Δισεκατομμύρια «πσωῤῥόπληκτα» ἐντός τοῦ προϋπολογισμοῦ;

Κάπως δύσκολο, ἀλλά, γιὰ τοὺς πσωῤῥοπληγμένους ὑπαρκτά.
Τὸ ζήτημα τοῦ ἐὰν ὑπάρχουν τὰ καταπιστεύματα, ἢ ὄχι, τὸ ἔχουμε πολλάκις ἀναλύσει, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον παραμένουμε χώρα ἐν χρεωκοπίᾳ καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο θὰ δοῦμε καὶ θὰ ἀκούσουμε πολλά.
Δὲν πάει ἄλλως τὲ καιρὸς ἀπὸ τότε ποὺ ὁ στουρναροστουρνάρης, ἀπὸ βήματος βουλῆς, μᾶς ἐνημέρωνε γιὰ 550 δισεκατομμύρια, ποὺ ἔχουμε λάβει ἤδη (ἀλήθεια, πῶς; πότε; ποῦ;) καὶ πού, κατ’ αὐτὸν καὶ τοὺς ἐργοδότες του, πρέπει νὰ πληρώσουμε…
(Ναί, δὲν ξέρω ποιὸς ἦλθε, ἀλλὰ γιὰ τὸ στουρναροστουρνάρι γνωρίζω πὼς θὰ τρέχη νὰ σωθῆ μὲ τὸ ἐλικόπτερον!!!)

Τί σχέσις ὑπάρχει ἀνάμεσα στόν Σῶῤῥα καί στόν Στουρνάρα;

Αὐτὸ λοιπὸν τὸ καραμελάκι μὲ τὰ δισεκατομμύρια τὸ ἀποκτήσαμε ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ ἑλλαδοκαφριστάν.
Αὐτὸ τὸ καραμελάκι οὐδὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα τῆς βο(υ)λῆς τους τὸ ἀμφισβήτησε, καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τοῦ βίου τοῦ ἑλλαδοκαφριστᾶν.
Αὐτὸ τὸ καραμελάκι τὸ φάγαμε ὅλοι μας καὶ πρῶτοι πρῶτοι οἱ πσωῤῥοπληγμένοι, ἐφ΄ ὅσον ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὄχι μόνον τὸ ἀναγνωρίζουν, ἀλλά, ἐπὶ πλέον, ἐκχωροῦν δικαίωμα διαχειρίσεώς του στὸν πσῶῤῥα καὶ τὴν συμμορία του.
Μὲ βάσιν αὐτὸ τὸ καραμελάκι, ἕνας ἕνας ὅλοι οἱ ὑπογράψαντες τὰ κωλόχαρτα τοῦ πσῶῤῥα, συνυπέγραψαν στὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἀέρος κοπανιστοῦ, δίδοντας, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, ὑπόστασιν σὲ κάτι πλαστό. Καὶ ἐπεὶ δὴ προχώρησαν παρὰ πέρα, θέτοντας καὶ τὸ θέμα τῶν «καταπιστευμάτων» ἐπὶ πλέον, καλὸ θὰ εἶναι, τώρα ποὺ καταῤῥέει τὸ σῦμπαν τους, νὰ ἀκούσουν, δίχως φόβο καὶ πάθος, τὸν κύριο Ῥῆνο.
Ὄχι διότι πρόκειται νὰ μάθουν κάτι περισσότερο, ἀλλὰ διότι αὐτὸ τὸ παιχνίδι μὲ τὰ δισεκατομμύρια πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ παύσῃ. Δὲν ὑπάρχουν λεφτά, χρυσάφι, νομίσματα, καταπιστεύματα, πλούτη, περιουσίες. Ὅλα μηδενίζονται ἐμπρὸς στὸ ζήτημα τῆς ἐπιβιώσεως τοῦ πλανήτου καὶ τῆς Ἀνθρωπότητος καὶ ὅλα λαμβάνουν ἀξία ὅταν ἐμεῖς τοὺς τὴν δίδουμε. Κάθε ἀξία ὅμως ποὺ ἐμεῖς δίδουμε σὲ κάτι ἄχρηστο, πετσοκόβει κι ἕναν βαθμὸ ἐλευθερίας μας.

Τό θέμα μας;
Ἕνα…

Κοπιᾶσθε πεινασμένοι!

Ὅσο τὸ πρόβλημά μας παραμένει τὸ χρῆμα, πσῶῤῥες καὶ ὁ κακός μας ὁ καιρὸς θὰ ἔρχονται.

Φιλονόη

Leave a Reply