Γιατί χαίρεται καί χαμογελᾶ ὁ Δημότης Ἀθηναίων Πατριώτη;

Χαίρεται πράγματι; Χαμογελᾶ; Ἤ μήπως προσπαθοῦν νά τόν πείσουν πώς πρέπει νά χαίρεται καί νά χαμογελᾷ;
Μήπως τελικῶς ὅλο αὐτό πού βλέπουμε εἶναι μία ἀκόμη προπαγανδιστική μηχανή πού ἔρχεται γιά νά …«πείσῃ» τόν (πραγματικά) Ἀθηναῖο ψηφοφόρο πώς ὑπάρχει …«ῥεῦμα» ἱκανό νά παρασύρῃ τούς πάντες καί τά πάντα καί νά ἀναδείξῃ ἀπό τήν κάλπη τόν υἱό ντόρας καί (ἐπισήμως) ἀνεψιό κούλη;

Ἔρχεται λοιπὸν μὲ μίαν ἀπολύτως χολυγουντιανὴ ὑπέρ-παραγωγὴ ὁ νέος ὑποψήφιος Δήμαρχος Ἀθηναίων, γιὰ νὰ δηλώσῃ, λέει, ἐπισήμως, τὴν ὑποψηφιότητά του…
Κόσμος καὶ λαὸς καὶ χειροκροτήματα καὶ φῶτα καὶ δημοσιότης καὶ χαμόγελα καὶ χαρὲς καὶ χοροὶ καὶ πανηγύρια…
(Πρόκειται ἁπλῶς γιά ….νυκτοκάματα; Κι ἐάν ναί, τότε ποιός θά ἔλεγε ὄχι σέ κάτι …ἔκτακτον καί, μᾶλλον …«μαῦρο»;)

This slideshow requires JavaScript.

Ἕνα γλέντι ἡ ἀνακοίνωσις… Ἕνα γλέντι ξένων, πρὸς τὰ ἤθη μας, τρόπων δημαγωγίας, ποὺ ἐπισήμως πλέον καθιερώνεται ἀπὸ τὴν …«ἁγία οἰκογένεια» καὶ στὸ ἑλλαδοκαφριστάν, πρωτοστατούντως τοῦ κωστάκη-τζούνιορ…

Μία …«ἁγία οἰκογένεια» ποὺ ἐκπροσωπεῖ, πρῶτα κι ἐπάνω ἀπ΄ ὅλα, στὴν χώρα μας τὰ συμφέροντα τῆς …ΜΙΖΕΝΣ(!!!), καθὼς φυσικὰ καὶ κάθε τοκογλυφικοῦ ἑταιρικοῦ σχήματος (μὲ τὸ …ἀζημίωτον βεβαίως-βεβαίως!!!), παραμένουσα διαρκῶς στὸ ἀπυρόβλητον, πατώντας ἐπάνω σὲ παραγραφὲς καὶ ἀσυλίες.
(Τὸ ὅ,τι κατήντησε ἐργολαβικὰ οἰκογενειακή τους ὑπόθεσις, ἐκτὸς τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν, ἀκόμη καὶ τὰ δημαρχιακὰ ἕδρανα, οἱ νομαρχίες καὶ οἱ περιφέρειες, εἶναι ἐπισήμως μία ἄλλη ἱστορία, τῆς ὁποίας ἀπαντήσεις θὰ ἀνακαλύψουμε -ὀψέποτε- θὰ ἀνοίξουν τὰ ἀρχεία τῆς -κάθε- signular καί, τοῦ τάχα μου, ὑπουργείου ἐσωτερικῶν…)

Δὲν μᾶς ἔφθαναν λοιπὸν ὅσα (κακὰ τῆς …Μοίρας μας) φορτωθήκαμε ἀπὸ αὐτούς, τώρα περνᾶμε (ἐπισήμως λέμε) στὴν χολυγουντιανὴ ἐκδοχὴ τῆς προπαγάνδας. Αὐτὴν τὴν ἐκδοχὴ ποὺ ἔχει μεγάλους χορηγούς, πάντα …«ἐπενδυτές», ποὺ γιὰ τὸ …καλό μας φροντίζουν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς.
Διότι, ὡς γνωστόν, ἐμεῖς ὄχι μόνον ἀγνοοῦμε τὸ καλό μας, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον χρειαζόμεθα, κάθε στιγμή, εἰδικοὺς …προβατάρηδες, γιὰ νὰ δικαιολογοῦμε τὴν ἀποβλάκωσίν μας ἀλλὰ κυρίως τὴν …αὐτοχειρία μας!!!

Φιλονόη

Σημειώσεις

Γιὰ τὴν …χολυγουντιανὴ παραγωγὴ χαίρεται καὶ χαμογελᾶ ὁ (πραγματικός) Δημότης Ἀθηναίων Πατριώτη… Ὄχι γιὰ κάτι ἄλλο… Μάλιστα δὲν χαμογελᾶ σκέτο, ἀλλὰ χαμογελᾶ μὲ ὀργή, θυμὸ καὶ μίαν λάμψιν στὸ βλέμμα του, ἀναμένοντας, ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμή, τὸ πῶς θὰ πάρη πλέον τὴν ἐκδίκησίν του, ἀπὸ ὅλες τὶς προδοσίες, ποὺ τέτοια εἴδους καθάρματα διέπραξαν, ὄχι μόνον εἰς βάρος του, ἀλλὰ καὶ εἰς βάρος ὅλων μας…

Νὰ σοῦ ἔρχεται ὡς ψηφοφόρος αὐτὸς ποὺ δὲν γνωρίζει νὰ διαβάζῃ ἢ σκέτο νὰ ἀκούῃ ἑλληνικά, γιὰ νὰ …«σταυρώσῃ» ἢ γιὰ νὰ ψηφίσῃ σκέτο, τὸ λὲς καὶ …νοθεία. Τὸ λὲς ἐσύ, τὸ λέει τὸ ΣτΕ, τὸ λέει ἡ κοινὴ λογική…
…ἀλλὰ ὅταν κάποιος …«ἐπενδύῃ» σὲ αὐτό, εἶναι βέβαιον πὼς κάποτε θὰ …ἐξαργυρώση τοὺς …«καρποὺς τῶν κόπων του»!!!

Θὰ ἔχουμε Δήμαρχο Ἀθηναίων …«ὑψηλῶν προδιαγραφῶν»!!!

Νὰ κρίνεται παράνομος καὶ ἀντισυνταγματικὸς αὐτὸς ὁ -διὰ τῆς προπαγανδιστικῆς βίας καὶ τῆς ἀπολύτως στοχευμένης πλαστογραφημένης νοθείας- ψηφοφόρος στὸ ΣτΕ, ἀλλὰ νὰ μὴν ἀκυρώνονται οἱ ἐκλογές, νὰ μὴν διαγράφονται ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους οἱ παρανόμως καταγραφέντες, μὰ καὶ νὰ προστίθενται νεώτεροι …«ἑλληνοποιημένοι» τὸ λὲς καὶ …θρασύτητα…

Ἄριστη ἡ ἀπόφασις 350/2011 τοῦ ΣτΕ γιά τό νόμο περί ἰθαγενείας

…ἀλλὰ ἐσὺ πρέπει νὰ …«χορτάσῃς» ἀπὸ καμινομπουτάριομπακογιάννικες «ἐλπιδοφόρες ἀπόψεις περὶ τοῦ πολιτικῶς ὀρθοῦ», γιὰ νὰ μὴν ἔχῃς παράπονο, ἐνᾦ παραλλήλως ὁλόκληρος ὁ λογαριασμὸς -ἰδιαιτέρως διογκωμένος βεβαίως-βεβαίως- σοῦ χρεώνεται, δίχως -ἐννοεῖται- νὰ ἐρωτηθῇς γιὰ αὐτό!!!  

Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»;

Τὸ νὰ ἀλλοιώνεται τὸ ἐκλογικὸ σῶμα καὶ νὰ ἐλέγχεται, ἀνοικτὰ πλέον ἀπὸ τὸ «πῶς βαροῦν νταούλια» οἱ πολυεθνικὲς τῶν …«περιουσίων» τὸ λὲς καὶ δικτατορία δίχως ἐπικαλύμματα…

ἀντίγραφα ἐφημερίδων ἀπὸ ἐδῶ καὶ λοιπὰ στοχιεῖα ἀπὸ ἐδῶ

…ἀλλὰ τὸ νὰ λησμονοῦμε ἐμεῖς τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνουν ἐκλογὲς καὶ νὰ ἀποδεχόμεθα ἀδιαμαρτύρητα τὰ (ἐπίσημα καὶ πάντα ἰδιαιτέρως …βολικὰ) ἀποτελέσματά τους τὸ λὲς καὶ αὐτο-λοβοτομή.

Τὸ νὰ σιωποῦν ἅπαντες οἱ ἔχοντες λαμβάνειν ἐκ τῶν παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν ἑλληνοποιήσεων, τὸ λὲς ἐκτὸς ἀπὸ (διαρκὲς) ἔγκλημα Ἐσχάτου Προδοσίας καὶ Διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος…
…ἀλλὰ τὸ νὰ ἀναγνωρίζουμε, ἐμεῖς, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, νομιμότητα ἐξουσίας τῶν καταχραστῶν τῆς ἐξουσίας ἐπάνω μας, τὸ λὲς καὶ ἐθελοτυφλία.

Τὸ νὰ παρίστανται σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ἀκροατήρια κάθε εἴδους ἐξηρτημένοι καὶ διαπλεκόμενοι κομματικοὶ παράγοντες, τὸ λὲς καὶ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ἰδίας συμμορίας…
…ἀλλὰ τὸ νὰ
μᾶς κουνοῦν ἀπὸ ἐπάνω καὶ τὸ …δάκτυλο, σφυρίζοντας ἀδιάφορα, ἀπολαμβάνοντας θρασύτατα τοὺς καρποὺς τῆς κτηνωδίας τους, πατώντας σὲ νομομαγειρεύματα ποὺ μόνοι τους ψηφίζουν, ἐνᾦ παραλλήλως αὐγατίζουν τὰ περιουσιακά τους στοιχεία, ἐκμεταλλευόμενοι παραγραφὲς καὶ ἀσυλίες, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μᾶς ἔφεραν ἔως ἐδῶ, τὸ λὲς καὶ συνειδητὴ συνενοχὴ καὶ συμμετοχή τους στὴν γενοκτονία μας…

Τὸ νὰ τίθεται ἕνα τέτοιο πρόσωπο ἐπὶ κεφαλῆς συγκεκριμένου συνδυασμοῦ, τὸ λὲς καὶ ἀπόλυτο ἐκπεσμὸ τῆς φερομένης ὡς …«ἐκλεκτῆς ῥάτσας τῶν πολιτικῶν»…
…ἀλλὰ τὸ νὰ ἀσχολούμεθα σοβαρὰ μαζύ του, ἐλπίζοντας σὲ κάτι, ὁ,τιδήποτε, τὸ λὲς καὶ ἀνεγκεφαλίτιδα.

Αὐτὰ γενικῶς. Τὰ περὶ τοῦ μὴ ἀνεγνωρισμένου δικοῦ του παιδιοῦ, τὸ ὁποῖον ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσῃ, ἔρχεται νὰ ἐνισχύσῃ τὰ περὶ …«ἤθους» τῆς «ἐκλεκτῆς αὐτῆς τάξεως τῶν βενιζελικῶν ἀπογόνων».

Θὰ ἔχουμε Δήμαρχο Ἀθηναίων …«ὑψηλῶν προδιαγραφῶν»!!!

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Γιατί χαίρεται καί χαμογελᾶ ὁ Δημότης Ἀθηναίων Πατριώτη;

Leave a Reply