Γιατί δέν ἀπολαμβάνουν τήν σοσιαλιστική τους εὐτυχία οἱ Γάλλοι;

Βάσιμος ἀπορία:
Πῶς οι Γάλλοι δέν ἔγιναν πλούσιοι;

Τὸ 1944 τὸ 75% τῶν Γάλλων ὑπεστήριξε τὸ Γκωλικο-Κομμουνιστικὸ πραξικόπημα. Οἱ Γάλλοι κατεδίκασαν εἰς θάνατον (κυριολεκτικῶς) τὶς Δεξιὲς ἰδέες καὶ ἠσπάσθησαν τὴν θρησκεία τοῦ Μαρξισμοῦ-Λενινισμοῦ-Σταλινισμοῦ. Ἔκτοτε ἡ Γαλλία παραμένει ἕως τῆς σήμερον ἡ μόνη χώρα παγκοσμίως ποὺ παραμένει πιστὴ στὸν Σταλινισμό.

Μὲ τὸ σύνθημα «θὰ τὰ πάρουμε ἀπὸ τοὺς πλουσίους» οἱ Γάλλοι ἐδολοφόνησαν τὸν Λουΐ Ῥενῶ καὶ τοῦ πῆραν τὴν βιομηχανία του καὶ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἄνευ οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως, ὅπως ἐπίσης πῆραν τὶς ἑκατὸν μεγαλύτερες βιομηχανίες τῆς Γαλλίας. Ὅποτε ἡ Γαλλία ἀπέκτησε κομμουνιστικὴ οἰκονομία!

Ἡ μεγάλη ἀπορία εἶναι:

Ἀφοῦ «τὰ πῆραν ὅλα ἀπὸ τοὺς πλουσίους» πῶς, πῶς τάχα, οἱ Γάλλοι δὲν ἔγιναν πλούσιοι;

Ἀπίστευτον!!!

Παναγιώτης Μαρίνης

Γιὰ τὴν Ἱστορία:

Ὁ Λουὶ Ῥενῶ (Louis Renault), δημιουργὸς καὶ ἰδιοκτήτης τῆς γνωστῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας, ἐκτὸς ποὺ ἐτελεύτησε ὑπὸ …ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες (ἡ οἰκογένειά του ἀπέδειξε πὼς τοῦ ἔσπασαν τὸν λαιμό), κατέληξε καὶ μοναδικὸ παράδειγμα πρὸς …ἀποφυγὴν στὴν Γαλλία, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε ἔλαβε ἡ οἰκογένειά του τὴν παραμικρὰ ἀποζημίωσιν. Οἱ Γάλλοι σοσιαλιστὲς τὸν ἐνέπλεκαν σὲ γερμανοφιλία, διότι τὰ ἐργοστάσιά του παρήγαγαν ὀχήματα γιὰ τὸν ναζιστικὸ στρατό. Τὰ ὀχήματα αὐτά, ἰδίως στὸ ῥωσσικὸ μέτωπο, ἀπεδείχθησαν ἰδιαιτέρως εὐπαθῆ. Ὁ Ῥενῶ καὶ οἱ σῦν αὐτῷ ἰσχυρίσθησαν πὼς ἦταν ἀποτέλεσμα δολιοφθορῶν τῆς διοικήσεως τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας, ἀλλὰ οἱ ἀντίπαλοί του ἰσχυρίζοντο πὼς αὐτὴ ἡ δολιοφθορὰ προεκλήθη ἀπὸ τοὺς ὑπαλλήλους. Ἐπίσης ὁ Ῥενῶ ἰσχυρίσθη πὼς ἐὰν δὲν ἔθετε τὴν αὐτοκινητοβιομηχανία του στὴν ὑπηρεσία τῶν Γερμανῶν, αὐτὴ θὰ ἀπεῤῥῤοφᾶτο ἀπὸ τὶς γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις, θὰ μετεκινήτο στὴν Γερμανία καὶ τελικῶς θὰ ἔμεναν ἄνευ ἐργασίας ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σὲ αὐτές.
Ὁ ἴδιος, κατὰ πῶς ἐπισήμως λέγεται, στὴν διαθήκη του εἶχε ὁρίση ὡς κληρονόμους τῆς ἐπιχειρήσεώς του τοὺς ὑπαλλήλους του.

Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία βεβαίως, μέσα στὸν εὐρωπαϊκό μας σοσιαλιστικὸ παράδεισο, δὲν μποροῦσε νὰ μένῃ στὰ χέρια τοῦ Δημοσίου. Ἐπωλήθη τὸ 80% αὐτῆς σὲ ἰδιῶτες τὸ 1996.

περισσότερα γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Ῥενῶ καὶ τῆς ἑταιρείας του ἐδῶ

Σήμερα οὐδεὶς ἀναφέρεται σὲ ἐκείνην τὴν …ἐπανάστασιν τῶν Γάλλων, ποὺ θὰ ἔπρεπε, λογικά, νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ σὲ οἰκονομικὰ θαύματα. Ἀντιθέτως καὶ ἡ Γαλλία, ὅπως καὶ σύσσωμος ἡ Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, πάσχει ἀπὸ τὰ ἴδια ἀκριβῶς ζητήματα ποὺ πάσχουν καὶ οἱ κομμουνιστικοποιημένες χῶρες: μεγιστοποίησις τῆς ἐξαθλιώσεως τῶν πολιτῶν καὶ …χάρισμα (ναί, περὶ αὐτοῦ πρόκειται), μὲ διάφορε προσχήματα καὶ δικαιολογίες, ὅλου τοῦ ἰδιωτικοῦ πλούτου (ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα κοπιώδους ἔργου σκληρὰ ἐργαζομένων πολιτῶν) στοὺς γνωστούς μας καὶ «πολυαγαπημένους» τοκογλύφους.

Βέβαια τὰ συνθήματα εἶναι …ἀνάποδα.
Μὲ πρόσχημα τὸν λαϊκὸ πλοῦτο ἀλλάζουν χέρια, σὲ χρόνο …dt, ὅλα τὰ περιουσιακὰ στοιχεία τῶν πολιτῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν αὐτοὶ οἱ πολῖτες εἶναι κάτοχοι ὑψηλῶν ἢ χαμηλῶν εἰσοδημάτων.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλην τὴν «ἡνωμένη μας Εὐρώπη» εἶναι μία καὶ μόνη εἰκόνα:

 • Ἡ φτώχεια ἐξαπλώνεται.
 • Οἱ -ἔως πρὸ ἐτῶν- κοινωνικὲς παροχὲς διαρκῶς ἀπομειώνονται ἔως καὶ ἐξαλείφονται.
 • Οἱ φόροι -μὲ τὸν μανδύα τῶν κοινῶν ἀποφάσεων τῆς «Ἡνωμένης Εὐρώπης»- αὐξάνονται τόσο πολύ, ποὺ πλέον δὲν συζητᾶμε γιὰ φορο-ἐπιδρομὲς ἀλλὰ γιὰ συστηματικὴ ὑφαρπαγὴ βαθμῶν ἐλευθερίας.
 • Τὰ δάνεια ἀπὸ τοὺς γνωστούς μας τοκογλύφους, ποὺ συντηροῦν τὸ σοσιαλιστικὸν αὐτὸ μοντέλο, πολλαπλασιάζουν τὰ κρατικὰ χρέη, μὲ γεωμετρικὲς προόδους, μεταβιβάζοντας στὶς πλάτες τῶν πολλῶν …φοῦσκες!!!
 • Τὸ ΔΝΤ καραδοκεῖ γιὰ νὰ λάβῃ ἐπισήμως τὸν ἔλεγχο τῶν κρατικῶν ἐσόδων ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν ἰδίων τῶν λαῶν.
 • Τὸ ἐνιαῖον νομικὸ πλαίσιο, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη», εἶναι τὸ νομικὸν πλαίσιον ποὺ ἀναγνωρίζει μίαν καὶ μόνον ἐξουσία ἐπάνω στοὺς Εὐρωπαίους: αὐτὴν τῆς ἐξουσίας τῶν τοκογλύφων ἢ ἄλλως τὴν νέα (καὶ παλαιὰ) τάξιν πραγμάτων τῆς παγκοσμίου διακυβερνήσεως, ποὺ θεωρεῖ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα ἐπισήμως σκλαβάκια πρὸς ἀφανισμό.
 • Ἡ ἐπιδοματικὴ πολιτικὴ τῶν κυβερνήσεων, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὶς διαρκῶς ἀπομειούμενες ἀμοιβὲς τῶν ἐργαζομένων, παρέα μὲ τὴν ἀθρόα εἰσαγωγὴ νεο-ἐποίκων, ὁδηγοῦν τοὺς πάντες, ἐν τῷ εὐρωπϊκῇ ἠπείρῳ διαβιῶντες, εἰς ἀπόλυτον πενίαν καί, φυσικά, εἰς ἀπόλυτον ἰσότητα ἐξαθλιώσεως καὶ διαρκῶς πολλαπλασιαζομένης τῆς μὴ ἱκανότητος ἀξιοπρεποῦς διαβιώσεως.

Διότι τὸ δικαίωμα στὴν τεμπελιὰ εἶναι ἱερόν!!!

 • Ἡ διαρκὴς ἀπομείωσις τῶν -κατ’ ἐπίφασιν- ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Εὐρωπαίων, μὲ τὴν ἐκ παραλλήλου ὑπὲρ αὔξησιν τῶν δικαιωμάτων κάθε νεο-εἰσερχομένου στὰ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη, πολτοποιοῦν τὶς μάζες καὶ τὶς στρέφουν νὰ κυττοῦν ἡ μία τὴν ἄλλην μὲ μῖσος, ἀν τὶ νὰ κυτοῦν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐμφυτεύουν διαρκῶς μέσα στὶς κοινωνίες τους σημεία τριβῶν καὶ συγκρούσεων.
 • Ἡ αὔξησις τῆς ἀστυνομεύσεως προκαλεῖ, σὲ ἐπίπεδα στρατοκρατίας, ἐκ τῶν πραγμάτων γεννᾶ συναισθήματα τρόμου στοὺς πληθυσμούς, ποὺ συνδυαστικὰ μὲ τὴν …«πολιτικὴ ὀρθότητα» καὶ ὅλων τὸν -κατ’ ἐπίφασιν- ἀντί-ῤατσισμόν, ποὺ σκοπό του ἔχει μόνον τὸ νὰ προστατεύσῃ τοὺς ἐμπνευστὲς αὐτοῦ τοῦ ἐκτρώματος, καθὼς φυσικὰ καὶ τοὺς …«περιουσίους» ἀξιωματούχους τους, εἶναι ἡ μία καὶ μοναδικὴ ὄψις αὐτοῦ ποὺ σχεδιάζεται νὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὰς Ἡνωμένας Εὐρώπας μας.

Καὶ εἴπαμε… Ὅλα αὐτὰ μόνον γιὰ τὸ …καλό μας, ποὺ ἐμεῖς τὸ ἀγνοοῦμε ἀλλὰ ἄλλοι τὸ γνωρίζουν καλλίτερα ἀπὸ ἐμᾶς.πρὸς ὄφελος τῶνσυστηματικὴ ὑπερ-φορολόγησις ὰ χαμηλὰ.,

Τέλος, πάλι γιὰ τὴν Ἱστορία, ἂς θυμηθοῦμε αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ἡ κα Δεναξᾶ, ὡς ἀνταποκρίτρια ἀπὸ τὴν Γαλλία, γιὰ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἡμερῶν καὶ ἰδίως γιὰ τὰ «κίτρινα γιλέκα» καὶ τὶς ἐξαγγελίες Μακρόν. Θὰ σταθῶ μόνον σὲ δύο παρατηρήσεις-πληροφορίες της, ποὺ φυσικὰ μοῦ ἐνισχύουν τὴν πεποίθησιν σχετικῶς μὲ τὸν πραγματικὸ ῥόλο τῶν «κιτρίνων γιλέκων» πού, ἐν ἀγνοίᾳ τους, γιὰ μίαν ἀκόμη φορὰ στὴν Ἱστορία τῆς Γαλλίας, δουλεύουν πρὸς ὄφελος τῶν τοκογλύφων.

Ἡ Liberation, λοιπόν, τῶν Rothschild, ποὺ δικό τους παιδὶ εἶναι ὁ μακρόν, στρέφεται κατὰ τοῦ …μακρόν, ἀναζητώντας τὸν σαρκοζύ!!!

Ἡ ...ἔγκριτη δημοσιογραφία καὶ τὸ ποιοὶ πράγματι ...κρύβονται ἀπὸ πίσω της.9

 

Ἡ …ἔγκριτη δημοσιογραφία καὶ τὸ ποιοὶ πράγματι …κρύβονται ἀπὸ πίσω της.

Ἐκλογὴ διὰ τῆς …κληρώσεως!!!

Ἴδιος ὁ πόνος γιὰ Liberation, Κάμερον, Soros, ἑλληνόφωνα ΜΜΕ…

Μία ἀπὸ τὶς βασικὲς ἐκπροσώπους τῶν «Κιτρίνων Γιλέκων», ἡ Ζακλὺν Μουρῶ, καλεῖ πλέον σὲ …ἐκεχειρία καὶ αἰσθάνεται …δικαιωμένη μετὰ τὶς ἐξαγγελίες μακρόν.
Στὸ μεταξὺ ἤδη τὸ 54% τῶν Γάλλων δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἐξακολουθήσουν, μετὰ τὶς ἐξαγγελίες μακρὸν βεβαίως-βεβαίως, οἱ κινητοποιήσεις.
Κι ὅλα αὐτὰ εἶναι …τυχαία!!!
Χμμμ.
Ἐμέναν γιατί ὅλα αὐτά, τὰ συνήθη, τῆς λογικῆς «καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ-καὶ μὲ τὸν ἀρχιφύλαξ» μέ παραπέμπουν σέ ἁπλές καί κατευθυνόμενες ἐκτονώσεις; Ἤ μήπως τό παρελθόν τῶν Γάλλων μᾶς προδιαθέτει γιά σημαντικές ἐπιτυχίες τους;

Ἡ ἱστορία πρέπει νὰ διδάσκεται δίχως ἀναφορὲς στοὺς ἐγκληματίες τοκογλύφους!!!

Θέλει ὁ κάφρος* νὰ κρυφθῇ καὶ ἡ χαρὰ δὲν τὸν ἀφήνει… (α)

Ἀλήθεια, πόσο σημαντικες ἦσαν αὐτές οἱ ἐπαναστάσεις τους, πού …ἔτυχαν ὅλες νά ἐλέγχονται ἀπό τούς ἰδίους τοκογλύφους καί, βεβαίως βεβαίως, νά στρέφονται τελικῶς κατά τῶν Γάλλων;

Διός ἐπικράτησις στήν …Γαλλία;

Θέλετε λοιπόν νά σᾶς πῶ ἐγώ τό γιατί δέν ἀπολαμβάνουν (καὶ) οἱ Γάλλοι τόν σοσιαλιστικό τους πλοῦτο;
Ἤ μήπως καί οἱ Γάλλοι, ὅπως κι ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ ἅπαντες οἱ χαχόλοι τοῦ πλανήτου μας, παραμένουμε ἐργαλεία στά χέρια συγκεκριμένων σαπροφυτικῶν ὑπανθρώπων;

Μὴν σκιάζεσθε λοιπόν… Ὅσο χαχόλοι εἴμαστε ἐμεῖς, ἄλλο τόσο εἶναι καὶ οἱ Γάλλοι. Κι ἐπεὶ δὴ ἀδυνατοῦμε σήμερα νὰ ἐκτιμήσουμε, πλήρως, τὸ τὶ θὰ προκύψη, ἂς τὰ ξαναποῦμε μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ὅταν θὰ τοὺς ἔχουν διαλύση πλήρως κάθε προνόμιο.

Φιλονόη

Μας έδωσε ψίχουλα. Συνεχίζουμε

Update 01:21 O Μακρόν δεν αύξησε τον κατώτατο μισθό. Έπαιξε με τις λέξεις!

 • Σε αντίθεση με ό,τι πρότεινε ο Μακρόν ο κατώτατος μισθός δεν θα αυξηθεί κατά 100 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Θα αυξηθεί περίπου 1,8% όπως προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή γύρω στα 15 με 20 ευρώ.
  Τα υπόλοιπα 80 για τους εργαζομένους που πληρώνονται με τον βασικό μισθό ή λίγο περισσότερο, είναι η αύξηση που θα γίνει στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (μπόνους απασχολήσεως) -μια εισοδηματική ενίσχυση- για όσους μεταξύ άλλων εντάσσονται ή επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για ένα προνοιακό επίδομα ώστε να φθάσει ο πενιχρός μισθός το κατώτατο εισόδημα. Καταβάλλεται από το κράτος μέσω των κονδυλίων των οικογενειακών επιδομάτων. Γι’ αυτό ο Μακρόν διευκρίνισε πως δεν θα επιβαρυνθούν οι εργοδότες.

Η αύξηση στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είχε ήδη προγραμματισθεί πολύ πριν τις κινητοποιήσεις των «Κίτρινων Γιλέκων». Συγκεκριμένα είχε ανακοινωθεί πως θα αυξηθεί 30 ευρώ τον Απρίλιο του 2019, 20 ευρώ τον Οκτώβριο του 2020 και 20 ευρώ τον Οκτώβριο του 2021. Η πρώτη αύξηση της τάξεως των 20 ευρώ έγινε τον Οκτώβριο του 2018.

Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι η ανακοίνωση του Μακρόν αντιστοιχεί σε επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος στην εφαρμογή της αυξήσεως του μπόνους απασχολήσεως! Αντί να δοθεί σταδιακά γίνεται άμεσα και σε συνδυασμό με την νόμιμη αύξηση της τάξεως του 1,8% του κατωτάτου μισθού! Επί της ουσίας δεν αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Η εξαγγελία ήταν ένα Πυροτέχνημα!

πηγὴ

Απογοήτευση στα Κίτρινα Γιλέκα από το αποψινό διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τις αντιδράσεις στα οδοφράγματα που μεταδίδει η γαλλική τηλεόραση. Oμόφωνα δηλώνουν πως τους έδωσε ψίχουλα, πως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και απεύθυνουν νέο κάλεσμα για διαδηλώσεις το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε απόψε:

 • Αύξηση κατωτάτου μισθού κατά 100 ευρώ το μήνα μετά τον Ιανουάριο χωρίς το μέτρο να κοστίσει στην εργοδοσία.
 • Πάγωμα για το 2019 της αυξήσεως της γενικευμένης κοινωνικής εισφοράς για τους συνταξιούχους, με συντάξεις κάτω από 2000 ευρώ τον μήνα.
 • Κάλεσε όσους εργοδότες έχουν την δυνατότητα, να δώσουν μπόνους στο τέλος του έτους στους εργαζομένους τους.
 • Ανακοίνωσε ότι δεν θα φορολογούνται πλέον οι υπερωρίες.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του υποσχόμενος πως δεν θα δείξει καμμία επιείκεια στις βιαιότητες των ταραξιών. Δεν είπε όμως κάποιαν κουβέντα για τις βιαιότητες των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Σχετικά με την αύξηση του κατωτάτου μισθού κατά 100 ευρώ εχθες η υπουργός εργασίας δήλωσε πως οποιαδήποτε αύξηση του «θα κατέστρέψει θέσεις εργασίας». Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις η χρηματοδότηση του μέτρου μιας και δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη η εργοδοσία θα γίνει από φορολογικά έσοδα και τις κοινωνικές εισφορές. Ο Μακρόν δεν άγγιξε έχοντες, εργοδοσία και δεν επανέφερε τον φόρο αλληλεγγύης στις μεγάλες περιουσίες που είναι από τις βασικές αξιώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων». Δεν ανακοίνωσε τίποτα για τους άνεργους, για τους νέους, για τους αγρότες, τους μαθητές λυκείου, τους φοιτητές, τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος δύσκολα η Γαλλία θα επιτύχει τον στόχο για το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αντίδραση των Βρυξελλών που δεν επέτρεψαν ανάλογες αξιώσεις στην Ιταλία.

Απόψε η Γαλλία βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε μια πρωτόγνωρη κοινωνική κρίση με απρόβλεπτο αντίκτυπο όχι μόνο για το μέλλον της χώρας αλλά και της Ευρώπης.

Στα βίντεο αντιδράσεις των Κίτρινων Γιλέκων τις οποίες μετέδωσε πριν από λίγο η γαλλική τηλεόραση.

Μαρία Δεναξᾶ, 10 Δεκεμβρίου 2018

«Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε»

 • Φάνηκε σαν να μοίρασε δώρα εχθές ο Μακρόν που όμως αποδείχθηκαν πυροτεχνήματα τα οποία έσκασαν.
  Η αύξηση του κατωτάτου μισθού δεν είναι τίποτα άλλο από την αύξηση ενός προνοιακού επιδόματος -του μπόνους για την απασχόληση- κάτι σαν το δικό μας εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δίνεται μεταξύ άλλων για να κλείσει η ψαλίδα σε όσους ο πενιχρός μισθός δεν αγγίζει τον κατώτατο. Ο Μακρόν είχε ανακοινωσει πως θα αυξήσει σταδιακά το προνοιακό επίδομα πολύ πριν από τις κινητοποιήσεις των Κίτρινων Γιλέκων. Τώρα το κάνει άμεσα και το παρουσίασε εχθές σαν αύξηση του κατωτάτου μισθού. Το μέτρο δεν αφορά σε όλους τους εργαζόομένους. Αφορά σε 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους που είναι προς επαγγελματική επανένταξη ή βρήκαν πρόσφατα δουλειά και παίρνουν πολύ λιγότερα από τον κατώτερο μισθό.
  Η αύξηση χρηματοδοτείται από φόρους σε μισθωτούς και συνταξιούχους.
 • Ο Γάλλος πρόεδρος δεν επαναφέρει την φορολόγηση στις μεγάλες περιουσίες και δεν ανακοίνωσε κάτι για τους ανέργους, αγρότες, μαθητές, μονογονεικές οικογένειες και άλλες κοινωνικές ομάδες.
 • 21 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τις εξαγγελίες Μακρόν.
 • Η Ζακλίν Μουρό μια από τις βασικές εκπροσώπους των «Κίτρινων Γιλέκων» καλεί σε εκεχειρία και χαιρετίζει τις εξαγγελίες Μακρόν.
 • Το 54% των Γάλλων επιθυμούν τα «Κίτρινα Γιλέκα» να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις, το 45% να τις συνεχίσουν. Tα 2/3 εξακολουθουν να βλέπουν με συμπάθεια το κίνημα. Δημοσκόπηση για τον τηλεοπτικό σταθμό LCI, λίγο μετα την ομιλία Μακρον.
 • 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ θα κοστίσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε απόψε ο Μακρόν.
 • Στους δρόμους και σήμερα οι μαθητές των λυκείων. Προβλήματα σε 170 λύκεια. 60 τελούν υπό κατάληψη.
 • O βουλευτής Francois Ruffin, της ανυπότακτης Γαλλίας σε βίντεο που ανέβασε στο FB, αναφέρει πως είναι υπο την επιτήρηση της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας για «ανταρσία».

πηγὴ

Εξοπλισμένα με ενα μυστικό όπλο ήταν το προηγούμενο Σάββατο τα τεθωρακισμένα της αστυνομίας. Mε ένα υγρό που μπορεί να ακινητοποιήσει ρίχνοντας κάτω εκατοντάδες άτομα ακόμα κι εάν φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες. Η χρήση του θα γινόταν κατόπιν πολιτικής εντολής. Όμως δεν χρειάστηκε αναφέρει το περιοδικό Marianne. Διαψεύδει η γαλλική χωροφυλακή.

πηγὴ

πηγὴ

O Eρντογάν κατηγορεί τις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι κλείνουν τα μάτια στην αστυνομική βία κατά των «Κίτρινων Γιλέκων» στην Γαλλία.

Μαρία Δεναξᾶ, 11 Δεκεμβρίου 2018

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιατί δέν ἀπολαμβάνουν τήν σοσιαλιστική τους εὐτυχία οἱ Γάλλοι;

 1. Ἀκριβῶς ἔτσι! Καὶ κάτι ἀκόμα: Τί ὄνομα εἶναι αὐτὸ τὸ “Μακρόν”; Ἐμένα μοῦ φαίνεται φτιαχτό.

Leave a Reply