Διαφορὰ μεταξὺ Νενέκου καὶ Ναιναίκου

Ἀκοῦμε καθημερινὰ τὴν ἀπαξιωτικὴ ἔκφραση «Νενέκος».
Εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προδότου!!!

Κάποιοι ὅμως, μὴ γνωρίζοντας τὴν προέλευση τῆς λέξεως «Νενέκος», νομίζουν ὅτι εἶναι μία λέξις ποὺ ἐμπεριέχει δύο φορὲς τὸ καταφατικὸ «ναί» δηλαδὴ ἐννοῦν αὐτὸν ποὺ λέει «Ναί» σὲ ὅλα.

Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Ποιό εἶναι τὸ σωστό;

Καὶ τὰ δύο!!!

Τὸ «Νενέκος» εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ προδότου, τοῦ συνειδητοῦ Προδότου καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸν Δημήτριο Νενέκο.
Πῶς ἔχει ἡ Ἱστορία: Ἐκεῖ στὰ 1825, στὸν Μοριά, ὑπῆρχε ἕνας Ἀρβανίτης ὁπλαρχηγὸς τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὁ Δημήτριος Νενέκος. Αὐτὸς κατὰ τὴν ἐκστρατεία ὅμως τοῦ Ἰμπραῆμ πασσᾶ, δελεάσθηκε ἀπὸ ὑλικὰ ἀνταλλάγματα καὶ μετετράπη σὲ συνειδητὸ προδότη τῆς Ἐπαναστάσεως. Ὁ Ἰμπραὴμ τοῦ ὑπεσχέθη γαῖες καὶ ἀσυδοσία πρὸς αὐτὸν καὶ ὅλη τὴν γενά του κληρονομικῶς καί, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, προεκάλεσε καὶ σουλτανικὸ φιρμάνι μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Νενέκος μετονομάσθη Μπέης Νενέκος. Ὁ Νενέκος ὀργάνωσε μὲ ἄλλους, ἐπίσης προσκυνημένους ὀπλαρχηγούς, 2,000 ἐνόπλους τῆς περιοχῆς του, ποῦ ἀκολουθοῦσαν τὰ στρατεύματα τοῦ Ἰμπραῆμ σὰν ὀπισθοφυλακή, μὲ ἀρκετὲς συμμετοχὲς σὲ συγκρούσεις μὲ τοὺς Ἕλληνες ἐπαναστάτες. Σημειωτέον ὅτι ὁ Ἰμπραὴμ χρησιμοποιοῦσε κάθε εἴδους μέσον, τρομοκρατία καὶ βαρβαρότητες, στὴν περίπτωση δὲ τοῦ Νενέκου καὶ ἀνθρώπους ἀκόμη, καθὼς καὶ ἀπόπειρες δολοφονίας κατὰ τοῦ Κολοκοτρώνη, γιὰ νὰ σβήσῃ τὴν Ἐπανάσταση. Τὸ γεγονὸς ὅμως ποὺ ἐξόργισε τὸν Κολοκοτρώνη ἦταν ὅτι ὁ Νενέκος εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ αἰχμαλωτίσῃ, ἢ καὶ νὰ ἐξοντώσῃ τὸν Ἰμπραήμ, ἀλλὰ δὲν τὸ ἔπραξε. Ὁ Ἰμπραὴμ εὑρέθη στὸ ἔλεος τοῦ Νενέκου, ὅταν χάθηκε μόνος του σὲ δάσος κοντὰ στὰ Καλάβρυτα, ἀλλὰ ὁ Νενέκος, πιστὸς στὴν συμφωνία τους, τὸν ανεκάλυψε, τὸν ἐπεριποιήθη καὶ τὸν ᾡδήγησε ἀσφαλὴ στὸ στρατόπεδό του. Τότε ὁ Κολοκοτρώνης εἶπε τὸ γνωστὸ «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι στοὺς προσκυνημένους» καὶ ἔδωσε ἐντολὴ στὸν Σαγιὰ καὶ τὸν σκότωσε. Τὸ ὄνομά του δὲ χαρακτηρίζει πάντα τοὺς τουρκοπροσκυνημένους, δηλαὴ τοὺς πλέον αἰσχροὺς Προδότες τοῦ ‘Ἔθνους.

Στὴν σημερινὴ ἐποχή, οἱ Νενέκοι, δηλαδὴ οἱ Προδότες, ἔχουν ἀναλάβῃ ἐργολαβικὰ τὸν προσηλυτισμὸ καὶ τὴν πύκνωση τῶν τάξεων τῶν Προδοτῶν, μὲ «φρέσκο αἷμα» ποὺ θὰ ἀνανεώνῃ τὴν παρουσία τους στὴν Πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.
Καὶ μιλὼ εἴτε γιὰα τὸ Ἑλληνικό, εἴτε γιὰ τὸ Κυπριακὸ Κράτος.

Ἔχουν μπῇ δηλαδὴ σὲ μίαν διαδικασία ἀπαξιώσεως τῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἔθνους μας, ποὺ τὸ διετήρησανε ὄρθιο χιλιάδες χρόνια καὶ ποὺ τοῦ ἔδωσαν τὸὸ χαρακτηριστικὸ προσδιορισμὸ ὡς συνωνύμου τοῦ ἔθνους, ποὺ διέπεται ἀπὸ ἄκρατα αἰσθήματα φιλοπατρίας, ἀντιστάσεως, αὐταπαρνήσεως καὶ αὐτοθυσίας!!!
«Μητρός τε καὶ πατρός τε …»!

Ἐπιτυγχάνοντας αὐτὸ διὰ τῆς εὐδαιμονίας ποὺ προσφέρει τὸ «βόλεμα» σὲ κυβερνητικὲς θέσεις, ὀργανισμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς ἀργομισθίας, ζητοῦν ὡς ἀντίδωρο ἕνα «ναί» στὶς ἄνομες ἐπιδιώξεις τους. Ἕνα «ναί» τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ στὰ κελεύσματα τῶν ἐντολέων τους.

Ὅσοι ποῦν αὐτὸ τὸ «ναί» καὶ συνταχθοῦν μαζύ τους… αὐτόματα κατατάσσονται στὸ ἐμετικὸ Σῶμα τῶν «Ναιναίκων», αὐτῶν ποὺ θὰ εἶναι τὰ πρῶτα «σφακτάρια» στὴν θυσία, ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα… Μόνον ποὺ δὲν τὸ ξέρουν…

Νομίζουν ὅτι εἶναι καλυμμένοι ὑπὸ τὴν προστασία τῶν Νενέκων ἀλλὰ «φεῦ πλανῶνται πλάνην οἰκτράν». Οἱ Τοῦρκοι τὸ 1974 δὲν ἔκαναν διαχωρισμὸ Μακαριακῶν καὶ Γριβικῶν ὅταν ἐκτελοῦσαν ἐν ψυχρῷ…

Ναιναῖκοι… Καταλάβετε ἕνα πράγμα: Ἡ μόνη ἀσφάλεια ποὺ μπορεῖτε νὰ ἐλπίζετε ὅτι θὰ ἔχετε θὰ εἶναι μὲ τὶς Πατριωτικὲς Δυνάμεις τῆς Χώρας. Μόνον ἐκεῖ θὰ μπορεῖτε νὰ νοιώθετε ὅτι δὲν θὰ ἀμυνθεῖτε μόνοι, ἀλλὰ μετὰ πολλῶν…

Μόνον ὁ συμπαγὴς πατριωτικὸς χῶρος μπορεῖ νὰ εἶναι ἀνάχωμα στὶς ἐπιδιώξεις τῶν Νενέκων ποὺ δὲν τοὺς νοιάζει ἐὰν ἡ χώρα «τουρκέψῃ» ἀρκεῖ νὰ πάρουν τὴν περιουσία ποὺ ἔχασαν τὸ 1974 πίσω…

Γιατί, νὰ θυμᾶστε… Ἐὰν ἔλθῃ ἡ ὥρα οἱ Νενέκοι θὰ εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ ἀναζητήσουν ἀσφάλεια στὴν Ἀγγλία, ἢ ἀλλοῦ …μακρυά, μακρυὰ ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὸ ἀτσάλι…
Καὶ μετά, ἀφοῦ θὰ ἠρεμήσουν οἱ καταστάσεις – παρὰ τὴν ἀπώλεια τῶν πάντων – θὰ ξανὰ-επιστρέψουν «ὡς σωτῆρες»…

Τὸ ξανὰ εἴδαμε τὸ ἔργο…
Ἔτσι δέν εἶναι;

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply