Ψέμματα καὶ προπαγάνδες τοῦ Βαρουφάκη

Ἐδῶ θὰ προτιμοῦσα νὰ τὸ διαβάσετε (ἂν καὶ λίγο κουραστικό), ὥστε νὰ γνωρίζετε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν προπαγανδιστὴ Γ. Βαρουφάκη, ποὺ ὑποτιμᾶ τὴν νοημοσύνη μας!!! 

Καθημερινῶς ἀναγνωρίζουμε μεγάλη δημοσιότητα γύρω ἀπὸ τὸν μνημονιακὸ Βαρουφάκη.
Δὲν ἀναφέρεται ὅμως τὸ πόσο ὑποκριτὴς εἶναι αὐτὸς ὁ Γιάννης (μὲ δύο «ν» παρακαλῶ).
Οὔτε λέγεται πὼς καταγράφοντας συνομιλίες του, οἱ ὁποῖες προβλέπεται νὰ δημοσιευθοῦν σὲ βιβλίο του ποὺ θὰ κυκλοφορήσῃ, εἶναι ἕνα ἐν τελῶς ἀνούσιο ζήτημα, ἐφ΄ ὅσον ὁ ἴδιος εἶναι ἄκυρος, ἀκόμη καὶ μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτόν του!!!

Πρῶτα – πρῶτα δὲν ἀναφέρεται πὼς ὑπέγραψε ὅλα τὰ κατὰ τῆς Ἑλλάδος, μνημόνια καὶ νομοσχέδια.
Ἀποδείξεις γιὰ τὸν ἰσχυρισμό μου, βῆμα πρὸς βῆμα, ποὺ ἔχουν ὡς ἐξῆς:

 1. Ἡ συμφωνία ποὺ ὑπέγραψε στὶς 20 Φεβρουαρίου τοῦ 2015 ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, ταὐτοχρόνως ἀναγνωρίζει ὡς ὑπαρκτὸν ὅλο τὸ χρέος.
  Ἀναφέρει δὲ αὐτὴ ἡ συμφωνία
  μὲ λίγα λόγια:

«Οἱ Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἀδιαμφισβήτητη δέσμευσή τους νὰ τιμήσουν τὶς οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις πρὸς ὅλους τοὺς πιστωτές τους πλήρως καὶ ἐγκαίρως.».

Ἡ πλήρης ἀναγνώρισις τοῦ χρέους τῆς χώρας!

Κι ἐπίσης αὐτὴ ἡ συμφωνία συνδέεται μὲ τὴν Συμφωνία τῆς προηγουμένης Κυβερνήσεως Σαμαρᾶ – Βενιζέλου, στὸ Eurogroup τῆς 27ης Νοεμβρίου τοῦ 2012.
Μὲ λίγα λόγια ὁ Βαρουφάκης μὲ αὐτὴν τὴν ὑπογραφή του ἀναγνωρίζει τὴν συμφωνία τοῦ 2012 γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃ μέχρι σήμερα ἀνενόχλητα τὸ ξεπούλημα.
(Ἰδοὺ ἡ συμφωνία ἀπισήμως ἀπὸ τὴν σελίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως:  europa.eu)

 1. Ἡ Ὁμολογία του γιὰ τὸ ὅ,τι συμφωνοῦμε μὲ τὸ 70% τοῦ Μνημονίου ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, σύμφωνα μὲ τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς στὶς 09/02/2015.
  Βίντεο – Ὁμολογία:

  (Δηλαδὴ δὲν θὰ σκίσῃ τὰ Μνημόνια…)

 1. Ψηφίζει τὸ ἑξῆς:

α) Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ἀποθεματικὰ τῶν Δήμων μὲ τὸ ΦΕΚ Α 43/27-4-2015, ὅπου ἀναφέρεται πὼς πῆραν τὰ ἀποθεματικὰ τῶν Δήμων γιὰ νὰ πληρωθῇ ἡ τότε δόσις πρὸς τὸ ΔΝΤ.
Πρᾶξις ποὺ ἐμπράκτως ἀναγνωρίζει ὅλο τὸ παράνομον χρέος ὡς ἀληθές.
Κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον νωρίτερα ἐφώναζε πὼς εἶναι παράνομον.

β) Κλείσιμο τῶν Τραπεζῶν [Capital Controls] στὸ Φῦλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, μὲ ἀριθμὸ 65, τῆς 28ης Ἰουνίου 2015.
Κι ἐκεῖνος ἔλεγε πὼς τὸ ἔκανε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, ἐνῶ ἤδη φαίνεται τὸ ὄνομά του στὸ ΦΕΚ…
Ἐὰν διαφωνοῦσε, δὲν θὰ ὑπέγραφε!!!

 1. Στὶς 10 Ἰουλίου τοῦ 2015, μετὰ τὸ Δημοψήφισμα τοῦ «ΟΧΙ», ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν Βουλή, σὲ μίαν πολὺ σημαντικὴ ψηφοφορία, ἀλλὰ ἔστειλε ἐπιστολή του πὼς συμφωνοῦσε, δηλώνοντας «ΝΑΙ» στὴν ψηφοφορία.
  Ἐπρόκειτο γιὰ τὸν Μηχανισμὸ Στηρίξεως τοῦ ESM ποὺ συνδέεται μὲ τὸ ΔΝΤ.
  Ἐκτὸς λοιπὸν ὅλων τῶν ἄλλων, ἐπρόδωσε καὶ τὸ ξεκάθαραο «Ὄχι» τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ!!!

Ἔδω μιλάμε γιὰ πραγματικὰ γεγονότα, μὲ ἐπίσημες ἀποδείξεις, κι ὄχι γιὰ θεωρίες καὶ λόγια.
Τὸ μόνον ποὺ μετρᾶ εἶναι οἱ πράξεις τῶν ψηφισθέντων κι κι ὄχι τὰ λόγια τοῦ ἀέρος, ὅπως κάνει τώρα ὁ Γ. Βαρουφάκης.

Ὅποτε ἐρωτῶ:

Τί νά τό κάνουμε τό ἄκυρό του βιβλίο, πού θά κυκλοφορήσῃ, ἐφ΄ ὅσον ἤδη τά ἔχει πρό πολλοῦ ψηφίσῃ ὅλα τά εἰς βάρος μάς μέτρα;
Ἂς τελειώσουν τὰ ψέμματα τοῦ Βαρουφάκη καὶ ἐπὶ τέλους ἂς πάψῃ νὰ ὑποτιμᾷ τὴν νοημοσύνη μας.

Σταματόπουλος Δημήτρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *