Χάνουμε τὴν Βικάρα…

….STOP!!!

Βγῆκε ἀπὸ τὴν τροῦπα του ὁ πσῶῤῥας καὶ εἶπε, ἀπείλησε, ξεκαθάρισε μά, πρωτίστως «ἀπεχώρησε», μὲ συνοπτικότατες διαδικασίες τὴν βικάρα καὶ τὸν θεοδωροπούλιους!!!

Βικάρα εἶναι ἐκείνην, ἡ μανδάμ, ποὺ ἔλυνε κι ἔδενε ἐκεῖ μέσα, ποὺ ἦταν δεξιοαριστερό του χέρι, ποὺ ὅταν ἐδόθη ἐντολὴ νὰ παραποιηθῇ ὡς «σεξουαλικὴ παρενόχλησις» ἡ προσπάθεια τοῦ Ῥήνου γιὰ ἐπικοινωνία μαζύ της (πρὸ κειμένου νὰ τῆς δοθοῦν στοιχεία γιὰ τὴν ἀπάτη πσῶῤῥα-λαμπράκιους), ἐκείνη καὶ  σιώπησε καὶ ἐξηφανίσθη, ποὺ κατέστρεφε, μέσῳ τῆς ἑταιρείας της ἀρχαιολογικοὺς χώρους καὶ ποὺ θὰ μᾶς ἐχάριζε ἀπὸ 20.000 εὐρόπουλα, κατ΄ ἄτομον, ἐὰν ψηφίζαμε τὸ κόμμα τους.

Φονιάδες, τραμποῦκοι καὶ ἔμποροι ναρκωτικῶν οἱ συνεργάτες τοῦ πΣῶῤῥα;

Ντροπή σου Βίκυ Χαραλάμπους!!!

Μόνον ένας πανέξυπνος διαφθορέας θα έδινε το όνομα της μητέρας του Ασκληπιού σε μια εταιρεία και στην συνέχεια θα προσπαθούσε, εναγωνίως, στον βωμό του κέρδους, να οικειοποιηθεί έναν Ελληνικό Ναό, καταστρέφοντας ιστορία αιώνων, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Η εταιρεία Αρσινόη ΑΕ διευθύνεται από την κυρία Βίκυ Χαραλάμπους (6)(7), στέλεχος της END.

Ἐμπλέκονται συνεργάτες τοῦ Σῶῤῥα στό σκάνδαλο μέ τόν ναό τῆς Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος;

Νά σᾶς πῶ πώς λυπήθηκα;
Νά σᾶς πῶ πώς χάρηκα;
Ἀδιάφορον ὡς γεγονός, ἀπὸ τὴν ἀρχή του ἔως τὸ τέλος του.
Τὰ ἄχρηστα πάντα ἄχρηστα ἦσαν, πολλῷ δὲ μᾶλλον ἐὰν ἔχουν παρά-ἐκτεθῇ.

Ὅμως…
Ὁπωσδήποτε, ἐνημερωτικὰ καὶ μόνον, ὀφείλουμε νὰ παρατηροῦμε καὶ νὰ παρακολουθοῦμε τὸ φαινόμενον τῆς φαγωμάρας τους, πού, γιὰ κάποιον λόγο, διαισθητικὸ καθαρά, πιστεύω πὼς τὰ αἴτιά της ἐντοπίζονται στὰ …μπικικίνια. Ἧτοι, στὸ ποιὸς τρώγει σήμερα, ποιὸς θὰ τρώῃ αὔριο καὶ κατὰ πόσον κάποιοι προσεπάθησαν νὰ ἁρπάξουν ἀπὸ τὸν πσῶῤῥα τὴν «ἀγελάδα»-κορόιδα, ποὺ καταθέτουν τὰ λίγα-λίγα τους μηνιαίως, γιὰ νὰ μπορῇ ὁ πσῶῤῥας νὰ τρώγῃ πολλὰ πολλά, συστηματικῶς. Τὸ ὅ,τι οἱ εἰσφορὲς τὸν βοηθοῦν ἀκόμη νὰ ὑφίσταται καὶ νὰ ἐμφανίζεται ὡς …«ἀπὸ μηχανῆς θεός», ὅταν ἀπειλεῖται ἡ ἐξουσία του, εἶναι πασιφανές.  Διότι, γιὰ τέτοια ἄτομα τὸ θέμα ἐξουσίας ἔχει νόημα ἐὰν κι ἐφ΄  ὅσον τοὺς  διασφαλίζει ταὐτοχρόνως τὸ «πλούσια τὰ ἐλέη». Καλὴ ἡ ἐξουσία ἀλλὰ ἐὰν δὲν διέπεται ἀπὸ ἁρπακτὲς καὶ προσφορὲς καὶ καταθέσεις, εἰδικῶς γιὰ τέτοια ἄτομα, καταντᾶ ἄχρηστη καὶ σταδιακῶς ἐγκαταλείπεται.

Τέλος εἶναι πράγματι περίεργο ποὺ δὲν ἔχουν καθολικῶς ἐνασχοληθῇ οἱ ἀρχὲς μὲ τὸ νὰ ξεκαθαρίσουν τὸ πόσο ἀναληθῆ καὶ πλαστὰ εἶναι τὰ «ὁμόλογα» πσῶῤῥα. Κι αὐτὸ ἀποδεικνύει πὼς ἀκόμη τὸν χρειάζονται, σὰν μέσον καταστολῆς τῶν χαχόλων. Ἄλλως τέ… ἡ μή σύλληψις τοῦ ἀπατεῶνος αὐτοῦ, σὲ μίαν χώρα ποὺ τὸ ἔγκλημα ὑφίσταται, ἀναγνωρίζεται καὶ διώκεται μόνον ὅταν ἐνοχλῇ τὴν ἐξουσία τοῦ καθεστῶτος, εἶναι γελοῖο νὰ θεωροῦμε πὼς ὁ πσῶῤῥας παραμένει ἀσύληπτος γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ τὸν ἐντοπίσουν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Γιατί μιλᾶ χαμηλόφωνα; Ἔ;

Υ.Γ.2. Ἀναμένω ἐναγωνίως τὴν σειρὰ τοῦ καλογεροπουλίους… Θὰ πέσῃ πολὺ γέλιο…

Υ.Γ.3. Ἡ τοποθέτησις Νούλεζα γιά τό ἐάν ἔχουν (ἢ ὄχι) νομική ἰσχύ τά κωλόχαρτα τῆς ἐγκληματικῆς αὐτῆς ὀργανώσεως τί ἀπέγινε;

(Visited 189 times, 1 visits today)
Leave a Reply