Δὲν ἄντεξε καὶ ἡ ΝουΔοῦ…

Ὑπάρχει μία παροιμία ποὺ λέει: ἐὰν δὲν τὸ πῇ τὸ στόμα σου, θὰ τὸ πῆ ὁ κ@λος σου…

Ἡ ΝουΔοῦ δὲν ἄνθεξε καὶ πῆρε θέση κατὰ τῶν καταλήψεων, ἀποδεικνύοντας πανηγυρικὰ ὅτι ἡ δῆθεν πατριωτική της στάσις, στὸ θέμα τῶν Πρεσπῶν, ἦταν ἁπλᾶ ἕνας φθηνὸς τακτικισμός, ποὺ ἐπενόησαν οἱ χρυσοπληρωμένες ἐπικοινωνιολόγες τοῦ προέδρου.

ΝουΔοῦ καὶ ΣΥΡΙΖΑ δὲν διαφέρουν σὲ κάτι…

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Σημείωσις

«Οἱ ἐθνικὲς ἀνησυχίες τῆς μαθητιώσης ἑλληνικῆς νεολαίας εἶναι σεβαστὲς καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ὡς δημοκρατικὸς καὶ λαϊκὸς πολιτικὸς φορέας ὀφείλει νὰ τὶς ἀφουγκράζεται. Ἡ ἀπαξίωσις τῆς φωνῆς τῶν νέων μὲ προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ποὺ ἀνήκουν στὸ σκοτεινὸ παρελθόν, σὰν αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ καταῤῥέουσα κυβέρνησις τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καὶ τῶν προσκειμένων της μήντια, δὲν ἐκφράζει τὴν Νέα Δημοκρατία καὶ τὸ πολιτικὸ ἦθος της. Οἱ καταλήψεις ἀποτελοῦν μία ἀκραία μορφὴ διαμαρτυρίας ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιδοκιμάζεται ἐπὶ τῆς ἀρχῆς. Ὀφείλουμε ὅμως νὰ προβληματισθοῦμε σοβαρὰ γιὰ τοὺς παράγοντες ποὺ ὁδήγησαν τοὺς μαθητὲς σὲ αὐτὸ τὸ ἀπονενοημένο διάβημα. Πραγματικὸς ὑπεύθυνος γιὰ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις, ποὺ ἐγκυμονοῦν διαιρέσεις σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ ὁμοψυχία εἶναι ὅσο ποτὲ ἀπαραίτητη, εἶναι ἡ κυβέρνησις ποὺ χειρίστηκε ἕνα τόσο σοβαρὸ ἐθνικὸ θέμα μὲ ἀσύγγνωστη ἐπιπολαιότητα καὶ ζῆλο μαθητευομένου μάγου. Γιὰ ἐμᾶς, ὡς Νέα Δημοκρατία, εἶναι ἀπολύτως σαφὲς ὅτι οἱ κινητοποιήσεις τοῦ πλέον ἐλπιδοφόρου τμήματος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δὲν ἐκφράζουν μόνον τὶς δικαιολογημένες ἐθνικὲς εὐαισθησίες τῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας ἀλλὰ ἀποτελοῦν συνάμα καὶ μία ἠχηρὴ δήλωση γενικῆς ἀποδοκιμασίας καὶ ἀπογοητεύσεως ἀπὸ μία κυβέρνηση ποὺ ὑποσχέθηκε τὰ πάντα καὶ δὲν τήρησε τίποτα»

Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀνακοίνωσις ποὺ θὰ ἔβγαζε ἡ ΝΔἐὰν οἱ ἐπικοινωνιολόγοι της εἶχαν δύο δράμια μυαλό.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Δὲν ἄντεξε καὶ ἡ ΝουΔοῦ…

  1. Σαφῶς καὶ Ν.Δ. καὶ ΣΥΡΙΖΑ δὲν διαφέρουν σὲ τίποτα ἀπολύτως. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνη εὐθὺς άμέσως σαφές, ἐὰν ληφθῆ ὑπόψη ἡ καταγωγὴ τῶν ἀντίστοιχων “προέδρων” τους.

Leave a Reply