Ἱστορικὲς φαιδρότητες μὲ τοὺς Ίλλυριοὺς

Ὁ Ἰλλυρισμὸς εἶναι μία θεωρία ποὺ διαδίδει ὅτι κάποιο σύγχρονο ἔθνος ἢ λαός, εἶναι ἀπόγονος, ἢ καὶ συνέχεια, τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἰλλυριοὶ ἦσαν ἕνας λαὸς ποὺ ἔζησε στὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου, στὸ δυτικό της μέρος, ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἤπειρο μέχρι τὶς Δαλματικὲς ἀκτές.

Ἀρχικὰ ξεκίνησε στὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1840 ἀπὸ τοὺς Κροάτες, ὅπου ὑπεστήριζαν ὅτι ἦσαν συνέχεια τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν καὶ συγκεκριμένα τὴν φυλὴ τῶν Δαλματῶν.

Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1880, ἡ θεωρία προωθεῖται ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποδειχθῇ ὅτι ὁ ἀλβανικὸς λαὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ζοῦσε στὰ Βαλκάνια πολὺ πρὶν ἔρθουν οἱ Σλαυϊκὲς φυλές.

Τέλος ἀπὸ τὸ 1990 ἔχουμε καὶ τοὺς Σλοβένους ποὺ λὲν καὶ αὐτοὶ ὅτι ἔχουν συγγένεια μὲ τοὺς ἀρχαίους Ἰλλυριούς.

Τί λέει ἡ ἐπιστήμη;

Κατ’ ἀρχὴν τὰ γλωσσολογικὰ εὐρήματα εἶναι ἐλάχιστα, καὶ οἱ ἀναλύσεις τους εἶναι ἀμφισβητούμενες, πόσῳ μᾶλλον ἡ ὁποία συσχέτισις μὲ κάποια Σλαυϊκὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ἀλβανική.
Πολιτιστικὰ καὶ ἱστορικὰ ὑπῆρξαν ἀπὸ τὸ 13ο π.Χ μέχρι τὸ 7ο μ.Χ..

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply