Ὑπῆρξαν πολλοὶ προδότες στὴν Κύπρο

Στὸ ὅτι ἡ προδοσία ἦταν τόσο ἐμφανῆς τὸ 1974, συνηγορεῖ τὸ γεγονὸς πὼς ὁ μόνος ποὺ ἐπλήρωσε γιὰ αὐτὴν ἦταν κάποιος ποὺ δὲν εἶχε ἐνεργὸ ῥόλο σὲ …αὐτήν!!!
Ὁ Νῖκος Σαμψών…

Στὴν δὲ Ἑλλάδα οὐδεὶς μπῆκε στὴν φυλακὴ γιὰ τὴν προδοσία τῆς Κύπρου.
Οὔτε κἂν ὁ Ἰωαννίδης… (Ὁ Ἰωαννίδης κατεδικάσθη κι ἐφυλακίσθη γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν ἐπανάσταση τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967 καὶ ὄχι γιὰ τὸν σχεδιασμὸ τοῦ πραξικοπήματος κατὰ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου στὴν Κύπρο!!!)

Γιὰ νὰ ξέρουμε λοιπὸν τὶ λέμε…

Ὁ πρῶτος λοιπὸν προδότης τοῦ 1974 ἦταν ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὸν στρατιωτικὸ ἐξοπλισμὸ τῆς Ἐθνοφρουρᾶς.
Ποιός νά ἦταν αὐτός ἄρα γέ; 

Ὄσο λοιπὸν ἐπρόδωσε ὁ ἠλίθιος Ἰωαννίδης μὲ τὸ κάθαρμα τὸν Γκιζίκη, τὸν Μπονάνο καὶ τὸ λοιπὸ Ἐπιτελεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπανακάμψαντα ἐραστὴ τοῦ Εὐταξία καὶ τὴν Ῥοζαλία του, ἄλλο τόσο ἐπρόδωσε μὲ τὸν τρόπο του καὶ αὐτὸς ποὺ ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς Ἐθνοφρουρᾶς καὶ δὲν τὸ ἔκανε.
Ἄφησε δὲ τὴν Ἐθνοφρουρὰ μὲ τὰ Lee Enfield n. IV, τοὺς ὅλμους ποὺ δὲν ἐδούλευαν, τὰ Marmon, τὰ Τ-34 ποὺ εἶχαν πολεμήσῃ στὸ Κοῦρκ, ἐνᾦ δὲν ἐδέχθη νὰ τὰ ἀντικαταστήσῃ μὲ 106 ὁλοκαίνουργια ἅρματα ΑΜΧ-30S μὲ 90άρι πυροβόλο, ποὺ τοῦ προσεφέρθησαν σὲ καλὴ τιμὴ ἀπὸ τὴν κατασκευάστρια ἑταιρεία, μὲ μεσολάβηση τῆς Ἑλληνικῆς «χουντικῆς» Κυβερνήσεως, λόγῳ τῆς ἀκυρωμένης παραγγελίας τῶν Αἰγυπτίων.
Ναί, αὐτὸς ἐπρόδωσε ἐπίσης… Κι ἐπρόδωσε γιατὶ ἀφησε τὰ ἐπάκτια πυροβολεῖα, ἀπὸ Βαβυλᾶ μέχρι Πικρὸ Νερό, χωρὶς πυροβόλα – ἕνα δὲ ἀπὸ αὐτὰ ἐπέτρεψε νὰ γκρεμισθῇ, πρὸ κειμένου νὰ κτισθῇ τὸ Ξενοδοχεῖον «Ζέφυρος».

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply