Φθάνει τό τέλος τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων;

Τὰ ἔκτροπα στὸ Ἀμβοῦργον ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ πληρωμένους μισθοφόρους τοῦ Τζῶρτζ Σόρος…
Πᾶψτε ἐπὶ τέλους νὰ μασᾶτε «κουτό-χόρτο»!!!

Ὁ Ποῦτιν καὶ ὁ Τρᾶμπ λὲν στοὺς ἡγέτες τῶν G20 κατάμουτρα: Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων εἶναι τελειωμένη.

Αὐτὸ εἶναι ποὺ ὅλοι περιμένουμε…..Ὅμως πόσο γρήγορα αὐτό θά ἔλθῃ, ὅταν οἱ νεοταξίτες μποροῦν μέ τέτοιαν εὐκολία νά παίζουν μέ τό μυαλό μας; 

Γιατί τό λέω αὐτό; Πόσοι ἄνθρωποι στόν κόσμο θεώρησαν πώς τά ἔκτροπα στό Ἀμβοῦργο προεκλήθησαν ἀπό τούς «καλούς»; Καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀσχέτους….εἶναι ἄνθρωποι σκεπτόμενοι, ὑψηλοῦ IQ, ἄνθρωποι ποὺ «ψάχνουν».

Ὄχι κυρίες καὶ κύριοι! Τὰ ἐκτροπα ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ πληρωμένους τοῦ Σόρος, οἱ ὁποῖοι παρέσυραν ἄλλους ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ γνωρίζουν καλλίτερα…….

Σᾶς μεταφράζω μέρος τοῦ παρακάτω ἄρθρου.

«Ἀλλὰ ἐνᾦ ἡ ἀτζέντα τῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως ὑπέστη ἕνα κτύπημα ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Τρᾶμπ τὸν Νοέμβριο, τὰ μεγάλα σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν δὲν ἔχουν ἐγκαταλειφθῇ ἐντελῶς. Οἱ σφαγὲς στοὺς δρόμους τοῦ Ἀμβούργου ἀποτελοῦν ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ ἀναμφισβητήτου γεγονότος. Ἡ ὁμὰς τραμπούκων τοῦ George Soros – Antifa καὶ Black Bloc – ἦσαν πίσω ἀπ’ ὅλα αὐτά, πυρπολώντας αὐτοκίνητα καὶ τρομοκρατώντας ἀθῴους ἀνθρώπους προσπαθώντας νὰ μετατρέψουν τὴν πόλη σὲ κόλαση ἐπὶ τῆς Γῆς.»

Θὰ πρέπῃ ἐπίσης νὰ γνωρίζετε πὼς οἱ «ἀνάποδοι» ἔκαναν πᾶν ὅτι δυνατόν, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν συνάντηση Ποῦτιν – Τρᾶμπ.

Putin And Trump Tell G20 Leaders ‘NWO Is Finished’ Right To Their Faces

Γεώργιος Βουδούρης

 Δικό μου σχόλιον:

Ἐὰν προσέξατε, τὶς προηγούμενες ἡμέρες, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ «G20», ἂν κι «ἐγνώριζα» (τόσες καὶ τόσες φορὲς ἔχουν ἐπαναληφθῇ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ὅπως φυσικὰ καὶ οἱ «πολύχρωμες ἐπαναστάσεις»…), περίμεαν νὰ γίνουν τὰ πράγματα ἐν τελῶς ξεκάθαρα καί, στὴν συνέχεια, νὰ σχολιάσω…
Καὶ ὅντως… Τώρα τὸ κάνω.

Ἀκόμη κι ἐὰν ὑπάρχῃ «δρόμος», μέχρι νὰ ἀποδειχθοῦν πλήρως καὶ ξεκάθαρα οἱ πραγματικὲς προθέσεις Ποῦτιν καὶ Τρᾶμπ, διαπιστώνουμε ἐνδιαφέρουσες ἀνατροπές.Ἀλήθεια ὅμως…

Πόσοι ὅμως γνωρίζουν τό «τί» ἀκριβῶς εἶναι ὁ πάπας;
(Ὅπως ἀκριβῶς κι ὁ Τοῦρκος «Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης», σὲ μικρότερον βαθμὸ ὅμως…!!!)

Πόσοι γνωρίζουν πώς ὁ πάπας τῆς Ῥώμης (ἢ «Πόντιφεξ Μάξιμους»…) ἦταν πάντα -καὶ εἶναι φυσικά- ἕνας ἀπό τούς μεγίστους πυλῶνες τοῦ συστήματος τῆς «νέας (ἑβραϊκῆς) τάξεως πραγμάτων» -;;; – μαζύ – καὶ σὲ συνδυασμό- μέ τόν βρεταννικό (γερμανικὸ ἐδῶ καὶ κάποιους αἰῶνες) θρόνο;;;

Ἐνδεικτικό, γιὰ τὰ ὅσα δημοσιεύονται παραπάνω, ὄσον ἀφορᾶ στὴν προσέγγυση «Τρᾶμπ-Ποῦτιν», κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ προσφάτου «G20», ὅπου τὰ ἔκτροπα στὸ Ἀμβοῦργο ἐδημιουργήθησαν ἀπὸ πληρωμένους μισθοφόρους τοῦ Σόρος, ἐτοποθετήθη κι ὁ πάπας.

Δεῖτε λοιπὸν…
Τί  καλλιτέρα ἔνδειξις, ἄλλη ἀπὸ τὴν ἀντίδραση τοῦ πάπα τῆς Ῥώμης, στὴν ἐν λόγῳ προσέγγιση «Τρᾶμπ-Ποῦτιν», ἀκόμη καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὑπάρχει πολὺς δρόμος μέχρις ὅτου νὰ ἀποδειχθοῦν στὴν πράξη οἱ πραγματικὲς προθέσεις, τόσο τοῦ Τρᾶμπ, ὅσο καὶ τοῦ Ποῦτιν;

πηγὴ

Τριάρχης Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *