Γενετικὴ καὶ κατὰ παραγγελίαν μεταμόρφωσις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους

Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους!

Εἰσάγοντας τὸν ἄνθρωπο ὡς ὑποκείμενον ἐργασίας στὸ ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο, ἐπιτελεῖται ἀποκωδικοποίησις τῶν συστατικῶν τῆς ὑπάρξεώς του, γίνεται προσομοίωσις τῶν κωδικῶν τῆς δημιουργίας του καὶ σχηματίζεται Τύπος.
Ἀλλοιῶς λεγόμενο, γίνεται Τυποποίησις τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐν καιρῷ ἡ Τυποποίησις θὰ εἶναι σημαντικωτέρα τῆς φυσικῆς ὑπάρξεως, ὥστε ὁ Τύπος νὰ εἶναι τὸ πρωτεῦον καὶ τὸ ὑλικὸν νὰ εἶναι τὸ παράγωγον, νὰ εἶναι ὑλοποίησις τοῦ Τύπου.
Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δημιουργεῖται πρώτα ὁ ἀπαιτούμενος Τύπος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ὑλοποιεῖται σὲ ἄπειρα ἀντίγραφα.

Τό, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, παραγόμενον ὂν μπορεῖ νὰ ἔχῃ στοιχεῖα φυσικοῦ ἀνθρώπου, ἀναλόγως μεταλλαγμένα καὶ μεταμορφωμένα, ὥστε νὰ ταιριάζουν σὲ ἕνα ἐκ τῶν προτέρων σχέδιο.

Σὲ αὐτὴ τὴν ἔκβαση, ποὺ δὲν εἶναι μακρυά μας, τὸ ἀνθρώπινον εἶδος ἀφαιρεῖ τὴν δημιουργία του ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη φύση, τὴν παίρνει στὰ χέρια του (στὸ ὑπ’ αὐτὸν ἐλεγχόμενο ἐργαστήριο) καὶ θὰ μπορῆα νὰ φτιάξῃ τὸ ἄτρωτον εἶδος.

Παρέκβασις αὐτοῦ θὰ εἶναι ἡ δημιουργία τεράτων ἢ δούλων.

Τὶς ἐπόμενες δεκαετίες θὰ κληθῆ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος νὰ πάρῃ θέση σὲ αὐτὴν τὴν προοπτική.

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply