Βράβευσις γιά τά …πανηγύρια;

Δὲν ξέρω τὶ συνέβη στὴν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ, τὰ προηγούμενα εἰκοσιτετράωρα, ἀλλὰ ὑποψιάζομαι πὼς ἡ ἐν λόγῳ παράστασις σκόρπιζε πολὺ γέλιο… Τὸ γέλιο ὅμως λείπει ἀπὸ τὴν ζωή μας…
Καί, δυστυχῶς, ὅπως πολλὰ ἀκόμη τέτοια, ἐμεῖς τὸ χάσαμε τὸ σκηνικό…
Ἂς κάνουμε ὅμως μίαν προσπάθεια, καθυστερημένα, γιὰ νὰ διασκεδάσουμε κάπως…

Εἴδαμε λοιπὸν σύσσωμο τὸ καραγκιὸζ – σαράι, ποὺ μᾶς τὸ παίζει (ἀπολύτως ὑπεροπτικὰ καὶ διαβιώντας ἐκτὸς πραγματικότητος), μὲ ὅλους τοὺς …τύπους, (ἂς ποῦμε) κυβέρνησις, νὰ περιφέρεται στὴν Νέα Ὑόρκη καὶ στὰ γραφεία τοῦ Ο.Η.Ε…

πηγὴ

Εἴδαμε μεγάλη ὁμάδα τῶν κουδουνισμένων, ποὺ ἔσπευδε νὰ φωτογραφηθῇ, μὲ ὅλους τοὺς τύπους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιδείξουν τὶς …«ἐπιτυχίες» τους.
Τὶς …«ἐπιτυχίες» τους ὅμως εἴπαμε πὼς αὐτοὶ τὶς κρίνουν κάπως …διαφορετικά. Σαφῶς πάντως τὶς κρίνουν μὲ κριτήρια τέτοια, ποὺ δὲν ἀφοροῦν σὲ ἐμᾶς. Κριτήρια τέτοια ποὺ βεβαίως ἀναφορικῶς, μὲ τὸ καλὸ τῆς χώρας καὶ τὸ μέλλον της, εἶναι ἀπολύτως ξένα. Κριτήρια ποὺ σαφῶς συνδέονται μὲ τὸ έὰν καὶ πῶς ἔφεραν εἰς πέρας τὴν ἀποστολὴ ποὺ τοὺς ἀνετέθη ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους, παραδίδοντας τὴν χώρα ἀμαχητὶ στὰ σαρκοβόρα σαπρόφυτα τοῦ πλανήτου, μὲ νέες συμβάσεις. Συμβάσεις τέτοιες, ποὺ προωθοῦν τὸ νέον ἀνθρώπινον, ἀπολύτως ἐλεγχόμενον καὶ δουλοποιημένον εἶδος.
Κι αὐτὸ συνέβη (πάντα ἐπισήμως) μὲ ταχύτητα καὶ σαφήνεια καὶ ἄνευ ἀμφιβολιῶν (κατ’ αὐτούς, βεβαίως-βεβαίως, εἴπαμε)…

Θὰ διαβάσατε ἴσως ὅμως πὼς ἡ ἐπίσημος προπαγανδιστικὴ γραμμὴ ἀναφέρεται σὲ κάτι καταγγελίες ποὺ ἔκανε τὸ «Solidarity Now», τοῦ «φιλανθρώπου» πSoros, ποὺ πλέον διευθύνει ἡ λυμπεράκη τῶν μητσοτακαίων. 

Κι ἐδῶ γελᾶμε ἀκόμη περισσότερο.
Καὶ γελᾶμε ὄχι διότι δὲν θὰ μποροῦσε ἡ μανδὰμ λυμπεράκη, παρέα μὲ τὸ «Solidarity Now», νὰ καταγγείλουν τὰ ἐκτρώματα τύπου Μόριας, ἀλλὰ διότι μᾶλλον τὰ ἐν λόγῳ κομματόσκυλα δὲν ἔχουν κάτι ἀντιληφθῆ καλῶς. Ὁ πSoros χρηματοδοτεῖ καὶ ὑποστηρίζει κάθε προσπάθεια ἀντικαταστάσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν πληθυσμῶν καὶ ἡ Μόρια τὸν ἐξυπηρετεῖ ὡς «βάσις τροφοδοτήσεως καὶ ἀνεφοδιασμοῦ φρέσκων δούλων». Ἐὰν ὑπῆρξαν πράγματι, μὲ χρηματοδοτήσεις πSoros, καταγγελίες, δὲν ὑπῆρξαν γιὰ νὰ …ὑποσκάψουν τὸ (χὰ χὰ χά…!!!) κυβερνητικὸν ἔργον, παρὰ μόνον γιὰ νὰ τροφοδοτηθοῦν μὲ …«πρόσφυγες» ὅλες οἱ λοιπὲς περιοχὲς τῆς χώρας ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐποικισθῆ.
Κι ἐπεὶ δὴ οἱ Γερμανοὶ εἶναι …«φίλοι» μας…
Κι ἐπεὶ δὴ εἶναι κι ἐκεῖ πολλὰ τὰ σαπρόφυτα…
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ ἐντολὴ πλέον εἶναι νὰ διασκορπισθοῦν ὁπουδήποτε οἱ …«πρόσφυγες»…
…ἔσπευσαν!!!

 

πηγὴ

Διότι πάντα, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, οἱ πλέον τῶν ἄλλων ὑπάκουοι Γερμανοί, ἐκτελοῦν πρῶτοι καὶ μὲ ἀπόλυτο συνέπεια τὶς ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων.

Γιατί τόσο χρῆμα πρός τήν ὀρθοπολιτική πολυπολιτισμικότητα; Μά, μᾶς τὰ ἔλεγε ὁ Σαρκοζύ… Τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος θέλουν, ποὺ θὰ εἶναι πιὸ καλὰ ἐλεγχόμενο καὶ σαφῶς πιὸ ὑπάκουο.

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Καὶ οἱ ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων σήμερα εἶναι νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοῦ …«ἐμπορεύματος» τῶν δουλεμπόρων καὶ νὰ …«ἐνσωματωθῇ» τὸ …«ἐμπόρευμα» μέσα στοὺς λοιποὺς πληθυσμούς, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό.
Τί δέν καταλαβαίνουμε;

Βρὲ παιδιά, εἴπαμε…

Τὸ κακὸ ὅμως γιὰ αὐτοὺς ὅλους εἶναι πὼς λογαριάζουν δίχως τὸν …ξενοδόχο.
Κι ὁ …ξενοδόχος ἤδη ἀπεφάσισε γιὰ τὸ τέλος καὶ τῆς παπάτζας «νέον ἀνθρώπινον εἶδος» ποὺ ἑτοιμάζουν μά, κυρίως, γιὰ τὸ εἶδος τῆς Ἀρχῆς ποὺ ἀσκοῦν τοὺς τελευταίους αἰῶνες στὸν πλανήτη.
Σταθεῖτε λοιπόν, μὴν φεύγετε… Τώρα ἀρχίζουν τὰ ὡραία!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιατί γελᾶμε ἐμεῖς;
Μά, γιατὶ γελᾶ καλλίτερα ὅποιος γελᾶ τελευταῖος.

Γιατί νά γελάσουμε ἐμεῖς τελευταῖοι;
Μά, γιατὶ ὁ …ξενοδόχος εἶναι μαζύ μας.

Γιατί ὁ …ξενοδόχος εἶναι μαζύ μας;
Ἂ, ἐγὼ δὲν ξέρω τὸ γιατί, ξέρω ὅμως τὸν σκοπό του…
…κι αὐτὸς ὁ σκοπὸς πολλοὺς ξεβολεύει καὶ πολλὰ ἀνατρέπει…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ σκοπὸς τοῦ …ξενοδόχου «τυγχάνει» νὰ εἶναι καὶ σκοπός μας, σταθεῖτε λέμε…
…τώρα ἀρχίζει ἡ πραγματικὴ διασκέδασις. Ὄχι φυσικὰ γιὰ αὐτούς, ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς…

Τὸ …«εἰσιτήριο» αὐτῆς τῆς «παραστάσεως», ποὺ ξεκινᾶ ἐντὸς ὀλίγου, εἶναι πολὺ ἀκριβό, ἔως δυσθεώρητον σὲ «κόστος». Λίγοι θὰ μπορέσουν νὰ τὸ ἀποκτήσουν.
Ὄχι φυσικὰ κόστος σὲ χρῆμα, ἀλλὰ σὲ …δοκιμασίες!!!
Γιὰ αὐτὸ σᾶς λέω νὰ μὴν τρομάξετε τώρα. Ὅλοι μας πρέπει νὰ κρατηθοῦμε. Ἤδη ἡ …«πρόβα τζενεράλε» ἔγινε καὶ ἐστέφθη μὲ ἐπιτυχία.
Μετὰ ὅμως ἀπὸ τὸν τρόμο, τὸν πόνο καὶ τὶς ἀνατροπὲς ἀκολουθεῖ ἡ …ἀνηφόρα…
Ἔ, ἀξίζει νὰ τὴν ἀπολαύσουμε…!!!
Μὰ περισσότερο ὅλων ἀξίζει νὰ ἀπολαύσουμε κάθε εἴδους κι ἐπιπέδου ἱκανοποίησιν, ποὺ θὰ βιώσουμε, κυρίως (γιὰ ἀρχή) μὲ τὸ τέλος τῶν σαπροφύτων καί, στὴν συνέχεια, μὲ τὴν χαρὰ τοῦ νὰ πατᾶμε μόνοι μας (ἐπὶ τέλους) στὰ πόδια μας.

Βράβευσις λοιπόν γιά τά πανηγύρια;
Ἔμ, τί ἄλλο… Μόνον γιὰ τὰ πανηγύρια εἶναι ὅλο αὐτὸ τὸ καραγκιὸζ σαράι πλέον…

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Βράβευσις γιά τά …πανηγύρια;

Leave a Reply