Δούρου κατά ψευδῶν (ἤ …σκέτο) εἰδήσεων;

Τὸ νὰ βλέπῃς τὴν δούραινα πρωταπριλιάτικα νὰ μᾶς ζητᾷ νὰ «κόψουμε τὸ μοῦσι»….

…τὸ λὲς καὶ θρασύτητα.
Διότι, θέλοντας καὶ μή, θυμᾶσαι τὴν δούραινα ποὺ ἔσπευσε, μὲ …ὑφάκι ἀθώου…

Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

…νὰ προλάβῃ τὶς εἰς βάρος της διώξεις, μηνύοντας τὸν …ἑαυτόν της…

Λέγαμε λοιπὸν πὼς ἐὰν κάποιος μηνύσῃ τὸν …ἑαυτόν του, εἶναι ὑποχρεωμένος, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, νὰ …ψευδομαρτυρήσῃ (βάσει Συντάγματος, ἐφ΄ ὅσον ἔχει δικαίωμα νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν Ἐλευθερία του) ἤ, στὴν …χειροτέρα περίπτωσιν, νὰ πῇ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ νὰ μὴν χρησιμοποιηθοῦν αὐτὰ τὰ στοιχεία εἰς βάρος του.
Τὸ ποιὰ εἶναι ἡ χειρίστη βέβαια περίπτωσις, σᾶς ἀφήνω νὰ τὸ κρίνετε μόνοι σας.

Γίνεται νά καταθέσῃ μηνυτής κατά τοῦ …ἑαυτοῦ του; 

Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

…ἐπιχειρῶντας στὴν πραγματικότητα νὰ προλάβῃ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὶς τυχοῦσες (καὶ αὐτονόητες) εἰσαγγελικές, εἰς βάρος της, διώξεις, λόγῳ τῆς ἐγκληματικῆς της ἀμελείας καὶ τῆς πασιφανοῦς ἀνικανότητός της.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα… Γιὰ ὅσα κακὰ συμβαίνουν σὲ ἕνα πλοῖο, ὑπεύθυνος, κατὰ τὸν νόμον, εἶναι ὁ καπετάνιος.
Κι ἐάν, γιὰ παράδειγμα, ὁ καπετάνιος τοῦ ΣΑΜΙΝΑ ἐπλήρωσε παραδειγματικῶς, κατὰ τὴν αὐτὴν λογικὴ πρέπει νὰ πληρώσουν καὶ κάθε ἄλλου τύπου «καπεταναῖοι» ποὺ ὑπὸ τὴν δική τους διοίκησιν σημειώνονται θάνατοι ἀθώων.
Κατ’ ἐπέκτασιν, γιὰ ὅσα κακὰ συμβαίνουν σὲ μίαν διοικητικὴ περιφέρεια, ὑπεύθυνος, κατὰ τὸν νόμον, εἶναι ὁ κατὰ τόπους περιφερειάρχης. Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἡ (κάθε) δούραινα

Θά παραιτηθῆ κάποιος δήμαρχος ἤ περιφερειάρχης;

Γερμανὸς θὰ …«καθαρίση» τὰ ἀποκαΐδια (καὶ τοὺς ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ)!!!

Κι ἐνᾦ ἢδη νέες εἰσαγγελικὲς μοχλεύσεις τὴν ἐπανατοποθετοῦν στὸ κέντρο τῶν ὅσων εὐθύνονται γιὰ τοὺς δεκάδες θανάτους ἀθῴων συμπολιτῶν μας…

πηγὴ

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἰδία ἀκόμη, μὲ περίσσεια θρασύτητα, μᾶς κουνᾶ τὸ δάκτυλο, θέτοντας σαφῶς καὶ βεβαίως, τὸ τομάρι της ἐκτὸς ὑπευθύνων «καπεταναίων».

πηγὴ

Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ποὺ ἐνᾦ οὐδὲ μία δήλωσις συμπονίας ἐξεδηλώθη ἀπὸ πλευρᾶς της καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῆς παρατάξεώς της, γιὰ τὰ δεκάδες καμμένα καὶ πνιγμένα παιδιά, στὸ Μάτι καὶ τὴν Ῥαφήνα…


…ἤ, ἔστᾦ γιὰ τοὺς πνιγμένους τῆς Μάνδρας…
…ἐπανέρχεται διαρκῶς καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ τὸ πόσο πολὺ κόπτεται καὶ σκίζεται μόνον γιὰ τοὺς χασάνηδες τοῦ κόσμου μας…

…λειτουργῶντας εὐθαρσῶς καὶ ἀνερυθρίαστα ῥατσιστικῶς εἰς βάρος μας…
…ἐνᾦ παραλλήλως, ἀντιστρέφοντας κυριολεκτικῶς τὶς ἔννοιες, κατηγορεῖ ἐμᾶς γιὰ τὶς δικές της ἀνικανότητες, γιὰ τὸν μισελληνισμό της καὶ γιὰ τὶς ἀθλιότητες τῆς παρατάξεώς της…
…ἐνᾦ διαρκῶς μᾶς τονίζει τὸ πόσο ῥατσιστὲς εἴμαστε ἐμεῖς, ἐνᾦ αὐτὴ πόσο ἀντίῤῥατσίστρια…

Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ποὺ ἐνᾦ ὁ κόσμος καιγόταν καὶ πνιγόταν μεριμνοῦσε μόνον γιὰ τὸ μαλλλλιιιιὶ καὶ τὸ γυαλλλλλλιιιιί….

Ὑφάκι …«ἀθῴου»!!!

Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ποὺ ἐχαρακτήρισε τοὺς δεκάδες θανάτους, λόγῳ τῆς ἐγκληματικῆς της ἀμελείας, ὡς «στραβὴ ποὺ ἔτυχε στὴν βάρδια της»…

Πρόκειται τελικῶς γιὰ τὴν ἰδίαν ποὺ ἐνᾦ ἐμήνυε τὸν ἐαυτόν της, ἐξαπέλυε παραλλήλως κάθε λογῆς παραπληροφορία, πρὸ κειμένου νὰ πέσῃ ἡ εὐθύνη δεκάδων δολοφονιῶν στὶς …μάνδρες καὶ στὰ αὐθαίρετα…

Βιομηχανία …αὐτό-ἀθῳώσεως τῆς (κάθε) δούρου!!!

Τὸ ἄτομον (μὰ καὶ σύμπασα ἡ συμμορία τους) ποὺ δὲν εἶχε ἔναν λόγο θλίψεως νὰ ἐκφέρῃ, μὰ καὶ μετανοίας νὰ δηλώσῃ, γιὰ ὁποιονδήποτε Ἕλληνα πάσχοντα…
Τὸ ἄτομον ποὺ χαρακτηρίζει, ἐμμέσως ἀλλὰ σαφῶς, κάθε μορφὴ ἀποκαλύψεως πλιατσικολογήματος καὶ λεηλασίας, ὡς ψευδεῖς εἰδήσεις!!!

πηγὴ

Τὰ δεκάδες ἀθῴα θύματα, μὰ κυρίως τὰ δεκάδες παιδιά, ποὺ ἐπὶ τῆς «στραβῆς» (ὅπως ἐδήλωσε) ἔχασαν τὴν ζωή τους, ἦταν ἀτυχία…
…ἐνᾦ οἱ συχνές, ἐπαναλαμβανόμενες καὶ ἀπολύτως ἀνθελληνικές της κραυγές, εἶναι ἡ …ἴσια της.

Τὴν ἡμέρα λοιπὸν ποὺ τὸ κόμμα τῆς δούραινας εἶχε τὴν τιμητική του…

Ἑορτάζουν οἱ ψεῦτες σήμερα

…ἐπέλεξε κι αὐτὴ νὰ συμμετάσχῃ, καθαρὰ σημειολογικῶς, λόγῳ ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς ἡμέρας, στὴν γενικὴ ἐκστρατεία κατὰ τῶν ψευδῶν εἰδήσεων, ζητῶντας μας νὰ …«κόψουμε τὸ μοῦσι»!!!
Ὁποῖον θράσος!!!

Αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ποὺ ὁ κάθε ἐπαγγελματίας μουσοδιακινητής, μὲ πρωτοστάτες τοὺς κομματικοὺς μηχανισμούς καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἔρχονται νὰ μᾶς ὑποδείξουν τὸ πῶς θὰ ἐντοπίζουμε ἐμεῖς τὶς ψευδεῖς εἰδήσεις, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα σκοπός τους εἶναι τὸ νὰ μὴν ἀναζητοῦμε καὶ νὰ μὴν φιλτράρουμε τὶς κοτσανολογίες ποὺ σπέρνουν ὡς εἰδήσεις.
Ποιοί τό κάνουν αὐτό; Μὰ αὐτοὶ ποὺ τὶς ἐφηῦραν καὶ τὶς καθιέρωσαν.
Πρόκειται φυσικὰ γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ ἔσπευσαν νὰ φιμώσουν, νομομαγειρευτικά, τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη, διότι δὲν ἀποδίδει πλέον ἡ προπαγάνδα τους.

Γιὰ τὴν ὥρα εὔκολα πλέον μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε πὼς σὲ ἐπίπεδον, τοὐλάχιστον κομματικῆς (γιὰ νὰ μὴν ἐπεκταθῶ καὶ στὰ λοιπὰ ζητήματα) προπαγάνδας ὄχι μόνον ἀντιστεκόμεθα, ἀλλὰ ἔχουμε σχεδὸν πλήρως ἀποῤῥίψη τὶς παπαρολογίες τους, τοὐλάχιστον ἐδῶ, στὴν χώρ μας. Ἀνεξαρτήτως λοιπὸν τοῦ τί οἱ δημοσκοπήσεις καὶ οἱ προπαγάνδες μᾶς παρουσιάζουν, εἶναι εὐκόλως ἀντιληπτὼ πὼς ἡ κατανάλωσις σανοῦ στὴν χώρα μας διαρκῶς μειώνεται. Πρὸς τοῦτον καὶ οἱ ἐπερχόμενες ἐκλογὲς εἶναι ὀλίγον …μουγκές, ἰδίως σὲ ἐπίπεδα συμμετοχῆς καὶ ἀποχῆς τῶν ψηφοφόρων. Ἐὰν δὲν ὑπῆρχε καὶ ἡ «ἑλληνοποίησις» (καί, κατ’ ἀντιστοιχίαν, «εὐρεοποίησις») τῶν ἐποίκων, τότε οἱ πραγματικὲς τοῦ κόσμου μας θὰ ἦσαν σαφῶς καθαρότερες. Ἐν τούτοις ἤδη ἡ ἀποδόμησις ὑφίσταται καί, παρὰ τὶς λυσσώδεις προσπάθειες τοῦ καθεστῶτος, κάτι διαφαίνεται σαφῶς πὼς κινεῖται σὲ σωστὲς κατευθύνσεις γιὰ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης. Καὶ οὐδὲ μίαν ἀξίαν ἔχουν οἱ προσπάθειες τῆς φιμώσεως τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Εἴπαμε πὼς τὸ θηρίον ὅταν ξεψυχᾷ γίνεται ἰδιαιτέρως ἀπειλητικό. Κι αὐτὸ τὸ θηρίον πλέον ξεψυχᾶ…

Δὲν ἀποδίδει πλέον ἡ προπαγάνδα τους

Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς «φασίστες» ὅλους ἐμᾶς ποὺ ὑπερασπιζόμεθα τὴν ἀλήθεια, τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐλευθερία μας.
Πρόκειται γιὰ μίαν συμμορία, τέλος πάντων, ποὺ ἐπιχειρεῖ, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, νὰ φιμώσῃ κάθε ἀντίλογο, πρὸ κειμένου νὰ παρατείνῃ, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο, τὴν παραμονή της στὴν ἐξουσία.

Φιμώνεται τὸ διαδίκτυον στὴν Εὐρώπη λόγῳ κυρίως …«Ἑλλήνων» εὐρωβουλευτῶν!!!

Πρόκειται γιὰ τοὺς γνωστοὺς ἐγκληματίες, ποὺ μὲ πρόσχημα τὸν ἐκδημοκρατισμό μας, διαπράττουν τὰ μέγιστα εἰς βάρος τῆς Ἀνθρωπότητος ἐγκλήματα.

Γιατί μᾶς θέλει ψηφοφόρους ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη;

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».

Δημοκρατία διὰ χειρὸς …Soros!!!

Γιὰ αὐτοὺς πρόκειται καὶ μόνον.

Ὄχι φίλοι μου… Δὲν εἶναι σκέτο θράσος ὄλο αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωπεῖ, δηλώνει καὶ διακινεῖ ἡ (κάθε) δούρου. Ἀπελπισία μαρτυροῦν αὐτὲς οἱ κοτσανολογίες τους. Δὲν ξέρω ἐπακριβῶς τὸ ποὺ στοχεύουν, πάντως ὁπωσδήποτε ἀγωνίζονται νὰ παρατείνουν, ἀφ΄ ἑνός, ὅσο μποροῦν, τὶς αὐθαιρέτως ἀποκτηθεῖσες ὑπέρ-ἐξουσίες τους, μὰ κυρίως ἀγωνίζονται, πλήρεις ἀνησυχιῶν καὶ φόβων, νὰ διασφαλίσουν τὴν διαφυγή τους, μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μικρότερες ἀπώλειες.
Αὐτὸ δηλώνει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα, ἐκ πρώτης ὄψεως, διακρίνουμε. 

Πάντως πέραν τῶν ὅσων γνωρίζουμε, περὶ λεηλασίας καὶ διασπαθίσεως δημοσίου πλούτου, πρὸς ὄφελός τους, ἐδῶ πλέον ἔχει ξεκινήση ὁλόκληρος ἐκστρατεία στοχοποιήσεως κάθε ἀντιλόγου. Ὄχι τόσο τῆς (κάθε) δούρου, ἀλλὰ γενικότερα ὀλοκλήρου ἐκείνου τοῦ μηχανισμοῦ ποὺ σήμερα, ἄν καὶ καταῤῥέῃ, ἐν τούτοις, ἀπελπισμένος ἐξαπολύει ἐναντίον μας ὅλα του τὰ ὄπλα. Ὁ κάθε παπαρολόγος, ὁ κάθε ψευδόμενος καὶ ὁ κάθε παραπληροφοριοδότης ἔχει πλέον τὴν τιμητική του.
Ξεκινᾶ ἡ ἐπίσημος ἐκστρατεία τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης «μας» κατὰ τῶν «ψευδῶν εἰδήσεων» (ἢ ἄλλως κατὰ τὸ γραικυλικὸ fake news), ποὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας σημαίνει (πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων) πὼς συνασπίζονται τὰ σαπρόφυτα εἰς βάρος κάθε πληροφορίας ποὺ θὰ ἀποκαλύπτη τὸ εἶδος τους, τὸν μισανθρωπισμό τους καὶ τὶς ἀνεντιμότητές τους.
Εἶναι ἁπλό… Πολὺ ἁπλό… Ὑπάλληλοι τοῦ (κάθε) πSoros εἶναι αὐτοὶ καὶ ἐλέῳ τοῦ (κάθε) πSoros ὄχι μόνον ψωμίζονται, ἀλλὰ καὶ θησαυρίζουν. Εἶναι λοιπόν δυνατόν νά ἀφήσουν τόσο εὔκολα τίς …κουτάλες;

Φιλονόη

Σημειώσεις

Ὅπως εὔκολα πλέον γίνεται ἀντιληπτὸ θὰ δοῦμε πολλὰ ἀκόμη…
Γιὰ τὴν ὤρα, ὅσο καὶ νὰ γελᾶμε, καλὸ θὰ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς μόλις ξεκίνησαν νὰ μᾶς …ἀναμορφώσουν καὶ ἔπονται πολλὰ ἀκόμη, οὐδόλως εὐχάριστα.

Στὸ πανευρωπαϊκὸν δίκτυον καταπολεμήσεως τῶν ψευδῶν εἰδήσεων συγκαταλέγονται καὶ τὰ «ἐλληνικὰ hoax».

πηγὴ

Περίεργον; Οὐδόλως… Πλὴν ἐλαχίστων θεμάτων, ἐκ τοῦ συνόλου τῶν δημοσιεύεσών τους, τὰ ὁποία καὶ πράγματι πατοῦν ἐπάνω σὲ ἀποκαλύψεις, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς πρῶτοι αὐτοὶ ὑπερασπίζονται τὶς θέσεις τῆς (κάθε) δούρου, ἤ, ἄλλως, τὶς θέσεις τοῦ κάθε πSoros καί, κατ’ ἐπέκτασιν τὸ σύστημα παραπληροφορήσεώς μας καὶ ἐλέγχου μας.
Κι ἐπεὶ δὴ ΜΚΟ καὶ λοιπὲς τέτοιες ἱστορίες χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὶς τσέπες μας μέσῳ διαφόρων ὑπηρεσιῶν, καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας καὶ τὶς καταγγελίες τοῦ Μανώλη Χατζησάββα, ποὺ ἐὰν ἀληθεύουν, τότε συζητᾶμε γιὰ μίαν ἀκόμη χειρίστη ἐκδοχὴ τοῦ ὑπάρχοντος καθεστῶτος.

 

Αὐτὴν τοῦ «καὶ μὲ τὸν χωροφύλαξ καὶ μὲ τὸν ἀστυφύλαξ».

Δωράκι ἀπὸ τὸν Αὐτόλυκο ἡ εἰκόνα ποὺ ἐπακολουθεῖ τοῦ ξυρίσματος.

(Visited 122 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δούρου κατά ψευδῶν (ἤ …σκέτο) εἰδήσεων;

  1. Εντελως βεβαιως τυχαιο το ότι η μανδάμ επέλεξε τον “Αντιγόνη” στο ψηφοδελτιο.Επιλεγουμε αμφίφυλες για μην εχουμε προβλήματα αντιζηλίας και με την συντροφο, ή ή όλα αυτά τα χρεώνουμε στα μούσια που μας ενοχλούν;
    Τελος πανως λιγη προσοχή θελει που θα χρεωθει ο εν λογω συνυποψηφιος-α στην ποσόστωση μην γινει και καμμια παρεξήγηση βρε παιδι μου

Leave a Reply