Ὑφίσταται (καί) ἠλεκτρονικός πόλεμος στό Αἰγαῖον;

Σκάφος ἠλεκτρονικοῦ πολέμου τοῦ Τουρκικοὺ ναυτικοῦ «Τσάνταρλι» πραγματοποιεῖ ὑποκλοπὲς σὲ σταθερὰ καὶ κινητά, μπλοκάρει καὶ τὶς ἐπικοινωνίες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας καὶ δημιουργεῖ καὶ σοβαρὰ τεχνικὰ προβλήματα στὶς πτήσεις..

Πλοῖο τῆς ΜΙΤ στὴν Σοῦδα ἐξετέλεσε τὴν ἀποστολή του καὶ ἔφυγε ἀνενόχλητο…

Ἐὰν ὑπῆρχαν ὑπηρεσίες καὶ κράτος θὰ συνελάμβαναν τὸ 12μελές πλήρωμα (ὅλοι Τουρκοι πράκτορες) καὶ θὰ τοὺς ἀπηγγέλοντο κατηγορίες κατασκοπείας…

TCG Gökova (F 496) διαθέτει Electronic warfare
decoys: AN/SLQ-32 SLQ-32(V)3 – Expanding on the (V)2’s capabilities, the (V)3 added active radar-jamming capability. The (V)3 was installed on various combatants such as cruisers, battleships, large amphibious ships and high-value replenishment vessels.

SLQ-32(V)5 – The (V)5 was built as a response to the Stark incident in 1987. The (V)5 incorporated a compact version of the (V)3 system intended to give active jamming capability to the Perry class FFG’s, which were too small to carry a full (V)3.

Βαθειὰ μεσάνυκτα…

Δρακάτος Ὄθων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply