Ψιλὰ γραμματάκια καὶ πραγματικότης γιὰ τὴν «συμφωνία»

Ἕνα μέρος τῆς ῥηματικῆς διακοινώσεως.

Διαβάζουμε ὅτι τὸ nationality (ἐθνικότης) τῶν πολιτῶν τῆς ΠΓΔΜ θὰ εἶναι Macedonian (Μακεδονικὴ) ἄρα ὁδεύουμε πρὸς τὴν ἵδρυση καινούργιου nation (ἔθνους), αὐτὸ τῶν Macedonians (Μακεδόνων). Τὸ Citizens of the republic of north macedonia (πολίτης τῆς δημοκρατίας τῆς βορείου Μακεδόνιας) ἀναφέρεται στὴν ὑπηκοότητα.

Αὐτὸ τὸ «ἔθνος Μακεδόνων» θὰ μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικῶν ethnicities (ἐθνοτήτων) ὅπως Τοῦρκοι, Ἀλβανοί, Βόσνιοι, Βλάχοι, Ῥομᾶ, καὶ ἄλλοι!!!!
Δηλαδὴ ὁποιοσδήποτε στὴν Ἑλλάδα, Ἕλλην καὶ μὴ θὰ μπορῆ νὰ πάρῃ τὴν μακεδονικὴ ἐθνικότητα κρατῶντας ὅμως τὴν ἐθνότητά του. Μάλιστα ὅλοι αὐτοὶ θὰ προστατεύονται ἀπὸ τὸ κράτος τῆς «Βορείου Μακεδονίας» ὡς μειονότητες.

Δηλαδὴ γιὰ νὰ καταλαβαινόμεθα… Θὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες κάτοικοι τῆς Μακεδονίας της Ἑλλάδος καὶ Μακεδόνες κάτοικοι τῆς Μακεδονίας της Ἑλλάδος;;;
Τὸ καταλάβαμε ἔως ἐδῶ;;

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ Μακεδόνες κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος (citizens of the republic of north macedonia) θὰ μποροῦν νὰ αἰτηθοῦν στὴν ἑλληνικὴ πολιτεία νὰ κάνουν μαθήματα τῆς γλώσσης τους. Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ γλῶσσα τῶν Μακεδόνων κατοίκων τῆς Μακεδονίας; Ἡ μακεδονικὴ γλῶσσα. Πᾶμε καλὰ ὡς ἐδῶ;

Ἀφοῦ λοιπὸν ἔχουμε ἀναγνωρίση τὸ ἔθνος τῶν Μακεδόνων καὶ τὴν γλῶσσα τῶν Μακεδόνων σειρὰ θὰ πάρη μετὰ τὴν «συμφωνία» νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ τὴν ἱστορία τῶν Μακεδόνων τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

Ὤπα Κῦρε… Ἐδῶ κάνεις ἕνα λάθος… Ἡ συμφωνία διαχωρίζει τὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τῆς κληρονομίας καὶ τῆς κουλτούρας μὲ αὐτὴν τοῦ ἔθνους τῶν Μακεδόνων μὲ διαφορετικὴ ἱστορία καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιά.

Κι ἐδῶ ὁ Μανουσκας ἔρχεται νὰ ἐρωτήσῃ..

Σὲ ποιὸ σημεῖο τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν διευκρινίζεται ὅτι τὸ βασίλειο τῶν Μακεδόνων τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀνήκουν στὴν ἱστορία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ;;;

Ἤ, μᾶλλον ἂς θέσω ἀλλοιῶς τὴν ἐρώτηση…

Μὲ ποιὰ νομικὴ ὑπόσταση θὰ ἀποδείξουμε ὅταν μᾶς ζητηθῆ ὅτι τὸ ἔθνος τῶν Μακεδόνων τοῦ 2019 δὲν ἔχει τήν ὁποιανδήποτε σχέση μὲ τὸ βασίλειο τῶν Μακεδόνων;

Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ μὴ διευκρίνησις τῆς συνδέσεως τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ μὲ τὸ βασίλειο τοῦ μεγάλου Ἀλεξάνδρου δὲν εἶναι τυχαία. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα, διότι ὅταν δὲν διευκρινίζῃς πὼς τὸ βασίλειο τῶν Μακεδόνων ἐνυπάρχει μέσα στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ τότε αὐτομάτως διαχωρίζεις τὴν Μακεδονία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄρα τὸν Μακεδονικὸ ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἀναγκαία ἡ ἀντίθεσίς μας σὲ αὐτὴν τὴν συμφωνία ἡ ὁποία μελλοντικὰ σκοπεύει νὰ ἑνώσῃ τοὺς πολῖτες τῆς δημοκρατίας τῆς βορείου Μακεδόνιας μὲ τοὺς πολῖτες τῆς δημοκρατίας τῆς νοτίου Μακεδονίας, μιᾶς καὶ τὸ ἔθνος θὰ εἶναι ἕνα, τὸ μακεδονικὸ ἔθνος, μὲ τὴν μακεδονικὴ γλῶσσα καὶ τὴν μακεδονικὴ κληρονομιά.

Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι μόνο ἐὰν θὰ ψηφισθῆ στὴν ὁποιανδήποτε Βουλή.
Τὸ ζήτημα εἶναι ἐὰν θὰ ἐνταχθῆ στὶς διεθνεῖς συνθῆκες.

Μανούσκας Κύρος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply