Ὥρα ἐγκαθιδρύσεως ἑνὸς (ἐπισήμως πλέον) ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος…

Ὡραῖες (μὰ διόλου ἀληθοφανεῖς) οἱ δικαιολογίες σημαίνουν, ἐπὶ τέλους, τὴν ὥρα ἐγκαθιδρύσεως ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος εἰς τὰς πεπολιτισμένας μας Εὐρώπας!!!
Κι ἔφθασε στὴν πόρτα μας τὸ κακό… Καὶ δὲν σταματᾶ, ἔως ὅτου νὰ καταπιῇ κάθε μας Ἐλευθερία…
Αὐτὸ θὰ πῆ «Ἡνωμένη Εὐρώπη» εἴπαμε…

Τὰ βήματα:

 1. Πρῶτα φτιάχνουν μίαν Ἕνωσιν, στὰ πρότυπα τῆς Σοβιετικῆς.
 2. Μετὰ «καταπίνουν μία πρὸς μία, ὅλες τὶς χῶρες, ἀκόμη κι αὐτὲς ποὺ ἀντιστέκονται, γιὰ νὰ τὶς «ἐκδημοκρατίσουν» καὶ νὰ τὶς «ἐξευρωπαΐσουν».
 3. Στὴν συνέχεια «κρατώντας ἀπὸ τὰ μέζεα» ὅλους τοὺς (φερομένους ὡς) πολιτικούς, τοὺς ὑποχρεώνουν νὰ ὑπερδανείζονται γιὰ λογαριασμὸ τῶν δημοσίων ταμείων τους, νὰ ἀπομειώνουν διαρκῶς τὴν δυνατότητα αὐταρκείας τῶν πολιτῶν τους, νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὶς μεταλλαγμένες τροφὲς συγκεκριμένων ἑταιρειῶν καί, καταληκτικῶς, νὰ μετατρέπονται, ἐν ἀγνοίᾳ τους, οἱ πολῖτες τῆς ἐν λόγῳ Ἑνώσεως σὲ πειραματόζωα.
 4. Φυσικά, ὁσονούπω, καταργοῦν τὴν «μαμά-πρότυπο» Σοβιετία τους. (Ναί, δική τους εἶναι -!!!- τῶν τοκογλύφων-ἐμπνευστῶν κάθε Ἑνώσεως, τῆς Σοβιετικῆς καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς συμπεριλαμβανομένων! Σκαλίστε γιὰ νὰ μάθετε!!!)
 5. Ἡ πορεία τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης πρὸς τὴν …ἄβυσσο ξεκίνησε!!!

Στὴν συνέχεια λαμβάνει μέρος τὸ δεύτερον στάδιον.

 1. Προωθεῖται σταδιακῶς ἕνα ἑνιαῖον εὐρωπαϊκὸ Σύνταγμα καὶ μία ἑνιαία νομοθεσία.
 2. Μετά, μὲ διάφορα προσχήματα, προσκαλοῦν στὴν Εὐρώπη ὅλες τὶς φυλὲς τοῦ πλανήτου μας.
 3. Στὴν συνέχεια ἀνοίγουν τὰ σύνορα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν αὐτὲς τὶς φυλές.
 4. Κατόπιν ἐπιδοτοῦν τοὺς δουλεμπόρους, ἀλλὰ καὶ τὰ τσιράκια τους, μὲ σημαντικὰ ποσά, πρὸ κειμένου νὰ φέρνουν στρατιὲς εἰσβολέων, ποὺ τοὺς ἀναβαπτίζουν σὲ …«πρόσφυγες»!!!
 5. Παραλλήλως ἀνοίγουν τὶς «κάνουλες» τῶν ἐπιδομάτων γιὰ κάθε παγκόσμιο τεμπέλη, ποὺ προηγουμένως ἀπεκάλεσαν …«πρόσφυγα», πρὸ κειμένου νὰ ἔχῃ ἀκόμη περισσοτέρους λόγους νὰ εἰσβάλῃ εἰς τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη τους
 6. Και, καταλήγουν, τὰ δικαιώματα τῶν ἰθαγενῶν νὰ ἀπομειώνονται πρὸς ὄφελος τῶν νεο-εὐρωπαίων παγκοσμίων τεμπέληδων.

Κατόπιν ἔρχεται τὸ τρίτον στάδιον.

 1. Νομομαγειρεύουν μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ πρόσχημα τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ τὸν Ἀντιῤῥατσισμό, ἀλλὰ στὴν οὐσία γιὰ τὴν περικοπὴ κάθε …«ἐνοχλητικοῦ» ἀνθρωπίνου δικαιώματος.
 2. Ὑπέρ-φορολογοῦν τοὺς χαχόλους ἰθαγενεῖς, μὲ πρόσχημα (διότι περὶ αὐτοῦ πρόκειται) τὸ νὰ μπορέσουν νὰ καλύψουν τὸ κόστος τῶν ἐπιδομάτων πρὸς τοὺς δουλεμπόρους καὶ τοὺς παγκοσμίους τεμπέληδες ἐπιδοματίες, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ ἐξαθλιώσουν πλήρως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀστικὴ τάξιν, ἅπαντες ὅσους θὰ μποροῦσαν νὰ διαβιώσουν ἀξιοπρεπῶς..
 3. Ἤδη ἔχουν φροντίση νὰ «ἐξαγορασθοῦν» ὅλοι οἱ δημοσιοκάφροι, ἐνᾦ μὲ ὅσους ἐξ αὐτῶν δὲν …«λαδώνονται», τοὺς φιμώνουν διὰ τῆς ἀνεργίας.
 4. Ταὐτοχρόνως ἡ προπαγάνδα λαμβάνει διαστάσεις βλακώδους παπαρολογίας, ἀλλὰ ἐφ΄ ὅσον ὅλοι τὰ ἴδια λέν, δὲν ὑπάρχει κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἕναν …χυλὸ ἀνθρωποειδῶν, ποὺ λίγο ἔως πολὺ ἀντιλαμβάνεται τὰ ἴδια.
 5. Μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ ὅμως κάποιοι ἐκ τῶν ἐπιδοτουμένων τεμπέληδων νεο-εὐρωπαίων, ἀποδεικνύονται ὀλίγον …τρομοκράτες, ἐνῷ παραλλήλως ἔχουμε «ἀλλάχ χουάκμπαρ-ικές» (γιαλατζὶ συνήθως) «τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις» καὶ οἱ χαχόλοι ἰθαγενεῖς τρέμουν γιὰ τὶς ζωοῦλες τους.
 6. Κι ἀκριβῶς ἐδῶ ἔρχονται γιὰ νὰ μᾶς ξανά-σώσουν, ἀπὸ τοὺς φόβους μας μά, κυρίως, ἀπὸ τὶς …ἐλπίδες μας.
 7. Πατώντας σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, τῆς δῆθεν οἰκονομικῆς στενότητος, τῶν δῆθεν χρεῶν, τῆς δῆθεν τρομοκρατίας, τῶν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς δῆθεν δημοκρατίας, τῆς δῆθεν ἡνωμένης Εὐρώπης, τῆς δῆθεν ἐλπίδος καὶ τῆς δῆθεν εἰρήνης, τοῦ δῆθεν πολιτισμοῦ, ψηφίζουν κι ἄλλους νόμους, ἐπάνω στοὺς προηγουμένους νόμους, ποὺ (θεωρητικῶς) θὰ στραφοῦν, λέει, κατὰ τῆς τρομοκρατίας, κατὰ τοῦ φασισμοῦ, κατὰ τοῦ ῥατσισμοῦ, κατὰ τῆς φτώχειας, κατὰ τῆς ἀνισότητος, κατὰ τῶν δουλεμπόρων, κατὰ τῶν τρωκτικῶν, κατὰ τῶν τεμπέληδων, κατὰ τῶν παραδόσεων καί, τέλος πάντων, κατὰ τοῦ ὁποιουδήποτε δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει δικαιώματα ἀπολύτου ἐξουσίας ἐπάνω μας καί, δευτερευόντως, δικαιώματα ὑφαρπαγῆς πλούτου καὶ καταπατήσεως στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…
  …ἐνᾦ ἀκόμη καὶ ἡ θανατικὴ ποινή, δίχως δικαιολογίες ἐπίσημες καὶ πολλὲς ἀποσαφηνίσεις, θεωρεῖται νόμιμος, ὅταν ἐπιβάλεται ἀπὸ τὰ κράτη τῆς ἐν λόγῳ ἑνώσεως πλέον.

Καί, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνεσθε, ὅλες αὐτὲς οἱ συνωμοσίες ἀπεδείχθησαν ἀληθεῖς.
Φυσικά, στὸ τέλος, ἔρχεται, πάντα γιὰ τὸ …καλό μας, ὡς …κερασάκι, ὁ «Μεγάλος Ἀδελφός»…

«Μεγάλος αδερφός» στα ευρωπαϊκά σύνορα

 
Με Ψήφισμα, που μόλις εχθές ενέκρινε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, προδιαγράφεται η πορεία που θ’ ακολουθηθεί από Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία ενός Συστήματος Παρακολουθήσεως και συγκεντρώσεως πληροφοριών και δεδομένων στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Το νέο σύστημα παραπέμπει στο εφιαλτικό σενάριο του Όργουελ για τον «Μεγάλο Αδελφό»!

Στο Ψήφισμα δεν αποκρύπτεται ότι, με τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές, θα διευκολυνθούν τα καθήκοντα των συνοριοφυλάκων, των αξιωματικών μεταναστεύσεως, των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών, παρέχοντάς τους πιο συστηματική και ταχύτερη πρόσβαση στα διάφορα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια και τα σύνορα.
«Ομολογείται» δε ότι, με την ενεργοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων παρακολουθήσεως και συγκεντρώσεως πληροφοριών και δεδομένων, θα υπάρχει, πλέον, μια μόνον ευρωπαϊκή πύλη αναζητήσεως, που θα επιτρέπει ταυτόχρονες αναζητήσεις, αντί να ψάχνει κάθε σύστημα ξεχωριστά.
Θα υπάρχει ακόμη μια κοινόχρηστη υπηρεσία βιομετρικής αντιστοιχίσεως για δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου από διάφορα συστήματα, κοινό αρχείο καταγραφής ταυτότητας που θα παρέχει βιογραφικά στοιχεία, όπως ημερομηνίες γεννήσεως και αριθμούς διαβατηρίων των πολιτών εκτός ΕΕ για πιο αξιόπιστη αναγνώριση, καθώς επίσης και «πολλαπλός ανιχνευτής ταυτότητας», που θα μπορεί να ανιχνεύει εάν ένα άτομο είναι καταχωρημένο κάτω από πολλαπλές ταυτότητες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου, ισχυρίσθηκαν ότι, εξασφάλισαν την ύπαρξη καταλλήλων διασφαλίσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την πρόσβαση στα δεδομένα των πολιτών που μπαινοβγαίνουν στην Ευρώπη, χωρίς ωστόσο, να δώσουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Μόλις η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίνει το εν λόγω Ψήφισμα, θ’ αρχίσουν οι συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν, για να αποκτήσει «σάρκα και οστά», η εγκατάσταση και λειτουργία του «Μεγάλου Αδελφού» στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, στο ενιαίο Σύστημα Παρακολουθήσεως των πάντων, θα ενσωματωθούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, το Eurodac, το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και τρία νέα συστήματα: το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικών Μητρώων (ECRIS-TCN), το Σύστημα Εισόδου / Εξόδου ) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Εξουσιοδοτήσεως Ταξιδιών (ETIAS).

Επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εύλογες ανησυχίες και αντιδράσεις που αναμένεται να προκύψουν, από την επιχειρούμενη εφαρμογή και εγκατάσταση του νέου συστήματος παρακολουθήσεως, η εισηγήτρια της εκθέσεως, Ολλανδη ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών Jeroen Lenaers δήλωσε ότι:

«Οι προτάσεις βελτιώνουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύοντας συγχρόνως τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Δεν συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα, απλώς χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα δεδομένα για το πλήρες δυναμικό της».

Περισσότερο συγκεκριμένος, ο συν-εισηγητής, Πορτογάλος ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών Melo δήλωσε ότι:

«Τα προτεινόμενα μέτρα θα αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες αδυναμίες και ελλείψεις στην διαχείριση πληροφοριών. Θα επιτρέψουν να διευκρινισθεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σωστές και πλήρεις. Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και την βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας».

πηγὴ

Γιὰ τὸ καλό μας λέμε…

Διότι ἐμεῖς, ὅπως πάντα, ὄχι μόνον τὸ ἀγνοοῦμε αὐτὸ τὸ καλό μας, ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν τὸ γνωρίζουμε, εἴμαστε ἀνίκανοι νὰ τὸ ὑλοποιήσουμε.

Εὐρώπη ἀδέλφια… Εὐρώπη…
Ὄχι παίζουμε…

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ὥρα εἶναι τώρα νὰ μᾶς ποῦν πὼς ὡς Εὐρωπαῖοι ἔχουμε καὶ κοινοὺς ἐχθρούς. Εἴδατε κάπου κάποιον εὐρωστρατό; Ἐὰν ὄχι, νὰ τὸν ἀναμένετε…

Υ.Γ.2. Ὥρα εἶναι ἐπίσης νὰ μᾶς ποῦν πὼς ὁδηγούμεθα, ὡς ἀνθρωπότης, στὸ νὰ ἐνώσουμε τὶς δυνάμεις μας γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς ἐκτὸς γαίας μας ἐχθρούς. Κάτι σὲ …ἐξωγηΐνους ὁσμίζομε, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ λαθεύω. Πάντως πληθαίνουν (ὁμολογῶ ἐπικινδύνως) ὅλοι αὐτοὶ ποὺ θὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν παντοιοτρόπως.

Υ.Γ.3. Ὥρα εἶναι νὰ καταλάβουμε πὼς μᾶς ἐπεξεργάζονται… Ἤ ὄχι;

 

Leave a Reply