Ἄθλοι τοῦ ἀθλίου

Ἄθλιος:

«Ὁ ταλαίπωρος, παρὰ τὸ ἄθλειν, τὸ ἀγωνίζεσθαι, ὃ ἐστι κακοπαθεῖν».

Αὐτὸς δηλαδὴ ποὺ ἔχει ὑποστῆ κακουχίες, ποὺ ἔχει διαπράξη ἄθλους.

Ἡ λέξις «ἄθλιος» στὰ ἀρχαία δὲν ἔχει τὴν ἐννοίαν ποὺ τῆς δίδουμε σήμερα, δηλαδὴ τοῦ κακοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ τοῦ ταλαιπώρου, τοῦ ὄντος ποὺ διαπράττει ἄθλους, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσῃ.

Ἐπειδὴ ἀναπαράγεται ὁ στίχος τοῦ Ὁμήρου:

«Δὲν ὑπάρχει κάποιο ζωντανὸ πλάσμα ποὺ ἀναπνέει ἢ ἕρπει στὴν γῆ, ποὺ νὰ εἶναι πιὸ ἄθλιο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο»…

…καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ὅμηρος δὲν περιγράφει τὸν ἄνθρωπο ὡς «κακό», ἀλλὰ ὡς ταλαιπωρημένο, ἐκφράζοντας τὴν λύπη καὶ τὴν συμπόνια του γιὰ τὴν ἀνθρώπινο ὕπαρξι καὶ ὄχι βεβαίως τὴν περιφρόνησί του.

Ἄθλος: ἐκ τοῦ ῥήματος τλάω, τλῶ, ποὺ σημαίνει ἀντέχω, ἐξ οὗ καὶ «ἀθλητισμός».
Ὁ «Ἄ-τλας» εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀντέχει νὰ κρατᾷ στοὺς ὥμους του τὴν Γαία-Γῆ (μὲ ἐπιτακτικὸν τὸ Ἄλφα), καθὼς καὶ ἄλλα πολλά.

Θεοφανὼ Πολυμέρη

Σημείωσις

Ὁμοίως καὶ ὁ κόπος.

Κόπος: παρὰ τὸ ῥῆμα «κόπτω»…
«Ὁ γὰρ κόπος κόπτει τὴν δύναμιν»!!!

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply