Δολιοφθορὰ ἀπὸ ἀγνώστους στὰ σύνορά μας μὲ τὰ Σκόπια

Ἂς μιλήσω κι ἐγὼ λίγο σοβαρά!

Δημοσιεύθηκε προσφάτως ὅτι 105 πυραμίδες στὰ ἑλληνοσλαυϊκὰ σύνορα ἐξηφανίσθησαν.
Λόγῳ ποὺ ὑπηρέτησα μέρος τῆς στρατιωτικῆς μου θητείας καὶ στὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα ἀλλὰ καὶ στὰ ἑλληνογιουγκοσλαυϊκὰ (ὅταν ὑπηρετοῦσα ἐγὼ ἦταν Γιουγκοσλαυΐα) ἔχω νὰ πῶ τὰ ἀκόλουθα:

Εἴτε ὁμιλοῦμε γιὰ τὰ ἑλληνοαλβανικὰ σύνορα εἴτε γιὰ τὰ σημερινὰ μὲ τὰ Σκόπια εἶναι φυσικὰ ἀπὸ θέμα φιλοσοφίας τὸ ἴδιο. Κάθε 500 μέτρα ὑπάρχει ἕνα κολωνάκι κοντὸ (καμμιὰ 60αριὰ πόντους) καὶ κάθε ἕνα χιλιόμετρο ὑπάρχει μία πυραμίδα ἡ ὁποία ἔχει ὕψος κάπου στὸ 1,50 μέτρο μὲ 1,60 μέτρο ὕψος.

Τὰ μέρη εἶναι δύσβατα, εἰδικά τους χειμερινοὺς μῆνες. Σὲ πολλὲς τῶν περιπτώσεων τὰ κοντὰ κολωνάκια (ἀνὰ 500 μέτρα) «χάνονται» ἀπὸ τὴν βλάστηση. Οἱ πυραμίδες ὄχι (ὑπῆρχε φροντίδα γι’ αὐτό). Τὰ ἑλληνοσλαυϊκὰ σύνορα εἶναι πολὺ πιὸ βατὰ ἀπὸ ὅ,τι τὰ ἑλληνοαλβανικά.

Εἶναι στὴν εὐθύνη τῶν Ενόπλων Δυνάμεων νὰ ἐπιτηροῦν τὰ σύνορα καὶ ὡς ἐκ τούτου τὰ περίπολα, ποὺ καθημερινῶς ἐλέγχουν τὶς περιοχές, ὀφείλουν νὰ δίδουν ἀναφορὰ γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ εὑρίσκονται καὶ οἱ πυραμίδες. Τουλάχιστον ἐγὼ ἔτσι ἔκανα τὸ 1991.

Ὅταν ξεκίνησε ἡ οἰκονομικὴ κρίσις στὴν Ἑλλάδα, ὑπῆρξε διαταγὴ ἀπὸ τὸ ΓΕΕΘΑ νὰ κλείσουν πάρα πολλὰ φυλάκια. Τὰ φυλάκια ποὺ ἔκλεισαν στὴν πλειοψηφία τοὺς ἦσαν αὐτὰ ποὺ εὑρίσκοντο στὰ ἑλληνοαλβανικὰ καὶ ἑλληνοσλαυϊκὰ σύνορα, γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Τὸ 2015 μὲ ἐντολὴ Καμμένου ἐπανδρώθηκε μετὰ ἀπὸ χρόνια ὁ Λαιμὸς (Τριεθνὲς Ἑλλάς, Ἀλβανία, Σκόπια / Νομὸς Φλωρίνης) ἐνῶ ηὐξήθη ἡ δύναμις τῶν στρατιωτῶν στὸ φυλάκιο τῆς Κρυσταλλοπηγῆς (Ἑλληνοαλβανικὰ / Νομὸς Φλωρίνης στὸ τελωνεῖο).

Οὐδέποτε διετάχθη νὰ ἐπανδρωθῇ ξανά, μετὰ ἀπὸ χρόνια, τὸ φυλάκιο Νέον, ποὺ εὑρίσκετο ἀκριβῶς στὴν γραμμὴ τῶν συνόρων μὲ τοὺς Σλάυους, χωρὶς ὡστόσο τελωνεῖο (ἀκριβῶς στὴν παραλία τῆς Μεγάλης Πρέσπας – ἀπέναντι ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ὑπέγραψαν οἱ ἐθελοντὲς προδότες τὴν πρόσφατο συμφωνία). Τὰ δύο φυλάκια –τὸ ἑλληνικὸ μὲ τὸ τότε γιουγκοσλαυϊκὸ- ἦσαν μεταξύ τους στὰ 60 μέτρα.

Τὸ ὅτι οὐδεὶς ἀντελήφθη τὴν «ἀπαλλοτρίωση» στὰ σύνορα μὲ τοὺς monkeydonians ἀποδεικνύει ἀφ’ ἑνὸς ὅτι τὸ φυλάκιο Λαιμὸς δὲν περιπολεῖ στὰ σύνορα (ἡ ἀπόστασις μεταξὺ Λαιμοῦ καὶ Νέου εἶναι μόλις 2km) ἐνῶ προσωπικὰ θεωρῶ ὅτι ἡ «ἐπιχείρησις» εἶναι ἀπὸ μεριᾶς τῶν γειτόνων, γιατί οἱ ἀπέναντι ἔχουν φάτσα μας στὴν παραλία τῆς Μεγάλης Πρέσπας, ὑψερυψωμένη σκοπιὰ μὲ προβολεῖς, ὅπου ἀπὸ ἐκεῖ βλέπεις περίπου τὰ πάντα!

Ὁ ἴδιος ὑπηρέτησα μέρος τῆς στρατιωτικῆς μου θητείας στὴν Κρυσταλλοπηγὴ καὶ στὸ Νέον (μετὰ ἀπὸ 13 μῆνες στὸ 649 στὴν Σάμο).

Ἔχω φωτογραφίες τὸ 1991 ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ «ἐξηφανίσθηκαν» σήμερα οἱ πυραμίδες ὥστε νὰ δεῖτε ὅτι ἦταν εὔκολο γιὰ τὰ περίπολα νὰ τὸ ἀντιληφθοῦν ἐγκαίρως!

– Στὴν πρώτη φωτογραφία εἶναι τὸ τριεθνές. Νησίδα εἶναι μέσα στὴν Μεγάλη Πρέσπα καὶ εἶναι τὸ σημεῖο «μηδὲν» μεταξὺ Ἑλλάδος – Ἀλβανίας καὶ Σκοπίων. Στὴν φωτογραφία φαίνεται τὸ φυλάκιο Νέον ποὺ σήμερα εἶναι παρῳπλισμένο. Τὰ βουνὰ πίσω εἶναι ἡ Ἀλβανία. Οἱ Γιουγκοσλάυοι ἦσαν στὰ 60-70 μέτρα δεξιά μας.

– Στὴν δευτέρα φωτογραφία εἶναι τὸ φυλάκιο ἐνῶ ἀριστερὰ εἶναι οἱ Ψαράδες ὅπου ὑπέγραψαν τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

– Στὴν τρίτη φωτογραφία φαίνεται τὸ σημεῖο ποὺ χωρίζεται ἡ Μικρὴ ἀπὸ τὴν Μεγάλη Πρέσπα. Ἡ Μικρὴ Πρέσπα (ἀριστερὰ) εἶναι ὅλη ἑλληνική.

– Στὴν τετάρτη φωτογραφία εἶναι ποὺ τελείωναν τὰ σημεῖα φυλάξεως. Κάθε ἡμέρα τὸ περίπολο ἀπὸ δύο στρατιῶτες ἔπρεπε νὰ κάνῃ ἢ τὴν πρώτη ἢ τὴν δευτέρα διαδρομή. Τὸ περίπολο ἔφευγε στὶς 6:00 τὸ πρωὶ καὶ ἐπέστρεφε 7:00 μὲ 8:00 τὸ βράδυ.

– Στὴν πέμπτη φωτογραφία φαίνεται ἡ διαδρομὴ ἀπὸ τὸ φυλάκιο.

– Στὴν ἕκτη φωτογραφία φαίνεται μία κατεδαφισμένη πυραμίδα.

Ἐδῶ εἶναι ἡ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ.

Σύνορα Ἑλλάδος – Ἀλβανίας, νομὸς Φλωρίνης.

Στὴν πρώτη φωτογραφία φαίνεται στὸ βάθος ὁ Ἀλβανὸς σκοπὸς καὶ πίσω του τὸ ἀλβανικὸ τελωνεῖο. Ἐκεῖ ποὺ εἶναι ἡ ἀλβανικὴ σημαία σὲ πινακίδα (κάτω δεξιὰ) ξεκινᾶ τὸ ἑλληνικὸ φυλάκιο.

Στὴν δευτέρα φωτογραφία εἶμαι ὁ ἴδιος. Τὸ φυλάκιο ὑπερυψωμένο. Καθημερινὲς φυλούσαμε ντυμένοι Μακεδονομάχοι, ἐνῶ τὶς Κυριακὲς καὶ ἀργίες τσολιάδες.

Στὴν τρίτη φωτογραφία εἶναι τὸ στρατιωτικὸ φυλάκιο.

Στὴν τετάρτη φωτογραφία εἶναι τὸ ἑλληνικὸ τελωνεῖο. Τὸ φυλάκιο εἶναι ἀκριβῶς ἀπὸ ἐπάνω.

Χρονολογία 1991! Ὅπως ἔχω πληροφορηθῆ σήμερα ὅλα εἶναι ἀλλοιῶς ἐκεῖ πέρα. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει οὔτε ἡ σκοπιὰ ποὺ φυλούσαμε τσολιάδες καὶ μακεδονομάχοι.

Τὰ φυλάκια ΝΕΟ, ΛΑΙΜΟΣ, ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΡΟΝΤΕΡΟ, ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ, ΟΥΡΙΝΤΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ κλπ ἦσαν τότε στὴν εὐθύνη τοῦ 574 μὲ ἕδρα τὴν Καστοριά.

Λουκᾶς Συμπερᾶς

 

One thought on “Δολιοφθορὰ ἀπὸ ἀγνώστους στὰ σύνορά μας μὲ τὰ Σκόπια

Leave a Reply