Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

Κι ἐφ΄ ὅσον τὸ ἀπαιτεῖ σπεύδουν ὅλα τὰ τρισάθλια κουδουνισμένα νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ μᾶς τὸ ἐπιβάλουν ὡς …δημοκρατικὴ ἐπιλογή, ἔχοντας φυσικὰ καταλάβει οἱ κατάλληλοι ἄνθρωποι τὶς κατάλληλες θέσεις. Μόνον ποὺ ἐπεὶ δὴ τὸ ὄνομα Soros  δὲν ἀκούγεται καὶ τόσο καλά, οἱ σχετικὲς χρηματοδοτήσεις πραγματοποιοῦνται …πλαγίως. Μέσῳ Μ.Κ.Ο. καὶ ἄλλων ὁδῶν, τῶν ὁποίων ἀγνοοῦμε τὶς ἄκρες.
(Ποιός ξεχνᾶ τίς καταγγελίες γιά τίς χρηματοδοτήσεις τῶν «σπιθῶν» τοῦ μίκη ἀπό …πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ κέντρα;)
Ἀφῆστε ποὺ ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια μᾶς ἔχουν ἐπιτεθεῖ, μὲ ὅλους τοὺς γελοίους τρόπους, προπαγανδίζοντας κάτι ποὺ μόνον αὐτοὶ ἀντιλαμβάνονται (ἐὰν τὸ ἀντιλαμβάνονται…!!!). Διότι, στὴν πραγματικότητα, ἱστορικὸ προηγούμενον δὲν ὑφίσταται.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».12

sputniknews

Ἡ δημοκρατία τοῦ Περικλέους, ποὺ σὲ αὐτὴν ἀναγάγουν τὶς πηγὲς τῶν ἐμπνεύσεών τους, δὲν ἦταν ἄμεσος δημοκρατία ἀλλὰ μία κανονικὴ δημοκρατία, στὴν ὁποίαν μετέχοντες ἦσαν οἱ ἔχοντες ἀμοιβή, κανονικὰ ὀχλαγωγούμενοι καὶ ἀπολύτως ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τοὺς δημαγωγοὺς πολῖτες. (Κάτι σὰν τὰ σημερινὰ βουλευτόπαιδα δῆλα δή…!!!)
Ἡ κλήρωσις, ποὺ ἦταν κυριότατον στοιχεῖον αὐτῆς τῆς μορφῆς δημοκρατίας, δὲν εἶναι δημοκρατία ἀλλὰ …τύχη καὶ θεωρεῖται λογική, ἀναγκαία καὶ χρήσιμη μόνον ὅταν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ἰδίων ἱκανοτήτων πρόσωπα. Διαφορετικὰ εἶναι εὐτελισμός.
Ἡ Ἐλβετία, κατ’ ἀντιστοιχίαν, ποὺ τόσο μᾶς προβάλλουν, μὲ τὰ δημοψηφίσματά της, ποὺ σαφῶς ἔχει πιὸ ἄμεση σχέσιν ὁ κάθε πολίτης μὲ τὰ κρατικὰ θέματα, δὲν εἶναι ἄμεσος δημοκρατία.
Ὁ Ἀριστοτέλης, (ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ Πλάτων) δὲν ἐξύμνησε τὴν ἄμεσο δημοκρατία, ἀλλὰ περιέγραψε τὴν (ἀσκήμια τοῦ πολιτεύματος ποὺ βασίζεται σὲ κάθε μορφῆς) δημοκρατία.
Ὁ Θουκυδίδης τὰ περιγράφει θαυμάσια, ἐξηγώντας πὼς ὁ «χρυσοῦς αἰὼν τοῦ Περικλέους» δὲν ἦταν κάτι περισσότερο ἢ λιγότερο ἀπὸ μία σκληροτάτη τυραννία, ποὺ οἱ ὁλίγιστοι (ὅπως πάντα) κατεῖχαν τὴν ἐξουσία καὶ ἐν τελῶς δημαγωγικὰ χειραγωγοῦσαν τὸν λαό. 30 χρόνια τυράννευσε ὁ Περικλῆς!!! Τριάντα ὁλόκληρα χρόνια!!! Χειρότερα κι ἀπὸ τὰ παπανδρεομητσοτακικὰ κληροδοτήματα, ἐφ΄ ὅσον οὐδὲ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἐπέτυχε γιὰ τριάντα συνεχόμενα ἔτη νὰ κρατᾷ μόνος του τὴν ἐξουσία.
Ἀλλὰ ἐμεῖς ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε αὐτοὺς ποὺ …θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν διαβάσει τὸν Θουκυδίδη, διότι ἀπὸ μόνοι μας …ζοριζόμαστε!!!

Λίγο μετὰ τὴν τιμωρία του ὅμως, ὅπως ὁ ὄχλος συνηθίζῃ νὰ κάνῃ,  τὸν …ἐπανεξέλεξαν στρατηγό, ἀναθέτοντάς του ἐκ νέου τὴν γενικὴ διεύθυνσιν (τῶν τῆς πολιτείας πραγμάτων), ἐφ΄ ὅσον μετὰ τὴν τιμωρία του ἠσθάνοντο λιγότερο θυμὸ καὶ τὸν ἐθεώρουν ὅλοι οἱ πολῖτες …ἀναγκαῖο γιὰ τὰ δημόσια θέματα.

[2.65.5] ὅσον τε γὰρ χρόνον προὔστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐκείνου μεγίστη, ἐπειδή τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν.

Διότι, καὶ ἐφόσον χρόνον ἐκυβέρνησε τὰ δημόσια πράγματα ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἠκολούθει πολιτικὴν σώφρονα καὶ διετήρη τὴν ἀσφάλειαν τῆς πόλεως, ἡ ὁποία ὑπ’ αὐτὸν ἀνῆλθεν εἰς μεγίστην ἀκμήν, καὶ ὅταν ὁ πόλεμος

Σοσια-λΗστές!!!

Ὅταν λέμε σοσιαλισμὸς τὸ ἐννοοῦμε.

Κι ἐπεὶ δὴ δὲν ἐξυπηρετεῖ ἡ ἀλήθεια, ἀπεφάσισαν κάποιοι νὰ φτιάξουν μίαν δική τους …«ἀλήθεια».
Μία …«ἀλήθεια» ποὺ δὲν βασίζεται στὶς πραγματικὲς πηγὲς ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς ποὺ θὰ …ἤθελαν νὰ ἔχουν μελετήσει τὶς πηγές, μὰ παρ’ ὅλα αὐτὰ παρέμειναν στὶς …ἀτομικές τους θεωρήσεις.
Κι ἔτσι στὸ λῆμμα «ἄμεσος δημοκρατία» τῆς βικιπαιδείας διαβάζουμε πολλά, πάρα πολλά, ἀλλὰ ὅταν φθάνουμε στὶς (πραγματικές) παραπομπὲς συναντοῦμε μόνον τὸ ὄνομα τοῦ Ἀριστοτέλους, ποὺ ὅμως εἶναι γνωστὴ ἡ θέσις του γιὰ τὸ πολίτευμα δημοκρατία. Συναντοῦμε ὅμως καὶ μία …στρατιὰ κομμουνιστῶν, ποὺ ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος καὶ μόνον, γνωρίζουμε πὼς μὲ πρόσχημα τὸν σοσιαλισμο-δημοκρατία, ἐπέβαλαν μερικὲς ἀπὸ τὶς χειρότερες καὶ φονικότερες δικτατορίες ἐπὶ τοῦ πλανήτου:

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία»1

βικιπαιδεία

Δῆλα δή…
Οἱ πηγὲς τοῦ συντάκτου (ἢ τῶν συντακτῶν) εἶναι ὁ Λένιν, ὁ Τρότσκυ, ὁ Μᾶρξ, ὅπως κι ὁ δικός μας ὁ Καστοριάδης, ἀλλὰ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ποὺ ἔζησαν καὶ ἐπέδρασαν στὴν τότε δημοκρατία. Ἡ ἀναφορὰ δὲ στὸν Ἀριστοτέλη ἀφορᾶ μόνον στὴν περιγραφὴ τοῦ πολιτεύματος «δημοκρατία», ἀναφορικῶς καὶ μὲ τὰ λοιπὰ ἰσχύοντα γιὰ τὴν ἐποχὴ πολιτεύματα, ἀλλὰ οὐδέποτε στὴν ἄμεσο δημοκρατία. Διότι ὁ ὅρος ἄμεσος δημοκρατία εἶναι νεολογισμὸς καὶ ἀποκύημα τῶν ἐπιχειρήσεων τῆς νέας τάξεως καὶ ἀποκρύπτει τὸν σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Ὅσο γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη…
…ἢ γιὰ τὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως δημοκρατία, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε τὶς πολὺ ἐνδιαφέρουσες ἔρευνες τοῦ ἐκλιπόντος φίλου μας Τάσου Γκολέμη ἀλλὰ καὶ κάποιες ἄλλες ἔρευνες ἐδῶ:

Δημοκρατία…!

Ὅλα θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησαν.

Δημοκρατία. Τὸ προσφιλὲς πολίτευμα τοῦ ὄχλου.

Μιλᾶμε γιὰ δημοκρατία… Καὶ τί ἀκριβῶς ἐννοοῦμε;

Ἀριστοκρατία: Σωκράτης, Ἀρισταρχία, Ἄριστοι-Ἄρχουν.

Ἀριστοκρατία – Ἀρισταρχία

Φυσικὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐγκάθετοι, ποὺ μᾶς παραμυθιάζουν μὲ «ἄμεσες δημοκρατίες» καὶ λοιπὲς παπαρολογίες, ἔχουν, συνήθως, νὰ δείξουν κι ἕνα …ἐνδιαφέρον παρελθόν.
Ὅπως γιὰ παράδειγμα:

«…Σε ερώτηση προς τον κύριο αυτό αν δουλεύει σε καμμία περίεργη ΜΚΟ του Soros η απαντηση του ηταν κατηγορηματικα όχι.
Ο κύριος αυτός είπε πως το όνομα του ειναι Ευάγγελος Κουμεντάκος. Όντως έλεγε αλήθεια. Με πια πρόχειρη αναζήτηση βρήκαμε τα εξής ευρήματα.Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».8
 
Ο Ευάγγελος Κουμεντάκος είναι μέλος της ΜΚΟ «Φίλοι της Γης»…
…Η ΜΚΟ αυτή «Φίλοι της Γης» είχε εισπράξει μεγάλο ποσό σε δολλάρια απο τα Ιδρύματα του Sorros και άλλων λαμογιών της παγκοσμιοποιήσεως…»

Ἀμὰν πιὰ μὲ τοὺς «ἀγανακτισμένους»….

Μία ματιὰ στὰ κόμματα, στὶς ὀργανώσεις μὰ κυρίως στὰ πρόσωπα, θὰ μᾶς πείση γιὰ τὸ ἀπὸ ποῦ ἔρχονται, ὡς νεοσωτῆρες μας, αὐτοὶ πού, ὄχι μόνον προπαγανδίζουν συστηματικῶς κάτι ἀνύπαρκτον, ἀλλὰ συνεργοῦν σὲ ἐγκλήματα, εἶτε ἐν γνώσει τους εἶτε ἐν ἀγνοίᾳ τους, καὶ πάντα κατὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος.
Δυστυχῶς ὅμως οἱ περισσότεροι, ἐὰν δὲν εἶναι ἤδη ἀρκετὰ προβεβλημένοι, ἔχουν φροντίσει νὰ ἀποκρύψουν προσεκτικὰ τοὺς δεσμούς τους. (Ὄχι πάντα, ἀλλὰ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις.)
Κι ἔτσι ἡ ἀμεσοδημοκρατία τῆς πλατείας ἦταν ἡ συγκυβέρνησις τοῦ σήμερα, μὲ μερικούς, ἐν ἀναμονῇ, ἀναπληρωματικούς:

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία»3

youtube

Ἄλλως τέ… Οἱ γνωστοί μας ὑποστηρικτὲς τῆς ἀμεσοδημοκρατίας, τοὐλάχιστον, προέρχονται ἀπὸ τὰ καλλίτερα σχολεῖα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.
Ὁ βαρουφάκης ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Soros.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».9
Ὁ λαπαβίτσας, ὁ δραγασάκης, ὁ τσακαλῶτος ἀπὸ τὰ χέρια τῶν Rothscild, (London School of Economics).

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».10

Γιατί ὁ Τσακαλῶτος ἀπέκρυψε ἀπό τό βιογραφικό του τό LSE;

(Ὁ καζάκης ἔχει ἐργασθεῖ σὲ ἐπιχειρήσεις – δολοφόνους λαῶν, ὅπως ἀναφέρεται, ἀπὸ τὸν ἴδιον, προφορικῶς στὸ βιογραφικό του. Γραπτὸ βιογραφικὸ δὲν ἔχει. Μᾶς ἐτελείωσε.!!!)
Ἡ ζωὴ δὲν ἔχει δόσει, ἀκόμη, πλήρη ἀναφορά… Ἴσως νὰ μὴν ἔχῃ κάτι νὰ κρύψῃ, ἀλλὰ σίγουρα ἀπὸ τὴν μία τὸ οἰκογενειακό της παρελθόν, ἀπὸ τὴν ἄλλην ἡ συστηματική της προσπάθεια αὐτοπροβολῆς, δὲν μᾶς προειδεάζει γιὰ τὰ καλλίτερα.

Ἀκόμη καὶ ὁ δημητροκάλλης, τὸ δεξὶ χέρι τοῦ μητσοτάκη, γιὰ ἀμεσοδημοκρατία φωνάζει. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο πῆγε καὶ στὶς «σπίθες» τοῦ μίκη… Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τὰ βάλαμε κι ἐμεῖς ἀπὸ ἐδῶ, στὸ Φιλονόη καὶ φίλοι, μαζύ του.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».4

«…Έτσι σε συγχωρώ που δεν ξέρεις ότι το μόνο βιβλίο που έχει γραφεί για την θεσμική υπόσταση τής Αυτοδιοίκησης, το «Κοινότητες των Ελλήνων», ήδη εξαντλημένο, είναι γραμμένο από μένα για να υποστηρίξω ότι μόνο μέσα στα πλαίσιά της είναι δυνατή η εφαρμογή τής άμεσης δημοκρατίας.  Όσο για την προσωπική μου δράση ρώτησε όποιον δήμαρχο, της εποχής που «γυρνούσα», όποιου κόμματος θέλεις, να σου πει ποιος στήριζε ολόψυχα την αδέσμευτη Τοπική Αυτοδιοίκηση.»

Γιάννης Δημητροκάλλης

Σήμερα κεντᾶμε στὸ στημόνι τοῦ Δημητροκάλλη!

(Καὶ ἡ μεγάλη …σύμπτωσις.
Ἡ ἀδελφὴ τοῦ γλέζου, μπούμπα δημητροκάλλη, ὁ δημητροκάλλης καὶ ὁ γλέζος εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό!!!
Τυχαιότητες…)

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία»5

Ποιά σχέσις δένει τούς Γλέζους μέ τούς Δημητροκάλληδες;

Ποιοί ἄλλοι ἀναφέρονται σέ ἀμεσοδημοκρατίες καί λοιπές παραμυθολογίες;
Μὰ ὅλοι σιγὰ σιγά…
Κάθε (ἐλπιδοφόρον) κόμμα ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτόν του εἶναι ἀμεσοδημοκρατικό.
Βαρουφάκης, κατρούγκαλος, γλέζος, καζάκης, τσακαλῶτος εἴπαμε… (ναί, ἦταν κι ὁ καζάκης τότε ἐκεῖ!!! Τώρα εἴπαμε δὲν τοὺς μιλᾶ… Ἑτοιμάζει …ἀναπληρωματικὲς θέσεις!!!)

Καὶ φυσικὰ οἱ (πραγματικοί-ὄχι οἱ soro-πράκτορες τοῦ intymedia καὶ τοῦ ΑΝΤΑΡCIA) ἀναρχικοὶ …ἀνατριχιάζουν μὲ μίαν τέτοιαν προοπτική!!!

Περί αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών ο λόγος…

Μὰ καὶ τὸ ἐπερχόμενον δίπολον (ἢ ἐὰν θέλετε «σωτῆρες») ἀπὸ τὰ ἴδια …«πάσχει»!!!
Ὅλοι τὰ ἴδια πρεσβεύουν. Διαφορετικῶς δὲν λαμβάνουν τὸ …πράσινο φῶς γιὰ νὰ εἰσέλθουν στὴν βο(υ)λή τους!!!

Βαρουφάκης, ζωή, κατρούγκαλος, χρυσῆ αὐγή, (ποτάμης;;;), λεβέντης καὶ φυσικὰ …τΣΥΡΙΖΑ!!!
Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».7

Σοσια-λΗστές!!!

Κι ἐμεῖς, ὡς πάντα καλὰ ἐλεγχόμενοι καὶ χειραγωγούμενοι, σπεύδουμε νὰ χειροκροτήσουμε κάποιον ἀπὸ τοὺς παραπάνω, ὄχι διότι κατανοοῦμε ἢ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ μέγεθος τῶν μεθοδεύσεών τους εἰς βάρος μας, ἀλλὰ διότι χρειαζόμεθα τὴν ἐλπίδα. Κάτι νὰ πιαστοῦμε ἢ ἀπὸ κάπου νὰ κρεμασθοῦμε. Κάτι τέλος πάντων ποὺ δὲν θὰ μᾶς ἀφήση γυμνούς, δίχως βαρίδια κι ἐξαρτήσεις.
Καὶ χειροκροτοῦμε, ἐλπίζουμε, δίδουμε πιστώσεις χρόνου, ἀλλάζουμε τὴν ψῆφο μας, νομίζοντας πὼς …τιμωροῦμε τοὺς κακούς, μὰ στὸ βάθος οὐδέποτε ἀντιληφθήκαμε τὸ μεγαλύτερο σχέδιον. Καὶ τὸ μεγαλύτερον σχέδιον λέγεται κομμουνιστικοποίησίς μας.
Φερετζὲς αὐτῆς ἡ ἀμεσοδημοκρατία, σταλινικοῦ-χιτλερικοῦ τύπου, στὴν ὁποίαν ὅποιος μιλήσῃ τὸν τρώει τὸ …μαῦρο σκοτάδι.

Δὲν τὰ λέω ἐγώ. Μία δικιά τους τὰ λέει:

«Οἱ Ἕλληνες ζοῦν τὸ μέλλον μας.»

Ἡ Εὑρώπη κομμουνιστικοποιεῖται!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Καί ἡ χρυσῆ αὐγή πού διώκεται; Πού φυλακίζονται τά στελέχη της; Πού φιμώνονται; Ναί, σωστά… Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ μὲ τὸν Χίτλερ. Ἡ ἱστορία διδάσκει. Ἐμεῖς τὴν ἀγνοοῦμε.

Υ.Γ.2. Εἴπαμε. Ὅλα θὰ τελειώσουν ἐκεῖ ἀπὸ ὅπου ξεκίνησε τὸ λάθος.

Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεση δημοκρατία».11

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ὁ Soros ἀπαιτεῖ «ἄμεσο δημοκρατία».

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί πρέπει νά γίνουν τά Σκόπια Μακεδονία; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply