Χορτάσαμε καὶ ἀπὸ τὸν χρυσαυγίτικο μπατριωτισμὸ

Θυμάστε ἐκεῖνο τό τραγουδάκι τῶν REM πού ἔλεγε «it’s the end of the world as we know it»; («εἶναι τὸ τέλος τοῦ κόσμου ὅπως τὸ γνωρίζουμε»).
Τώρα εἶναι τὸ τέλος τοῦ διαδικτύου ὅπως τὸ γνωρίζουμε…

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Οἱ δημοκράτες, δείχνουν τὸ φασιστικό τους πρόσωπο σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο. Ἡ φίμωσις πέρασε καὶ μὲ εὐρωπαϊκὸ νόμο.

Νὰ σημειωθῇ ὅτι τὶς διατάξεις τοῦ συγκεκριμένου εὐρωπαϊκοῦ νομοσχεδίου, ἐψήφισαν καὶ οἱ εὐρωβο(υ)λευτὲς τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς!!!

Παρ’ τὲ μπατριῶτες νὰ ἔχετε…

Μεταξᾶς Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply