Δυστυχῶς μᾶς ἔμειναν οἱ τραγάκηδες…

Ὑποθέσεις σὰν καὶ αὐτὴν τοῦ τρισαθλίου Τραγάκη ἔχουν καὶ τὰ καλά τους, ἐπειδὴς ἡ ἀντίθεσις ποὺ δημιουργεῖται ἀπὸ τὴν προβολή τους, (τὸ κοντρὰστ ποὺ λέμε καὶ στὴν φωτογραφία), μᾶς κάνει νὰ προσέχουμε καὶ τοὺς σεμνούς, καλοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ὑπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἀλοίμονο, περνοῦν ἀπαρατήρητοι, διότι ἡ καλοσύνη, ἡ τιμιότης, ἡ εἰλικρίνεια καὶ τὸ ἦθος δὲν ἔχουν πέραση στὶς ἡμέρες ποὺ ζοῦμε.

Γιὰ παράδειγμα… Ἀκούσατε ποτέ ἀπαιτήσεις καί ὑπερφίαλες δηλώσεις ἀπό τόν Ἀχιλλέα Καραμανλῆ, ἕναν ἐπὶ δεκαετίες στρατιώτη τῆς παρατάξεως, ποὺ ὅταν λόγῳ προκεχωρημένης ἡλικίας καὶ φυσικῆς κοπώσεως ἠναγκάσθη νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ μετερίζι τῶν Σεῤῥῶν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔδινε τοὺς ἀγῶνες; Ἀκούσατε ποτέ νά ἀπαιτῇ σάν μικρέμπορος νά πάρῃ τήν θέση του ὁ υἱός του Κώστας Καραμανλῆς ὁ Γ΄;

Σὰν πατέρας βέβαια, ἀλλὰ καὶ σὰν πατριώτης καὶ ἄνθρωπος βαθύς, ποὺ ἤξερε νὰ διακρίνῃ τῖς ἀξίες καὶ τὴν ἀριστεία, ἤξερε ὅτι τὸ παιδί του ἦταν τὸ καλλίτερο γιὰ νὰ ἀναλάβῃ στὸ πόδι του. Ἀλλὰ δὲν μίλησε. Κατάπιε τὴν ἀγωνία του καὶ περίμενε ὑπομονετικὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Σαμαρᾶ, ποὺ τελικά, γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας, ἦταν θετικὴ γιὰ τὸν Κώστα. Κάτι ποὺ καὶ ὁ κόσμος τῶν Σεῤῥῶν κατάλαβε καὶ τὸν ἐξέλεξε τελικὼς πρῶτο βουλευτή, ἐπειδὴ καὶ ὁ κόσμος μὲ τὸ ἀλάνθαστο αἰσθητήριό του ξέρει νὰ ἀναγνωρίζῃ τὴν ἀριστεία, ὅταν αὐτὴ δὲν ἐπιδεικνύεται αὐτάρεσκα.

Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας ἐπικρατοῦν οἱ Τραγάκηδες. Δυστυχῶς. Καὶ οἱ σεμνοὶ μένουν στὴν σκιά.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

(Visited 156 times, 1 visits today)
Leave a Reply