Διασκεδάζοντας μὲ τὸν Ἀρτέμη…

Κι ἐμεῖς, ἄσχετοι μὲ τὴν παπαρολογία, παρακολουθοῦμε ἐξαγγελίες, ἀνακοινώσεις, ἀπειλές, τελεσίγραφα, ὑποθέσεις καὶ διαπιστώσεις νὰ συμβαίνουν γύρω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν, ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ τὶ ἀκριβῶς πράγματι διακυβεύεται.
Πάντως, σαφῶς, γιὰ τὴν ὥρα δὲν ἔχουμε τελειώσει μὲ τὸ μόρφωμα…
Ἔχουμε μερικὰ ἐνδιαφέροντα ἐπεισόδια νὰ θαυμάσουμε ἀκόμη…

Δικηγόροι τοῦ πσῶῤῥα, ἀλλὰ καὶ συνεργάτες του πιστοί, καθὼς ἐπίσης καὶ λογῆς λογῆς ἀπατεῶνες κάθε ἐπιπέδου, ἔχουν λυσσάξει νὰ ὑπερασπισθοῦν κάτι πού, πασιφανῶς εἶναι ψευδές, πλαστὸ καὶ παραπλανητικό. Κάτι ποὺ ξεκίνησε μὲ τὴν ἐλπιδεμπορία καὶ κατέληξε σὲ σενάριο …ἐπιστημονικῆς φαντασίας, γιὰ καταπιστεύματα, ἀμυθήτους πλούτους καὶ στρατοὺς κατὰ στρατῶν, κάθε εἴδους μυστικῶν ὑπηρεσιῶν, ἐγχωρίων καὶ εἰσαγωμένων.

Κοινῶς;
Ἕνα ψέμμα γιὰ νὰ στηριχθῇ πρέπει κάθε στιγμὴ νὰ γεννᾷ ψέμμα… Πολὺ ψέμμα…
Καί, δυστυχῶς μας, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐγκαθέτους, πάντα θὰ ὑπάρχουν καὶ πρόθυμοι ἀνεγκέφαλοι γιὰ νὰ ἀναπαράξουν κάθε εἴδους κοτσανολογία, ἀρνούμενοι νὰ βάλουν σὲ λειτουργία τὸ θεῖον δῶρον τῆς στοιχειώδους ἀντιλήψεως κι ἐπιτρέποντας στοὺς διαφόρου τύπους «ἐθνοσωτήρων» νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν ὡς …στρατιὲς πιστῶν ὁπαδῶν τους.

Τί πράγματι συμβαίνει;
Χάνουμε χρόνο μὲ τὰ σκουπίδια, ἀν τὶ νὰ ἑστιάσουμε στὰ οὐσιώδη, τὰ ἀναγκαία καὶ τὰ χρήσιμα.
Ἐνασχολούμεθα (ὡς κοινωνία) μὲ ὁ,τιδήποτε μᾶς καθυστερεῖ, ἀν τὶ νὰ στρωθοῦμε νὰ μελετήσουμε, νὰ μάθουμε καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε τρόπους πραγματικοῦ πολέμου, ποὺ θὰ ἀκυρώνη κάθε μορφῆς ἐξουσία τῶν κατσαπλιάδων ἐπάνω μας.
Ἐπιλέγουμε τὶς εὔκολες λύσεις τῶν «ἐθνοσωτήρων», ἀν τὶ νὰ ἀναλάβουμε μόνοι μας τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς μας.

Κοινῶς;
Πάλι ἐκχωροῦμε τὸ ἀτομικό μας δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως σὲ ἄλλους, ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν ξεβολευθοῦμε.
Τύποι σὰν τὸν (κάθε) πσῶῤῥα πάντα ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν.
Πρόθυμοι νὰ ἀκολουθήσουν ἐπίσης.
Ἐμεῖς ὅμως τί κάνουμε;

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε πὼς πλησιάζει τὸ τέλος τοῦ πσῶῤῥα καὶ τῶν μυθευμάτων του, ἀλλά, δυστυχῶς, πολὺ φοβᾶμαι πὼς αὐτὸ θὰ συμβῆ μὲ λάθος τρόπο, διότι τελικῶς ἐξυπηρέτησε πολὺ τὶς μασονικὲς στοὲς ἡ παπαρολογία τοῦ κατὰ φαντασίαν τρισεκατομμυριούχου. Δῆλα δή… Θὰ τὸν τελειώσουν μέν, ἀλλὰ θὰ συντηρήσουν τὶς παραμυθολογίες του, διότι εἶναι ἀποδοτικές, ἴσως ἐλαφρῶς τροποποιημένες, γιὰ νὰ τὸν ἐκτοπίσουν ἀπολύτως. Ὁλόκληρες στρατιὲς εὐθυνοφόβων ἔχει συγκεντρώσει τὸ ἄτομον γύρω του. Γιατί νά θυσιασθοῦν στόν βωμό τῆς ἀνοησίας τους τόσοι πρόθυμοι;
Θὰ χρησιμοποιηθοῦν σαφῶς ὑπὲρ τοῦ νὰ παραμένουν καὶ οἱ ἴδιοι, ἀλλὰ καὶ οἱ πέριξ αὐτῶν, ὑπὸ ἀπόλυτον κοινωνικὴ καταστολήν, αὐτοδικαιολογούμενοι γιὰ τὴν …«συνειδητότητά» τους, ποὺ ὅμως θὰ παραμένη διὰ παντὸς ἐξηρτημένη ἀπὸ χρῆμα. Χρῆμα πλαστό, ἀνύπαρκτον καὶ προσχηματικό, ποὺ ἀν τὶ νὰ τοὺς ἀπελευθερώσῃ, ὅπως πιστεύουν, σφίγγει στενότερα τὶς ἁλυσίδες γύρω τους.

Ἀπομένει λοιπὸν μόνον νὰ δοῦμε τὸ τέλος τοῦ κατὰ φαντασίαν τρισεκατομμυριούχου, ποὺ μὲ κατ’ ἐξακολούθησιν ἀπάτες διαβιεῖ εἰς βάρος πολλῶν, ἐδῶ καὶ χρόνια. Ἡ ἀπόφασις φυλακίσεώς του ἦταν ἡ ἐπίσημος ἀρχὴ τοῦ τέλους, ἐφ΄ ὅσον τὸ σύνθημα ἐδόθη πρὸ καιροῦ ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ πSoros.

Ποιοί καταστρέφουν τά γραφεῖα τοῦ Σῶῤῥα;

(Τὸ ἐάν, γιὰ λόγους αὐτοπροβολῆς, πολλαπλασιάζονται τὰ κτυπήματα κατὰ τῶν γραφείων πσῶῤῥα, ἀπὸ δικά του τσιράκια, παραμένει δευτερεῦον! Ἄλλως τὲ τὰ ἴδια κέντρα ἐλέγχου/στοὲς κατευθύνουν καὶ τοὺς μὲν καὶ τοὺς δέ.)

Ἐξαργυρώνουμε τὰ τρισεκατομμύρια τοῦ Σῶῤῥα!!!

Ὁ κύκλος κλείνει…
Ὁ ἐν λόγῳ κατεργάρης, γιὰ τὰ πραγματικά του ἐγκλήματα, δὲν θὰ πληρώση, ἀκόμη, ἐφ΄ ὅσον χρειάζεται τὸ μύθευμά του.
Οἱ σκιώδεις ἐντολεῖς του, γιὰ τὴν ὥρα, ἐπίσης δὲν θὰ πληρώσουν, ἐφ΄ ὅσον καὶ νὰ κρύβονται γνωρίζουν καλῶς ἀλλὰ καὶ νὰ παραπλανοῦν ἀρίστως.
Ὁ πσῶῤῥας, ἀκόμη κι ἐὰν ἀνακοινωθῇ ἀπὸ ἐπίσημες δικαστικὲς ἀρχὲς ποὺ πράγματι ἔχει συγκροτήσει ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν, δὲν θὰ πληρώση, γιὰ τὴν ὥρα, πραγματικά.
Ἁπλῶς θὰ βοηθᾶ-βοηθούμενος στὴν ἐξακολούθησιν τῆς ἐλπιδεμπορίας.

Κοινῶς;
Ἡ μία καὶ μοναδικὴ περίπτωσις, γιὰ τὴν ὁποίαν θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν πραγματικὰ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι μία καὶ ἔπεται, ὡς φυσικὴ ἐξέλιξις, ὅταν κι ἐφ’ ὅσον μία σημαντικὴ μερὶς τοῦ πληθυσμοῦ μας θὰ συνειδητοποιήση πὼς τὰ ψέμματα τελείωσαν. Δὲν ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ σύντομος.
Ἔως τότε μόνον νὰ γελᾶμε μποροῦμε ἀπὸ τὰ παραπετάσματα ποὺ σηκώνουν οἱ καπηλευτὲς τῆς ἐξουσίας εἰς βάρος μας καὶ νὰ καταδεικνύουμε τὸ πόσο συχνὰ ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μὴν χαθῇ ἡ …κουτάλα ἀπὸ τὰ δικά τους χέρια.

Φιλονόη

Γιὰ νὰ γελάσουμε ἐπίσης….

 

Leave a Reply