Θάλασσα στὰ Σκόπια

Τὴ λὲν Ντάνιτσα Μπάτσεβα καὶ εἶναι ἀρχαιολόγος καὶ νομισματολόγος ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων. Μὲ ἐπὶ μέρους εἰδικότητα τὴν ἀπάτη θὰ προσθέσω ἐγώ. Πλαστογράφησε ἠλεκτρονικὰ τὴν ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὰ Μακεδονικὰ νομίσματα μὲ τὸ καράβι καὶ ἀπὸ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ, τὴν ἔκανε ΛΥΧΝΙΔΙΩΝ. Μὲ ἐντολὴ ἄνωθεν βέβαια.

Εἶναι ὑψίστης σημασίας, ποὺ εὑρέθησαν αὐτὰ τὰ νομίσματα λέει, γιατί στὸ ἐμπρὸς μέρος ἔχουν τὴν Μακεδονικὴ ἀσπίδα! Μόνον ποὺ ἀπὸ τὰ δύο πλαστογραφημένα, δὲν ἔβγαλε τὸ ἐμπρὸς μέρος νὰ τὸ δοῦμε! Μὰ τότε θὰ ἦταν εὔκολο νὰ βροῦμε τὰ ἴδια τὰ νομίσματα καὶ ἔτσι νὰ φανῆ ἡ ἀπάτη. Ἀξιοσημείωτο εἶναι, λέει ἡ ἴδια, ὅτι αὐτὰ τὰ νομίσματα δὲν ἔχουν καταγραφεῖ ἐπιστημονικὰ γιὰ νὰ ἔχει γνώση ὁ ἐπιστημονικὸς κόσμος!

Πληροφορίες ἀπὸ Μικρὲς Ἐκδόσεις

Στὸ ἄρθρο ἔκπληκτος διάβασα, ὅτι τὸ κανονικὸ νόμισμα ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ἀνήκει στὰ «μαϊμοὺ» ποὺ γράφουν ΛΥΧΝΙΔΙΩΝ! Δηλαδή: Τὰ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ποὺ κόβονταν ΑΜΦΙΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ καὶ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, λιμάνια ποὺ δικαιολογοῦν τὸ καράβι, ἡ Μπάτσεβα τὰ θέλει στὰ Σκόπια. Ἀφοῦ λοιπὸν τὰ νομίσματα κόβονταν στὴν χώρα τοῦ «ΤΙΠΟΤΑ», δὲν μπορεῖ παρὰ τὰ λιμάνια νὰ ἀνῆκαν ἐκεῖ! Μπάτσεβα, εἶσαι μεγάλη ΑΠΑΤΗ καὶ ἀσορτὶ μὲ τὸ περιβάλλον σου.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply