Φαναριῶται

Σύγγραμμα περὶ τῶν Φαναριωτῶν

τοῦ Ζαλλώνη Μάρκου-Φιλίππου

«Εὐγενεῖς Βοϊάριδες (ἡγεμόνες)

…Ἂς ἀφήσωμεν εἰς τοὺς φιλοσόφους τὴν φροντίδα νὰ πείσουν τοὺς πτωχοὺς ὅτι ἡ ζωὴ τῶν πλουσίων εἶναι δυστυχής, καὶ ὅτι δὲν μπορεῖ μήτε πρέπει νὰ εἶναι ἐπιθυμητή. Φίλοι ἡ ἠθικὴ αὔτη εἶναι καλὴ διὰ τὸν κοινὸν λαόν, καὶ ὄχι δι’ ἠμᾶς. Ἂς σπεύσωμεν νὰ πλουτίσωμεν. Εἶναι ἀληθές, ὅτι πρέπει νὰ κουρεύσωμεν βαθέως τὰ μαλλιὰ τῶν προβάτων μας…».

(Ληφθὲν ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μάρκου Φιλίππου Ζαλώνη «Σύγγραμα περὶ τῶν φαναριωτῶν», Παρίσι 1831. Ὁ συγγραφεὺς ἦταν παρών, ὅπως λέει, στὴν παραπάνω ὁμιλία φαναριώτου ἡγεμόνος).

«Πραγματεία περὶ τῶν ἡγεμόνων τῆς Μολδοβλαχίας, τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως γνωστῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα Φαναριῶται, ἢ ἔκθεσις περὶ τῆς ἐν τῇ Ὀθωμανικῇ Αὐτοκρατορία ἐπιῤῥοῆς αὐτῶν κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς ἐπικινδύνου παραδοχῆς αὐτῶν εἰς τὴν κυβέρνησιν τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος».

___________________________________

Πρώτη ἔκδοσις, ἐν Παρισίοις, ἐκ τῆς τυπογραφίας «Κ. Ἐβεράρτου»1831 σὲ μορφὴ pdf ἐδῶ.

Δευτέρα ἔκδοσις, Ἀθῆναι, «τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως» 1855 σὲ μορφὴ pdf ἐδῶ.

Πανορμίτης Σπανὸς

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply