Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν; (ἀναδημοσίευσις)

Νὰ ‘μαστε πάλι ἀπόψε…
Πάλι λίγα λεπτὰ πρὸ τοῦ δελτίου εἰδήσεων ποὺ θὰ μᾶς κάνῃ τὰ νεῦρα κλωστές, θὰ μᾶς ἐξαϋλώσῃ τὴν ὅποιαν αὐτοεκτίμησι καὶ θὰ ποδοπατήσῃ τὴν ἐλαχίστη εὐτοεκτίμησίν μας…
Τί κάνουμε; Θά ἀφήσουμε αὐτούς τούς ῥεμπεσκέδες νά μᾶς καταβάλουν; Νά μᾶς σύρουν σέ ἀκόμη μίαν μορφή καταθλίψεως; Ἤ θά τούς στείλουμε ἐκεῖ πού τούς πρέπει; Δῆλα δή στόν ἀγύριστο;

Προσωπικῶς, γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνομαι, τὴν ἔσβησα ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια τὴν τηλεόρασι.
Τὸ μόνον ποὺ μοῦ ἐπιτρέπω συνειδητῶς εἶναι οἱ γνωστὲς Ἑλληνικὲς ταινίες τοῦ καλοῦ μας κινηματογράφου. Αὐτὲς ποὺ σοῦ ἀφήνουν πάντα μίαν γλυκειὰ τρυφερότητα στὶς αἰσθήσεις καὶ μὶαν νοσταλγία…
Προτιμῶ λοιπὸν νὰ ξημερώσω μαζύ τους κι ὄχι μὲ τὶς Τρέμες καὶ τοὺς Καψωμένους…

Πάντα ἐσεῖς ἀποφασίζετε…
Ἐγὼ μόνον προτείνω…

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

φωτογραφία

Leave a Reply