεμος» ἐάν καί τά δύο μέρη δέν εἶναι ὑπέρ τοῦ δέοντος φανατισμένα;

Παρενθετικὴ σημείωσις

Οἱ φερόμενοι ὡς «φανατικοὶ ἰσλαμιστὲς» τοῦ ISIS ἦσαν πάντα οἱ μισθοφόροι (ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου τῆς Δύσεως), ποὺ τὸ παίζουν, ἐνίοτε «Κοῦρδοι-Τσέτες ἀντάρτες» (σφαγεῖς Ποντίων καὶ Ἀρμενίων), Ταλιμπάν, «Σύριοι ἀντάρτες», «Λίβυοι ἀντάρτες», «Σέρβοι ἀντάρτες», «Αἰγύπτιοι ἀντάρτες», «Οὐκρανοὶ ἀντάρτες» ἢ σκέτο «τρομοκράτες».

Ἡ ἀγωνιώδης καὶ συστηματικὴ προσπάθεια χαρακτηρισμοῦ τοῦ κάθε πολέμου, ἀκόμη καὶ σήμερα, ὡς θρησκευτικοῦ, μᾶς ἀποκρύβει αὐτονόητες ἀλήθειες, ἐνᾦ, γενικῶς, παραπλανᾶ τὰ πλήθη μὲ ἀστειότητες.
Οἱ μισθοφόροι ἄλλως τέ, ὡς γνωστόν, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν πανομοιότυποι στὸ εἶδος τους. Χρῆμα θέλουν καὶ γιὰ νὰ τὰ πάρουν ἁπλῶς ἐκκαθαρίζουν τοὺς στόχους τῶν ἀφεντικῶν τους. Σήμερα ἐμᾶς, αὔριο τοὺς ἄλλους… Δὲν ἐρωτοῦν… Σφάζουν… Δὲν ἔχουν τὸν …θεό τους. Ὁ μόνος θεὸς ποὺ προσκυνοῦν εἶναι τὸ χρῆμα.
Ἀλλά γιατί τούς ἀναβαπτίζουν σέ φανατικούς ἰσλαμιστές; Μήπως κάπου ἀλλοῦ στοχεύουν; Καί ποῦ;

Καί ποιοί ἐλέγχουν σήμερα αὐτούς τούς μισθοφόρους; Μά, φυσικά, ἡ Δύσις γενικῶς καὶ εἰδικῶς τὰ «ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα» σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀμερική. Κι ἀπόδειξις αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ μου εἶναι τὸ ἐξῆς: ὅταν ὅλες αὐτὲς οἱ στρατιὲς τῶν ἐμμίσθων σφαγέων ποὺ ὅταν τελειώνῃ ἡ θητεία τους, σπεύδουν νὰ καταφύγουν σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη ὡς «πρόσφυγες», μαρτυρᾶ ἀφ’ ἑνὸς πὼς ἐκεῖ καὶ μόνον ἐκεῖ αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς, καθὼς ἐπίσης, ἐμμέσως, πὼς οὐδόλως ἀφ΄ ἑαυτοῦ τους σφάζουν. Ἐντολὲς ἐκτελοῦν καὶ οἱ (φερόμενοι ὡς) «νταβατζῆδες» τους κατοικοεδρεύουν (καὶ) σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Πρὸς τοῦτον καὶ …ἀποζημιώνονται ἁδρᾶ, ἐνᾦ πλειστάκις ἔχει ἀποδειχθῆ πὼς εἶναι ἁπλοῖ χασάπηδες. Δὲν ἔχουν σημασία αὐτὲς οἱ …λεπτομέρειες, ποὺ ξεπερνοῦν τὰ ὅρια κάθε λογικῆς.
Ποῖος ὅμως ὁ πραγματικός λόγος «ἐξευρωπαϊσμοῦ» αὐτῶν τῶν χασάπηδων; Τί χρειάζεται ἡ πεπολιτισμένη Δύσις τούς μισθοφόρους ἐπί τῶν ἐδαφῶν της; Γιά νά τούς «ἐνσωματώσῃ»; «Ἐνσωματώνονται» οἱ χασάπηδες;

Ἤ μήπως ὅλοι αὐτοί πού προσκαλῶνται ἀπό Μ.Κ.Ο. νά ἐποικίσουν τήν Εὐρώπη εἶναι πρόσφυγες; Πόσες φορές πρέπει νά μᾶς ἐνημερώσουν πώς οἱ πραγματικοί πρόσφυγες δέν ξεπερνοῦν τό 5-10% τοῦ συνόλου τῶν εἰσερχομένων οἱ ἐπίσημες Ἀρχές;
Σαφῶς καὶ ἐπιδιώκεται νὰ δομηθοῦν πολυφυλετικὲς κοινωνίες. Μά τελικῶς εἶναι μόνον αὐτό; Ἤ κρύβεται καί κάτι ἄλλο;

Ὅλοι αὐτοί οἱ μισθοφόροι, μαζὺ μὲ τοὺς (τάχα μου-τάχα μου) πρόσφυγες, εἶναι προσκεκλημένοι τῆς Δύσεως καὶ γιὰ αὐτό, μὲ τοὺς πλέον ἐπιταχυνομένους ῥυθμούς, «ἐξευρωπαΐζονται», ἐπιδοτῶνται μὲ ἀμέτρητα καὶ περίεργα προγράμματα καὶ ὑποστηρίζονται ὅσο οὐδεὶς ἄλλος. Κι ἐνᾦ σταθερὰ ἄπαντες ἀναβαπτίζονται σὲ «πρόσφυγες», παρὰ τῶν ἀντιθέτων ἀποδείξεων, δὲν μᾶς προέκυψαν ἀπὸ τὸ πουθενά. Ὅλες αὐτὲς οἱ στρατιές, ποὺ σωρεύονται στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, κάποιον ῥόλο θὰ παίξουν. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια πολλοὺς ῥόλους θὰ παίξουν καί, ὁπωσδήποτε, ἔνας ἐξ αὐτῶν εἶναι τὸ νὰ δοθῇ «θρησκευτικὴ ταὐτότητα» σὲ διάφορα γεγονότα, ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ «δικαιολογηθοῦν» καὶ τὰ ἐπερχόμενα «ἀντίποινα» ἀλλὰ καὶ τὰ νομομαγειρεύματα, ποὺ θὰ μᾶς μαντρώσουν πλήρως!!! 

Ἤδη ὁ ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ῥόλους εἶναι αὐτὸ ποὺ τώρα «ὀσμιζόμεθα» καὶ ἀποκαλεῖται, ἀπὸ πολλούς, «θρησκευτικὸς πόλεμος».

Προσοχὴ ὅμως ἐδῶ!!! Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Νοτίου κυρίως Εὐρώπης, σύσσωμος (ἤ, ἔστᾦ στὴν πλειοψηφία τῶν πληθυσμῶν της) ἡ λοιπὴ ἤπειρος ἐχέσθη πατοκόρφως γιὰ τὰ θρησκευτικὰ αἰσθήματα τῶν προγόνων της καί, φυσικά, γιὰ κάθε εἴδους θρησκευτικὸ φανατισμό. Οἱ περισσότερες ἐκκλησίες τους δέ, γιὰ παράδειγμα, ποὺ τώρα τελευταία καίγονται, πρὸ πολλοῦ ἔχουν παύση νὰ παίζουν ῥόλο οὐσιαστικό, στὶς ἐκεῖ κοινωνίες. Οἱ πλεῖστες δὲ ἐξ αὐτῶν ἢ ἔχουν κλείση ἢ ἔχουν γίνη μουσεῖα, ἤ ἔχουν γίνη θέατρα ἢ ἔχουν πωληθῆ ἢ ἔχουν γκρεμισθῆ ἢ ἁπλῶς καταῤῥέουν μόνες τους ἤ, τέλος πάντων, σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ἀλλάζουν …ταὐτότητα καὶ  …μετουσιώνονται ἀκόμη καὶ σὲ διαμερίσματα πολυτελείας ἢ ξενοδοχεῖα.
(Δὲς ἐδῶ, ἐδῶκι ἐδῶ. Εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ.)

Πρέπει, τέλος πάντων, ἀκόμη κι αὐτὰ τὰ γραφικὰ μεσαιωνικὰ κτίρια νὰ ἀποδίδουν τὸ κάτι τους στὰ δημόσια ταμεία. Πάντως ἐλάχιστοι, ἀναλογικῶς, χριστιανικοὶ ναοὶ ὑπηρετοῦν τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖον ἐδομήθησαν. Συνεπῶς, ἀπὸ πλευρᾶς πλειοψηφίας τῶν γηγενῶν Εὐρωπαίων δὲν μποροῦμε νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ὑπάρχει περίπτωσις νὰ φανατισθοῦν γιὰ θρησκευτικὰ ζητήματα. Ὄχι φυσικὰ τόσο πολύ, ὅσο σὲ ἀλλοτινὲς ἐποχές…
Ἁπλῶς τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως θὰ …ἀναβαπτίσουν, κάποιαν στιγμή, ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν σὲ …θρησκευτικὰ ζητήματα. Ἄλλως τὲ ἔχουμε ἤδη διαπιστώση πὼς κάποιες «τρομοκρατικὲς ἐνέργειες», ὄπως αὐτή, γιὰ παράδειγμα, στὴν Νέα Ζηλανδία, ἀπὸ …μαννίτσες τῆς προπαγάνδας ἐδομήθησαν. Θά κολλήσουν τώρα σέ μερικούς ἀγαθιάρηδες (πραγματικοὺς) μουσουλμάνους, πού τούς ἔσειραν ἔως ἐδῶ τάζοντάς τους φροῦ-φροῦ κι ἀρώματα, ἀλλά πού σέ ἔνα «ἀλλάχουάκμπαρ» στέκονται σούζα; Ἤ μήπως θά ἐρωτηθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι γιά κάτι;

Ἐὰν ὅμως, ὅπως εὔκολα ἀποδεικνύεται, οὐδόλως ἐνδιαφέρονται γιὰ «θρησκευτικοὺς πολέμους» στὴν πλειοψηφία τους οἱ Εὐρωπαῖοι, τότε μόνοι τους θά …«παίξουν» οἱ «ἐξευρωπαϊσμένοι»; Γίνεται; Δὲν γίνεται.
Ἀλλά τί θά συμβῆ; Σέ τί τούς χρειάζονται; Γιατί τόσο ἀκραία καί πρωτόγνωρος μετακίνησις καί ἀνακάτεμα* πληθυσμῶν; Γιατί καθημερινῶς οἱ ἰθαγενεῖς ὑποβιβάζονται μαζύ μέ τά δικαιώματά τους; Γιατί στοχοποιεῖται ὁ χριστιανισμός καί ἀθωώνεται ὁ ἰσλαμισμός; Καί, κυρίως, γιατί στήνεται σκηνικό «θρησκευτικοῦ πολέμου»;

Ἐν τάξει… Ἔως ἑνὸς σημείου σαφῶς καὶ θὰ δικαιολογηθοῦν κάποιες «ἀκρότητες», ἀπολύτως σκηνοθετημένες καὶ χρήσιμες (ἰδίως σὲ …νομομαγειρευτική!!! – βλέπε καὶ «ἠθοποιοὺς κρίσεως» ἢ «crisis actors»), ἀλλὰ δὲν μποροῦν αὐτὰ τὰ περιστατικὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ εὑρεία κλίμακα. Οἱ Εὐρωπαῖοι, στὴν πλειοψηφία τους, γενικῶς, θρησκευόμενοι καὶ μή, γιὰ τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐνδιαφερθοῦν εἶναι γιὰ τὸ τομάρι τους. Ἐὰν ἀπειληθῇ ἡ ζωή τους, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἀντιδράσουν γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν. Ἄλλο ὅμως ἄμυνα καὶ ἄλλο πόλεμος.
Συνεπῶς;

Συνεπῶς αὐτὰ τὰ περὶ «θρησκευτικοῦ πολέμου» δὲν ὑφίστανται. Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη. Τὸ ἰσλάμ, ὅπως καὶ ὁ χριστιανισμός, πνέει τὰ λοίσθια, διότι πλέον ὡς θρησκεῖες δὲν χρειάζονται. Οἱ χριστιανοὶ ἤδη τὸ βιώνουν αὐτὸ ὡς συνθήκη, μέσῳ τῶν ἀπαξιώσεων, τῶν προσβολῶν καὶ τοῦ ἐκτοπισμοῦ τψν. Σὲ λίγο, ὄταν οἱ μουσουλμάνοι θὰ αἰσθανθοῦν ἀρκούντως …«Εὐρωπαῖοι», θὰ νοιώσουν κι αὐτοὶ τὸ τί σημαίνει στὴν πραγματικότητα ὁ ἐξευρωπαϊσμός τους.

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (α)

Δὲν ἀπειλεῖ τὸ ἰσλὰμ τὴν Εὐρώπη… (β)

Τὸ ἰσλὰμ εἶναι πρόφασις κι ὄχι πρόβλημα, ἐπὶ τῆς οὐσίας. Οἱ ὅποιοι (πραγματικὰ) φανατικοὶ ἀνεγκέφαλοι, ἔνθεν κακεῖθεν, σὲ λίγα χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχουν, διότι ἡ ἰδία μηχανὴ ποὺ τοὺς ἐγέννησε, θὰ τοὺς ἁλέση-ἐξαφανίσῃ, ὅταν δὲν θὰ τῆς χρειάζονται. Αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ἤδη δομεῖται κάτι πιὸ …πολιτικὰ ὀρθό, γιὰ νὰ ἐπιτραπῇ σὲ κάθε εἰδους φανατισμὸ νὰ ἐξελιχθῇ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ ὑπάρχῃ. Κι ὅλα αὐτὰ ποὺ τώρα διαπιστώνουμε, ἰδίως σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἄλλους τομεῖς κι ὄχι μὲ τὴν προσπάθεια ἀναδείξεως καὶ ὑπέρ-τονώσεως τοῦ ἰσλάμ. Τὸ ἰσλὰμ ἐτελείωσε γιὰ τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας καὶ μαζύ του, ὁσονούπω, τελειώνουν καὶ οἱ πιστοί του.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ λιγοστεύουν διαρκῶς. Σὲ λίγο, μέσῳ τοῦ «ἐξευρωπαϊσμοῦ των» καὶ οἱ πιστοὶ μουσουλμάνοι θὰ ἀρχίσουν νὰ μειώνονται. Τὰ «πρόβατα» δῆλα δὴ φεύγουν ἀπὸ τὰ «μαντριὰ» καὶ ἀπαιτεῖται κάτι δραστικό, ποὺ θὰ τὰ ξανά-μαζέψῃ γιὰ μίαν μὲ δύο χιλιάδες χρόνια. Κι αὐτὸ τὸ κάτι λέγεται πανθρησκεία καὶ μᾶς τὸ «ταΐζουν» ἐδῶ καὶ καιρό.

Ὅσο γιὰ τοὺς «ἐξευρωπαϊσμένους ἐπενδυτές», λίγη ὑπομονή. Ὅταν θὰ τοὺς δοῦμε, πρὸ κειμένου νὰ «κατοχυρώσουν» τὸν «ἐξευρωπαϊσμό» τους, νὰ στρέφονται κατὰ τῶν ὁμεθνῶν τους καὶ τῶν ὁμοθρήσκων τους, νὰ μὴ ξαφνιασθοῦμε.

Ἰσλὰμ κατὰ ἰσλὰμ μὲ σκηνοθέτη τὸ …Ἰσραήλ!!!

Διότι αὐτὸ θὰ συμβῆ. Γιὰ νὰ «παγιώσουν» τὰ εὐρωπαϊκά τους διαβατήρια θὰ πρέπη πρῶτα νὰ τὰ …κερδίσουν. Καὶ ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ συμβῇ αὐτό, πρὸ κειμένου καὶ τὸ Ἰσραὴλ νὰ κοιμᾶται ἥσυχο, μὰ καὶ ἡ Δύσις νὰ κρατήσῃ τὰ παιδιά τους, γιὰ νὰ τὰ …«ἐνσωματώσῃ» ὅπως ἔχει προγραμματισθῆ, εἶναι νὰ συγκροτηθῇ ἕνας τέτοιος στρατός, ποὺ τελικῶς θὰ καταλήξη ἐνδο-ἰσλαμικὸς πόλεμος.
Ἔως τότε ὑπομονή. Ἀκόμη δὲν ξεκίνησε τὸ μεγάλο κακό, ἀλλὰ πλησιάζει.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὴν ἰδίαν ὥρα πολυεθνικὲς ἐλέγχουν εὐθαρσῶς καὶ δίχως ἐπιπτώσεις κράτη καὶ λαούς, ἐνᾦ ὅλη ἡ οἰκονομία τῆς Δύσεως καταῤῥέει. Ἱδιαιτέρως δὲ ἡ ἄλλοτε κραταιὰ μεσαία τάξις δεινοπαθεῖ τόσο, ἀπὸ αὐτὲς τὶς πολυεπίπεδες ἐπιθέσεις, ποὺ ἐλάχιστα ἀπέχει ἀπὸ τὸ νὰ ἐξαφανισθῇ πλήρως. Οἱ δὲ σχετιζόμενες μὲ τὸ ἔγκλημα Μ.Κ.Ο. εἶναι γεγονὸς πὼς ὄχι μόνον θησαυρίζουν, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον διαθέτουν ἀδικαιολόγητο ἐξουσία, τόσο, ὅσο ἀκόμη καὶ νὰ …νομοθετοῦν.

Μία ἐκ τῶν πολλῶν ἀποδείξεων, κάποιων ἐκ τῶν ἰσχυρισμῶν μου, εἶναι κι αὐτὸ τὸ ταινιάκι:

Τί γνωρίζουμε γιά αὐτό; Γνωρίζουμε πὼς ἔνας καλλιτέχνης κατεπιάσθη μὲ τὴν δημιουργία μίας ταινίας κινουμένων σχεδίων, γιὰ ἕξι ὁλόκληρα χρόνια, πρὸ κειμένου νὰ παράξῃ ἔνα ἐπτάλετπο ταινιάκι, ὅπου ἐκεῖ μέσα, ἀμέτρητοι συμβολισμοί, στὸ μεγαλύτερό τους τμῆμα μὴ κατανοητοὶ ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς χαχόλους, διαδέχονται ὁ ἔνας τὸν ἄλλον μὰ καὶ …προφητεύουν τὸ (τότε ἢ καὶ σήμερα ἀκόμη ἄγνωστον) μέλλον.

Κι ἀκριβῶς αὐτό, κατ’ ἐμέ, εἶναι ἔνα ἀπὸ τὰ «σημεῖα κλειδιά», γιὰ νὰ ἀνιχνεύσουμε πολλὲς πληροφορίες, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προβληματισθοῦμε ἀναφορικῶς μὲ τὶς «προφητικές» τους βάσεις. Προσωπικῶς πλέον δὲν πιστεύω πὼς ἔνας ὀρατὸς πόλεμος (ἢ πολλοὶ ἀόρατοι πόλεμοι) ἀνεκοινώθησαν, μέσῳ τοῦ τελευταίου κτυπήματος στὴν Νὸτρ Ντᾶμ. Οὔτε πιστεύω πὼς …«ἀλλάζουμε ἐποχή». Τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου ποὺ κρατοῦσαν ὑπὸ τὴν ἐξουσία των τὸν πλανήτη τώρα ἀλλάζουν ὀνόματα, βιτρίνες καὶ τρόπους ἀσκήσεως αὐτῆς τῆς ἐξουσίας. Ἀλλάζει ὁ Μανωλιὸς τὰ ῥοῦχα του, δῆλα δή…

Οὔτε φυσικὰ πιστεύω πὼς ὁ σκηνοθέτης-δημιουργὸς τοῦ παραπάνω μορφώματος ἦταν …προφήτης. Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς ἔλαβε συγκεκριμένες ἐντολὲς (καὶ χρηματοδοτήσεις, βεβαίως-βεβαίως) γιὰ νὰ παρουσιάσῃ συγκεκριμένα πράγματα. Ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπουμε παραπάνω δὲν εἶναι πληροφορίες ποὺ διέῤῥευσαν ἀλλὰ δημόσιες ὁμολογίες-προειδοποιήσεις τῶν (ἀπὸ καιροῦ πολὺ προσεκτικῶν) σχεδιασμῶν τοῦ κάθε σαπροφύτου. Ἄλλως τὲ οὐδέποτε μᾶς προέκυψε κάτι, ἀπὸ τοὺς δικούς τους σχεδιασμούς, δίχως πρὶν νὰ μᾶς ἐνημερώσουν. Τὸ ἐὰν ἐμεῖς καταλάβαμε, ἤ ὄχι, τὸ τὶ μᾶς ἔλεγαν εἶναι ἄλλο ζήτημα.

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα...Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Ἀποπληθυσμὸς λέγεται τὸ ἔγκλημα

Συγχρόνως μὲ τὰ παραπάνω γνωρίζουμε πὼς ἕνα κομμάτι μεγάλο τῆς οἰκογενείας (μὲ ὅλα τὰ παρακλάδια της καὶ τὰ συμπεθεριά της καὶ τὶς ἐνδογαμίες της) τῶν Rothschild ἑδρεύει «εἰς τὴν πόλιν τοῦ φωτός», ἐνᾦ στὴν ἀντίπερα ὄχθη, τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, στὸ γνωστὸ Σίτυ, ἑδρεύει ἐπίσης ἕνα ἀκόμη τμῆμα αὐτῆς τῆς οἰκογενείας. Ὡς γνωστὸν ὅμως ἀκόμη ἕνα σημαντικὸ τμῆμα αὐτῆς τῆς οἰκογενείας ἑδρεύει στὶς ΗΠΑ, ἀπὸ ὅπου προέρχονται (ἐπισήμως) ὅλα τὰ πρόσφατα κακὰ τοῦ πλανήτου μας. Ἐὰν λοιπὸν πρόκειται γιὰ (δικό τους) πόλεμο (ποὺ τὶς συνέπειες ἐμεῖς θὰ πληρώσουμε), τότε, λογικὰ καὶ μόνον, ἢ ἡ Ἀγγλία ἢ οἱ ΗΠΑ θὰ φιλοξενήσουν τὴν «ἀρχὴ τῶν ἀντιποίνων». Ἀναλόγως μὲ τὸ ποιοὶ πολεμοῦν (;;;) ποιοὺς (ἐὰν φυσικὰ πράγματι πολεμοῦν!!!).

Ἔρχεται λοιπὸν ἡ Liberation καὶ χαρακτηρίζει ὡς «δράμα» τὸ κτύπημα, δίδοντας οὐσιαστικῶς τὸ «σύνθημα» τῶν ὅσων ἐπακολούθως θὰ προπαγανδίσῃ. Φαντάζομαι πὼς τὸ «δράμα», ποὺ ἀναφέρει, δὲν θὰ ἀφορᾶ στοὺς κλάδους τῆς ἐν λόγῳ οἰκογενείας, παρὰ μόνον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένεια.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὸ πρόσφατο «κτύπημα» στὴν Νέα Ζηλανδία (τύπου «Μπρέιβικ»), ποὺ ἐπίσης «λευκός, φανατικὸς ἀκροδεξιός, Σέρβος, χριστιανός, νεοναζιστής, ῥατσιστὴς» καὶ λοιπὰ κουραφέξαλα, ἔδωσε τὸ σαφέστατο στίγμα γιὰ τὸ ποῦ ἀκριβῶς θὰ κινῶνται, ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἐξῆς, τὰ «κτυπήματα», μὰ κυρίως οἱ «ἐκδικήσεις» καὶ οἱ «ἀντεκδικήσεις», προβλέπεται ἀνάλογα γεγονότα νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν συχνά, ἐνᾦ τὰ θύματα (ἀληθῆ καὶ σκηνοθετημένα), θὰ πολλαπλασιάζονται διαρκῶς τόσο ὅσο νὰ ζητήσουμε μόνοι μας ἐμεῖς, νέα μέτρα ἀστυνομεύσεως…

Ἐὰν ἐπίσης συνυπολογίσουμε πὼς ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς Εὐρώπης δὲν ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε νὰ συμβῇ, διότι τὸ (ἐπισήμως) κέντρο ἐλέγχου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας» τὴν προωθεῖ καὶ τὴν ἐνθαῤῤύνει, ἐνᾦ παραλλήλως εἶναι τὸ ἴδιο κέντρο ποὺ συντονίζει κάθε κρατικὴ μηχανή, μὰ καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς …«πείσουν», μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ …κακό, νὰ ἀποδεχθοῦμε ὡς μὴ ἀναστρέψιμο τὴν κατάστασιν ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν…
…τότε εὔκολα ἀντιλαμβανόμεθα πὼς αὐτὸ τὸ κέντρο ἐλέγχου γιὰ νὰ «κτυπηθῇ» ἀπὸ «τρομοκράτες» μᾶλλον δὲν προβλέπεται. Προσοχὴ ὅμως. Ἄλλο οἱ Βρυξέλλες ὡς πόλις κι ἄλλο τὸ εὐρωκΥνοβούλιο τῶν τοκογλύφων. Τὸ ὑποκατάστημα τῶν τοκογλύφων εἶναι ἀσφαλές.

Ἐὰν συνυπολογίσουμε τέλος πὼς οἱ ἰθαγενεῖς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀνοικτὰ καὶ εὐθαρσῶς διώκονται, πρὸ κειμένου νὰ ἀντικατασταθοῦν ἢ καὶ σκέτο νὰ ἐκτοπισθοῦν…
…ἐνᾦ παραλλήλως, ἀπολύτως τεχνητῶς (καί, ἐννοεῖται, σιωνιστικολεγχομένως) προωθεῖται μία (ἂς ποῦμε) ἀναβίωσις ὑπέρ-ἐθνικισμοῦ, ποὺ ὅμως θὰ ὑπηρετῆ πιστὰ τὸν σιωνισμὸ τοῦ πλανήτου μας…
…ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἐδῶ συμβαίνουν πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὄσα μποροῦμε, ἐκ πρώτης ὄψεως, νὰ διακρίνουμε.

Ὁ φίλος Χρῆστος λοιπὸν παρατηρεῖ, μᾶλλον ὀρθῶς, πὼς ἕνας πόλεμος ἀδήλωτος, ἀπὸ τὶς «ποδίτσες» τοῦ κόσμου μας μαίνεται ἀνοικτὰ πλέον. Ὅμως ποίας ἐκτάσεως θά εἶναι; Ἤ μήπως κι αὐτός ὁ πόλεμος εἶναι βιτρίνα;

Εἶναι ἐπίσης σαφὲς πὼς τὰ πρόσφατα κτυπήματα οὐδόλως ἄσχετα μεταξύ τους εἶναι.
Καί, φυσικά, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, γιὰ νὰ ξεκινήσῃ αὐτὸς ὁ πόλεμος-βιτρίνα, ποὺ θὰ τὸν ἀποκαλέσουν «θρησκευτικό», σὲ εὐρωπαϊκὸ ἢ καὶ παγκόσμιον ἐπίπεδον, τὰ περισσότερα «πιόνια» εἶναι ἤδη στὶς θέσεις τους, ἐνᾦ ἕνας πραγματικὸς σκοπός τους εἶναι ἡ γενναία μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ.

Τί σημαίνει ὅμως αὐτό γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες; Διότι ὅλα τὰ προηγούμενα, πλὴν τῶν νομομαγειρευμάτων (πού, ἐλέῳ μνημονίων, λέει, δὲν ἐγγίζονται!!!), γιὰ τὴν ὤρα, ἀφοροῦν κυρίως στὴν Εὐρώπη ἢ στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀλλὰ οὐχὶ στὴν χώρα μας. Ἐδῶ ἔχουμε σκέτο τὸ καθεστὼς καταστολῆς μας καὶ ἀκραίας προπαγάνδας. Γιὰ τὴν ὤρα. Μόνον γιὰ τὴν ὥρα. Ἀλλά τί θά ἀκολουθήση;

Αὐτὸ ποὺ ἀντιλαμβάνομαι εἶναι πὼς θὰ ἐπιχειρηθῆ μία σὲ βάθος μορφὴ ἐκκαθάρισις ὅλων αὐτῶν τῶν συμπατριωτῶν μας, ἀνεξαρτήτως (ἀληθῶν ἢ ἐπιπλάστων) «ἰδεολογιῶν», πού, ἐν δυνάμει, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀντιδράσουν στὴν ἀδικία.

«Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν «ἐμφύλιο» γιὰ νὰ «καθαρίσουν» μὲ τοὺς πραγματικοὺς πατριῶτες!!!
Τὸν νοῦ σας!!! Ἔχουν προγεγραμμένους 300.000 Ἕλληνες, μὲ ὀνόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ στήσουν σκηνικὰ «πολέμου» μέσα στὶς πόλεις μας καὶ στὰ χωριά μας… Ἕνα …«ἀτύχημα» ἐδῶ, μία …«ἐκτόνωσις ὀργῆς» ἐκεῖ, μία στοχευμένη ἐκκαθάρισις στὴν συνέχεια…
Τὸν νοῦ σας!!! Αὐτοὺς ποὺ φέρνουν -καὶ θὰ φέρουν ἀκόμη περισσοτέρους- θὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ ξεπαστρέψουν τοὺς λίγους, συνειδητοποιημένους καὶ καθαροὺς Ἕλληνες, κρύβοντας τὶς στοχευμένες ἐκκαθαρίσεις πίσω ἀπὸ νέους «ἐμφυλίους»!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Προστατεύστε αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή σας!!!
Τὸν νοῦ σας!!!
Θὰ κομματιάσουν ἀκόμη καὶ τὸ σπέρμα τους, διότι θέλουν νὰ μηδενίσουν τὰ πάντα…
Τὸν νοῦ σας!!!
Ἑτοιμασθεῖτε ὅταν δεῖτε τὰ σημάδια… Τὰ σημάδια, ἐκτὸς ἀπὸ φανερά, θὰ εἶναι καὶ αὐξανόμενα διαρκῶς…
Θὰ ἀρχίσουν μὲ τὸ νὰ φωνάζουν πὼς πρέπει νὰ πετάξουμε ἔξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μας τοὺς «Ἑλληνάρες» καὶ θὰ συνεχίσουν μὲ προβοκάτσιες… Τὸν νοῦ σας!!! Μίλα, γρᾶψε, φώναξε, ἐνημέρωσε… Τὸν νοῦ σας… Θὰ κτυπήσουν μὲ πολλὰ …προσχήματα καὶ πάντα «δικαιολογημένα»… Τὸ νοῦ σας!!! Μὴν τοὺς ἀφήσετε!!!».

Τὸν νοῦ μας!!!

Ὄχι διότι ἔχουν ἀντιδράση ἀπαραιτήτως ἢ διότι ἀπειλοῦν σαφῶς τὸ καθεστῶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ προληφθῇ ἡ μεταλαμπάδευσις τῆς πληροφορίας καὶ τῆς γνώσεως σὲ ἐπερχόμενες γενεές. Στὴν οὐσία αὐτὸ ποὺ σχεδιάζεται εἶναι νὰ ἀνακοπῇ ἡ ἀφύπνισις, ἢ νὰ ἀναβληθῇ γιὰ τριάντα-σαράντα χρόνια ἤ, ἀκόμη καί, νὰ διακοπῇ ὁριστικῶς.
Μόνον ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ δὲν εἶναι ὅπως ἦσαν τὰ δεδομένα.
Ὄχι φυσικὰ γιατὶ ξημερώσαμε …φωστῆρες, ἀλλὰ διότι μαζὺ μὲ ἐμᾶς, μαζὺ μὲ τὸ περιβάλλον, μαζὺ μὲ ὅλον τὸν πλανήτη, κάτι ἀνασταίνεται. Κι αὐτὸ ποὺ ἀνασταίνεται ὄχι μόνον δὲν ἀνακόπτεται, ἀλλὰ εἶναι βέβαιον πὼς τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας καὶ τὸ γνωρίζουν καὶ τὸ τρέμουν καὶ ἐπιχειροῦν, ἀπασχολῶντας μας, νὰ ἀργήσουμε νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε μήπως καὶ προλάβουν νὰ διαφύγουν.
Προσοχή!!! Ὄχι νὰ ἐπιτύχουν τώρα πιά, ἀλλὰ νὰ σώσουν μόνον τὰ τομάρια τους!!!

Τὸ ἐρώτημα ποὺ εὐλόγως ἀνακύπτει εἶναι ὅμως ἄλλο: Ἐάν γνωρίζουμε καί κατανοοῦμε αὐτόν τόν μηχανισμό, τότε γιά ποιόν λόγο ἐπιτρέπουμε στόν φόβο νά μᾶς ἀκινητοποιῇ; Ἤ μήπως πονᾶμε τόσο ὅσο νά ἀντέχουμε;

Ἕλληνες, μὴ φοβᾶσθε τίποτα!!!

Καλά, αὐτοὶ σχεδιάζουν. Ἀκόμη καλλίτερα, μᾶς ἀνακοινώνουν μέρος ἢ τὸ ὅλον τῶν σχεδιασμῶν τους. Ἀκόμη κάλλιστα τῶν καλλιτέρων ἀρχίζουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς κάτι πολὺ κακὸ εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος σχεδιάζεται…
Καί μετά; Τί; Μήπως ἁπλῶς ἀρνούμεθα νά πιστεύσουμε πώς εἴμαστε ἱκανοί, μὰ κυρίως ὑποχρεωμένοι, νά πολεμήσουμε;
Χμμμ…
Εἴτε ὡς ἀπελπισμένοι εἴτε ὡς σκέτο ἀποφασισμένοι εἴτε, σὲ ἐξαιρετικὰ λίγες ἀλλὰ οὐσιαστικὲς περιπτώσεις, ἀρκούντως συνειδητοποιημένοι, ἔτσι κι ἀλλοιῶς θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ μᾶς τρομάζουν. Ὅσο νωρίτερα ὅμως ἀλλάξουμε τὶς συμπεριφορές μας, τόσο ταχύτερα θὰ διαπιστώσουμε τὰ πρῶτα θετικὰ ἀποτελέσματα. 

* Ἡ ἀπάντησις γιὰ τὸ ἀνακάτεμα ἐδόθη ἀπὸ τὸν Σαρκοζὺ παλαιότερα:

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Leave a Reply