Ἱστορικὲς φαιδρότητες μὲ τοὺς Ίλλυριοὺς

Ὁ Ἰλλυρισμὸς εἶναι μία θεωρία ποὺ διαδίδει ὅτι κάποιο σύγχρονο ἔθνος ἢ λαός, εἶναι ἀπόγονος, ἢ καὶ συνέχεια, τῶν ἀρχαίων Ἰλλυριῶν. Συνέχεια

Κάποιες ἐνδιαφέρουσες …ἀνακατατάξεις στὴν γετονιά μας.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἀνακατατάξεις ποὺ σημειώθηκαν σήμερα στὴν γειτονιά μας:

Μετενοημένη ἡ Γαλλία για τὶς κυρώσεις κατὰ τῆς Ῥωσσίας ζητᾶ ἄρση τῶν κυρώσεων, δήλωσε ὁ ἀπεσταλμένος τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν σχέσεων μὲ τῇ Ῥωσσικὴ Ὁμοσπονδία, Jean-Pierre Shevemnan, κατὰ τὴν διάρκεια συναντήσεως μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Κρατικὴς Δούμας, Σεργκέι Ναρούσκιν. Συνέχεια

Ἀνύπαρκτος ἡ γονιδιακή σχέσις Ἀλβανῶν Ἰλλυριῶν;

Ἡ ἱστορία καταγράφει πὼς στὴν συγκεκριμένη περιοχὴ τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου διέμεναν οἱ Ἰλλυριοί. Οἱ Ἰλλυριοὶ ὅμως ἦσαν συγγενεῖς τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἐὰν ὅμως οἱ Ἰλλυριοὶ εἶναι καὶ οἱ σημερινοὶ Ἀλβανοί, εἶναι ἄλλο ζήτημα. Ὅπως ἐπίσης εἶναι ἄλλο ζήτημα τὸ ὅτι ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς χερσονήσου πασχίζουν μὲ κάθε τρόπο νὰ συνδέσουν τὴν ἱστορία τους μὲ τὴν Ἑλλάδα.
Φυσικά, πάντα βάσει ἱστορικῶν δεδομένων, τὸ ὄνομα τῆς Ἀλβανίας, τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῶν Ἀρβανιτῶν ἐπίσης ἔχουν τὶς ἑλληνικές τους ῥίζες κάπου στὰ βάθη τῶν αἰώνων… Συνέχεια