Δὲν εἶναι κατάῤῥευσις ἀλλὰ …ἀποσύνθεσις!!!

Ὅταν κάτι πεθαίνῃ τότε σπεύδουν ὅλα τὰ ἀναγκαία μικρόβια, οἱ μύκητες, οἱ ἰοὶ μὰ γενικότερα κάθε λογῆς ἀποδομητικὸς παράγων, γιὰ νὰ ἐπιταχυνθῇ ἡ διαδικασία τῆς ἀποσυνθέσεως. Αὐτὸ εἶναι κατανοητό, λίγο ἔως πολύ, ἀπὸ ὅλους μας.
Τὸ σημεῖον ὅμως ἐκεῖνο ποὺ ἀκόμη δὲν ἔχουμε κατανοήση εἶναι πὼς αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀντιμετωπίζουμε, ὡς κοινωνία, ὡς χώρα καὶ ὠς Ἕλληνες, εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς μὴ ἀποδοχῆς μας γιὰ τὰ ὀφθαλμοφανῆ. Καί, τὰ ὀφθαλμοφανῆ, εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς καταδεικνύουν πὼς πάει, τελείωσε αὐτὸ ποὺ γνωρίζαμε ἐσφαλμένως ὡς «Ἑλλάς».
Τὸ πλαστογραφηθὲν κρατίδιον (ποὺ καταχρηστικῶς ἀπεκλήθη) «Ἑλλὰς πεθαίνει καὶ εἶναι καιρός μας πιὰ νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε γιὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε.

Μία παροιμία μας λέει πὼς «δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται»… Κι ἐμεῖς, σήμερα, ἀκριβῶς αὐτὸ βιώνουμε.
Δέν μέ πιστεύετε;
Ἂς δοῦμε λοιπὸν μερικὰ παραδείγματα, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ πλέον μεγάλα, γιὰ νὰ φθάσουμε στὰ μικρότερα.

Ποῖος ὁ ῥόλος τοῦ ΤΑΙΠΕΔ; Ἐννοεῖται πλέον, κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος βεβαίως-βεβαίως, πὼς τὸ ΤΑΙΠΕΔ εἶναι ἡ βιτρίνα τῶν τοκογλύφων γιὰ νὰ ἀρπάξουν τὰ «ἀσημικὰ» τῆς χώρας μας νομοτύπως. Προϋποθέσεις ἀναγκαῖες γιὰ νὰ ὑπάρχουν τὰ διάφορα ΤΑΙΠΕΔ εἶναι ἡ ὕπαρξις «χρέους», ἡ ἀναγνώρισις αὐτοῦ τοῦ «χρέους» (δῆλα δὴ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ ἀναγνώρισις καὶ «νομιμοποιήσις» τοῦ τόκου καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ τοκογλύφου) καί, κατ’ ἐπέκτασιν, ἡ «νομότυπος» ὑφαρπαγὴ κάθε δημοσίου περιουσιακοῦ στοιχείου. Τὰ εἴδαμε αὐτὰ νὰ συμβαίνουν στὶς πρώην σοβιετικὲς χῶρες καί, ἀκριβῶς ἐκείνην τὴν στιγμὴ τῆς (ἐπισήμου) διαλύσεως τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ τὰ διαπιστώνουμε σήμερα νὰ ἐπαναλαμβάνονται (πρὸς ὥρας) καὶ στὴν χώρα μας.

Οἱ ἀποκρατικοποιήσεις καὶ ἡ TREUHAND.

Πῶς ἰδιωτικοποιεῖται μία χώρα γιά …ψίχουλα;

Μεγαλυτέρα ἀπόδειξις ὅμως τῆς ἐν ἐξελίξει διαλύσεως τῆς χώρας ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ΤΑΙΠΕΔ δὲν ὑφίσταται.
Ἡ ἀρχὴ ὅμως συμβαίνει ἐδῶ… Ἔχουμε καὶ συνέχεια…

Ἡ Ἀνατολικὴ Γερμανία, λοιπόν, ὡς γνωστόν, παρεδόθη (ἀμαχητὶ ὁμολογουμένως-!!!- ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ χώρα μας, πρὸς …τιμὴν τῶν μέσων μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ τῶν δυνάμεων καταστολῆς!!!) στὴν νέα ἐκδοχὴ τῆς τοκογλυφικῆς συμμορίας ποὺ ἐλέγετο Ἡνωμένη Εὐρώπη. Ἐκ μίας Ἐνώσεως ἐξῆλθε γιὰ νὰ εἰσέλθῃ σὲ μίαν ἄλλην, πανομοιότυπον καὶ ἐξ ἴσου κομμουνιστική.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς τὰ ἴδια κι ὅμοια συνέβησαν σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς πάλαι ποτὲ ἰσχυρᾶς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως….

Jacob Schiff. Ὁ τραπεζίτης ποὺ χρηματοδότησε τὴν «Κόκκινη Ἐπανάστασιν»

…ποὺ οὐδέποτε κατέῤῥευσε λόγῳ, ὅπως μᾶς εἶπαν, τῶν -τάχα μου-τάχα μου- ἀδιεξόδων της, ἢ τοῦ «ἐξευρωπαϊσμοῦ» καὶ τοῦ «ἐκδυτικισμοῦ» της, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι ποὺ τὴν ἔστησαν ἀπεφάσισαν νὰ ἀλλάξουν τὸ ἐκεῖ σκηνικό, μὲ κάτι πιὸ καπιταλιστικῶς κομμουνιστικό…

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

…διότι τέτοιου εἴδους σκηνικὰ δὲν ἀντέχουν, σὲ γενικὲς γραμμές, πέραν τοῦ αἰῶνος…
…ἰδίως ἐὰν τὰ μέσα ἐλέγχου καὶ χειραγωγήσεως τῶν πολιτῶν εἶναι ὀλίγον τί ξεπερασμένα…
…ἐφ’ ὅσον ἀπαιτεῖται καθολικὴ καὶ ἀπόλυτος καὶ πολυεπίπεδος δυνατότης ἐλέγχου, χειραγωγήσεως καί, φυσικά, πλήρους καθυποτάξεως τῶν πληθυσμῶν, ὄχι μόνον μέσῳ τοῦ ἐκφοβισμοῦ, μὰ κυρίως μέσῳ τῆς ὑπερπληροφορήσεως, τῆς σκουπιδο-ὑπέρ-πληροφορήσεως δῆλα δή….

Κι ἐπεὶ δὴ ἐμᾶς ἐπάνω ἀπὸ ὅλα μᾶς πονᾶ καὶ μᾶς τσούζει ὁ τόπος μας καὶ τὰ τῆς Ἑλλάδος συμβαίνοντα…
…πέραν τῶν διεθνῶν τρωκτικῶν, ποὺ ἀνέλαβαν νὰ …«ξυλεύσουν» τὰ μεγάλα τμήματα τῆς …«δρυός-Ἑλλάδος», κάθε μικρότερο ἀποδομητικὸ στοιχεῖον, κάθε …ἐθνικότητος καὶ προλεύσεως, ὡς ἄλλοι …ξυλευτές, ἤ ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἄλλα σκουλήκια ποὺ σπεύδουν νὰ ἀποδομήσουν τὸ σῶμα ἑνὸς ἑτοιμοθανάτου (ἢ καὶ νεκροῦ), ἔτσι κι ἐδῶ, ἀπὸ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, εἰσέρχονται διαρκῶς …ἀποδομητικοὶ παράγοντες γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὸ ἔργον τῆς ἀποσυνθέσεως, ἑνὸς μαυροκορδατοκωλλετικοῦ κρατικοῦ μορφώματος, πού, λανθασμένως, πιστεύαμε γιὰ Πατρίδα μας…

Πολυεπίπεδος ἡ ἀποδόμησις φίλοι μου. Πολυεπίπεδος καὶ πολύπλευρος.
Δὲν σώζεται αὐτὸ ποὺ θεωρούσαμε ὡς οἶκο μας. Πρῶτα ξεκίνησε νὰ καταῤῥέῃ μόνο του τὸ ἐν λόγῳ οἰκοδόμημα, ἀπὸ ἐσωτερικὰ αἴτια καί, κατόπιν τούτου ἔπεσαν τὰ σκουλήκια τοῦ πλανήτου νὰ ἁρπάξουν ἀρχικῶς τὰ …«ἀσημικὰ» (ΤΑΙΠΕΔ, Α.Α.Δ.Ε., τράπεζες, κόμματα, πολυεθνικὲς) καί, ἐν συνεχείᾳ, ἐν τελῶς ἀνεξέλεγκτα, ἐδόθη τὸ σύνθημα τῆς πλήρους ἀποσυνθέσεως, ἀπὸ τὰ …μικρότερα σαπρόφυτα (κομματικοὶ χειροκροτητές, διαπλεκόμενοι ἐπιχειρηματίες, Μ.Κ.Ο., λαθροέποικοι). 

Αὐτὸ ποὺ σήμερα βλέπουμε νὰ συμβαίνῃ στὴν χώρα μας εἶναι ἕνα σαφὲς καὶ ἄνευ ἐλπίδος ἀναστροφῆς τῆς διαλύσεως τῶν πάντων. Τὸ τέλος πλησιάζει. Ἕνας τέλος ποὺ ἐὰν τὸ δοῦμε ἐξ ἀποστάσεως (ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρας) θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἔτσι ἔπρεπε νὰ συμβῇ. Μόνον ποὺ ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ διαβιοῦμε ἐντὸς αὐτῆς τῆς ἀποσυνθέσεως κάθε κομμάτι ποὺ ἀποκόβεται μᾶς τσακίζει.

Συνειδητοποιῶντας ὅμως ὄλα τὰ παραπάνω, μποροῦμε, εὔκολα, νὰ κατανοήσουμε πὼς ἐὰν δὲν ἀποφασίσουμε, τὸ νωρίτερον δυνατόν, νὰ ἀπομακρυνθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, ἀπὸ αὐτὸν τὸν μηχανισμὸ ἀποσυνθέσεως, τότε καὶ ἡ δική μας …«τύχη» θὰ ταὐτισθῇ μὲ τὴν τύχη ὅλων αὐτῶν ποὺ πιστεύουν πὼς ἡ …«ἀγελὰς ποὺ τώρα ἀρμέγουν ἔχει ἀστείρευτες ποσότητες γάλακτος». Ἂς τοὺς ἀφήσουμε νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ῥόλο ποὺ ἀνέλαβαν καὶ ἂς σχεδιάσουμε τὰ ἐπόμενά μας βήματα… Βήματα ποὺ σαφῶς θὰ περιλαμβάνουν πρῶτα καὶ κύριο ἕνα εὑρύτερον σχέδιον δράσεως, πρὸ κειμένου νὰ μπορέσουμε, τὸ ταχύτερον δυνατόν, ᾷμᾳ τῆς πλήρους καταῤῥεύσεως, νὰ στηθοῦμε στὰ πόδια μας καὶ νὰ ξανά-πάρουμε, ὡς ὀφείλουμε τὴν Πατρίδα μας στὰ χέρια μας.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ γενικότερον σχέδιον τῶν κεντρικῶν μισανθρώπων, ποὺ σαπροφυτοῦν εἰς βάρος τοῦ κόσμου μας, σαφῶς περιλαμβάνει τὴν ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τῶν χωρῶν, τῶν κρατῶν καὶ τῶν πολιτειῶν, μὲ τὸν τρόπο ποὺ γνωρίζαμε.

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Καί, ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε, ἔτσι ὅπως κατήντησαν κυβερνήσεις, λαοὶ καὶ πολιτεύματα, καλῶς θὰ καταῤῥεύσουν. Ὅμως αὐτὸ εἶναι τὸ εὐρύτερον σχέδιον. Τὸ τί θὰ προκύψη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐφαρμογῆς του, εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ποὺ οὐδόλως ὅμως θὰ σχετίζεται μὲ αὐτοὺς τοὺς σχεδιασμούς.

Ἔτσι ἐπεὶ δὴ γουστάρουν νὰ στήνουν σκηνικὰ ἀπείρου κάλους οἱ γνωστοί μας τοκογλύφοι, ἐπισήμως εἴχαμε τὴν γνωστὴ Περεστρόικα, ἀλλὰ ἐπὶ τῆς οὐσίας εἴχαμε τὴν ἀρχὴ τῆς σοβιετοποιήσεως συμπάσης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἠπείρου.
…καί, φυσικά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, εἰδικῶς τώρα, τῆς σιωπῆς καὶ τῆς φιμώσεως…

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Μία νέα ἐκδοχὴ τῆς σκουπιδο-ὑπέρ-πληροφορήσεως, ποὺ θὰ μᾶς κρατᾶ διαρκῶς ἀπησχολημένους σὲ ἀνουσιότητες καὶ ἐπιδερμικότητες, πρὸ κειμένου νὰ ἀπασχολούμεθα διαρκῶς μὲ τὰ περιττὰ καὶ οὐδέποτε νὰ ἑστιάζουμε στὰ σημαντικά.

Τί δηλώνει ὅμως τό παραπάνω κοινό διαπιστωθέν; Μήπως πώς δέν ὑπάρχουν εἰδήσεις; Ἤ μήπως πώς αὐτό τό μόρφωμα πεθαίνει ἀσθμαίνοντας, στήν προσπάθειά του νά ἐπιμηκύνῃ, ὅσο μπορεῖ, τίς ἀνάσες του;
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Ἡ γνωστὴ ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐκτάσεως τῶν μεσαιωνικῶν σκοταδισμῶν, σὲ χρόνο καὶ σὲ χῶρο, κάποιαν στιγμὴ κατέῤῥεε ἀπὸ ἕναν καὶ μόνον ἀστάθμητο παράγοντα.
Γιατί ἄρα γέ;

Ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει στὴν χώρα μας συμβαίνει καὶ σὲ ὅλην τὴν Ἡνωμένη μας Εὐρώπη, καθὼς φυσικὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν πλανήτη.
Ἡ Ἠνωμένη Εὐρώπη «μας» τῶν λαῶν καὶ τῆς δημοκρατίας σαπίζει καὶ κομμάτι κομμάτι της πέφτει γιὰ νὰ ἀπομείνῃ γυμνή, ὅπως τῆς πρέπει καὶ νὰ ξεκινήσῃ τὶς κατὰ τόπους ἐπανεκκινήσεις της.
Ὁ δὲ τρόμος τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων καθρεπτίζεται ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἰδίως δὲ στὸ σύστημα ψηφοφορίας τους, ποὺ νομιμοποιεῖ-ἀπονομιμοποιεῖ κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος.
Ὅμως οἱ λαοὶ ξυπνοῦν… Κι ἐφ΄ ὅσον ξυπνοῦν αὐτὲς οἱ σαχλαμποῦχλες εἶναι πλέον γιὰ γέλια….

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Ἐκ πρώτης ὄψεως βέβαια ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἐπικρατοῦν τὰ γνωστὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας ποὺ ἐπιχειροῦν ἁπλῶς νὰ ἀλλάξουν σκηνικὸ καὶ τρόπο ἐλέγχου μας. Ἐκ πρώτης ὄψεως. Ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως. Ἡ πρόσφατος φίμωσις τοῦ διαδιδκτύου, συνδυαστικὰ μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία περὶ …ἐνεργοποιήσεως τοῦ «ψηφοφορικοῦ δικαιώματός» μας, συνιστοῦν ἕνα σαφὲς ἀποδεικτικὸ ὑλικὸ ἑνὸς πανικοῦ. Πανικοῦ γιατί; Γιά ποῖον; Ἀπό ποίους;
Μήπως τελικῶς οὐδόλως συμβαίνουν ὅπως τά βλέπουμε τά ὅσα συμβαίνουν;
Καί, μήπως, τελικῶς, αὐτή ἡ παγκόσμιος δικτατορία πού, ἐπισήμως, ἐξυφαίνεται ἔχει ἤδη πρό πολλοῦ τελειώση;
Δὲν ξέρω… ἐρωτῶ…
Πάντως γιὰ ἀρχὴ τελειώνουν οἱ βιτρίνες της.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δὲν εἶναι κατάῤῥευσις ἀλλὰ …ἀποσύνθεσις!!!

Leave a Reply