Ζήτημα «Κρυπτείας» ἤ νέα προπαγανδιστική …μηχανή τῶν Μ.Κ.Ο.;

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ πόσο ἠλίθιοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ διαχειρίζονται τὰ προπαγανδιστικὰ ζητήματα, πάντα γιὰ τὸ …«καλό μας», θὰ πρέπη ἀρχικῶς νὰ θυμηθοῦμε τὸ τὶ σημαίνει ἡ «Κρυπτεία» ἱστορικῶς καὶ ἐννοιολογικῶς. Διότι ἡ «Κρυπτεία», πέραν πολλῶν πολλῶν ἄλλων, πρωτίστως παρέμενε σκιώδης καὶ …κρυφή, ὅπως ἄλλως τὲ μαρτυρᾶ καὶ τὸ ὄνομά της!!! Οὐδεὶς Ἕλλην θὰ τολμοῦσε νὰ χρησιμοποιήσῃ αὐτὸν τὸν τίτλο, ἐφ΄ ὅσον γιὰ νὰ γίνῃ χρῆσις του, θεωρητικῶς πάντα, θὰ ἔπρεπε νὰ περιλαμβάνῃ καὶ τὴν ἀνάλογο μυστικότητα. Τὴν «Κρυπτεία» δὲν τὴν γνωρίζεις. Σὲ γνωρίζει αὐτή!!!
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ λέμε ὅ,τι μᾶς κατεβῇ στὴν κεφαλή.

Ἡ «Κρυπτεία» ἦταν (ὅπως μᾶς τὰ λέει ἡ …σοφὴ βικιπαιδεία) ἕνα εἶδος «μυστικῆς ἀστυνομίας» ποὺ μεριμνοῦσε γιὰ τὸ νὰ παραμένουν οἱ εἴλωτες εἴλωτες, καθὼς ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ νὰ τιμωρῶνται οἱ προδότες (αὐτὸ δὲν μᾶς τὸ λέει ἡ …σοφὴ βικιπαιδεία).

βικαιπαιδεία

Ἦταν, στὴν πραγματικότητα, τὸ «μακρὺ χέρι» τοῦ κάθε Σπαρτιάτου, ποὺ ἀπένειμε τὸ Δίκαιον, βάσει πάντα τῶν δικῶν του ὁπτικῶν καὶ ἀντιλήψεων. (Κι αὐτὸ πάλι δὲν μᾶς τὸ λέει ἡ …σοφὴ βικιπαιδεία!!!). Θεωρεῖται πὼς θῦμα τῆς «Κρυπτεῖας ἦταν καὶ ὁ Ἐφιάλτης, ποὺ ὑπέδειξε στὸν Ξέρξη τὸν τρόπο γιὰ νὰ ἐξουδετερωθῇ ὁ Λεωνίδας καὶ οἱ τριακόσιοι Σπαρτιάτες του, μαζὺ μὲ τοὺς ἑπτακοσίους Θεσπιεῖς. (Φυσικὰ οὔτε αὐτὸ μᾶς τὸ λέει ἡ …σοφὴ βικιπαιδεία!!!)
Γιὰ λόγους ὅμως κοινῆς, κοινοτάτης λογικῆς, ἡ «Κρυπτεία» δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀφήνῃ τὸ …σφράγισμά της, ἐν εἴδει …Σπαρτιατο-Ζορό, ἐφ΄ ὅσον κάτι τέτοιο θὰ ἐπρόδιδε καὶ τὴν ἰδίαν καὶ τοὺς σκοπούς της. Ἡ «Κρυπτεία» λειτουργοῦσε κρυφίως καὶ οὐδέποτε ..ὑπέγραφε τὰ ὅσα ἔπραττε. Γι’ αὐτὸ καὶ ὑποθέτουμε πὼς ἐτιμώρησε τὸν Ἐφιάλτη. Δὲν τὸ γνωρίζουμε λόγῳ παραδοχῆς τῶν μελῶν της.

Αὐτὰ ὅμως ποὺ δὲν γνωρίζουμε εἶναι πολὺ πιὸ σημαντικὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ γνωρίζουμε. Ἡ «Κρυπτεία», καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ Σπαρτιάτες στὸ σύνολόν τους, ἀπελάμβανε ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παιδείας καί, ἰδίως, γλωσσικῆς καὶ ὀρθογραφικῆς ἀντιλήψεως. Συνυπολογίζοντας ἐμεῖς σήμερα, οἱ ἀδαεῖς, τὸ γνωστότατον: «Λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν», ἴσως μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἀκροθιγῶς ἐλάχιστα στοιχεῖα γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς ἀντιλήψεως τῶν Σπαρτιατῶν, πού, ἀποδεικνύεται, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται καὶ δὲν ὁμολογεῖται, ἀπὸ τὴν ἐπίσημο κρατικὴ ἐκπαιδευτικὴ μηχανή. Κι αὐτὸ τὸ ἐπίπεδον, τοῦ «Λακωνίζειν» ἀπὸ μόνον του, δηλώνει, πολὺ ἁπλᾶ, πὼς γιὰ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ Λακωνίζῃ, δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ ἀντιλαμβάνεται πλήρως ἐννοιολογικῶς τὴν γλῶσσσα του, ἀλλά, κυρίως, ἀπαιτεῖται νὰ ἀντιλαμβάνεται βασικὲς ἔννοιες κοσμοθεάσεως, νὰ φιλοσοφῇ ἐμπράκτως καί, τελικῶς, νὰ μπορῇ νὰ συμπυκνώνῃ στὶς λιγότερες δυνατές, σὲ ἀριθμό, λέξεις, νοήματα σαφῆ καὶ κατανοητὰ ἀκόμη κι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἐνασχολοῦντο μὲ τὸ …«ἄθλημα». Ἡ τόσων αἰώνων στάσις τοῦ «Λακωνίζειν», ποὺ ἐπισήμως ἀπῳλέσθη, δὲν εἶναι μία σκέτη οἰκονομία λέξεων, ἀλλὰ κυριολεκτικῶς ὑπέρ-συμπεμπυκνωμένη πληροφορία, ποὺ κατακτᾶται μόνον ἀπὸ ἄτομα (καὶ φυλές, ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) ποὺ ἔχουν ἐξελιχθῇ νοητικῶς πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοὺς γύρω τους.

Ἡ «Κρυπτεία» ὡς «μυστικὸς μηχανισμός», θεωρητικῶς, ἀπῳλέσθη κάπου μέσα στὶς …ἱστορικὲς ἀσάφειες, πού συνεπικουρούμενες ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῶν ῥωμαϊκῶν ἰσοπεδωτικῶν καταστροφῶν κάθε ἑλληνικοῦ δημιουργήματος, ἔπαυσε ὁριστικῶς ἢ σιώπησε διὰ παντὸς (ἤ, ἀκόμη κι …ἐκούρνιασε κάπου στὶς σκιές). Θεωρητικῶς, ἐφ΄ ὅσον ἀποτελοῦσε τμῆμα ἑνὸς εὑρυτέρου μηχανισμοῦ διασφαλίσεως τῶν συνθηκῶν Ἐλευθερίας καὶ αὐτοδιαθέσεως τῶν Λακώνων, ἐξηφανίσθη, μαζὺ μὲ τοὺς …Λάκωνες*, γιὰ νὰ ἀφήσῃ χῶρο ἐλεύθερο νὰ ἐξαπλωθῇ ὁ,τιδήποτε δὲν ἦταν …λακωνικό.

Σήμερα, θεωρητικῶς πάντα, δὲν ὑπάρχει ἡ «Κρυπτεία». Ἀλλά, ἀκόμη κι ἐὰν ὑπῆρχε πραγματικά, δὲν θὰ ἐνασχολεῖτο μὲ τὸν κάθε λογῆς Ἄμ(ο)ιρ(ο), διότι ὅσο …ξεπεσμένη κι ἐὰν ἦταν, πάντα θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιληφθῇ, νὰ κατανοήσῃ καὶ νὰ κάνῃ γνωστὴ σὲ ἄλλους τὴν διαφορὰ μεταξὺ τοῦ δουλεμπόρου (ποὺ χρησιμοποιεῖ τοὺς κάθε λογῆς Ἀμ(ο)ίρους) καὶ τοῦ κάθε Ἀμ(ο)ίρ(ου), ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τοὺς δουλεμπόρους. Κάθε ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς «Κρυπτείας», ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς …χαχόλους, θὰ ἐκλαμβάνετο ὡς στοχευμένη προπαγάνδα (προβοκάτσια) ὑπὲρ τῶν δουλεμπόρων. Θὰ ἦταν σὰν νὰ φοροῦσε κάποιος πακιστανομπαγκλαντεσιανὸς τὴν μπλούζα τῆς «χρυσῆς αὐγῆς» γιὰ νὰ σπάσῃ τὰ κεφάλια τῶν …συμπατριωτῶν του, ἐνοχοποιώντας …τοὺς χρυσαυγίτες. Σύνηθες μέν…!!!

Βγάλαμε τό κράνος ἀπό ἄτομο πού φορᾶ μαῦρο μπλουζάκι καί κτυπᾶ λαθρομετανάστες

…ἀναγνωρίσιμον δέ!!!

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν μεσολαβήση κάποιοι αἰῶνες, ἀπὸ τὴν τελευταία ἐπίσημο παρουσία τῆς «Κρυπτείας», θὰ μποροῦσε, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους τομεῖς, νὰ ὑπάρχῃ κάπου στὶς …σκιές, ἀρκούντως …ξεπεσμένη ἀλλὰ …«προσηρμοσμένη» ὅμως στὰ σημερινὰ δεδομένα τῆς ἀμαθείας, τῆς βλακείας καὶ τῆς ἀγραμματοσύνης. Καί, πάντα …θεωρητικῶς, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τόσο …λακωνική, ὅσο καὶ ὅλα αὐτὰ ποὺ σήμερα ἐπιβάλλονται ἀπὸ τὴν κρατούσα κι ἐπίσημο προπαγάνδα ὡς …ἀληθῆ!!!


Λὲς καί, ἐὰν ὑπῆρχε, θὰ ἐδήλωνε τὴν παρουσία της, ἰδίως στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως…

Θέμα (ῥατσιστικῆς) …«Κρυπτείας» λοιπόν;

Καί, βάσει τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως πάντα, θὰ τηλεφωνοῦσε …σημειώνοντας!!!

πηγὴ

…λοιπόν…
Τὰ κυτῇ αἷμα λέμε…

…κατὰ πῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν τὰ Μ.Μ.Ε., ποὺ ἔλαβαν τηλεφωνικῶς τὶς σχετικὲς πληροφορίες… (!!!)…
…ἀπὸ τὴν σύγχρονο …φανερὴ ὅμως «Κρυπτεία»!!!

πηγὴ

πηγὴ

Συζητᾶμε πάντα γιὰ τὴν ἰδίαν «Κρυπτεία», ποὺ ἤθελε, λέει, νὰ παγιδεύσῃ μὲ ἐκρηκτικὰ τὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου γιὰ νὰ ἀκυρώσῃ συνέδριο μὲ θέμα τὰ σύνορα….

πηγὴ

…ἀλλὰ δὲν τὸ ἔκανε διότι, κατὰ πῶς ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἤθελε μόνον νὰ γίνῃ γνωστή. Ὄχι βέβαια γιὰ νὰ δημιουργήσῃ πρόβλημα, ἀλλὰ γιὰ νὰ …αἰτιολογογήσῃ καὶ νὰ ἀποκρύψῃ, ὅταν χρειάζεται, νέους μηχανισμοὺς πλιατσικολογήματος.
Καί, τώρα, εἰδικῶς τώρα ποὺ μειώνονται οἱ χρηματοτροφοδοσίες πρὸς τὶς Μ.Κ.Ο. γιὰ τὸ «προσφυγικό», ξεκινᾶ ἐπισήμως μία νέα μηχανή: ἡ μηχανὴ τῆς …ἐπανενώσεως τῶν οἰκογενειῶν. Μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, θὰ κρύβῃ κι αὐτὴ πολὺ χρῆμα.
Χρῆμα γιὰ τοὺς …«ἐκλεκτούς» καὶ τοὺς «ἀνθρωπιζτές» πάντα…

 

Μπᾶ… συνωμοσιολογίες…
Ἤ ὄχι;

Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην…
Εἰδικῶς σὲ αὐτὲς τὶς ἐποχὲς ποὺ διαβιοῦμε, τὸ νὰ γίνῃς γνωστὸς γιὰ …«ἐθνικιστικές» ἀπόψεις, συνιστᾶ ὁπωσδήποτε σύνθημα κινητοποιήσεως τῶν δυνάμεων καταστολῆς κατὰ κάθε ὑγειῶς σκεπτομένου, ποὺ ἁπλῶς ἀρχίζει σιγὰ σιγὰ νὰ ἀντιδρᾷ, ὑποσυνειδήτως καὶ γιὰ λόγους ἐπιβιώσεως, σαφῶς (κι ἐπὶ τέλους) μόνον πατριωτικῶς.
Μία τέτοιου εἴδους «Κρυπτεία» ὅμως λειτουργεῖ ἐμμέσως ξεκάθαρα κι ἀπολύτως κατασταλτικῶς καὶ μόνον, ἐφ’ ὅσον συνηγορεῖ, μὲ τὴν σὰν «ἀπὸ μηχανῆς θεός» ἐνεργοποίησιν ὅλων ἐκείνων τῶν μηχανισμῶν καταστολῆς καὶ φιμώσεως κάθε πιθανοῦ ἀντιλόγου.
Ἤ ὄχι;

πηγὴ

Ἐν τάξει… ἀρκετὰ γελάσαμε.
Ὥρα μας νὰ σοβαρευθοῦμε καὶ νὰ ἀφήσουμε τὶς σαχλαμάρες στὰ παραμάγαζα τῆς CIA καὶ τοῦ πSoros, καθὼς καὶ στοὺς  μετέχοντες σὲ ὅλον τὸν προπαγανδιστικό τους μηχανισμό, ποὺ μοναδικός τους σκοπός, πέραν τῆς δικῆς μας καταστολῆς, παραμένει ἡ ἁρπακτή.
Κι ἐπεὶ δὴ γιὰ νὰ σοβαρευθοῦμε θὰ πρέπη νὰ ἀντιμετωπίσουμε μὲ σοβαρότητα τὶς σημερινὲς συνθῆκες προπαγάνδας καὶ παραπληροφορήσεως, ἂς θυμηθοῦμε κάτι παλαιώτερον:

Τὸ κινηματογραφηθὲν αὐτὸ γεγονὸς ἔλαβε χώρα στὶς 25 Ἰουνίου τοῦ 2010 καί, πάντα …«συμπτωματικῶς», οἱ μετέχοντες τῆς ἐν λόγῳ δράσεως κατεῖχαν, τοὐλάχιστον ἀρίστως, τὴν γλῶσσα, ἀλλὰ δὲν ἐλειτούργησαν μὲ τὴν λογικὴ τῆς «Κρυπτείας», ἐφ΄ ὅσον ἡ λογικὴ τῆς «Κρυπτείας» δηλώνει ἐκ τῶν πραγμάτων μυστικότητα. Ὄχι μυστικότητα στὸ ποιοὶ συμμετέχουν ἀλλὰ στὸ εἶδος τῆς «ὀργανώσεως» ποὺ δρᾶ.
Ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσιν δὲν συνέβη τὸ …αὐτονόητον!!!
Τοὐλάχιστον ὅμως εἴπαμε… Ἐγνώριζαν ἀπὸ γλῶσσα…

Γιὰ μίαν φωτογραφία γίναμε ὅλοι …«ῥατσιστές»!!!

Κατ’ ἐπέκτασιν, ἐὰν πράγματι ἦσαν οἱ ἴδιοι, θὰ μεριμνοῦσαν νὰ γράψουν (τοὐλάχιστον) καὶ σωστὰ τὸ …«μήνυμα» πρὸς τὸν κάθε Ἄμ(ο)ιρ(ο) ἐξηρτημένο ἐκ τῶν Μ.Κ.Ο., ποὺ μετατρέπεται σὲ πολυεργαλεῖο προπαγάνδας ἐν ἀγνοίᾳ του, ἐξυπηρετώντας τὰ νέας λογικῆς συμφέροντα τῶν διαχειριστῶν-δυναστῶν-καταστροφέων τῆς ζωῆς του καὶ τῶν ζωῶν μας.

Συνεπῶς, ἐκ τῶν ἀποδείξεων τῆς γλώσσης καὶ μόνον, συζητᾶμε γιὰ διαφορετικὲς «Κρυπτεῖες», ποὺ ἡ μὲν παλαιωτέρα ἐπέλεξε νὰ κτυπήσῃ ἕνα σύμβολον, ἡ δὲ νεωτέρα ἐπέλεξε νὰ «κτυπήσῃ» ἕνα πρόσωπο**.

Καί, ἐπὶ πλέον, ἡ μαννούλα του, ποὺ ἀδυνατώντας νὰ …σοβαρευθῇ, γελοῦσε ὡς χαζοχαρούμενη, τὴν ὥρα ποὺ περιέγραφε τὸ περιστατικό, ἔπρεπε, θεωρητικῶς πάντα, νὰ τρέμῃ ἀπὸ τὴν ταραχή της.

Ἀλλὰ δὲν ἔτρεμε, διασκεδάζοντάς το.
Ψιλὰ γράμματα ὅμως αὐτά. Προέχει ἡ παραπληροφόρησις καὶ ἡ ἐξυπηρέτησις τῶν συμφερόντων κάθε ἰδιοκτήτου
τῶν Μ.Κ.Ο., καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ὑπαλλήλων τους, ποὺ σταθερῶς ἐξυπηρετοῦν τὰ συμφέροντα μόνον τῶν μηχανισμῶν τοῦ κάθε πSoros.

Μετά ὅμως ἀπό ὅλα αὐτά πού ἔχουμε δῆ (καὶ τὰ ἀκόμη περισσότερα ποὺ παραμένουν …μυστικά), ἀντιλαμβανόμεθα πώς θά ἐδίσταζαν νά μᾶς …ἀναστήσουν ἀκόμη καὶ μίαν «Κρυπτεία»;

Δύο τινὰ λοιπὸν συμβαίνουν μὲ τὸ παραπάνω σκηνικὸ καί, ἰδίως, μὲ τὸν τίτλο «Κρυπτεία» ποὺ μᾶς ἐφόρεσαν!!!
Ἤ πράγματι εἶναι ἔτσι ἤ θέλουν νὰ μᾶς πείσουν πὼς εἶναι ἔτσι. 

Τὸ «πράγματι εἶναι ἔτσι», ἀποκλείεται καὶ γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω μά, ἰδίως διότι αὐτοὶ ποὺ ἐδημιούργησαν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, θέμα μὲ τὸν κάθε Ἄμ(ο)ιρ(ο), ἀγνοοῦσαν πολλὰ ἐπὶ μέρους στοιχεῖα καὶ γιὰ τὸν νόμο καὶ γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους διαδικαστικά, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν μὴ ἐπιλογὴ τοῦ ἐν λόγῳ φουκαρᾶ, τάχα μου γιὰ σημαιοφόρου.

Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀκόμη καὶ τὰ «ἑλληνικὰ hoaxes» (ποὺ λατρεύουν τοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ καταδιώκουν κάθε πολέμιό τους, μαζὺ μὲ ὅλα τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῶν ἐκπροσώπων τῆς παλαιᾶς καὶ νέας τάξεως στὴν χώρα μας), ἔσπευσαν νὰ τοποθετηθοῦν ἀρνητικὰ στὴν ἐν λόγῳ προπαγάνδα, ἐφ΄ ὅσον, κατὰ πάσα πιθανότητα, διεπίστωσαν πὼς καὶ δὲν ἔπιασε συνολικῶς, γελοιοποιώντας ἀπολύτως τοὺς ἐμπνευστές της, ἀλλά, ἐπὶ πλέον ἴσως νὰ ἀντελήφθησαν πὼς κάποιοι εἶναι ἀσύστολα ἀχόρταγοι καὶ τρῶν …μόνοι τους!!!
(Νά τό σχολιάσω ἤ καταλάβατε;)

Καταληκτικῶς.

  • Στόχος δὲν ἦταν ἡ κοινὴ γνώμη, ἀλλὰ κάτι παραπάνω, ποὺ σαφῶς ἔχει νὰ κάνῃ μὲ …ἐκταμιεύσεις ποσῶν καὶ μὲ νέες «νομομαγειρευτικές» ἐκδοχὲς τῆς νομιμότητος.
  • Στὸ παιχνίδι ἔλαβαν μέρος οἱ μετέχοντες τῆς κυβερνήσεως, γιὰ τοὺς γνωστοὺς «ἀνθρωπιζτικούς» (καὶ μὲ τὸ …ἀζημίωτον) λόγους τους.
  • Ἡ προπαγάνδα δὲν ἔπιασε εἰς βάρος τοῦ χαχολικοῦ τους κοινοῦ, ἀλλὰ τοὺς εἶναι ἀδιάφορον, ἐφ΄ ὅσον λειτούργησε ὅπως ἤθελαν, τὴν στιγμὴ ποὺ ἤθελαν, γιὰ νὰ ἀποδεσμευθοῦν νέα δυσθεώρητα ποσὰ ὑπὲρ τῶν ἐνασχολουμένων μὲ τὸ ἄθλημα τοῦ «ἀνθρωπιζμοῦ»..
  • Ἡ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, γελοιοποίησίς μας διεθνῶς ἐπέτυχε, ὄχι μὲ τὸ ἐπίσημο πρόσχημα τοῦ «ῥατσισμοῦ», ἀλλὰ γιὰ τὸ πραγματικὸ αἴτιο τῆς ἀχορταγίας τῶν ἐμπνευστῶν της. Δὲν σταματοῦν πουθενά, οὐδέποτε χορταίνουν καὶ παραμένοντας τόσο ἄπληστοι, τελικῶς θίγουν ὅλους ἐμᾶς ποὺ ἐμμέσως, ἀλλὰ σαφῶς, διασυρόμεθα.
  • Ἡ νέα «μηχανή», τῆς ἐπανενώσεως (λέει) τῶν οἰκογενειῶν, ξεκίνησε κι ἐπισήμως καὶ φέρνει νέα δεινὰ στὴν Εὐρώπη.
  • Ἡ κινητοποίησις τῆς Εἰσαγγελίας δὲν ἀφορᾶ στὸ νὰ ξεσκεπάσῃ τοὺς Μ.Κ.άκηδες ἀλλὰ στὸ ἐὰν ὁ κάθε Ἄμ(ο)ιρ(ος) ἔπεσε θῦμα ῥατσιστικῆς βίας καὶ ῥατσιστικῶν διακρίσεων, κάτι πού, καταφανῶς ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν γονέων τοῦ σχολείου μά, κυρίως, ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῆς ἀταλάντου μητρὸς τοῦ φουκαράκου. Παραλλήλως, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, πέραν τῆς γελοιοποιήσεως, στοχεοποιεῖται κάθε Ἕλλην, ἐφ΄ ὅσον καί, νομοτυπικῶς, τὸ δίκαιον τοῦ τόπου ἐξυπηρετεῖ αὐτοὺς ποὺ τὸ δημιουργοῦν γιὰ νὰ δαιτηροῦν ἐν καταστολῇ ὅλους ἐμᾶς.

Θὰ ἀναρωτηθοῦμε βέβαια ὅλοι μας γιὰ τὸ ἔως ποῦ φθάνει τὸ θράσος τῶν καταστολέων μας, γιὰ τὸ πόση ἀκόμη ἀνομία θὰ ἀνεχθῇ αὐτὴ ἡ δημοκρατικὴ κρατική μας μηχανὴ καὶ γιὰ τὸ πόσο μακρυὰ θέλουν νὰ ὁδηγήσουν τὴν …«βάρκα» τους τὰ στίφη τῶν ἀλληλοδιαπλεκομένων «ἀνθρωπιζτῶν».
Εἰλικρινῶς, ἀπαντήσεις ἀδυνατῶ νὰ σᾶς καταθέσω.
Μπορῶ ὅμως νὰ σᾶς ἐγγυηθῶ πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ παρὰ φύσιν «σκοινὶ κορδόνι» ποὺ ξεκίνησαν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ φαίνεται, δὲν μπορεῖ νὰ ἐξακολουθήσῃ γιὰ πολὺ ἀκόμη. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ συμβῇ αὐτό, ὄχι διότι θὰ …ξημερώσουμε μίαν ἡμέρα πολλοὶ καὶ ἀποφασισμένοι, οὔτε διότι θὰ κατέλθουν οἱ …θεοί μας γιὰ νὰ μᾶς σώσουν, οὔτε διότι θὰ ἔλθουν οἱ …ἐξωγήινοι γιὰ νὰ μᾶς κατασπαράξουν.
Ἁπλῶς θὰ καταπέσῃ, μὲ ὑπερβολικὸ θόρυβο καὶ ἀδιευκρίνιστες, παράπλευρες, ζημίες καὶ καταστροφές, διότι βασίζεται σὲ κάτι ποὺ ἀκυρώνει τὴν φυσικὴ ἐπιλογὴ ἐπιβιώσεως τῶν εἰδῶν στὸν πλανήτη μας. Στὴν πραγματικότητα ὅλος αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ὑφίσταται γιατὶ πατᾶ ἐπάνω στὸν μηχανισμὸ δημιουργίας τοῦ νέου ἀνθρωπίνου εἴδους. Ἑνὸς ἀνθρωπίνου εἴδους ποὺ θὰ προκύψη, βάσει τῶν ἀρχικῶν σχεδιασμῶν, ἀπὸ τὶς παγκόσμιες μιγαδοποιήσεις τῶν ἀπολύτως δουλοποιημένων μαζανθρώπων. Κι αὐτό, εἰδικῶς αὐτό, οὐδέποτε ἐπετράπη νὰ συμβῇ στὸν πλανήτη, ὅσες φορὲς κάποιοι τὸ πάλεψαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ προκύψῃ.
Πολλῶ δὲ μᾶλλον τώρα, ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήση νὰ συμβαίνουν πολλά, πάρα πολλά, ἀνησυχητικὰ γιὰ τὴν ἰσχὺ τῆς κρατούσης κάστας τῶν σαπροφύτων. Ἐμεῖς ἴσως νὰ μὴν τὰ βλέπουμε, ἀλλὰ σίγουρα κάποιοι καὶ τὰ ἀντιλαμβάνονται καὶ τὰ τρέμουν καί, πρὸς τοῦτον, βιάζονται διαρκῶς καὶ περισσότερο, γιὰ νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ πρόγραμμα τῆς ἀτζέντας τους.
Προσεχῶς νέα ἐπεισόδια λοιπόν…
Ἂς παραμένουμε ἐν ἐγρηγόρσει. 

Ὅσο γιὰ τὸ τελικό τους σχέδιον…
Τελοῦμε ἐν ἀναμονῇ…

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ποιός (πραγματικά) ἄμοιρος θά κλαίῃ τό σπιτάκι του, ἐντός τοῦ ὁποίου διαβιεῖ τήν σήμερον ὁ κάθε Ἄμ(ο)ιρ(ος);

Τὰ κουφώματα μαρτυρουν κατοικία τοὐλάχιστον 25ετίας. Μία τέτοια κατοικία ἢ παρελήφθη διὰ τῶν πλειστηριασμῶν ἀπὸ τοὺς «ἀνθρωπιζτές» ἢ παρεχωρήθη, διὰ τοῦ προγράμματος τῶν «ἐνοικιάσεων» μέσῳ Μ.Κ.Ο., μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ «ἀνθρωπιζτοῦ» Ο.Η.Ε.. Τὸ χρῆμα ὅμως οὐδέποτε καλύπτει τὶς πραγματικὲς ζημίες (ὄχι σὲ εἶδος) τῶν ἰδιοκτητῶν, πρώην ὴ νῦν.

Ἐδῶ δὲν ἐδίστασαν νὰ ἐμφανίσουν ἀκόμη καὶ …«ἐθνικιστική», λέει, ὁμάδα, μὲ συμβολισμοὺς …«ἆστα λὰ βίστα μπέιμπυ»…!!!

Γιατί εἶναι πράκτορες;
Πρῶτα πρῶτα γιατὶ τοὺς διαφημίζουν οἱ …πράκτορες.
Δεύτερον, καὶ πολὺ σημαντικότερον, διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ Ἕλληνες πατριῶτες θὰ ἐπέλεξαν κάποιο τέτοιο σύμβολο. Διότι οἱ Ἕλληνες πατριῶτες, οἱ πραγματικοὶ Ἕλληνες πατριῶτες, γνωρίζουν τὸ τὶ σημαίνει αὐτὸ τὸ σύμβολον. Καὶ γνωρίζουν ἐπίσης πὼς ἡ χρῆσις τους, ἰδίως αὐτὲς τὶς …«γκαστρωμένες ἡμέρες» εἶναι ἐπικίνδυνη καὶ ἀνόητη.
Τρίτον διότι στὴν Ἑλλάδα οἱ μόνοι πραγματικοὶ ναζί, (ὄχι γιαλαντζὶ σὰν τοὺς χρυσαυγῖτες) εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐξουσιάζουν.
Τέταρτον διότι στόχος δὲν εἶναι μόνον ἡ δημιουργία ἀναταραχῶν ἀλλὰ καὶ ἡ ταὔτισις τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας, καθὼς καὶ κάθε πατριωτικοῦ συναισθήματος, μὲ κάτι ἀκραῖον καὶ μισητό.
Πέμπτον διότι ἀκόμη καὶ οἱ ἄλλοι ξεφτιλοπράκτορες, τῆς ἀριστερᾶς, τῆς ἀναρχίας ἤ τέλος πάντων τοῦ κακοῦ τους τοῦ καιροῦ, ἐπιλέγουν ἑλληνικὰ ὀνόματα, ἄν καὶ ΜΙΣΟΥΝ κάθε τὶ ἑλληνικό. Οἱ …«πατριῶτες» ξέχασαν τήν γλῶσσα τους;
Ἕκτον διότι ὁ Ἕλλην, ὁ πραγματικὸς Ἕλλην, ἀναγνωρίζει πὼς ὁ ὑπαίτιος ΔΕΝ εἶναι ὁ κάθε βλάξ, ποὺ λειτουργεῖ ὡς πιστὸς στρατιώτης τοῦ Soros, ἀλλὰ ὁ Soros  καὶ τὸ ὁ,τιδήποτε αὐτὸς πρεσβεύει…

Νέα πρακτόρια μᾶς κουβάλησαν…

* Σαφῶς καὶ δὲν ἐξηφανίσθησαν οἱ Λάκωνες. Ἔχουν φάη ὅμως τόσο ξέσκισμα, τόση καταστολὴ καὶ τόσην προπαγάνδα (ὅπως καὶ οἱ Κρῆτες βεβαίως βεβαίως), ποὺ γιὰ νὰ ἀνατραποῦν οἱ σημερινὲς συνθῆκες διατηρήσεώς τους ἐν δουλείᾳ, θὰ περάσουν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Κυριολεκτικῶς. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Κρῆτες.

** Ἡ ἀρχικὴ «Κρυπτεία» ἐστόχευσε τὸ σημεῖον ἀνεγέρσεως τοῦ τεμένους. Ἡ σημερινὴ στοχεύει παιδάκια καὶ ὑποστηρικτικῶς δρᾶ ὑπὲρ τῶν τρωκτικῶν τοῦ πλανήτου. Ἡ ἐν λόγῳ λεπτομέρεια συνιστᾶ καὶ τὸ κύριον γνώρισμα διαφοροποιήσεώς τους. 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply