Γιατί μόνον …«ἀκραῖοι» ἀσχολοῦνται μέ τά σοβαρότερα προβλήματα τῆς Ἀνθρωπότητος;

«Ὄχι στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν. Τὰ μετρητὰ εἶναι ἐλευθερία. Ἐναλλακτικοὶ γιὰ τὴν Γερμανία».

Ἔτσι λέει ἡ ἀφίσσα.
Ἢ, μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀμήχανη στιγμὴ ποὺ πρέπει νὰ ἀναγνωρίσῃς ὅτι οἱ «ψεκασμένοι» ἔχουν δίκιο, σὲ ἕνα σπουδαῖο θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο οὐδεὶς ἄλλος μιλᾶ.

Ὅταν θὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ ἀτζέντα γιὰ δεκάδες σοβαρὰ ζητήματα ἔχει παραδοθῇ στοὺς «ἀκραίους», μὲ τοὺς δῆθεν σοβαροὺς νὰ σφυρίζουν ἀδιάφορα καὶ νὰ προβάλουν ὡς μοναδικό τους ὅπλο τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα, θὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Μέχρι πό θά «τσιμπᾷ» ὁ κόσμος, ἀποφεύγοντας ἀπό ἔνστικτο αὐτούς πού κατεχωράθησαν ὡς «ψεκασμένοι», ὅταν ταὐτόχρονα ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔχουν σέ πολλά δίκαιον;

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply